Skip to main content

Full text of "Bhrata-Yuddha; oldjavaansch heldendicht, uitg. door J.G.H. Gunning"

See other formats


"Jjpr -i^tJT -^LJ^ ^fLar ^C^ ^^^^y '^^ yL^^^^^L^' ^ 2 Tl (Ijin (lAll (10 (tVó) (\Qj) O (hO BTIARATA-YUDDTTA OUDJAVAANSCH HELDENDICHT 1 
# UMVERSn Y OF rORON TO 
LIBRARY WILLIAM H. DONNER 
COLLECTION 

purchmed from 

THE DONNER CANADIAN 
FOUNDATION ^u: 3 in (isïi (uui (in Q y BIIARATA-YUDÜTIA OUDJAVAANSCH HELDEN DITHT UITGEOEVEN Dr. J. G. H. GV^T^^IN^G. GEDRUKT VOOR REIvENIXO VAN HET KONINKLIJK INSTITCUT VOOK DE TAAL- 
LAXD- EX VOLKEXKCXDE VAX XEDERLAXDSCH INDIË. 'S-GRAVEXHAItE, 

MARTINUS NIJHOFF. 
1903. 
^^^SITY 0}'' 'f DE SEDEHL. BOEK- EN STEENDBÜKKERIJ v/ll II. L. SMITS, 's-GRAVENHACE. VOOK13ERICMT. Het zal wel niet, iiooilitr /ijn in den breede te betoogen waarom een uitgave van het 
Oud-javaausch gedicht, het Bhilrata-viiddha , wenschelijk is. In de eerste plaats is het Oud-javaansch 
pas sedert eeu kwart-eeuw op wetenschappelijke wijze beoefend, en die beoefenaren zijn zeer weinigen. 
Het aantal uitgegeven volledige teksten — van grootere of kleinere fragmenten niet gesproken — 
haalt te uauwernood het halve dozijn; een spraakkunst van deze zoo moeilijke taal bestaat nog 
niet, al zijn reeds vele bouwstoffen daartoe bijeengebracht; en vau een woordenboek is nog 
slechts een deel in druk verschenen. Daarom zal iedere bijdrage, hoe gering ook, den beoefenaars 
van het Oudjavaansch zeker welkom zijn. Vooral is er behoefte aan Oudjavaansche teksten, en 
daaronder zullen dezulke in de eerste plaats in aanmerking komen, waarvan wij verschillende hand- 
schriften bezitten, zoodat wij door onderlinge vergelijking dier handschriften een betrekkelijk juisten 
en vertrouwbaren tekst kunnen samenstellen. 

Geldt dit laatste in het bizonder van het hierachter uitgegeven dichtwerk, er zijn nog andere 
redenen, waarom de keus op het Bharata-yuddha is gevallen. Dit gedicht, eeiLzelfstandi^e bewerkjn^ 
van een deel van het_betoeradê_Dud-indische reuzenepos.^_het Mah^bhiirata, munt boven andere 
gewrochten der Oudjavaansche letterkunde uit door een eenvoudigen , helderen stijl — althans in de 
ontwijfelbaar echte gedeelten — , en door iets klassieks in de behandeling van de stof, dat den 
lezer telkens, al is het ook uit de verte, in sommige opzichten aan de groote heldendichten der 
Grieken en Romeinen herinnert. Ofschoon de oorspronkelijke tekst voor de Javanen vrij wel een 
gesloten boek genoemd mag worden , toch leeft het gedicht voor hen voort in omwerkingen in de 
nieuwere taal, en zijn de helden van het verhaal voor hen goede bekenden. 

Van den dichter en den tijd waarin hij leefde is iets meer bekend, dan prof Kern omtrent 
beide van het door hem uitgegeven Ratnuyana kon getuigen. De naam des dichters is Mpu Sëdah, 
en hij vervaardigde het gedicht in 1079 Qaka, d. i. in 1157 van onze jaartelling, op last van 
Jayabaya, vorst van Këdiri. Volgens eeu overlevering, gegrond op vs. 11 van Zang Lil van 
ons gedicht en ook vermeld in Rangga Warsita's Poestaka Radja Purwa, zou het den dichter 
niet vergund zijn geweest zijn werk af te maken, maar hij bij den vorst in ongenade gevallen en een 
gewelddadigen dood gestorven zijn; het werk zou daarop voleindigd zijn door Mpu Panuluh ('). 

Voor het vaststellen van den tekst is gebruik gemaakt van de volgende HSS., alle berustende 
op de Leidsche Universiteits-Bibliotheek : 

A. lontar, Cod. 1880 (Catalogus der Javaansche en Madoer. Handschriften door A. C. Vreede, bl. 392), 

B. lontar, Cod. 2207 (Catal. ibid.) , 

C. lontar, Cod. 2208 (Catal. ibid.), 

D. gelithografeerd facsimile van het HS. van Raffles N° 11, waarvan het origineel berust in de 
boekerij van de Royal Asiatic Society te Londen, Cod. 2108 (Catal. bl. 9); (') Xader over deze eii eeaige andere kwesties, deu schiijver, ziju tijd en het gedicht zelf betreffende, inde 
aanteekeniugen op een HoUandsohe vertaling van het Bharata-yuddha , bij schrijver dezes in bewerking. II VOORBERICHT. 

a. javaaiisch HS. , Cod. 17S8 (Cat. bl. 10), 

b. javaansch HS. , Cod. 2107 (Cat. bl. 9), 

c. javaansch HS. , Cod. 2106 (Cat. bl. Il); 

bovendien werden geregeld vergeleken de lezingen , gegeven door Coben Stuart in het tweede 
deel zijner uitgave van de Brata-joeda, onder den titel van Kritische Aauteek eni ngen op 
de Brata-joeda; deze zijn door mij in de variae lectiones gemt-rkt met d, terwijl de door Coheii 
Stuart zelf opgelezen varianten, var. d genoemd worden. 

Het kwam den schrijver niet noodig voor, met het oog op het vaststellen van den tekst, 
de HSS.' uit liet legaat van wijlen Dr. H. N. van der Tuuk, thans eveneens in de Leidsche 
Universiteits-bibliotheek opgeborgen , aan eeu vergelijkend onderzoek te onderwerpen. Een inzage 
vau enkele dier HSS. bewees, zooaU trouwens reeds vermoed kon worden, dat zij voor de vaststelling 
van den tekst konden gemist worden . en voor de variae lectiones geeue nieuwe lezingen van belang 
konden aanbrengen. Inderdaad geven alle HSS. van dit gedicht steeds eenzelfde redactie. De ver- 
schillen zijn betrekkelijk kleinigheden; andere woorden worden hoofdzakelijk alleen in de Javaansche 
HSS. aangetroHeu ; een geheel andere zinswending behoort tot de uitzonderingen. 

Voor de kenners van het Oudjavaansch zal de opmerking overbodig zijn, dat bovengenoemde 
HSS. niet alle dezelfde waarde hebbeu, en sommige daarvan meer, andere veel minder tot de 
vaststelling vau den tekst hebben bijgedragen. Al mag men, zooals men o. a. kan zien uit de 
tekstuitgave van het Rara^lyana en de varianten daarop, den tekst der Balineesche loutar's niet meer 
scherp tegenover dien door Javaansche HSS. gegeven, stellen als eeu bruikbareu tot een onbruik- 
baren ('), toch geeft reeds een oppervlakkige vergelijking van een Balin. lontar met een Javaansch 
HS. van hetzelfde werk een groot verschil te zien. Afgezien toch van alle fouten die in 
de lontar's mogen voorkomen , waaronder bv. die tegen de maat en in het juiste spellen der 
Sanskrt-woorden lang niet zeldzaam zijn, geven de lontar's in 't algemeen een tekst te lezen, waarin 
de regels der Oudjavaansche grammatica tot hun reclit komen, en metrische fouten gemakkelijk te 
herstellen zijn, terwijl in de Javaansche HSS. van grammatica en metriek niet veel is overgebleven. 
Om een sprekend bewijs van het laatste te geven, — er komen in het Bhilrata-yuddha twee zangen 
voor, zang 14 eu 41, waarvan de strofen ongelijke pada's hebben, zoodanig dat pada 1 en ;3 in 
het aantal syllaben verschillen van jjuda 2 en 4 {^). Bij de bedoelde zangen hebben pada 1 en 3 
telkens een syllabe minder dan 2 en 4. Daar nu de Javanen gewoon zijn in hunne nieuwere 
versmaten slechts het aantal lettergrepen te tellen , zonder zicii aan de afwisseling van kwantiteit te 
storen, hebben zij gemeend dat de oneven pada's abusievelijk telkens i^en lettergreep te weinig 
of de evene er een te veel hadden, eu daarom geregeld het aantal lettergrepen der 4 pïlda's 
gelijk gemaakt. Dit alles neemt echter niet weg, dat een vergelijking der HSS. van Java niet 
zonder belang is voor het vaststellen van den tekst, en men daarin dikwijls de juiste oorspronkelijke 
lezing kan terug vinden, of ook wel een vingerwijzing om tot die oorspronkelijke lezing te komen ; 
voorbeelden hiervan vindt men in de Variae Lectiones. 

Wat nu de relative waarde der gebruikte Codices aangaat, bovenaan staan A, B eu D. Van 
deze drie, en tegelijk van al de gebruikte Codices, is A de eenige die compleet is ('). B bevat 
van de 731 strofen slechts 439; 1) 705; C 638; a en b 729, en c slechts 236 strofen (^). Overigens 

(') Zie ook de voorrede van bovengenoemde Eamayaiia-uitgave. 

(*) Deze maten beliooreu tot de mat r achanda s , waarover iiieii zie Wobcr, die Met rik der ludiei-, 
bl. 307 vlgg. 

(') Behalve A bevinden er ziuli ua de ontvangst van het legaat van der Tuuk nog slechts twee complete 
Codioes van het Bhftrata-yuddha op de Leid. Univ. Biblioth., nl. N" 20.5 en 207 van de Beschrijving dier HSS. 
door Dr. Brandes. 

(') Afgezien van uitgevallen strofen, en van enkele latere toevoegsels in de Javaansdie HSS. VÜOHBERKJin j^eveii de eerstgeuoeiude drie HSS. gezamenlijk een betrekkelijk uitmuntenden tekst; waar het eene 
te kort schiet wordt deze leemte door een ander «angevuld. Fouten en vergissingen komen in alle 
drie gelijkelijk voor, ook tegen de maat, maar geven door vergelijking geen moeite. Wat de spelling 
der Sanskrtwoorden aangaat, meestal heeft minstens een dezer drie Codices de richtigc spelling, 
ofschoon er ook Sanskrtwoorden gevonden worden, waarvan de spelling altijd of bijna altijd foutief 
is; gewoonlijk betreft dit den klinker in gesloten syllaben, waarin dus de maat geen uitspraak kon 
doen. Hiertoe behooren bv. de foutieve schrijfwijzen: Haatina, Bhisraa, 9ighra, Pandu. 
ranangga, pradipta, tiksna, firnna, tibra, Pandawa en enkele andere, in plaats van 
H&stina, Bhisma, ^ïghra, Pandu enz. Ook andere fouten, als nipuna voor n i p u n a , 
ganda voor gandha, nityasa voor nitya^a komen voor. 

Codex C is veel slechter dau de drie bovengenoemde Het is blijkbaar een slordig en haastig 
gemaakt afschrift, hetgeen hieruit blijkt dat bijna op iedere folio telkens heele syllaben zijn uitge- 
laten, zonder dat de afschrijver scliijnt bemerkt te hebbeu, dat daardoor de maat in de war raakte. 
Geregeld worden d en (I verward Ook is de spelling der Sanskrt-woorden minder goed dan in de 
andere l^alin. handschriften. Na strofe 610 is de volgorde der strofen, en zelfs de woorden in de 
strofen geheel in de war, doordien de afschrijver een lontar voor zich gehad heeft, waarvan de 
bladen niet op hun plaats lagen , en komen een twintigtal strofen dubbel voor. 

Omtrent de Javaausche HSS. is op te merken dat a en b, op weinige uitzonderingen na, 
woordelijk denzelfden tekst geven met dezelfde schrijffouten en vergissingen ; het e'ene is een afschrift 
van het andere, of beide zijn copieën van eenzelfde Jav. HS. Veel beter is het fragment c. Zijn a 
en b afschriften van een Jav. origineel, van e is het wegens spelling als anderszins met grond te 
vermoeden, dat het naar een Balin. HS. is gecopieerd 

Ik moet nog met enkele woorden aangeven hoe ik mijn taak van uitgever van het Bh^rata- 
yuddha heb opgevat. Als legger heb ik gebruikt het HS. A, als zijnde dit een van de drie besten, 
terwijl het daarbij het eenige compleete was in den tijd, toen Dr. van der Tuuks legaat nog niet 
te Leiden toegankelijk was. Enkele strofen, die in A ontbraken maar in B , C en D voorkwamen, 
zijn aan dien legger toegevoegd. Na vergelijking met de overige HSS. is de tekst van A alleen dan 
gewijzigd, wanneer die duidelijk bleek foutief te zijn. Andere lezingen, die mogelijk konden zijn, 
heb ik naar de Variae leetiones verwezen, zooveel doenlijk vermijdende daarin schrijffouten op te 
nemen. Evenmin is er aandacht gewijd aan de telkens voorkomende verschillen van lange en korte 
klinkers. Voor zoover de Sanskrt-woorden betreft, is daarin de lange of korte klinker gebruikt, 
welke ieder woord naar den eisch van het Sanskit taaieigen moet hebben, tenzij de maat zich 
hiertegen verzette, wat sleciits zeer zelden voorkomt. In het laatste geval was de onjuiste spelling 
natuurlijk van den dichter afkomstig; in andere gevallen van de afschrijvers, daar naar 's schrijvers 
meening, in den tijd des dichters de Sanskrt-woorden correct gespeld werden. In de voorlaatste 
syllabe van inlandsche woorden, die volgens de grammatica van het Nieuwjavaansch als gesloten, 
maar oorspronkelijk naar alle waarschijnlijkheid dikwijls als open moest beschouwd worden, is de 
schrijfwijze gevolgd door Dr. H. H. Juynboll in zijn Glossarium op het Rftmayana aangesfeven, dus 
bv. sambut en sampun, niet sarabut, sampun. Overigens heb ik mij voor de spelling en de 
scheiding der woorden gehouden aan het systeem van Prof. Kern in zijn uitgave van het Ramayaca 
toegepast, en uiteengezet in de Voorrede op dat werk. Prof. Kern geeft dit systeem nog maar als een 
voorloopig, aangezien er geen definitiefis saam te stellen, voor en aleer een groot aantal Ondjavaansche 
oorkonden in facsimile zal zijn in 't licht gegeven. Tot zoolang moeten wij ons dus hiermede be- 
helpen ; in ieder geval kan niet ontkend worden , dat met Prof. Kern's methode van woordscheidin? 
het lezen en begrijpen van Ondjavaansche teksten in niet geringe mate wordt vergemakkelijkt. Het zou 
een nutteloos werk geweest zijn, een ander eigen spellings-systeem voor deze uitgave gebruikt te hebben. IV VOOKBKUICHT. 

Nog over een auder ))uiit ben ik opheldering: verschuldigd. Onze tekst van het Bharata- 
yuddha, zooals die thans in de compleete IJalin. HSS. daarvan voor ons ligt, telt in het geheel 
731 strofen. Deze kunnen echter niet alle van de hand des dichters zijn. Reeds in 1873 heeft 
Prof. Kern naar aanleiding van Zang XV van dit gedicht, door hem met vertaling en aanteekeningen 
uitgeseven ('), opgemerkt dat iu die zang een ingeschoven stuk van 15 strofen voorkomt, en zulks 
op onwederlegbare gronden aangetoond. Hieraan knoopte deze geleerde de opmerking vast dat «in 
"'t algemeen alle tooneelen waar minnarij , droefheid over 't vertrek van den minnaar e. dgl. 
"beschreven worden, in ons gedicht onecht zijn«. 

Met deze voorlichting waren die invoegsels van latereu datum nii-t weinig moeite te ontdekken. 
Zij zijn bovendien gemakkelijk te herkennen aan het verschil van stijl. En dit is duidelijk, üe 
dichter zelf hanteerde zijn instrument, de oudjavaansche taal, met gemak en met meesterschap: 
voor de afschrijvers, die met hun kennis van een verouderd idioom wilden pronken, was dit niet 
meer het geval. De door hen ingelapte stukken laten dan ook aan duidelijkheid meestal veel te 
wenschen over. Al deze invoegsels zijn door mij tusschen vierkante haakjes geplaatst. In bizonder- 
heden zal aan dit onderwerp nog meer aandacht geschonken worden bij de liollandsche vertaling 
van het gedicht. 

Hiermede hoop ik voldoende rekenschap gegeven te hebben van de wijze, waarop dit product 
der Oudjavaansche letterkunde door mij voor den druk is bewerkt. Ik behoef wel niet te verzekeren 
dat de gedachte verre van mij is, als zou deze uitgave den juisten tekst bevatten van het gedicht, 
zooals de schrijver het heeft vervaardigd Onze kennis vau het Oudjavaansch is nog niet ver genoeg 
gevorderd , en er zijn nog veel te weinig Oudjavaansche teksten uitgegeven , dan dat er eenige grond 
voor een dergelijk vermoeden zou kunnen bestaan. Mocht ik er in geslaagd zijn een tekst geleverd 
te hebben, gelijk die, den tijd waarin de dichter leefde en de taal waarin hij schreef in aanmerking 
genomen had kunnen zijn, dan zal ik mij ruimschoots voor mijnen arbeid beloond achten. 

Een woord van dank aan Prof. Kern voor de bereidwilligheid waarmede hij eenige emendaties 
op den tekst ter mijner beschikking stelde, en mij overigens steeds met zijne gewaardeerde voor- 
lichting ter zijde stond, wordt hem hier met erkentelijkheid toegebracht. 

Voor den steun vau het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Xederlandsch-Indië, zonder welken deze uitgave niet had kunnen tot stand komen, gevoel ik mij 
verplicht hier eveneens openlijk mijn dank uit (e sjirekcu. 

Dr. J. G. H. Gunning. 

Leiden, Maart 1903. (I) In de Bijdi-ageu van het Küuiuk. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenk. I ^^'^^^ 1 I. (M (mTniwuïiiUiHK Til fMMTi iBi(Uin|(Ki unaojci «imm (UinJtJMTN 
aajiimii mimcithj ^MKimsiniK «i ïiMintm iKiri-?! ooKOJin Tncmiaonnnn ^ 

(KI» iwnooriKi Kmïï-iioawTnN CTimHTn [m^ow owoi^ iKmiJu Tnman\ 
KHioïcmoi nKipann ikiji,h ^J^J^M? «' "*' ^«miS '^")*i'l *^(S'^ ^ Q C^O / firn ïukji osin iKi cuïi jsm ojijaniiin ^ipnn (leoAJi^uu unKioium f^Jnniasm|^ in 3 Tfi dm «1 in iT iKi IJl iin tvimnMiJip «Ji o a-n OTi uoi o^ maruiKi-JKUiv 
aiu>i™ (n^ (uiiE]Jcm3 (eaÊnsin «Jin<vin -vi (wnn Mwm (wi cti M1Wl.nJl^ 
«1 (uui Min 3 KI (ka. (EJi«i> ^ipiTi eoa'Kii| annie jkuui^iju) ojïimj) (kjio^hmx 
dsmSKiin] Huo «^i^JKTr» iJUKKnunn ^ijKinaoja oin Kimnnnfinw (uiiwiajui ^^J ■*■ 
asinoon iii(isTnaSrw«n(-inn(Lnno •?! OMmo ik iw ^ iaji \ iuci3Mi«in (oiS3\ 
fuiKJijfKi) kg^^ 90i(»qiui(i5Tn| iHiiinsin iii (M^.oiki (ik haji oaal^ iii «jM^'' 
CTiKïï)wioo fK)iaasTn(KTii3iKi(KTn aajiow^CT ismnjwi :if;ap3Tn Si asannCT^> 
(Ki3(uviKi|i tmoi (Hnn3CT(u> CTmaaw^wmiwin ojk^/wio^ % ai»iaisïi| -«^ö-*. 
.KJi3*J)-JiKio(K) wio)^ min? «nn ^(iji3Tn CTimiiwTn (tJnnoajii«l(<vin(mnx 
CT(Ki|i5)3Mi(isïi| rwitniu? KUiTna^-in o(U (oaTmism osmioi in muïi tn^u em \ 
<:,»flKin3Miif?Jiï]Ti'i (KJiTiMOTn leimiao? .im- ojtusn o aS in imnm uOi (y^N 

(Ki3ajïii]W3«i« ifJi-n STiM» anMiOTl nnaKin kti 3 lu ^ ojiin Kii|an ca^w MLwai3x 
(w (M3Min->«.3in-ïiitn<^i)i ojuiKiCTfim (Kim| o win o ^laa w ïjKmw «i t^H^^ I, 6 t ^: 

a n I /Q Q QQQQ.Q 

(jJi rumnji»ai| Ujnsmiujiti nflflkKm ojKKHiaiiiimwiiuiri-ïiiui ooKïitmTn •ï)o\ 
TÏ (iJi loimJ) (bi(ïM.(iLn:Kuw KiTiJinniiiHi iKmiinaoJi «i luiVi 3 ïjj Kin ^ d, 's» 
oiniKmiiïoiïihniKi (umcioois ^koiti naao anri nq o ry ui» (KJinnx 

^[VSU KI, ^ J 15U 

miAJi 1 (ÏÏ1 n «1 in mji Si lêi ^1 asm ( Ji a in ojijnnmci tJi «imiait inn ii um a in ïi .0 iTj.in \ 
IK1 KiTfi ï «1 m «w.» ajw 'ïu '•^ i« OvJinJi» (uioiuintiiii ifcnouno MMt ™niKji\ 

^^^ 00 o. o Q 

MO» asniKii fcioLioiKJii in ons iBin(Uin(Ki-;ianjiiiJi!KiiEioiKi o ivji o -Jin asni -«kiimitk 
OHi MTüïïin (KnniiiAJ)|| «m oa iu «1 «m ï (cmajui (Kiiri «nnKiïii)! ojiJnnnnox 
(MimMTi3Tfi iKtiir|«n(Kiii «uiöUKTti (un^mtó kïi ti (uiasin o amn mi -j| m (ia,n 3 o «1 \ 
asinii|(Mnn(Ki3(MiiHnri3iaiamiam •?> «m oJi 3 «ui mm «1 oin (Knn3im| rui3nmno\ 
uui o M1 -Jl [fw (un aswiCT Tn(Ki)\ ojukS asm mi ^ ikji o (Kimnnnm «j (omwiasin -^id.-*. 
«1? ie (in ism ^ Tl (m(ra (kio -?i oinsiiji (unKinjiT/ioKnitii oji3ict)|!kiu \ 

^ O.QQQ Q QQ 

^Uioïuii lojoji asïiiKinaJï niw.«in mi ibnpn ü mi •\\\t^ ^->i\ ojinnm leanaftJiN 
rni tJ^-» isu w asu ^ nnn CJ '^'-> 

' Q ^ Q o Q. Q 

moniaó micinm. mikh mn uk ï uki iaji o in 3 ojin o mui mi o (Kin mi lUln^i1M)| Tiio(isin|\ 

/Q o Q oaoa,Q 

OTUwntmi Ml UI 3 munn Ml n miikui (i]«i3«iii tj) mui q utu o mi fin irui uuaui -skOAJi i^ 

^JC^ d ^ CJ dl ! ^o o ™ a o 

(UjonMïi-jioiiMiii mnnnsiujiriKin im asnj ki in -m !ui m nn fkjiin tJiri 11 ojitmin 

iKïi(in||nnr)D3 ti CTiiKms (ikiki3ilc!M1 ojiKitBiuui (uiasmmiMiMinjanmo MïH|asin3Min\ 

, Q . o Q Q 

o fïinn 3 «1 ie (um aji3 mimïi ^tiKomui idi-Ji leniniJuiiuOTiKjjieo Min3DMiMi|\ 

(Kji3Min-diJ(CTiKin-iii[] MiMin (uj-ïi nirjin lensindmMi tii leaaji Mnii3iiJU)| oanmno "«..nmot». 

Ml Ml om Ml -ïi xji3nmnoU5iii iii 01030^ hïdi nui (un;i Mn(iaoj)[j nnKunRaoN 

^ ^ O O Q Q c^c^s q/ 

m oAJi (Kin 3 «] «1 3 Kïi onjiona mi Mm in -Jin o «1 Kin anm win mi an (kJi ikji mui onii | (Kn[^aMlKm^ 

ïjims (ik tjuaijiiiie mo? iuimmw oamnMiMin uiMmaaiiooi (ummM'i oasin\ 

Sri 3 Si 3? (iHanni MiMn oimftMinMumru? ojiiun leMinniKJi aJis mimIh asm lum mi .i t»,tifvinm ■«>. 

\ ^ OSl, \ Jl 

oa o Q _„ A„ „„, ,,. o Q Q . Q 

MiM'n o iinn Kin (UI um " 

osi, 

'01 

■ — ^n (inn JK 3 um luui tii (isbiikuiiui hui ui m iminnL 

. Q iKmo3(im.» cvanan nnn as 3 (uin luu iii (ismMi^imiaJi Tinri Mmi3iiJiJ)| (Uiïnnnnio «]um3K*)D (»Ji3ie-JiMin tji in i/in fu ïji ie ajiMm--*. leon/ioiium iisin Minin miTfix 

Q 00 Q Q. ex Ck 

onii ïJi ~Ji fJJi om o Mm 1 (in Ml ijji (I aan haü usm im Mian mi hji mi o on ok ki (iK iii \ 

^CUG, Jl *^3 

asmMuaiCTiJ (^ ie in 1 mti im 3 mi on tvji «nuui mi on iwi mi ieMiJsm| iuu||Mm oianim T»nnnia'' 

leanï ikiiij»J1 mi (uormnMin ium (ii(inia.3Mi]i tji nsmaiui mitii ikji MMumnoJiN 

^ (11 (b Ó\ \ ^^ 

(inf)||M)[]3anKm(iiintina» £ii »u a«i aji mi asm mi ii tii Minojiasm mi iiuiïJiasjiiHm oasiii\ ?r II, 8 a Q Q o rj uiJTfiirniiojii iiii'JoiiJif| tnïujsïi (ïJiav¥iiifi hikii ii tJia^iMjji kh MU m Jii j ki | x 

o o Q Q Q / . Q 

^ *4'M?*9[| itJiïïsm ifcJi iKTj «IJ «o u) asm UI «i !:« uii ji^ïtihi oaatina vrnüix o _ _ _ , . - 

iHii 3 (i^n 'M ~Ji 'VJi^ !K«8J|JK)[| jji » nsKi ifcji IK] «IJ «O u) asm UI Jii lai uu jifïïiHi oaatina wn 

asinTi»5|3M«iTiii'iK(WJKmiuJi(JJ|.oaTn o naj m o o aoi 3 w «ï j KTi]«iv 

üo/aoQ a <?^Q 

lUins nsm oïnniKiii3iMMinoian lucionn-JiorijTHiHii (UiU3Ujk OjIoïhiiIn «loaJUKi^QOiTd (k)itim(,(Hi(M»«i njij) OU ~;i 01 o'in 01 oin moki -«i m ki «ïi i ^ om o ■ 
okjci» aaji(Hi(uoMTn^T;"i3(^im(uino(u jnaojiiKiajinn min» (kikVi SniKj\ 
oiJaTi¥iK)[]3 3J|Tn(irin3BJi«iJi'kii«iniiaii(M3 omnsm oiki wwinj tMHi Tniïi\ 

Q Q Q O- Cï^ (jv 

iïj|(n3 isïimiJin (uiiin!n>Tnn iHiutm 'Kjiimo im (m «min oik o os iio(W\ 

HU HU O (^ !) 

usïi ofl ^ (nna asm non iii nji nsin onn M o cii mi || (ui m asm o liin u o ojn mi m -xain 5) -i^ 

qZ/qq oq q q.. 

aaj) ism 1,K) ? 1 1 on «i J (ui mïi 3 cioaji (m m aiin amikJi iMnaa» juiisï]M)I| ti (ist/i\ 

ï] urn 2 00(1 Km (i-Ji Cl mii (f-ji m ti o ati ui ui j > (j^ium t/i anoooji ooai-Ji mi 3xJI(iji(\ 

^ «n j oji o (O nq Kï) [) «i m 3 m w ooioxi (kji ii fa bïi urn 'i\ wn ao» o mi o Mm ti i % 
a^ ann Ji ^1 I ci J O 7 J 

o o Q o Q Q 

asm iKm Ml Miim Ml M1 ^ ajuniKKJi-diUJiiuionJi j mi a-a uj iu« mi Km osmMiuxjusm ■fc.ain c,-* II. 

o Q O 

•Clan .innism mi «m o -im ui ikj ~ji ^ w ^ 3 mi nm in -m 3 tjji mi \ 

o . o / 

iw o Mnn asm an Km asm oti ion a mii ti mi ti 3 lmh «m Osi a ki Km \ 
asu I 4 J J ZJI ^'^'^ "^ ) 

Q . / 

ikJiTii aflTiraiTTisai auiaiTn ik ati «m j (Uj aaJi mi 3 ti axi ^ 

o o Q . o Q Q / . a 

«m (UI itn (um Tl Mm asm (i;n anji arui ti Mmaiofi rkj» «ajiosm -vim ~v 
™ , O ) dJl J 

. o / o. Q 

O O OOIT) M1T13IUJ|[| Mm (til (KJIïJUlTHnMI fKJ13TI(p\ 

Q . O Q Q, 

iWTi (uiTiiüi (ka oji O mm asm mitnMi !Eiia:i ti(U1\ 
^ CJ , J »5i, jag 
Q a cv o q/ ^ q 

asm UI KI ~n Tl asm ion (m mi (ta. asm (tJnnrkJunoinsdJiismN 

J ) (jj do I ^3 

o Q . / Q 

til KI (im i) Kiii Ml (umaiui fui (oif: iJin jninaMiTisansJio -Skunx 

o o a o . Q 

o o an -nn ipiu Tl 3 0X1 Tl 3 Mu»<i Mm (ka 3 Tl (yi 00) ij iJKbAx 

o o / Q a Q Q 

asm(umfc»(Wiiu» «ihoskitikiti tiitiTi aofiiui (um3fMMi\ 

o Q / Q 

(KI asm MTi (IS (Vïi Tl aan on ain 3 (ua. mi ti uj o asm asm 3 iu Min \ 

^ di ) o I CJ ö ,(5 

Q Q Q . Q / 

ofuiioiujasaiia anaarm rka (U a* «manoi» ie o nnin 3 oism ~«k n l] t>. II. 4 OCTv Q . o / 

(M(M (Lm (KI TdiKin asm (ïKi jn I) in iKnnï(UJ)i| iKin (ui(KiKin\ 
TtKKTns asm o u) i?imn J ie I] aiw.(aaii t.'i «Ji m » (umsin nJi («j v, \ 
(Kitflusïi iKi anoTf (KKHïi (uiin iKinï](Ki3(KiiKniHi[| ^(tAaTm«i|\ 
(UI a.i j KI asïiTi oCm ieJ""^!] (Kin-Kiii iii u o «) am (iri (Kïi | ^6-*>. 

Q Q Q Q Q ' / 

jsmoHiJiM (iaj|ii]iKi3(ba.asin«i-jnn (Kinminnf Kiii«|iHi3(io_Jiia!(0 3 \ 
mkhiSti (kJio 3111111 ^"^ iiJi(isimn3(M. (»] ie 3 osit tkn jq isin ri \ 

Q Q . Q Q / / 

Kiii(Ki (jJiTi O uin (fcjuiin onciKTniH) iKinaim (Ui «iiópiiaiHi \ 

6-* o (Kin (jJliUin lEJKKIJ UK (K1 3 (10 IK) (M (UI Min -A Tfl O 3 (ïlfin O -feS) -^ 

MM (Bi(wi(ê ni^srim (ha.(j3(wi f*-"»),:]^ '^' '']i5^ mtIiv 

(kJiio«nn (UI asm asm «iiKmtinao (ummiKi (umiuuui ki]1|(1^\ 

07103 asm KI) o Min onmniKiiinifJKuann-JinEJi ifo nniin jsm \ 
^ ^ly J } J d 

HSmUKKIIl THM (KIT) 3 IJl (UI? 001)101 IK1 Mï) 3 (Vim HSÏ) TJ) (KJ) "-K 3 -^ C^ -«> 
Q a - ^ C?^ 

om Mm (ij) on urn (u iij) nji «n ~nn mji iii ikji (ki on tih.mi n/inn asm \ (UI (UI 3 Tfinin o mj «1 on iri (Ui ari (O in (ki ii 0(uimimiiki- C^ Q 

n Tf 1 (UI ari (0 1Z1 (KI 11 " 

O 
amiKi3(tflamaJUj «iMinnfia osmodflaiinaaji ^^|(KJliK1n| ii) ojvkkin 

iiqaxi asm ar) (j5i (KJi om -fin (Eïi (M (Kiorui o ? Mini)i|asm3(KiiKinJiikJ)| tiinn^ 

a 
(Hl) o KI Cl imi (UU) (OMiiin in (kJiaJiMil) MmsdiTii a5miD(Ki[|\ 

O . / .„ .__ ./„ Min Ml \ o arm (Cl IK1 -non (Kin «1 Ml os mi 3 mimi (um isin Mji|Mia:)| ! 

(X Q o 

(um ao 3 (KI iKm «1 OOI Ml (UI (EiiMminJ)(UUi ie ojd jh mi n arian(Hiii\ 

o Q a Q 

osmniiKin iuo'nan(HiDnMi3MiiKm (ednom iii3iï]ie (umoK ^(L3> "«>. 

o (X. 

omjfl» UKUifi (e(ui(Uif)|](Kj)iKi Jimm (k«aj)asmj| ie in ajiaiiMinp 

a / cTv 

ajui(uti3«riiismi>Ji(eiLnf)||(JJi3Mi(UiasmmiKi (K1 on iri (.mi 3 ainn asin \ 

Q O O- / Q 

itjio? osm on on Min osm 11 iKJ) Mii) (Uil) »fl ifi (umoj) asmnj) Miaaii(»J)|| \ 

cv o " Q 

(KJio Mm(uiafin(iK ie(i(iKm3»fl kh) lo ie mi ~fl mi m oin 3 \mm. %.ua^ 

o Q (3 cv Q Q. o 

Ml ojm (KI in o (nin aa ie in inin mi otiKmaon (kJiSMmii iii aj)n mi \ 

Q o Q (3 . o 

Tl (UiujiKm Mm «1 (KI) ai) oaj) mi tj) (uin on asm lumoiinMi mi in \ KmMi o in (KJiinwji o rj (um in Mm (»jiannMij|»UMin«iJ)| \ 

cv Q/ . Q Q GV 

(KiasmKiiiari aon o (ui asm mid Minaxi asm iGm uraan asï)oia as -«kil UI, 6 TTT. 

a. 
I w njin (K) nn «1 (1 Tmn - «1K1» ïftji 10 w njin (K) nn «1 (1 Tfnn(*Jt o «i m on j >. 
1 ^ S '>^K J <J\ ( (i. 

/ CJV Q Q . 

. Q Q C> 

(K[ Tl 1 Kul Tl «n O rM Tfi iKi imn m a \ 

/ / Q 

/ Q Q / 

CTï mlixunnm q»; (ua kdiui cififtaaiüi »«! (ui in ^uïklh _j) asr o \ 

' Q / 

onju ui(Ki ~;)0 3iuu)|] oninTfU oisïnnj'iKi KTnaim\ 

Q / C^ Q . 0. / 

nraa(anj(K]^tJio«inKiKin «jkkjihk inniuióiN 11511) j nsvi «1 n ü I dl :^ 

6^J).I15T)11IK1 Kin (bt. IKI (fJl(Kl> (KITflIKnO «Hl (tA.^ 

dK v'GJ ' , .^'^■"" 

OO Q / Q a 

p^ cj| s cjI a 

m luit HUI 3 aTm ism 1 luint: Tn tnii 3 wki m 'ki i iji ii ^ 3 i/ïi \ 
( CJ ^J »su I I 

Q Q / Q / 

(K13 iKin IKI w m oji -ïi (Kin (un mmsriiKifi (Kimaxi3iKi|i ikCii-*, 

«1 üRfi «in 3 K) -n (KI (K1 iKq ti mi 3 i»)i t) fM (Kim in (.«1 \ 

«1 (um (u (ie: (K1 3 (UI KI am m w as; onn m nci «i ie 3 (tJi iKin n \ 
I ^ I 3 I ^ oi ^[ 

(Eïi(Kmrni(tJi (uikhok (ki (w.ti (isin (ku (ki (ci (ui i \ 

o c^Q . a 

(I5in(Kl[j (UlII'HKl II ISm 3 (KI (Klin (Wl 15111 tmi (}J13(IJ1 1(1 1'13(lSin| -^Q-ïi. 
Q. Q Q Q 

(KI 3 aiifl (Knn (niri (UI 'Ein (KI ^ (Cl (wi (UI 11 i/i «in (ta \ 

K3J 7 cJI ^«^1 

o o / Q Q Q «1 (f-Jl 3 (IK (IK (KI 3 9i1 (KI asm (Uin tui Tl Uin (a (ïl (KI 3 «1 KI 3 (KI jl \ 

051)1 (KI ~J1 (.f^Han 'fJl (U (Cl OJI IHin 3 1/1 Tl I (ISin (U) KI o (Cl 3 (KI n N 

Q Q Q / ^ 

6 Jl 1 (u w tji (Kin oosi T'KKin (KI w 1X1 Km 3 (bi-i ,1 ■*.a-^ 

o i »^^ , ó ^ cA ^ 

a / Q . Q 

(KU «U IS KI 3(1X1 KI Til (KJl all (b«.3J) ITt (kH KTl Jl\ 

^^ s ra j o 

o Q a Q . ^ii 

(KJl (KBl (UU (tJl KI Hl)l KI 11 KI Tfl (ÏJl (KjI f-D (.KI \ 

jniKiii ïsm y{ «m 

Q <3v o ' (lUiSïidJi Tfinuin 3 !Ci (kJi (UI iks kitii (u 3 nnnn o ibii 

Q o- Q C^ 

«1 ïj 3 (Lil ü 3 oiTsm osTi IC1 nsïiiiniKKinn iiui iki -Ji ki u-n > IV, 1 IV. (KJiaminnnsimn ^(unaiii kïiiki «moA oiuïi Q QO O > / / OO O ji ism ism Tfi (KI oji ikn !Ki oojI w ui 3 aivi o (unsm in \ 

) ) P J J Ö CJ _ _ 

KiiTiaTfia iKiin asïiMmai) a-Jiniinno asinoMin~Ji aïiniKin sjnnMisjiji -*.a;^T llI] a-Jini inii[| asinoMin~Ji aïiniKin tjnn M iïji ii o- o Q C?v o, o o Q Q 

dsmfuimnunniuiii ojtiï wi aq » Kin 3 o aim ojin -ui ajiiii \ 

J^ CJ 

a a Q QO-c^ 

(wum ooKjiT/i «Ji 3 tKJi on asm ihi iirui» «njifiiiii ojiiKiaiin\ o ooKjiT/i «Ji 3 tKJi at] asm ihi iirui» 

Q Q a / < 

(Hïnsm asmiKin nrïi<ui asm s-ji oiKHiuuinaoi 

(M o lUU asm uo nnn oaji (H (K» tiii 3 aiai ii (un J osin «k m ui kiii -«kQ -^ 

^ J J c do O O 

Q a Q Q 

Ml ooïMin (kiiiïl'LciU) KT1.K1 (Km iwi ojijjm asm OM] 

o o / Q Q 

iKJi (a iiq UK TH (Kim 111 ï OK Jsm «] Ml 3 qj; 3 Ml o lïJi mn (tUN (lo iiK in «un 111 ï OK Jsm m Ml 3 ^ 3 mi d 
J \ |<m p 

on 
_ Ö 

TH til Ml Mm il Til IKlD)(KlJl OTI O tU Hfl "*>''n|| 

nJi Mm OaL MIJ i(umaJi(Ui ^ Cl 3 Til lïjio? on ,aMm%Ji MiMm3\ (um Ml ori Mm mi aim (U «i l mi ~fl Mm oai mi j iwiiM o mi o 3 o Q o 

asmMmojnn (U)ii£ji/i3aj(iKi| in 3 o ii a ism ism ^ ïji «1 ojm tii • Ml osmMUJi KmTi«uo3Mi3iiuiii3afia3 uji mi aan o/m ■wi \ 
^ J JJ "^ ^1 

Q o . r 

fM lu iKJi OK MiTTi 1) ajm e tl KI (M Mm (bfl. asm KI um njt (i;i 11 ■<» (3 tl. 
I 1^ t^i'i'" "^ Jl 

Q o- o . Q 

(Km Tl a'^T.'l Ml "UI Ml OJÏ) 3 (ül -/Dl 3 (O (ICl 1(^.3 (Kil Ml ClUaMin Ml \ 

Ö J"^ J 

I . Q 

lïji (Km tJj (Km Ml IJl MuinaTna dSTpiJiMi iqoA tJi (a nji (uin n 

Q Q . o- 

onjiomn (fJinJi asm niinnasmMiaaniUiojm (Uiin (kiiasman>\ 

/■ Q o Q Q ^ 

O-^iUMiHii Mi(u Kin (hfl. arm (1 atm 3 (U 3 nmn o (VJi^jkm? -s^®^ irm n atm 3 (U 3 nmn o (VJi ^jkm f 

MljllKI J1(EJ1 _fl(l](llU Ml (um Ml Mm asmMm(UMiiinq JKEJi -fidiaiu (UtojioK cum ik Q e* o a er»- sa o 

ism t\ IJl Ml 1^1 Km (um mui 3 on 3 m ti^nn i (H asm kdi in Mm (K1 | \ 

o > Q o 

(KJ)[|(u «m 111 OOI itJiui; !KJi a<i3([i3i3 3:}-(iasiii in (KI Km \ 

- - — — . Q 

Tii(eMiMm|i (H (uionaaiKjiMi ««kkiiimi ■%.<:,■«>. 
J ^ d O J'^ ^ J 
iKi x;iii (fjj aan aflnin Mm o 3 on ozi ui m (ui aoa mitji ojm oj] (kji ii \ 

o Q ' o Q 

Kil in o asm (wmii maiw.3Km (ct 3 «1 mi arnn tji ie a/m ban 
JJ I »^U ( «^id IV, 14 J I ^A 

Q o . . CX Q 

Tfi dsn ojm (IK (U KI O tn t^ imii mi iKnjuu «Jlo xtuix 

IKfl M Slï ü Tn ■?! «|(U10 (KïlK)aTmiK1|] lUn (K) ü Kïl «1 \ 
Q Q Q Q Q , Q / 

anJioiKi omasïi nousm (aaa. iqmuimïiUKi Ki»JtJt\ (niw. i(i«](m|]ï(UKi Ki»j|C o Q a Q o 

(TUI «UI 10 OM (Kin ïiJi m JT) lasïi (VJi (IJl 1 «lOiKinriaTm *JlasxlWl^ 
j • J ^ 'i5u cJI ^I cJ| 

Tinf](KJnqianT(i(ci(Hi(] dJiitJi ihhsïiki (kio(hi(ki >iia > 
J J «Jl (J o ""' ""'' 

Q Q . Q 

TH O iO(Ciaoib«i t,iKïi-bi.3 icijmfKi II «IJl JJiiiKJidnji Tnoji \ 
) '^^ \ { O JJ 

<Z^ (X Q 

(iaiKVM(Bi (Kin itJi asm (ui m 'hi 3 mi ii iim (Lfiin tii «xioif-Ji.i \ 

Q Q Q O 

(KtiTinnnn (kiti (ki ki mi i itu ? ti ie a tj «m _Ji (I'iti «m oicLri ki|1 \ 

o- o Q Q. /Q Q 

mnnnJKuiinnii ïiji iJi 'uin istii ii iii (.ui iii m^oKi (^J^^;ln(^'Uln(Ul -viAj)^ -iii!| Til (.M III m^oKJ (^J^ liïi (DJ ojmiui 

o Q Q Q. 

asm 3 itJi Ml ~Ji KTi 

a IÏJlKl(KTnifc)l«lPIU1l) IKIII lUn «T ,1 •Xl lEïl3ltJIMl^KTniO(fJI(Kl \ Kmm o lUb] uin iHi om KI 1 3 kii (ki 3 m ? «m «ui nji asm ui \ 

/ o. o Q 

IfJI (O (Kin •»! lUl'l OO lü -J«1 M 3 IJl o UIUlTd 'Kl Kïl \ 

(Voi.o(Uia3iin(CiifcJ«(ka «j|(iJin|i(Ki(in kihtimi h] Km mi i -^ iti o ■v 

o Q C^ o Q o .""^ 

(jvUKmTii «mBl inj'inMiiiïifcJi3(j-nMi3ei(kJi<u niïijajiv 
j J ^( mn (U ^ J 

«maS OIO (KI lUiuiMi (tJi (Km3(uu)[iiuin[ifKi(ui kdiki \ (KJi (Cl Km tn KI (KI itJi (KI Kin 3 tn 3 ri Ml in tn ism infl in 3 \ 
tkiiajiiniuJi(u^ici(kJi3 ifJi isïii m miaTfinsK) j tmi tii hi^kki ^KTiiin/in t». 
6^(0(wi-?nsm Mi^'lH «1^ iiaj(o3intJiasninnjJH \ 

(inn firm Ml wm m (M kiii iJi 3 ü-h (hi ki o uijJ o n/i o {ki,i \ 

q/ q 

xr\ i\ dsm M1 (UI UI nsm j wo 3 ati fuin 3 (Lnn 3 (om ti mi aoii m (BT1,i \ 

iKmaa Tfiiunn ïji o ri 3 Km ii tii niKmomn «masmisuiumMij -ï^innri^ (UI mn iKi ifcjusm asm (M an imn ii i?n m ki 3 qs 3 mi (kJi (tnn in-ïi (U i ■ 

o a Q a QQO 

Mm (UI til Kil iKnnKimrïm3 iii lU) a tii 3 n (UU mi ajmKioi||\ 

o Q . <X ' Q o 

non (UJ1 in o o (jji m annn i^i a m iKm ki ( (ui (uji ie (H tw xi i \ 
§r(KiTn«]aqiS) (Ski aaj kui 3 oji i 3 bj asm ojm (KmKm -vnonaiji 
aixni^Km (l^.1 lUi (O am m 1 ism » jn3ir]Ki «iiAi ki (Ujin mitti \ 
«miS o(wu^oinmMi (iJinasiia Ki-mianmoKmMi \ IV, H [jq-moBiKi nnnifcBirïn oijjKïiaKii Tfiosti aji «i M m Km j \ 

> o o Q o o . / 

O-AM ai dim anji O osï) ici m (kJi 3 <i 151)1 om asm kp (u a uu ■*. Tm o ■ 

) «uK K J J V. 

o o TfUEJin IK1KH <im.nfw.3(in «m «ji om (tJi o n tiiu-ji o iii \ 

Q a a O Q / a o 

tji ü Miw ~/i tkHTf I min Cl ru Km o (Hl ? tJi 3 ui ji ru) tij in oi ii ■«) iion (in asm ji \ 

o / Q a Q . o o./ Q 

asm iKip IK1 -J) o UI min mui o ki j| (kji mi o m 3 kui ^3 ism n ru wn w (Kn ok n 

an O (KI ï (KI ifcJl 11S1I1 lAJl IK1 3 iH (O onJI Cl 3 (fJl (KlïIiJl (in(ï](UU)p, 3(tJ1(Kl -VkUlTSx 

^woi >^ Q ^ Ö J I clll 

(K°i (ion I) (hl ~fl o Til Kin 3 ism iism 3 if-Ji (KI fu (u (Kin 1 ui n;i ? w (i 3 arm (« inji Mm3 0ïi(KiN 

c3J '^^ "^ -jM \c!i I 6^ 

mOTO.3qK3l^3 (tJ)(Uï1(K) (U IJl OTJl llSm TO Km 3 II] lil 3 KTH (CT) | (Uin 3 "in 3 TO Til fkJI 1 \ 
5 / Q ,QO-/. C> CJ^ 

(i|0(i4(uu)n3*jnn(HHiLii irmlo iki xji iim (eïi mn ki li ie(KiiKi|| (ian(tiiï\ 

a o o a o / 

(ïji KI on _n)i IK1 IK1 «1 im 3 (UI in !Ki n (O (3 Ji o (kj ki u (KniiAJi(iKm3(ïiiKi3iKjnii '«>.(q~*> 

/ <?>• ex 

(C13 osm inosmoo lu (U\ 3 bj o (O as «i m (um ,i (in(Ki3(Ki]] (iriajia (hi (Oïhiki|\ 

ao.Q o/ acvo 

(U Cl f o in 10 (in u-Ji (IJl (iSTii Kiimri ^Ji ii anji ^ 3 ridi. (O (in (isin ism 3 % 

Oaa O »aQ. O'O- o. Q 

1111013 inny ui m (a n «m ki ii ism «m 3 o (uimii Kin «man KinazmKmi] iii iwikkwiij 

ItTJl itJl in HA (H (Hl 3 (O fJ) 3 IkJl Klll KHOIlflOl ü (ï) KI (I5in (KBl IWI 3 Kil KUl 2 -S!.»;)!!-*» 

ö ™CJ J cl K ^ (J d}\ 

a (30QQ /.Ci 

dtunaji 3 lïj TT! » (KI [1 im KI 3 O iKJi am (IK O (IK ? (feil «] (tn lUi ae; ki (Ui aan ki | \ 

/Q o o I 

mat 3 00113 \^ Km KI 1031/10 mam iuki Km3(Eii_Ji(K)n3(feJian (K1 jm Osnae; \ 

Q / O Q O ^~^ 

(03 «iMnriIlïi'VKisiii nn3(infi(B3a(in 9Ji(tflafumnn(in-ji3 (B nnaonn 3 on j-j in [i \ 

KI, 1 cji ^«O a!^ ^ 4 

QQQQQQO Q G^ .£ 

n on» (mii (ki [i ki ~n o iji ao) fkJi kii •jji kdi hui oa ii uji 3 fJi (CTI at] o 3 w (fji nm -«i. o ^ 

» /Q / Q Q / 0> 

maaiiK) u*-» 0iiK(iK(iJi(Ma(ismasi!i(e(UïilKj3(fej)i| ki _ji(im(Ki!j3(innrin(fj|j) -v 

Q o Q O C*- /Q O CX . 

oni in(fcfl3inii> ojniianimn osïku i/i (uiniMiuin ("-Ji ii-Ji "ki Kin anjiianiismi] \ 
«il, ( \ ö <^| »sn O J J >f Jl 

KiKifi Til (Wi3 0[i KiKmiKiici osm (tJi (um KTi J (KJiai]amiiKm Lw uiikun 

Q Q Q O . (3. O ^ 

(toinans (i|ïii)aaa|iKiino> asm te? osmKmiKKka -viitS oari/i3(U3 imniJJii] >s>.® ^> 

o /Q Q Q. 

ow(Ki(i ('M oium 11 Km 3 Tl asm KI aii KI arm 3 aiTfi 3 «1 nn 3 a;iii a(i(Vji3Tii (Oiinx 
iH 3 til (M (0 11 asïi Km (u an Km 3 on KI iKui kui on ~fl (Wi || 3 (tJi (ik ism 3 tti (ui ? \ 

o / QQQOQ/. .C^ 

osn iKm (KI (1 Irn ( iwi (fciiïu arm ki nnm | iKm ki tti 1*401 -Ji (Oono? kui amian3\ Ö (KI n ( o ( ikJi ifcfl Jtu arm KI nnm n iKm ki tti C*ii (BI Ji (O q o j kui VI, 3 KI 3 lum m Ml Jïi isïi KiTfiKiomj» Kil UI «riM» njiw-ji» luo; ii ofiaifiiiJ *.. 

o c> / . a 

osïKKioïiiiïmniKili m ïu Mio mn ij ïiJ! -)ïi i] (tA. ajiJK «i oïi»Mifi\ 
.CTJniKl, ^l ( isu ( ^ 4 

Q/ o da. 

(KimMmruii o nii ki in >jmj| «i m m Jti n mm ki mna» uu vin iiji isn i \ 

,iaji(tfl3 Trnusii (uiitn inn asm ok «i tji ci Cw|- »)iKn Tfut» Tfwi)i% 

o-fiii U1IK1 KmifciKU an oHnsm «i n a > aaJi 3 in kïi ii cïinjuiwi imn»-)in -u. 

itinn(Ki|i nnawfi usmonf KnoiHiii oinimniuii (uminnn (Ki (craannfinn 
o. ^ o . u. o . 

I ^^ Ö J -^ J«UOi ^ 

/ . o. C> 

(«11)11 "^1 iruiaTm liJiTiMrji o ik a.w ocu nan 3 o o in m in «11101 \ 

Q 0/ a Q a O' o a 

rujuinain (joiToin TmKWJiaJi ttui iii inicïflOii bviKuiaji khjui xii» ^ 

O CJ J o \ ö(^ -'I ^ 

OQO-O. o o Q,0 

«1 » (uuj fin JYi 3 UI tn ru) 3 ifcfl Hïi o ra ïJi irm ism j > tin ki -Ji n ki 3 nn ^ ^o iaji ^ 

□ . o a a Q . Q Q 

OKI kuïijikth IK! tjiofui OTiniui iKin tJi3o lï-iis njii sin in kjii % 

^ Ji J Ö cFl J 

o . a o o a (X 

iKinii)iin(ii3 (Hl aiiïui ojiaTn o oj isri ra isn o T.'i3aTri iajiwukii ei in n 

I CJ J CJ J J-^ / a ^ Q "^ 

6 Ji. (ik > finaom «1 «in .101 ism 3 mij kui ktti «n nji 'M 1 'Wi ism (-kji -ki t-Ji ^10-* VI. «iio» in (iJin (KI 3 M »j 01 3 (Lm i] ra iT nmii Kmici niKiUsin Kimrasaxi muip 

Q Q QQ OOQ/Q.Q. 

onaoi iKi lïiKinaiKiiiiïiJi -ïiraKKindTn (kji «m asm «1 Kman «iraKinx 
é^ { <^ J J o / a o Q o Q a 

nj)oow o!Hi oJJiinnn ajiajii5Tn«Dira(uuiW|a- -■ ïC) (q (U) fkJi o !Hi oj» loin oji oji ism «di ra (uui(W| ki tii oji nnn tim mi 1] \ (o 3 Kin ra inn > (^ oin 3 (ra ^ fKJi Hmtkijij-Ji tii fuiTi (uin w ji «m tJi iI -vann^ 

a o q/ , q 

.iTiMi Ml iiKra (fcji «1 KI KÏ1 ra imi uuunn ism 3 (tiiiKinraifi tn ifjinn|i\ 

Q Q Q Q Q 

aniTfui3isinKioiui kbi Km twi ra ra tkii e iii o ifji ^ ra 3 in finnaTn\ 

l ^-^ d J Jö JJ '^ ^ 

Q Q O CL Q 

«1 til 3 onji um ïin > o ra mi (ui ""nJi w ouin onmn (»oi mi mi oni m 'f^J' tn 3 in 1 ^ 
I ) \ J J ^ J'^ d 

idflainn M ra ra ~m ojioji (KI «Il IS w ra ««903 >ji mi mn > mi tiin um ■«..ra'sx 
^ "^ ö , > d" 

o / Q o / O 

O Mi(inmn3i}jiiEJi aoiism raKina-jraraKiJTniixi iuujikhii tii EiiKinv 

ö ) J^ d o'>4> 

OKbni MHïiJi tJioin? Tl tiiKimiirajJiiiMi (isinaMirarara\ 
MiM fuinajiiui|i timiuniisin 3J|(kji(U1mi uk ik (u mi o asm iet) ra ki mi ,1 \ 

2 VI, 3 iiajt ï (ïii (UI -ïi w ~fl Til Ml a in nnm itJi ikj «iJi aju uu o 'Ui in om iHi .ui 3 «i |] \ (uiifl«)[| (tJUjMiJMi iMÏiitii-jmn fwm) osïi ii i m m «i m o niin,iaj|oiKT| -«kOii 

o Q Q Q. 

QQ/ QOÜ.O O 

tilJTii nsïiKiiKii oaAJiirnJUj (KiMP asmiKinoJi lO in o] mi ii a'niuiin(Ki| \ 

Q. o a c^ Q O 

OJdJïi «m m asm 3 IK1 aju) mi Joit.nn i-Ji m :kji uïi oti mïu 3 aw a^i o 3 \ 

J \ ö ( "^i. "^ 

03!M-Jiiin asnanKKKKïiï tJiotJi lai t/i mii o airin tJi ijiii 3 a-JiKi n«i a -*- o -s^ 
J J J CJ "^ 

Q O Q 

oniiiKïi (Uiazinnafu mtJi-n mhvi Minaxi leiiTfniKin nnoMiinnMi \ 
uu J^^ \_ J { "w 

iKi «IJl aju uil o 'UI 'in om iHi .ui 3 «i i 

Q/ .OQQ O/q o 

ufL) ó «v» «] Kin o Kïi kji ü in (isiii o XjI (Kin!r]iK)i3:uin;i miEiiTi (noAJiajijjv 

Q. o / Q o Q - 

in (BI (EJi aTTin (Kin !M o anm m (fcjmi un (iq wm anji — souikihj — wioitui "^.a ■<>> 

ÖJÓ J J \ ' 

o / / Q Q o Q a 

(KI? KT tn cro (Uiin O iKiii (Kiun/ia^ (ki o itJi 3 tJi ii (kjiosih tii ikti atxji (lan (ism j1 \ 

Q Q . Q (3 . O ' 

«I (an Kïi iKi o *Ji (Uïi annci -viwkhi (KiiKin nmuui tjiosii iiriina\ 
J' 

ü (X Q Q Q O / 

iï| lal a tui dsmui (uiMin (iJi(im|](kj)(Ki(Ki30ioo'i'i|inaiiniKinmi(e Ti \ 

Q Q . Qoo (X Q a ex. 

ojin iKKfcJi um asm rt i/i o un o (uui a (Ki iKn «mii on SJi (K1 tii uu tii t>.c,-a, 

13 dl ^>^} 

osiniKmiKKKiiiaaafl (U(uarï)^(Lnioii(m.inj]iTniiniKi[_ii(uin finn(Ki jjiieaTii||\ 

C~>> I (3 Q (3 

TnatfJ)] asm iKïi a (o inn (UI uiiianiUKooanoAJi uinri iKin «1 asm a (Ki (uin na» o 1 \ 

Q iQ Q o Q Q Q o- 

anji (Ut (UI Mïi asïi inji nci 3 Cl umniji (KJi (uonan (Ki(KiniKiitiim;ioi(i\ 
A CS> ^'1. ^ (KI, «3 J[ 

(uinnnn 'iii/iBian^taiKi (wanraftojnn (kdkui tmn (jji ^ in (um onn (ki o in -v^nnfl-sx 
CJ ))) 4 . *^ . 

Q Q Q Q '^ 

f - ~ "™ " "■ 

I -ji (Kim ciiw.3 fW) (U^OAnnm (wiiiq.Kin!}Ji«] Yi iinnonn «jiuiainn» 

(KTn3(UlJ)|| (ttUJOJm IK1(E)|(K1ICT (KIID (U (ISlIl «in (UI Tfl M !U1 10 1(1 \ 

. / / Q / Q 

(tJl (lUlOTfiadJUll (LUI UUl ISÏl ~fl IKÏKUI (UW. Kil (KI KlJl (iniïl (KI OJin a lAJ) (hlTIl ■sXlA'ik 

o ^ 11)}))^ ) Ó 

,,..(,>r.i, T-n/i-n »f.» uu. /Il KI (UI asm (Kinasmd 

Q Q 

_ 3 (Kiiiii Tn3(M!1 'uhHaJI j(uafia'iji ihiukwiiki 

a o a Q a 

Til asniOKKKiin (HinisirKiqanJiTriumiqdiin nsmiKmaJi (EJinmo asm iKi -Jï) «1 (a (KI II TfKuviMiao nsin noi (ui KiiTriKuiyi (tiKiKonnn iii (iaj)o\ 

Q . Q Q 

(M a biji KU] ciiw.3 fW) (U^OAtinm (winnKinujuniii iinnwi «i(ui3inn(uiinn \ (ii4(i'(inJi 0(ui asm Klit aJi iKi(uiiism (Kinosmib;! Min^^ ann o (K]| fi(^ in 

3 (kiiii Tn3(y[| lumnji j(uafia'iji itJiui(KiiiKi(KiiiK(ii.ïln (U(kji^3K1|\ (Kiin (HinasiiKiqanJiTriumaridiill 

osu iKi, j ;;j ^ Jl 

(Kj)(KiKin nfin.^ (ïJi o ann (iai(BiTn|um(ï]iKin3iKiaK «juin o(imfi(e| Q Q VII, 7 VII. 

I Q a . Q 

'tiUfKjij (n«a (Kin (bAsou-msïi oisflCTKi-Ji (kithjiktix 

Q . Q Q Q Q. 

t m«]j™? ttJi otïi ji liTiiojnsiii liJKiffljjxi (uasno -ïi > ja» lUi «1 (WL m (^ 3 ai-in 3 (w (Hiukik Tnuiiuj)[|ci ï-j|iLnnti(u>|| *.ifïi Q 
Q . O Q . 

•viwnï 001 K»i HA J iKi (a Jïi um un o (in (u m«i3«i-JiiWL'ïnnfm \ 

o . Q 

(Kin Km 3 ifltuj^imn ojmïiji «nri isintnn aiurMiu 'ïj kïi m % 

o . a , c^ / o 

itJiin»? rKu ^(tfl. iii(M3 mm iïji iKi aci uin wiii mi n aiiji n in «i ikiti > 

(innowJi (oik (inï]iuiJ)|]3iioi(Ki o ui o (ki itji f oökmm Juioi >q^ 

'CT) ji iisin asTi 'KI -Ji ai -Ji a™ («m *Ji (Hnri n-mnsijutpiimieoiji nji|]> 

TIKKÏH j™ (UI J :KJU] lUI 3 M (KI TTI O (CTlTd 3(.(ta.3 UI IKIOIKTI]-» 

an fjimo JiïTii (ia «i lupioiiKi (kji ti leofiaoisonsinCTiaji? \ 
in (KJi 3 (fcji (Hl j fcJiTJi 3 (KI (KI (inmn (uim «n 3 (ki _ju ivm osin «i oaji -s,, «SI, t;i 3 (KI (KI (inmn (uim «n 3 (ki _Ji 3 (inm osin «i oaji -Skon n o o m BI 3 (IK M ifina (ki (ui asm (UTismin 3 ( iui.3 uli nnn 'ïui m • 

I ^ t^ t^ CJ J 

o , a/ Q 

^^ mw3 151,0140. «m (M-SKiinnnm (Kiaasin'isinmnnjjt'ïJiiKi Kmi \ 

. / a / Q o Q o-cr^ 

KTJIKI (Ut (oaa (UI 't] nop (UI Ml (KJTfl (I51I1 (KUl Ml [1 «j itJl 3 lOJl l/ï) tü> Ml \ 

Q CX Cl / Q O / 

asm (tiitn jm onji ji tji (inniw,3(kjiMi (KiaHinMi (Km m nnm 3 iroi osin (tii on .ina ™ ^^o- 
Q ■ . q/ , Q 

Tn(KTIl3 (M (niX103(tfl. (OïiSCTl BKaTTKIil Tfl 3 O (UlTn tm. \ 

Q a/ 
anji o (KI a-ïin ifji (K1 3x110 aK(KiKïi mi 3 njiMnn ism tn usm n \ 

«^öö^ ^ ö Jj 4 

(UI xji 3 a jin (UU) 3 Ml m rkji 3 tk iinn (K1 oji Min (ta. 3 i/in (uui oxi (um (cti 1 \ 

(EJiin (mi (Oi 3 wi Ml ^ 3 Ml iKin (iq lan Tfi (Wi (Kj) iKi _Ji (u n (Ki -«^9 1>. 

. Q, '^ . a 

Eiio? ."Kij 0(0 ii'^'annnn (tn »ni si (Km (kji ^ oa (O (O (o 30 1 \ 

IJ Q C?v Q Q 

(!£in iBi asm ^ iuiniaK(}ji (ïidaooJKiA inojiniiKS (uuiMi_jiMiJSTi]i;in(Ki||\ 

/a o Q 

(KI ïsm iKi 3 Ml Ml (mi o iq in an «ui o j (m irnn iaji o in \ 

^ (KI, K15(J^CT ^ ^ \ C5. 

Q . Q 

dOJl O (KI _J1 (OT fkJI M13(l^ (IJl (ISm (KlTfinin 3 tl Kïl 3 (KI Jl lUlfl KiniClïJl|j ■%.£,-». 

Kïj (KI (M Ml 3 ip (fuia. Mm Tfi (unsm ifji lï] M1 (Ki-Jiin -m IK a iKi \ 
6.J1. «!!( iijiminmiKi..finmiJi3(iKTn!KJ]|nnnruiMnn> isïkki^iIAjin VII, 7 : (imri : o . / 

eiiKïio-Ji (KïiaTi'UoniKinïiKi-JiïJjTnafl ajimwn ijjski onsiniuniHi| n 

Q ^ / ■ o Q 

Tn Kïi J Ml in -m ï inonajüiiiJKKi ujiouin iVKKKifKJjji iïji «ukkitii -«kinn-*. 

Q o . Q o 

•o «sn'KiinJïiï (M3ï-Ji3iMin run anno <H.^ll^ tuin (ta. a'ti(Ki«i'>Jin\ 

o 

^ (IJl (&, ^ IKl, "^ cjl 

o- Q. Q o 

Ml n wi onn 1 3 iKi asn o aai) afl TfiMi «i nsïi » ; o 3 (uin mi o o n 

/O / Q Q . 

«1 ijimasï] (nna (in ti ao n 3 o mi oruiaiin (Uïkkjmi Odsmoin^ 

Q . Q » 

(Kin(ïi«i3iKi3(Kiï iriiui (M (uuoAJicuïnn aanttJiiKi-Ji miojioox 
nfia 151, [ J !^ J' (EB Kil m ( Ml 3 (un 3 Km %Ji «"1 «1 ti i fM o o ïvH o a JSïi itm ^ 

«1110 3 (EJl (UÏ1 11 M\ [1 fjimiKin (KJITII MKUIOÏÏI IKIII OA 3 ü Jll) ttlJ! ÜUIH lafl -s>>tLJU "Sk 
Q Q 

ttJiomi ir(iAJ)30 3 0Ji3n5Tiii kïi loasTii (U kïi oa ru (iq iiiin \ 
KI, [ ^ ^1 ^naria^ ^J^ 

TTi iCTiori» ckJi ariiïiiLijjpMMi (uinaiio esdsmpMi tii »jn)i\ 
asinoiKi~n3ui_ji(Miafn3 (uuiinoiïui Muinnoi? w3(iKii «innaasinv 
uin m lynn 3 iie 3 ai4a Min «ai. «miiinniTn mi (kui «i m] o ui o 3 -s^nm o ■*. VIII. o ex <rv 

o MD OA itJi o m» (inn J Min i/i iJi (im 3 f-Ji mi ii on 3 II Miiso MD OA itJi o m» (inn 
KI, (vj) ^nam ^ 

Q. o/ Q Q 

(Eji ici Mijsn tunn tui =«: ? Min oxi Min 3 or)! ceji asin u \ 

0/ o Q Q/ 

a-ji ïi Ml 3 KI Min Ml O iMinitJi MnnMiiuin o ^4i.öiiisin\ 
anjiimi3 (isino Tkw (Hi ihi mh 3 o miii «in (asin m (im> 3 «m -«> rnn -» 

C^ / Q /O Q I Q i 

asm om oin isrn tf: UK wïisCMiniïnJi J (osmanMiUsm \ 

(VJimKmj ^(1^3 in (likikiiuo Kiin;i3'wiiO'iJin \ 

lom tuin 3 HA m (UI o iiïi ainn tji 3 (KXi -*(k,t (uuimihji. nPiannN 

^o I ^ J 

.5 Q O 

Hl (TiionsT)! luisiKiaji ajinnaaaoi (Ukkiiuj.! nnaMm ■*ri^>' 

Q I Q 

^(uuMm3(KlltJl(nlUln(^Jl'lnn3a«1lKT^(M(CT~nnlKl3(la\ 
arijj (lil, V_> 

o Q . o Q O C> 

ofin aTon asm «iii (Km _* ism oji ii (u,i 3 arui (un lun j-ji hii itJi «m ii ^ 
(y ( oi oi J[ 

/ ( Q . .O 

omi] OJI O ïsm 3 (min fïinifcjio hjimio amiMiinnn f \ Q. Q . o 

«1 iKi) ï ifJl (Kti il oajui osïi ikji KI) cni ( «Il nj>annHi[| miich xEnii x 

iEïMKi|(U)3 (Kium'Mi fi/ïi Kiii üwoCï) twcusiim Kil j Tfiui 3 ^J^^J|l1 ^ 
c>o / 

Mina (Ultl'MJIJfUllKl OjmAJl!-.!)^ OMlICir/lil fJllOl X 

O) jl «m ï «1 jl (ÏÏIIM teil Wtl OjITII KI JÏUjUJ IJl OJÏlUflfl'Kl] -vo* VllI, 10 Q Q 6/ - o . / 

^*.[Kj (tJi on ii-n asm luinai rMiiin o (bu iJi (la \ 

iï|JJ13(lK«ipi"lf1 lUimi HMUM (Ut 0110 3 OOijlCTlN IWIOJjS IHI«I1 IftOMI (Kin ï *JI OJlll miJïlS ÏUUl) K) -*,( 

Q o 

UU) m f] «1 asm J 4JI UK (Uil d] (KI Km-yiKUi^T ^rct^ 

v; nrtf» (oji (ismiiK <i;ïiasin lui (o,uinaiilj)|| 3)f;(tii\ 

a^ m (mi 3 (UI (UI ccti (iaiïji nsiri iki _ji nm ooji aim b?) mi |] \ |K1!K1UllK1)iaXl|)3vJI Tfl Tn3{ (WClKin JQ KID 3 Tl ï) ijj lO^C-, X 

e- I ar; n ooi Tfi ti 3 » (waisin m kh 3 ti m ui ^ m 3 nsx'i KiMi nsii Tl til iirui > Mi; MUI Ml Ml Ml [1 O M IHI Hl ~;i (HUI Cl ^ (Cl 3 Tfl \ 

iinji (kJi o asm Mimi (bfl. txn o mi _ji ti td i (ua. ^ (ua. \ 

O 

Q o o 

Mms Tfl nnm II lunnoxi miki mui (bt oji nnm ï mi -ji ikiik 3 \ 

J Cl y"-'' P'^^ "^ ^ J 

«Ji (UI Ji Mm -A nnm 3 IK) ion lAJi Tl lu (Kn(i3iuij||| (kti odL ^i.«u> 

.1 (n fM(Km-AN 
ra 3 Q 

(Kji KW lUL tJKKi Km til 11 Til (i-j) Tl (u 3 T.Ti,i lu asin \ 

p«u ujjü ( CO) d" 

Q / . o Q Q . o r 

mui (anj i MT il asm win 3 ik iii o(um (KItji ui «m 3 ti «i o Cki \ 

o Q . a , . 

an«in(Uia'iJ)| lemmiiMniiKm nrinnm 'osasmi iii (ij^i,!?,^ 

(ïiiuKKmiMi-jinnaim (KmTiaims mi 11 mi 3 ii^n ui ui ö \ 

Q o Q / 

(ïl^ïy isïi 3 (KJi 1 tKJi > o Tl liin MÏ1 Ml Tfl o 3 ainn lUi hsm \ 

I 1 cj'M ^ Q"^^ 

a / Q Q 

(iDJiii onaTd M (J-n ar. (kji (Ui (ki ii ojui tJi «i 01 3 iJui ok u \ 
, J \i) ) ^ d \ 

I o Q Q . 

a^am3(n|iajij luinKim lecuji mukdi iiirmmJin n»,(iiiii^ 

Q / 

K13(UmMll Oajj(lvJl|j MliU10(U Tfl MITlSajÜl] Km tbJL \ 

Q Q O Q 

«lOJuiKmsMiMiasinTn (Kujiinosm (kJi(iJiiumii-ji(ismi\ 

I 'BU j ^ 'Ml 01 ^^ ^J 

nRa((mi(K)aKinfi jTi asm ojin itn xfm o «i [i Tnii)i3(^3\ VIII, 10 «iMTji lïiJi o (K] aa Tl (KJicmnAJi djïUKiiiaAJiisij Ji -oanno- / o 

d \ (M iKTiavn manjomn lun n-i. wmaniK» in lyi ï (^«m o | \ ^ . / Q c^e^ Q 

«iiKj~n MiTiaiLiLJi Tjinwoo iKiiidcia i»j|(uin\ 

^-^ ^' Q O Q Q 

(tJiiuinii(KH|'Km3Jaii nma-vn nfiaiHni onjionKniinp •«.mnaiT^ 

Q / Q .. 

(KI ï um (ig O fKD u asïi mdi nnori o mm osukki tj aji | \ 
lO «) isT) in aiin 3 o aim as un 2 in -Jin o oe «i ti 3 im n \ 

Q Q Q OCiV 

£11 tn asm m (KI ihdi ïiji (tJi «i asm 3 o iMOua asin (öi ci aan n \ 

Q (3 

TnttJ)iKi!kJi3(tJi-Ji(Ki (KI (UI oin 0X1 om, (HIJ) iKm (IA •<^nnn(n-s», 

M13lUmiKl|l (U1(0-M(| T10(M(lSlJl3 0j|(Kin(Kin(M(kI|Kl|'>. 

(e (H (isin o (^ (in nn oji anniHJU) «|(ian(Ki| uiJi luu] asin -ri \ 

/ o Q C-- Q. 

i5Tn(K)ann(Ki(Ki| (mti (Uin(UiïJi| (ismiKin ifi (ïJimotmN 

aaii(ïJi~n? oeiKnaxKKi ie iKin (ki o om o (kii (kiii -^nnniun 11 ^ 

(ki 2 (bTinsïi Hl (KI o asm (Kin (tói ;m m aiui (eji io -ji ? v 
^ ^ ,3(i™ ) \ 

(cm iKi!j(Ki(«jïif;3(i?;(Kin(Ki(r|(uuiiKii) (ijia3m(ïJi«iii (ki|\ 
intma3KTi3^m(KJi o kïi (Knn ik) ok (T ooji Tnreiiriao\ 
(CKKiainnMi (ki(lh(ot (kti (wi ie asm (kt) iki on o -s^annè-i». 

(Klï (Il lil 3 (KIT) 3 Ml _jnn Tfl (KJl IKIin «1 3 (I,!) OOI aTflIl \ 

«] (e 3 usïi tK)i i) ie 3 «1 KTj i'i (KI 3 iiH osin iKi 3 (orin m ajii (o \ 1aai3(nw(uui onji innfi ie o» ^ll (Momm 
(izm[|(Kini]fi(K)KnTn t;i «msian m ti 3 (K1 _Ji kïi (K) Ij 3 ■%. inn S] ■<>. 
MiiMiaViii orui on Ml oji jum 3 axiiii iï)anii3asmMi e ? \ 

XKl, rf ™ I Q I01^ 

o Q. Q Q . 

(eo-nhn in osmmTio w) (eoKoniuiJi -ïiaTnaJin\ 

/ (3 CX Q (3 

MTiiKin-'d.UsïiaAJiannnaiin OïUiaoMi «ui Mnn3iï-Ji\ 
6_A3nji(Kiafi;iaii;i(uiniKi ikhj (hiti «i!Kin3Tn«ioCMi ^'ifti c'*^ 

Q Q 

Ml 3 jninnasm (tn 3 nnnn (w um mm 3 iKj|.t)ianj)> (kJiir|fiaa3iKin\ 

/ o o o . . /Q 

asm (KI nnnn mi iKi -Jiin asm ai (kïi om ijm ooi (jji e 1.mi \ 

^ ö 1 , I ^ ^, >^ - 

.innie-Jt? OKMisa-tiMi ejiiu? (OdJiiMtKjnraaaasinx : ann a : IX , 3 o cv Q. 

c^riïUi] o UI ïsiniKjwiuiKiii asiiiKiiaji TriijUiciajiN 

/ . o o o 

(ajlKn'Ui omi^ci kihsiihji kmw ojiiaiiinijiiiunjsjiii \ 

(CU m«ïinc«.onKTii (u\<uf\ KiTfi ojd i 'm m «i («i \ 

KI, ( »SV I ^ 

o o- . , 

«urnMioo-flTfi aJuiafwaasïiKinn (ojj *; 3 ui x infjiN * 

o-o / 

IOAii KW » Ml -j> M ï o ibTt i£Ji (maam ikJiajtxmnoiBïi \ 
/ / '"" ^ ^^^ 

^ tj 1 (K «1 ï üW II «iKiiimnl^Ji amioiKi-JioiKiwix 

o- cv o Q o Q Q 

osïi Kil ani 03 Til (UiOMmfkjnn aji3 mm luusii \ 

■^(^ o ^ o ^ d 

« SJ) 3 isn iM o o ^ Tl ULimana jsiiiinuin xianasin -^nfHAJi ■>» 

ÏJIO» OdSïllKïlKin (KJl «LI Kïl -dl 1/1 rKJl (Kil) in (.Ml ■v 

«u ^jJ ( ^ 

o Q Q . 

«naJijiKimifinnji o o m xi hi ik m jfu TnaTYisoN (um «) luji an ijjiui il i^oaxiKiKj unn3ipui(CT\ 

in oi 3 KI UI in dsm iii Mmsarui mimïi (o^3eïi -voo IX. 

Q . Q Q 

KI (Kin injaKJi "■ 

Q o Q Q a OAJi 1 o 13111 Ji (Ui 3 aTfin m UI on (kjjkïi tii imiri kt (Kin in 3 as 1)03 mi (unn3ri\ 

(KÏ1 «1 KI -Ji (KI > (KJiiujiii (kji m (CT iq 10 lAJi nrmn cbi ie otin uin [i mi o (u (K1 3 ^o 3 (jsn 1] \ 
I ^> JdJ \0 , OcJ ^ ^ , J 

cf> o q/qq q. o/ / 

inJil*fl3 1^3 ()a3(KTj] »-niK]> (mis.ruMitu (Hicmji? « (O Kin(inr|*nin^nnn ^ 

oS ojfl «1 (1 (KI 3 ? (^KiKUCTje (bTiTiam Tniiii3(Uo Tnasn (ohim -^im-v 

, / Q O . O- Q 

03 ifLi(o3 (UI (bA-Ji .0 «I ïiil n Ml rkü Ml O Tfi Mïi (KI -Ji O tom Km _Ji in oji ri \ 

.ia)13 0Mll| (Um ICn 3 Tl (ül («1 3 (IS lAJl (IK OAJl Tl ilKlAJl (dik (ÖIU1l3(Ul3a,TfrHjl((ISÏl\ 

leUsïi o ak 3 Tl Tl 01 (in rui (ki iojikiij MiTi3iuii^(Uini|Mi-;i(urci3io'»ji(j\ 

6^3(uiKiJi (imii Ov)i(nTi((Ki3iinirui-ïiino(axJi ïji 3 »ji «m (K1 1 oju cm (n liji i^ ^o, -«>. 

(uiin-nnoTHMi (mtjisjuj (KJla(Kl(^Jl^;llmn(Klal tiflttTi3inKïi3Ti\ 
4) J ^ J t.1 J «wi 

(Ui ï]tJi3ï)(e3 TÏ (wa-ïiTi oüoaruijJiKUi»! KiniKi jïi.uU|| nflaMm mi tiJtuMiix 

CT(KT)(K1(Kl-Jl(in(ï]llAl lJ131iin(Kl JtUliEJlKTl (iKdm tjoin 3 in 3 o KI aTlT \ 

6jA.ï(UiiKiiui^3(Uii,oiKi~Ji3nnnTi oiri^ rmn um (Kum ïji ct ik ? (Kjio~ti oiVi '^^l"*' IX, 4 OiKllKlimn«liOIKTl (oQJinUlKTltJIUmilïl UI TI) OSinOJ (KHlTn(lK1v 

J ü cj»-^ Ö ^ I "füi^ I ^ 

Q Q , Q 

tfl «1 «1 Ml i osïi 'M tn i£fl ~Ji asn UI ïimn Ml O luin t o l ^n; tfl J !M un «nn w j ici \ 

ïïj ifcji -Jl 0X1 ,] Til ^5»: UI f ^J|? (Kiiin «iin qjïi en jiti ikj j » «m «i o 2 ^asllH|^^n^ kd ^^o-o. 

Il Q //<?>• 

oïmw !U) (KI (isin Tl ï uu p IK Ml tJii'nyi M aTfin Km J o o rinm J IJ) IK (Ejijijiiix 

q/ / Q o-o Q 

fjl Ml CT [1 llj) (UI UI Kin 3 (U) IIUI 11 ilOn Tl aiT ÜKKJl ü (ïl Ml lUm 3 IKil Ml tJl in Oiin Ml [1 \ 

Q . ' / Q. / 

jaiiHoii] asm arnmi -vi .uiïmiti Manoanmjinfiaoi mi muKM (tiiuoiiKin| \ 

(laiilfJiï Til (UI OCT) 10 MUI o iHi Miii aan isTi m ism (lïi imi oji i Km (tJianin HKiidJUi (o -^a-s» 

/ , / o. 

OM1BI1-JI lioruiavn inaiiLifi MiMmiinJl (WKUinitiuioï iiKt^ïmaK a en ari (.nnii \ 

c^Mi? (LOJi Kti J (ïji Mm wi inn fcJiMin TiitJl^tua U»-" (Ulin tuin a w di w (,mi \ 
^^ Ó "^ J' J ^ ™ > ^( ^ 

. ^ Q Q Q a , Q 

ciiifi 15Ï1 iri lOJiin a o aiTfi oKïUdci ai (um dci mi ~ii a tii mi di MmKmiKinalitJi Kina \ 

oaormnasm-JiansmaonnamKUiMi^iKmi^ Mm lui mui oiin mi ci -nn itn asfl.isin -;i nn a o ^ c^ 's- 

(tunjiiriMiKiJimin (kiiTiamd/uiliaiismTfi lïJKKjnnamn (titmnsm loo -in(i^3lqs3\ 
hO l"^ I (fjl "^ lÖ .'''S 

/ . Q (3 o 

(Hl (oOïAixiiiïH .innaoL'Kiodci ojim asniitusmji (ïji nfWMinannn ï51)imiöi\ 
Ö, ^G)ÖÖ fO Jj^\Ö CvJ e- "" e- 

(u\{m k\ (KJiiiMKKi lïJKinis «mio (tJiininn in (a -nn o ki n (kj|> (ijimi? iMaMm||\ 

aSjtJimfKiaionawMiiriJi ds OJI lum (uiij imi (Ui .nji ? wio jm (O ikii ii oin iii (o ^>.(la(l^k 

Ml» ina (Kji ï) kn a (UI oai ntuite-flium TiTKknonn uiikiii (uih-j (ïi ijin (Bi a ha os \^aiKm|\ 

(mtioxio flJM[|(Ci-nn[i(a «iiiiMm Mm(KiMm tiKcimnn -wi (tJi mn a mi mi (ism (fcn -Ji mi j] \ 

lEiioDmimfiaaMKui aneiru) ifji a is iii mui in (ki oriJi nam un mi [i (ki _nii in |^ a f \ 

/ a Q o . e^ . 

oni [) Km (mi a » mi iej] M ? ti ikt) Kmi/i «ji fKJi Mnn mi | «j (tJi e ~fl m mi mui niin iru tu a Mm ,1 

Q I Q / QQO-QO tl Q 

ocijtaajia nna (u (HJI tji mi (i-jmi a mui mi (KJiTnaiKimn isJia5in(um(KJi\ 
v_;> f 1 j j J™ isi- «il, 

/ . ^-^dT Q o o ' a . 

(Kfl Hl Ó [KJl 3 «] (IK a Km Ml (UjfVJlMm OIK1U1 MITiaMia^ TldSm ^OlUl(UI^ 

(Min» lAJiMin (uie!-ji(tii(Bmj3(LnnaJiu (ui(uiium mi nm,(iai)|i (ui in (uj) | a (uinj m'i (o\ 

Q <?«• O a Q > / 

ïjin (UI KI Ml ~Ji aTon (um 3 (in 3 nnn onn Mm Ti (Km nsmiKm (UiTJiMmaicKiqn oi l ie "^.a/ui -s». 

OvJi a M ~ii w> 1^ a asin (^Jl iTin (ui (kji urn ti i^ (kil ui ai in a (ui iik «i ai), tsm o nnnn \ 

Jü*^ jj«inyiiii Ja \U , a 

Q Q Q Q Q . O- Q/ 

iimiTiJ!a(Kin» tii «ui(tJi~fl? (umiTiasm oiKidsm» (kji umsm«i;i~iiaMua«ian}?\ 

001 (mSI W om. Cl IOT(K1J> tJKUlMl (KIlTfl 0(143(^2 HJI asm (o (KI (ïl (laT ((Kj \ 

iïi(i)U!'Ki!ia(n( JKiKmaiinniasmri (fJi Tl (kji mi -«i o mi ((ik? mi (iriri mi (oaxirj •sktinno •*■ 
( v-_3rü) ^ I (im ^\ J ^ nnn fkn3Mmii^»(i5, IX. OU. 7 o I I Q 

ojimiud iri (KH on ICT1 j löi ï i/in nniji t» nnmi lu mu 3 onm 001 «n 'i:iixiiu\ 
a 

(Ki)(tJi_j)avin3 v;(b(iaiin3l^3 (Hioioao) M)n«i«in3«]o iu)n4nj|ij) «n tDm-jntisn 'va')ninn> 
^J d J ^ \^ J rj J 4 

ex o Q Q 

10)0 O Ml (ism usiii iKïi ~ji 3 nnnn o (kji asm tn amii mi ~J) imn o 3 «mi 3 luiisi) iin \ 
J'^J^Ö ■ Cd J O O 

(KTi) m (umm 3 1 ^ 3 «lOfin -vio (eoaJinbiiKUïKKi -j)cn;in?Tn3 TioikJ)3flJtii\ 

(kjiolo ^iwinnnn3o(ïJ) MOJiorui afi()«iiK]i)3 a-JiKnii) «JiiKif «ma-flTn wkï1I1\ 
^^\^ J CT «L^ J| ;>\ IS5 ^ i}\ 

/ > o Q./ / / 

(}ji «1 IJl 301 3 m OK 3 ojiiiianiKi ifji o iKin ti tj) mn «id hj) jsm a ki n ikJidAJiiiiKinaK -^.anoox 

lóÊk I J J ""^ d J di \ Ö 

b-^iiamj iKiiio» odsmnupTi (iJU WfiJioiKin i»oci(e~j)iij)ninrjn3 asmfliKin ii)to3iK){j\ 

, . / Q c^ o / 

1KI? 03 (U3mij) Min Tf] m Kï) --A Usm (Min ibininnfMasiomj mt)i^3(isi)| «i (UTinf)\ 

/ ( Q o a Q . 

(jj) (Bi ~J) aTm I-J) OM «sin I Ml Km asm (mt) ie mm 3 o 3 twin oj) isii iuiiiikihin fkj) ' / Q Q. . o Q Q O. / 

i.(aaj lo3mtJ)Mn/) oji oanin ikjiin ajï) ojj fM oiniD «iUkï MinMCTMijj -vomüHx 

Q . Q o, a 

»iFJi_jiMioj til UI)) ? -KJI üiiq Tfi (Kin«i[W»MlMi3ia)i Biü oj«|onfia\ 

I . a . o / 

onnmiKiJ) mi3u^ «laxio nJiiui fkJiKin oooikiii| ai o asïi «m _Ji 3 annn o us)n \ 

OOQQ Q Q Q I iQ 

Minajiï(uin3(E/i -^113,0 ~iiiinii?(U3(iSTfi oruiTi mi -in aAfliKi~;i» ieoicj-jiO(Ki3(^\ 

/ o- Q / 

(ani(un(Mi3£J||]3nmonnnj] (uu30isin ivJMin oxiwi noji? «1 3 mi o 3 fkJi JïKbn mujmiisii] -^ann 

/ c^ Q Q » Q . , 

asï) q o Jïi f a)U) (KI aim «iiKiiyi, oo (EnMiouimn (ïji (U)3 nnnn (lihbii oum m mi an ( is 3 \ 

\ ^ ó d "^G) Q ö \ \y 

final aan 3 iu)n 3 ei _Ji o asm ktd -ji 3 tmnn .0 « kdi tji miii (kji joi oa on rui mt -J) 3 o u 3 ui hoi » \ 

^7 CJ J ^:>'^™ I \ó\ 

a o a Q o . a / 

(KI in? Ml «1 101 «1 3 (UI (u 3 •)/) (jJiiein oaji onniKiMiieji (kii i^Tiojm innium (iciann\ 

o o Q o ex > 

«sm (KI KI MT ^ nnaun Ml Ji Mm Mnn (Mtum an!i(ifU)3(in«jui3amn (CTi(in3(Ki iri I(ui^ann9tk 

CO . cj ;^ ^ I dl -^ ^1 

nnji (M o j-ji 3 (ism os 3 OK (uin Ml UK Cl Miin (VJi «m (ta. on nfl (Ki -j) 3 (o o im (KT) » \ 
.Q.o Q .oa a 

«SI, 

o . a Q a Q 

TTKUoflo? (kJio)iixi3 a:nn inn onn nnnn (umsin ruiMm Jt-aojmaiiin (ii (kt) » ki 11 onaMin 

Öq™\ ;^ (to) ) \ I (f^\^[ ist 
Q / Q O a 11 (Km » (M (vn Ml Ml (UI Ml ia tji Mm o o 3 001 (U) asm oo) in ti kjj ■ 

o . a Q a 

no? (kJi!ininxi3 a:nn inn onn nnnn (uiosin aïiMm Jt-aojmaiiin (ii (kt) » ki 11 
j™\ ;^ (UI Q^o ' ' ^^' 

tin3 iKJi (inoraaiism3Mi-jiMiTK3 (oojm in tvniainn m) (mTfiminDïïidJ) -inaTna3in -Skinnc^-Sk 
^< \ö J Z^ J ( I ™ X, 1 X. 

ootu? «lUttSfl mMT) 3 Tl mui (min (KIojii a ia ~fl (ui o 3 «m mi \ 

asmaiKMj] ^ouin uiibTn «i nnal^ (Kiin in iKiiTn|mKin-3».ii5in ojiaKinii- 

o o / Q c?. 

asmiKraji ojioin» ivjiia3ium[| o aci in 3 orwi asin tJi o o ao ii -«kam~«». 

Q / O Q/ 

Til Kin 3 («-gif: om UK a uil axfl ï iKi KT] «ui o k) isin «m j a .x^t o \ 
(kmn «m ain o (tiin eji ~ji «m Usdi nmEJiTri? oio(K|j3(inn"n\ 
6 j*. Kti 3 lAfl 1 Kinii^ innjinmtJi asmm inii mïi (oantLamaaao-i'] \ 

o UI o -fln o w oji KI -Ji Tl MKuasïi M(«ïioasïi (kji it 3 nsin i Tkici'^ 

/ a o / Q 

iKiKEJicKKi (kjinanjuiii q;(yi. a;i(Ki(KP3(nnnm(ivJi(Kiï(mnsDi \ 

^^ (do ^ I, 

a Q o q/ 

«m «1 asm a Ml Ml 3»; «j OAJOi .'Kjiaiai-JiMiavJiKiniKinna^aAnnmx 

(UiiKi? (UKKJimjiTn ((LnÖTi o ika in iktii loi o a tti mm mi ii > 

a Q Q ^ <x Q 

oRfl o Ml -Ji M ouin m^in nnaan osiii iki laii oji jin iej] in (inJian(CTi| "^igil "«i. 

Q ü QO O/ Q i 

osniui OMiMioa OKunKnasij Munjini» (ui(mngï5iKTnitn \ ^(UUl 3 aoi OJi IJl lui ninri 
J O I J 

Q cv . Q . O 

oji Ml axin a asm Tl o iimi mi ii oji o arui *ji (mm a<i n a uiii asm \ 

QQ O oao. Q./ / 

a/ui Mïi 3 in mm Mia<iiiafl(| nj\K\t omn asmsfiMm ojcmtii omi^O'». 

(KJitficiMi ru^Ji t/ioKaaji-JiKïi tiimii a5mtirriaaii-;i(a^a:niKi[|\ 

/o o Q 

til o aoj) Ml an o ajui 1 Hm Ml icn ui asm Mm m oji (uin a fM mi \ 

J O J cd ^^ a I "^ 

osmannm o om cuiin mui m 3 (w an mi laij (Ui [i (kiia:n| (ok? a;io\ 

Q a . Q . 

1)1 Ml Km loi ann Mm m im > iji o i . 

U o / Q . O- 

asmuiMUM asmjnji9JiKma(uiJ)|j ^iwimo asm'i(inaaii_ii;oa:nMi|i\ 

Q . / Q /o 

TnoMiTiMiMm asmoMKUasm ojia nnnn o a (bi o mi \ 

vxiK\ osmoTri w «imajumn ojin Mmairi anji(an a(uinnnnn\ 

TOMmaiKi-jnn nm-Jflaoji ik/i m,iK oji m (im a (asm iïji3asT)|3ianann ■«»<:,■ 

Q o . O 

in tJianafl mi Km» ki mosmiooiui asm oji o osin «m ~ji a .nnn o \ 

_ »^^ ^ ( CJ 

o o . Q a 

asm «ui fVJi j «jusm ojimMm oxiaqiFJiap tkntiiaji «i ajioïiMm\ uti «1 ojm asm mi (ïm'i mi Km om ann otm m oi f nji (ui a orr) n a (o an -^ 31 ■ X. 14 o- o- / 

onn (tJi tJij (Uïi n tl o nsm «1 on -m (IJl IJl Hn 10 ,1 a « imn m kd J tt i ui in o tJij (Uïi n IJ o nsm «1 on -m (IJl IJl Hn 10 1 a « imn m kd J • 
(uiMi(»jinoiun» Biotvmn ohionjh iKmojjaintöinnji >ïiix 
•üiiKmaKi-JKUi aru «I ïJi 3 OAnnnn ï Ml (M uusn kijjI t]%Mij) uaji\ o Q Q , Q Q (W «1 IK1 OOI Ml ÏIJI (»y 3v)l Ml KCl Ml OJ (y IJH] Vl Tfl (WKI \ (Ml 
Q '^ Q Q Q . OO 

(lonoMiasiii MiMïi Mïi mem ï Ml o (M Ml ï mtvn 3 ojcniJsr -^lix 
Q Q - o 

Tfl (MSSJl-JIMUai ifcJIÜMI «1 CEJKUIU IIJI0J13 fkJI3imfW Til osmMi-nnMi Ml o («0 3 tfl UI (üKuiri asm m .nji Mi \ 

mem 3 Ml o (M Ml 3 m (vn 3 ojoiii 
\ ÖJ ■*" _ ö. 

_ji Ml jai ifcji ü Ml «1 

(UuieS !VJ)ti MiMin (imis» kiiiui iian o mi oi ii-ji ijiTiMinflN 

Q a/ . Q Q Q Q Q 

(KiitHMi (aasmnruiainniriasm oruun asm tn mi mi oa Mm ici kti j % 

oo Q Q . C^ O" 

nmitJiMiT/i OIO? MiKïi Tiannnfkn^a nm asn wij 2 m yui ^n i xiuiji-v 

Q., Q Q, <:> / q' / *" 

(kjiTji (tnoTi --KOA ojjalanJi {HaïiofiflÓHiiKkJiainmn \ 

o asm Uw asm ojm m Mi nm as 3 mj, Mimn an m) i aq i/in j it urn tti a \ 

a 
I» nriTMiazi mi am ïiji 3 m «m an itui mi asm ï «um toi » \ 

aAJi oifiinnMiMm omMiTnanaainnmMi nnami 3 jji .uusm -^nmo-*. ajitJi3{ nnTMiazi mi arm ïiji 3 bi «m an 1 

cm)K\Km nmwTnoaojianmMi (mmi 3 jji .üi a 

mnn> 
CJ Ki\K\ (luoin nJt 3 nnnn >xj) 3 dim iL-ui -^ ann(agasmKm-di.3 irui oioi a (IJl KI anrai oaji oohomh o«i«m3(iaTi nsinieasmMm nrm urn oji o n \ Mii o m «m 3 ia Tl asm ie asm wm nrm urn aji o n ■ OTi 3 a^ (Kn iqn (VJiaasmiiMm '^i^ OJI a^i ïji mj oan^aai otii\ 

Q Q o-/ Q o- 

ULiiaJKbATn ocui o M) asm Unn asm imnanini? itJioMi asman» ■o.a'in mn -*. 

/ o- 
EJiaanasmTn (MoaKMi3(KJiEJi MmtJi3MT nd.afl3*JinJiMiii\ 

Q Q Q Q 

Tl asïianaJKi biüji? miti3«1-J1M «min asmajui o on«lf\ 
(umiKi (UjanaflMïi aiuiajui» taonarn (r]anjiiKiiJi3o> (li tJi iki 11 \ 

Q (3 Q . Q o- 

oaonsici mioji (w,aai)|| nKi-ü-tkJiTi !kii ax)ae3an» nnriT] -sktmna^* 

Q □ / 0« O 

ojui MinsTinnnii 9<iTi3(Ki_flnfw.a:nn ti mitij(uji|i mui (bA.3asmi;mTi|i\ 

^ dl ^™™ cJl 

6-AtJiafl OTio an(inn3aJiaflajiiinii(ïsji(ï].tii3m«i3Tio\ 
asu J J oa, asm |iKi, 

o a /o 

aimiKi (kJiTi asMi3axiafl3fKJiKmarn]Km3Ki-Jiir]Tii3(tft.3^ci\ 

r Q Q . Q / Q a 

B-AU»fl-mamiumaaji3 aai^AMiUsmajiJi sjitiiuijI ia^imi (UH^üMiri ^^nnc)l■ 
Q / / 00 Q 
Mm on asm 3 Ml ~Ji (Kjnn ajin-jmilasm oaziMiiion iiMma asm mi oism n \ 

/ a . _. » Q tJitiTi (KiiTi twi an 3 iiiii n ^odi «in ui aflaaai)|| mmiMjJi (igie X. 14 go, Q 

(Ejuntwaifwi in ujiKin 

^ o Q / ' L 

O Ji lU «1 -JiTn (UKi a n O Kiin « o o ajide 3 mi -;iii ui rui i x. inn o ■«>> 
) ^ ■'^J JÖ J "^ -J 

Q » Q / ü ( O 

KTIKI OJUin-ïl (M (Km (KI 3 HJj f| OJKKI Kï) 3 \am IK» M 3 (BI aiiH \ 

o Q 

loioin .njiKm luinuu) uj in uu (Lmiiiaj) (b"iii3ïifl(U~miO(}>Jii| \ 

(Kinusin3Ki»fr nKmaJüi ki nnnn 3 o nnnn asm ojin tJi lui ö [i j o in \ 

Q . „ Q (KJiiri MKUisn «m oa «jiSMin-AII iaa ici oaji (ki [i (E)i[kJL3 Til ooiKJii) ^annSl~*. 
nn wiïJi-niKn/i (emiKi iki (ki ïJUCLn ofii «i T/"i iu(oa(Ki|\ 

;Kïi_AaaTii iKmo iKisjiniuin in-tiD !LiiuJi3ouiiio_)iinniiKin\ 

/ o Q 

(kjiiuïiM. til (Kim;) o n Til nman lunti ir]W3.uo(uir)p fiJniB)''. 

oaji iJiodfl (KinnoKKJiTfitim «]iKïi3(i^m(Kïi3iini]3ri'Uin? -«kinnc^-Sk 

Q . , O- / O' 

O O luiaiiKUKKin (oiaaJiJ^avjüiKJKttuiiïJioiw» fiK£)][Tn|\ 
in(r|(yi(Km 0^100011? onndfijiKii] (vmiK iisininafuinm,3xnnna\ 
ïiniaiKin (wiojaji? luicuasin Ki«in cmTn (e«j( _ Q 

ia|t](uiiKin (WKUiJfui} luicuasin Ki«in cmTn o «) osin o nnn \ 

Q Q Q / Q 

iKi!U)iKi3>(Ki[) ojïKKi a_na(unn3Kin-di«m iuu(ui[K]ai4aoniin3iK}(Ki(Kin| ^nnn inn- 
er^ Q. Q 
O j). m (KI (Km asm Min (U o ^ 3 ann liin mi (uui (kt -ü m (wi mi a nq m (KI (Küi asm Min (U o ^ 3 ann liin mi (uui ikt -ü m (wi mi a nq ion in .i \ 

Q o 

innMiKi-JiMin ikJKUism ïiaanKiJdJKBmMiJ (M(Viniriinii(Kiïo»ï\ 
J ^ \ J ^ J \0 

Q Q (ü 

(miui (ïJi (Kn asm Tl (Cl oin (Kjkkjiiïji (OdnanKti-dUiunain \ 

OA-i «m 3 Tfi cinnn «iKm (oadcinsm ie om wiin iki ~ji 3 (Km 11 (Uhk? -^.uind.s^ 

oTf'i (UI Ml (KTH(Ki ïui(U(KjnnMTi JfuiïianoMi^annnno \ 
) ^3J J CJ 

Q o . Q 

Ml osmMindci (umMi nnaTfi (Biaasm o Min oji oin 3 (ïi (C1 tmin \ 
10 (Km 3 om. oinnnaon mueji mith ie 3 asm (ïiaxi ikh axiie\ 

^ KI, ^ I c 

tnpiuinasmTi (UTn(asm maxi Miojiasm cmiitj) 11 (moniTi Tnaim vnnniun^ XI. 

Q Q o in3 (r|a'ï3.(ism3Mi(efKji3 (Hi (Wi m -mi (ibm (uiiiKf mi onaTfi Mmjiirni» (Lnwi(Ki|\ 

Q / o- Q Q 

(icwlrui 3 1K1 (KI (in (e 3 > tuirjiin (WKUin onn oaji 3 (a (e ? os-iiiMm3iïjMin-i(i.3miiam\ 

Q • (3 C^ 

moAJKKmaiKi-jjji? indjH mijh^ nwKinj) 11 (u mi «1 » m o in (ïi (iiui 3 (loi 3 (ki _Ji (ik ^ \ : c\nm i XI, H mr!\t 'M Til i-Jiai".!)!! -Knmij lujï.riunJ-iiaiiJiwMii i TfiiKiivi *inn 

' [üj CJI ^O e^^ O o Ö 

\f ib«i«]»iii KnaimMTd oa5ï)Kin| iiiiuijiun i;iii|Kii|ci3Tno\ (n3iKi5tiHi( ib«i«nfiii Knanmy,-»! oikïikhh i|iiui3(un i;iii|Kii|cn3Tno 

I 3 «1 M Cl 9. J lAJl 1IL1 » \ (t« oji Tfi iicm Til M ï «sul IK 3 «iiuiasïi nfimnj)i)3J 

Ö >' Ü cv*^ cv ' a ' -' / 

IK13 asm (KI II (193 Ml UI iHi hsïimdmtii (»Jia3iiwj| (ijcmnsm tM 11 o -m 3 ani ta xci 

(UI KI Tn|(Kimii(t;i3(KiS^i«;f (Ui nm ooji o iki | ^ï*!»^' '*-'>'^ «' TfiM^ 

oji m(m(isin3(KiTriiwi(K)_JiïüjKïi -ïi tJnsri m(uu3(U3 ojmij'Kitjria ino\ 

tuin IKI onm unji hjli (uin ii iki asm mi -Jï) (ki (ei jnjiOToaKinKin tc)|3asTn«ijasmj|\ 

c"v i^ I ; Q (iJ Kmam^Tfi ra«jip3CT(»oi (^im 1x1 ij (asm tiianTiiCTjj3CT(K '*'^| "*■ 

«|(uui(KTn3(QS3 iiJ»(^ ^cba cm(acu itiKuiaiuij fcji nai ki) Kiimm -fl 3 orm ui \ 

(KJi mfmasma(KiiKi(kTj (Kiifi (Ki Ji (fcii mio^ (WOJmC^ji asin«in^3ïj(ïjW|\ 

(KI» osmMi-iKOltSi iH in (KI (IS luu (U(Kir (M tjcmasm iij(kii iki j o isii x 

uamn Ji ^(O 101 (Ki om uui 3 (ki ï\ji on nn Liiin anj)uin(ui(Kiciiaasm| -fcé-^ 

an3W(nS3 Mti in (Ki 3 i^Ji (mhtu (ö ni oji ui (ïïi ^(O in (m 3 djui (kïi \ 

IK111 3 Cl iKin MiTi on iin asm in (CT1 «lil HUI tn o Kmïiinïojm iKioJJii] \ 

6-A(a-jm ^(Lfl. oiuiMiwn^ (u(iw(muKnnui|| oTnaoo^lmij tit^in 

(Sin (ï](iKm3(U •?! (M oin3i^asTn«i(iJi;t3ï|o cmcmi «i 'i|Km3Tiiui -«^e)-.. 

inSuQ^asm oJi o in 3 on UJi asm m(wi(Ki3iKi3(it)i tï ojianmTON 

KunnncSi J i CJ 

0(n(i^ oin ïiasmJaimin (Kjunomri «i^3wi^3M03«j(aiin «ijia^ 

onsMi^^f (ti(Ki«it aoiun j^iiKin«i(H(iaJ)(Ki3(inn (n^n3asm»o(uu^^ 

w? asm(KiniUi3Jii-iloS(isin whjikikh asm lê» a:nn 3 «1 | » icmaum i|«io(ct asm -* 

(KI? iïi(iJij)iHm3w§ruiK]Tn3apasmKUiiJ)3«i3 10 temios ti;aAanm\ 

^\ I ^ JÖ "5 

ajlKTn^3iiJian-j oeüm (KJiTJi(cinasm TtiiKmajotJi-n Kinmns (li (Ciia^\ 
oji,i» mosm^i THiyi «iMm.™ ï^i3Tn^ okiktiis anJKUimüniupotmN 
(è (Eflaasinon (öVi ooaij? Km iKiaHin3ie3(BTppiOinJi(U3atii o -«kiaJi ^ 
m(mnaJi(KiJi (unii'ê(Ufl. (Uinm-* o in oxi 3 (ui (k)i| mw3KiTn3ajn ismoKN Q . e- (O 3 naamoi omi ia asm a OR «1 ti asmnm oii (U1Kï)]| «jtmism nixi (m (Li(ta.\ 
(KI 3 (uvni iHi -jm asm (kiti » (uin omn on Si'oni on «i 3 ^« asm ^i inivT m aJiKi/^\ (oaaTii iia^osfl tmam (Hiki(ui. (kiti i;i (ct uki a (uoi asm noi -* 2 xtji (a iut | -«^ (u, 

on lUJi Mïi 2 m Ml 3 «m oJiaji a ain u 3 aan in nsm m tJi 2 (KI Ji mtmasin uia CTpafUnai \ 

(iJi m a'W,3 ïJ KI asiniufl. lei™ laimannicuiii iLiui(ii(Ki3(KiTi3(iri2(isinriK -^nin^ 
CT 2 ( nm. (KI 3 lyi o Tl 3 op ofial rui ie o «ui > m «i 2 mi n (3 «a ihi (jji 3 ict ok qq/ o Q/ Q o. / O 
IKl (EJl 'KJl 3 (tJl (Uin 3 (bft (UI (Hl M1 ? TI) [,\n!\ (kJ(K)l(K1!K1-fl(imaS1I1|N mi (M (maji oji 3 airui o 3 ah nmo*ii» cü)(Wi(«^ m iw![|mi(K1\ 

on 3 til3iCT)|| oruKU) if) Tl 3 jp (Kin (U tinm «1 n (CiatKKi-nnaniKi oji (u^ ^>-ar^^o -*> o Q 
aJKkfl. ^(hfnonmn ai (M (kxi iw ~Ji nm o n (r](HJi»fln3(Ki~JlJ'KinasinTiim ^«sjll «^ (wi ^adiïonnnn i'l'^JiiJ™ 

Q / Q Q/Q CTvQ^. / 

iTj) (inn 3 «1 (KI Tl dti «m (M (KJi 1 (KI O oaji OK (Hl (U) (kn (iq (ii 10 [i 3 (U «1 \ 

. / Q C?v Q Q / 

dl £11 3 OnJl 3 Tl 3 (CT1 (lJ|(b¥l (KHI (UI OJl lEJl (KI IJl ? O mr\ 2 (iq ISÏI (KJl «1 OOI \ 

l ^--^ ö ^ d J J 0^3 , Q / (KI 3 ojin ï] (KI ~m asm (ki ti 2 (Ui (Kn » (U (Wi öiamif tiï (EJ)piK)_Ji(unazi-ii (Kin op ~i>.nnnnnn- XII. 

'm 

Q Q ' ' /' Q Q o 6.j».(yi tkii [IJl (mn (OiwaojJi cvïjin3(nAaivi ti ci ojijj (ki fi!KTn-ii cmin3(nAaivi ti ci (Lhji (ki ri \ 
_ _ / Q Q o 

OSiniWldJl (UV1(IK OTiad^ J(KUaiUl|13(lfia3 (KKCKKfl OMin\ 
o o Q . / Q QO 

(ui(Ki(Ui(i(iK(inTi (inii(iJU)(Ki~Ji (ui(n((Bin(Ki(inj)(U(Kio3 \ 

Q o- Q / / Q 0> 

ojKun aiuiasï] (uin »k o im o [i itj) iKii (ki ojiji (u (K1 (isn orui 's^nnri ■^ 

a / Q o 

na» arui inj) Ti (ki in (ki 2 aw,3 3jn (^n asin ~n Usin (Knn mi as f \ 

(IfUKKinO) (KJITJ! (lJj(EJjin(y (UI (ct 3 na». Tl »ill1IK1(kJl\ 
Q o o Q Q . Q Q 

onn ofl niji (ïin Tl an a<i iki (mn riji (uui (ki am nfin(Kinnn?N 

1SU (3«n^ ;i \ arm iKi osn (kil Tl (tn naaonn 3 ikiii (ui 3 ok » ti 0101 (uinoK -^ci^ /■ o o Q Q O 

O j; (KI «in (Cl (uin iCT Qtm 3 wi f iiui (ki on cu osin (ui(ig(uvi\ 

^ \ CT|lfïllKl, 

o Q o Q . a 

»«i asm asm (Kïi aai asinaTi3anj)|i(iJi| «Ipdij (uari(UiTunjiTiN 

Q Q » " Q Q 

(kn[i(ui asïKKin uaani/ianstiiHinij TiJaen iknujinnjiajinx 

dll -^ »s ) »sjI cl J^ 

Tl ajinïiJian osin oo (uui an 3 (m (Ó hioajiikkkiii (UOGOJin '*>(g| ■«> '321 = 

Q / O 

cnKiTfJOO asn (}CTn o J> (nik m a tmnn i| m 3 «sd uk Bi«iinn\ 

Q o / Q 

oji «1 OJKKLUJ ««iiKimoiiJïiiKj-Jiso^wjnnnri ttiikitjchkiix 

Q "^a o a Q Orrv . 

J K J j'^ (p 

C^O o / / 9 Q Q 

IK) (Uï) iHi O «II «1 mjUsn) (nöa w asm -ji 1 3 ui o (uin mj oij «sr ii \ 
EJioiuinoJiaJXKjinJi» (M <|iLiu3m(iJi ojiJmnno fJi nm «i « ii \ 

Q Q / Q o 

nnntn nr»inasin tt) (iao3(iAj)|| iua;fl.«)|iio tk,i nji atu un \ 

o o / . Q 

tiiïi iHii oj) (KI O (IK on 3 (o in(KJi!Ki3ajiiCT)i| Tnoiruionn ■o.ax 

Q Q Q , Q Q 

Til (uinorkJiin (U1IK11K3 «joxi (UI oTl iMTfi «nmcïifN 

(Km -Ji nnm ti imi «i ikh itfl «i i «i (riisri Ji ( jxi lui lo M usïi ^ 

n> arDiiuïi3(Ki 

«] Tn O 3 ? 1K¥) 1 3 JSTIl IJ\ 
( O O / Q 

( in (UI ïxi O (KI iKin jsïi nnnn (jji ii ki (ki _Ji 3 i,n (kji ifi (u osin Km ii \ 

Q / Q / O Q 

ajiTinnosin (kjiti (uiita. nna (tJiiïJi3nsTn(te ojkkiukn 

J ^^CJ ^ O Ü >^ 

O Q O-O O .3 

(UïiïiJiiii (isin O (KI Win (k,i (uibAiui|iitJi (kJimin (onaii\ 

(Kïio (UOKi3vii!isTn3iKin(ïi'ïJi3iwi(iJj~;i3asi)|iKin iii lUiTm isni ^.nji^ 

Q Q o . / a / Q 

(uti (isin (ism (KiTfj ibin «m (UI -n Um iininiijnajiiKi (U(ki(li(ki||\ 

Q Q o o o 

aiw.(Kin iKi IL» (KI Kin (ibin ainn uoi tn » om. «ui ii iuiti lui (isn Km n \ 

o Q o O O- O . Q Q 

lUi in (Kïio Tf) asm (in «IJ ^(tA. in i^ 3 nnm aji(Kiïi/io\ 

Q o o 

«m-ïiajiiKin (Min (uin.s). ic)|> uTa^arkJiiKi -ïi oimEmjj -m-s ^ 

Tn osmiTfUKKJiTi (eiïinof 03 fïiniin3(k)i'Bm ikiieii(K13\ 
(Ki,> KI, (ïin ^ j 

o '^^ <:> <x - o 

"ïiaioJiiKm (uiiKmmn^J loniimium aji3nnmo (Iji(K1iki?\ 

0X1 w (ifianrn nnnn osinKmo-Ji aJisi^samiKm-A (tJi(tfl'Ki(Lnn\ 

Q Q Q . a 

anji (KI (UI iKi in (Km (KI (jyi ? «idfl fM ^(Bi .KTn(M.ïuHAJt? "^-oaj)"*. 

Q Q 

(KmTfinim (kiikbi thijikiii-jih on ki 3 n 3 hji kh -A iMT_ituiinn\ 

Q . o Q 

ttJiTi asm Km «1 an asm (JJjl m iaü 3 (U 3 rnn arui ism (ukkikiin 

Kminoasm (Km(Ui ciBaafiJ)|| tj (lo naa 3 ivji iki of^aK^nH1^ 

o a a / o 

«jidoi (ïJiinjiiiC(q(Eft(n~Ji ^osi «ninannnn ojiiKKKiniiisma? ■t>>anno'o. XII, K) XII, 11 ici6: B-A(UTiiifcmsin -xn t/i 3 «1 Km Ji iM lui 3 lyi (ki ~ji m a oamaT \ 

Q Q 

oj ]] oji nsm KTj iri Km laJi 3 ija -/ïiTi 3 isïi nn 3 tii an si Kinin \ 

Q o /O "^o 

1 1 (KI M (KI fKn £11 «msiriJi iij(«in3iu3in(Kii Kiiun ok vinasin|| -sko; 

Q a 

(KiHAJiiBin aoniTiCTi (WinoOTf u^i m(Uiia(U!i3 uji ktj -n Kin lan \ 

(UJi asm iKi o asm -kJi tu (ok ^ (ia «i (in 2 nnrui (JJ e i-j nxi \ 

jsm o M nsnin o cviKin mi n (iinn «inn iiq(Ui oinJiO(Ki|\ 

(UI in 3? arui(E^3(£Ji(iJi(i5m inarm -s>.nfïi(in 

t anj) (KJ1 3 im Tl (iJi(ciioi«m|| 

Q 

ff o e^ 

nnn fiK Kti ia iKiinn nn (ki 11 [j^m tci \ (ui min (ki «i (Km (kji 3 Kin \ \ o o Q / o Q 

iiJiKm(jjiKio asïKmn"" "' 

Q Q (3 oc^ . ' Q / ~ c^e^ 

t;i nJiTii KiiKm (Uisin (ism ti3{ atU)(KJi3imTi (Ukckoiioiii \ 

itJi Km aan jsin ijn thu-kji oti iki 3 inri lUi oa ójt-imoKi lED Km K1H3 o n 3 am.Ti3 (ism(Ki[| o(Ui (EJi(ui.Taii> -skTonc)!! • 

o Q Cu I Q 

KixLóii jejiKiiKHiiinii (aiiniciiiN Q 
(OmiKm (VJITI (fc(lim3(b«,(K1>(UU)[l J&liKlIKHIIin in on o (KI > iBi (in Ml IK asm (tji dvJiinn 
} \ ^\ iKvamö, Q 

kJl 

O a o (Um(K1(K1(KlliEll (Kin(l(](lSm3(»ll 10iKm3O{K)(IIllK1Il(a(UJ1O|N 

Q o Q a / 

imniui (imami iKmm (tnaiiAJis flan3nji(i'T)[](Ki^T(ijpTi([iii(Ki| tkomö-si. 

(Kminnmn (kitti ikj tJi (ci -^ 3 (tm aci n iiin n 3 (m ki (iiw,Kmw\ 

tn iKm lEij iKW (Km (ui nf«,iai) n ui (10 3 nnnn «Ji (m ktji in kti «ui n 

Q . Q Q 

(UI (UI (Enaamsm iKmnnaifKKU ^ aA3 istjicuïhaji axi nni asin iI \ 
) J J ü d 

o cv / o. Q 

(UW. in O Tl IKITI (M2(W13Km(03 Til (ISm O (Cl O Cl (IJUl il ~ü>(inn ffl -«^ 

Q Q . / 

in (O ifcii"i'i(Km «innivi.iKiii(K]i~Ji (U13(Ij)13(U(K1(U1(ki(uïiiki|\ 
(KHicinaasmaiinniin (kïi d) kih 3 nn n dt] iki k\ (.ui" (Uiin tiian (ui\ 

Q Q . Q C^ 

(u (KiT/i O (ifia asiii KI o (iti ïiji oji 13, inn amn osïi (Kiojm (K1 ii \ 
i'iT)!^ inQ J 

Q OQ//QOQ Q 

(EJi (i^m (KI (KJl (kj« Ml asm i-ji > (iTj)0(ui3 0(CTiMm aru o dsin 1 ■«>. im ^ -«> 
Q o> . / / o 

(CTIKI Kïl Ml 'M BI (ïl Km (U IKl ~J1 (UI 3 (^1 3 lil «m (U Tl Um Ml ^ \ 

Q Q Q. 

oaniji (um asm OT/KKiai^iiJariQ™» (hJisobin tk^i (KmTjaiTfix 

IKIJI fkJiamJIOMIMlKTnj (U13I^303(K]10(Klïl]j(L(iaiUl[|\ 
o . (3 Q 

oji (IK (um (nji (Vin .iru! o (K1 _it ci;¥ian Ti 2 (Kin -■* (J-ji Mioannn ^onninji'^ .^^: xm, 1 a au «n (IA ï «1 ï uru o ent» i-i «ii \ fM Ktl 1/1 XI IJ) fM o Ml IK) J iJl m nj; « IJU KI (t/l 'KJI 1 

ïivJI J'm J J 

CL I I o Q 


o cScS . a o Q 

o OTii iJimn 111(1 teïiariMiiii (m ^ iaj w «min mm o iJi j x im (Ux > 

Q Q 1 / 

arïiT/iiKin asm iLna.i. ^ (wi.3aflii aAJuiMiniwaJiMin ïjio?\ (wi.3afliia4.jmMiiii!K)aJiïai ïJit lïuiüTfi iinjiiKïi rKJi^aimf)iKn*ji3iiJlïasTn||iKi iii (Kii(fcii\ 
dl O ''Ü clJi 

Q Q Q Q ; 

O-jmodSTiiKin aaJlKm rjoi(iKiiw»*i»JiiaJi»(KiuiTi aximrusmi- 
v->»su I <J| 

Q all o 

ieTfiiKitJianji(Uin|Blo~JitkJi(im«](Ki(a~nnTn«iJiiKi -^.nmoAJi ■». 

KI (um (KI UK -^iTfi oOi (cm iMionaoi asm (ki 3^ (« o s 

Q Q C^ . / OO Q 

agjii^asm asm (O M in (Kim lan Ji (Ui a lyi 3 on ïJi in iisinoiKi|]\ 

d Q a , '^ 

tJidJinasm in wti ocin (lA 3*Ji3 awnwi \aji 

Q e- 

aiin - Q ü Q 

losm 1(1 (K/iin jcin (ia aMsiMnpiKi \aJioin anoaiN 
iKiinnaTui (Kiin(Ki(tJiaTiTriinr! iKipannnUai (UiOAOin ^cio ■». XIII. 

Q Q O üJ 

«Sin «sm 3 iinji (KI O 'Kioji (ktd ha (isiniKiiiajiiKiioïHiK-ui ki (Ui(U.oin ük 3(L(ii(uiaJiasii \ 

Q Q CX O O / O O' Q » 

KM (öio? (KjiKi j^in 3 JOH ojin UI o osin (um asm (til (UW on (Kin KI «m nnam m 3 ictkej \ 
IKL, JmnS ^ J I ISU 

asin(Kino|]([i!i3iKinnn(no oiuionn cm nnm (kS tui (ia o (kji (em (KmansmminïiKïu-v 
Kïi iKj) (KI ^ ? -ifui M (uin (oOT (M oiowKmaian Kmmtwn k\ nnn «ioji oflinaofuran -vin 
6-AanJïi Ki3(p (ULi (UI (iS. «] KI (Hin (ü a{i(ï| o «11/1*1/1 asinaiKiiKioasinK)iiaji(isn| \ 

; / , -1 Q o o 

[ij\t (KJi (ui(eiK)i«|asin (Ui(iri/i(i5m(join ^m. (uuuKKKJiia immojiii] m (kjiin\ 

6j*2(U1(kiii onofl ■r\ (uo ihï .njinnn (Minï(Ki~j|£Ji (ciMïi w Jtni 3 ojij) j] (ui 3 aw o \ 

(Ki(Ki Jl om aSiMinnrnn uKKm omi (O m 3 «i Kin (nm snu ui ki ï ixn n «a«iii(K1 ''^ci*. 

(KI 1 mïi KI 3 m aim oJi (uuiiuibAin tii m oai a Ki oji Kin ai tii Ti «i onn (kiici^(ki\ 

unAsoiiflin tmimnnmn itJi'o(U(KiiïiKi niïi,in Kicwaosm ki iiK3ajinö(ïJasin\ 

(n!uuiKina(Ki||(isïi cmKiiitmi cm((m leitJiKir mim kiki asm ijit ki «ui ot ki eïi aoip 

(KI 2 K»i (KI 3 m nnnn uJi (ua oa irni iaji mi iH iriJ| j<i Kiaio. iruio ki maKiooiJ -^.c)» -^ 

asm»flii(Ol]M2iKi(t)i«n(wai3 (Kim (KJimaai mit^Ti asm o opiaisinanaairiri ano (aijm|\ XIII, 4, = §^= 3viiEiiiiKn iTMTiaUM ofu O (KI Tl J w (KjiiKiHTinn o asm «m -ji (ti Qfuia(isin]\ 
aan (tin jAi ukki moJinitJi (KJiaim imnici oosiikihikiikïi ikjiiiin cmm «m'kinnN 

■^^ j \ j a . _ "^^ ^^ 

/ 0/ t 

tiiJiAjuiJilicn «u o (KI o OTiTin non lïi Km 3 (Hl ri joi-AnairKKii tJiajinimi txiw asm «1 ui i "wi ii ■% o •*>. 
^osm «SU <S) ( J| ™ O «Jl (Ufl. " ■ ' 

ö 
(KJi MÏ1 ~i Ml ? (KJi lum (KI (jji Kin i'i Kin «1.5 (UI iM asm Ml Jïi (KI J orui «ïiïinji ((m OTi^oA ^nm (KmuiKi (ui (ki (ki ojimn tiiia.Miii aiii tti aiain 

Q / iT (LUI «m 3 KI (ïmm -yiikJiKin—iMi? (uojmKi (kji kïi ti kiii «1.5 (ukm asm mi jïi (K1 j ui aan ? \ 

Q/ CvQQ QQ Q 

(maTuiJ iKiaivi (Ui(iK( UUdsmo (uiKiMin3(ui <mkï\ (kjkuiii asïiTniin (K,iïTnitJi\ 

mici (kn ^-e ocu m (Ci 3 asm m Uciiuinci (ü>cifl(Ki HiKiiija/i mjioiKi-JKuinjifcjnn -ss^SI-s». 
I \^ ^K J ""3 J J 

(Tv Q o . Q 

03 «lasmMiKKiifcjiiuKKifiiui oAin (jJioniHin iniyi itJi(Ui(Kii(Ki (£Jia!a.(kji (on asm \ q/ q q aji 3 (UI 3 m o jm 3 ïui ^ Kïi Qo lïJi (um 3 (tA (U inns; OiA 11^^1111 o o tq run 3 (ki aoi «m -i». nann ^ ^ inio jm 3 1011 ^Kïi (K)i iïJi(um3(t4. (Uinnsoai iwui ootn (1 (iA.1 Km 3 c] ^ 3 (Kiiri (M (UT Ml on ajui sji (a 3 uj) 1 ki kti «in iwi iJin ui do o «sm im th \ 

an-Si w ^ifJi KmHin3(nSi'(iTn-Ji(Lm n/indoa asin intntjmi onn inji kïi m t; 1 tikui -^c,^ 

Q Q Q o Q o 

(tJi(n3 (M tii¥iiism«](Kin3iii(uii(Ki(a(»Ji(Ma (O asm ifcjnii ki (^l^Jlf Knn3arifKJi\ 

/ o o Q ^?^ Q Q > 

(KTn(Ui3uy (fjiumiuiiuii (ism»ai3(fcii«ii):inji ns3 ruioaii-inn (ïji onji «i (tn Tii«m innnnn^ 

(K13 (Em(KiO'Uin inin» o di (Kin 3 iciin (Km «1 asm 3 Ki aaji (um (O ki cmmi kitd 3 an axi nnn ii \ 
^ CJnm ( \ p I ^ _ ^' 

QQQ oe^ / 

(KJI ïi O Ml 3 ï;) ojui 0^1 x-a in 3 (KI ^1 ki Kin Km 3 iri oain ki Tfi asm «m Min iJi (ïji (.(Bi (Eji -vm^ "^ 

[^ J CJ ^O C<T^ 

m (UU (Kin 3 (ki 3 (O [] lUi asin asij j (ui 3 nnnn o (iaiio(Ki jkïi TfiKmiiaii iji ai(ij)[] ki innfinn^ 

/ Q Q / Q 

(Kii(K)n!Kji(Kn(ia)i(M3Ki axiarm (Min f^^*f 'UV) ïJl il i-n (tJi 3 arn ui ki (kjiti\ 

Q Q o a O/ 

(CT3 mosm Km (KI TT) asm tn (IJ mi3(ïji mi Kminji3'Wi kitji (uianwiaji oosmlKin isti \ 
1K1, I twa J ^-^ J 

6 -ifl. 3 (u (w tn 0^ M (e (um 3 o Tl ibJt ó in (Otsm (tfl Km twunji ü 111 (uiMi? -«.(us-*. 

Q 

(ïj3(ïJi_flKinMi (U13 (inrifi o bi inii (K1 if mri in im (uui (ui in aoi oji ojin 3 f n ki \ 

JÖ''^ CJ JJJJ J J ü J ^ 

(KJI 4n(naij)n(UT(Ki (Kin 31/1 «iitiiojm (kjitii w (i^ioa oonoin aafluiJi asm (K1 Ji ki Kiosm n 

Q../Q QQQ.Q 

on-Jii (M (U13P luinm KI 3 Ml mji aju) KI (&)(»] o (um a:m(mn| iii 'kjiti iion (Knfi3aqisin(Kii|| \ 
(m((n> UU13IU1 iHmo; oajuiasmiöi Tnaiin((Kiii onnisii kit/i (Hi-kjisok'! (U mi > -»i,ajui i>, 

Q Q o Q . Q a 

(in;i 0X1 Ml 3 asm (K/nri 3 mi Jin «1 iEJITi Km ki Km in o (Ui o (kji 10 ari isin in 3 aiui niinn \ 
JisuQ }\ Jiu, 

o- .Q QQ Q QQ Q 

osTiiioiKu ia (KI (KJiojKfcjioriiiajKtJi (Km odi (K/nn iaji (ki asm aci ki iKms'KJUumKii] \ 

(5 r) (isu Ml, ^(ïïni Jl 

Q QQ / OQQ Q QO. 

(Kil (UI1I13UU1 acfwi (KJiax) asmuioruuaa 'kjit/i iii (Uikkkji (inanin «1 oji ki ? \ 
^ dl ,) M ^ "^ . .^ 

o / Q O-O Q C^ Q O 

Miormsniinns (jrifiKidiiin kitikiji asm amt (kji o Km i^ nain o .uin ojj (kji (kd 3 tii ki (bAonn -«kinno *. 

Q Q/ o. Q o. 

asm i] (Kif (UJi (KI -nn KI on Ml aim 3 OA aniKi in nfiaTnnm.iAJi mi in itn(Uij| ki innnmN i Qïu : Xm, 18 

Q a/OQ QQ Q 

'< I CJ "^ 3 '3) I >i 

QOQ o QO-a .o 

/ Q Q Q Q Q . Q 

o Q/ Q Q Q . 

Miiiianii «lUxjjnnnn (ki wi ckii nu «i ii o o uiiiiot^wiunii tii MHiiip ei uu i tti m ui aï), th \ 

/■ ^ Q Q 

sji O J isïi ï cm (im m UK t'Ki m iH » i"ui «m (Km loi a (kji oinn fiK nji m wn bi f «i n «in \ 
«V _ (_^_ I ^ I ^ j\ «SU 

min 

g 

(üi in Ml «1 -jusïi Tl aamTnoatJinnfl» (^mviusïiMiiurnnn iKin(^m(aMiHin \ 

Q. 'Cl Q Q Q Q 

c^ oïi til tn dsimn til ~Ji «m , KID nmi si it » nci «k o in oji mi «iii a m mi on Joi \ 
<5, KV ^ J ) J\ ó , ^J 

Q . e^ / c> / 

iojiamaji looii mi Km •viainiiaia ie ain joji «m OiTii ieii oniaji mh 1 1 iaji ,i lUïnnnnuiv 

/ a Q a 

MiniJiïirïiii;in (nnmieLKi o isin (wnn wria onji uminji ain «mui ajia-nmnaiJinnrinsinii xannici» -x 

Q . OO O Q a 

jsin a asm Ml ,1 «1 (ig «1 iKm Kïi l^nmuinsm ojimi? o o urn armnniKUKisir) iic) «i uk a^Ti n 

Q . / Q c> / o / 

Mm aim a (EJI a asm .lai o ja ik ? Min ia (bin kti a o m ^Jl uin in i^i iJi mmi o ó bïi % 

o / a o - wimm^a mi o ^« non m o tti ainn ï a nnnn oaji tiki) (ui o m (bi n iki loojn «nju xmnoi Q o o «1 iiui Mm a o _ii 3 ^onniUTCTi oji ism .inn aa» haji o uk idnïtnin/i %a (kii m iaji a lui ki \ 
C ^ ó ^ ) cl \ 

Q o Q O/ Q 

Ml » ^ om Mu Ml 1K1 y (ism Mm ojnri twi d ( mi (kJi ism oji mi «m axi mi o a nnrin o \ 
^\ Ó ^ / f^ ^^ o ^^ CJ 

onjiaoMiJi (o oT/i 3 aju) 1 ^lO (kjiumfkJiaoixuHi aTai'njnfiainiCTiajJiifuiEfli \ 

o o Q ,. Q O Q O 

O a Ml -Ji tfl ^ Mïi -Ji Mm Min (Kil «m luiinaxi lOusm oiin'injmnn ui asm Km ~n «i liui a (u mi \ 

Ml, s 0"^ JJ\, 

o j». lo-jï) «) UfJ ' (i-ififi aK(uui(ixi(ViaMm(Mism (umain (OiiJiaJKinn ojiïjiKm-nanaKiKiNiinnSj-si. 

. t> o Q Q 

(n a Ml Ml ^ nnii axi (ism (tn «fl ie «m «m mi dS (um ti nn isin in (ci ds, nn n mi \ 
Ml, «SL^ »su nm ^ (Ml nnr) 

rvjia (én j(Ui(Kmanir|(EJia(tuicifw.Mm osmKW iïji(mi^ji <^mv,x^ (wi in mi a i,n ui (ot Km \ 

/ . . Q a. Q / 

(Cia (ïJiiKTia (KJiMmoJi luo asmiKimjiici luaKa/uiKmaoitn "l"^ aKMia(iciMi\ 
'^^ Jtié ^ ) J JJ I ^ ^ 

unniiMm iKi (iTj lUiintkiiitJiKm-* ^finodxmsin itJiusm (WKum (ïiniiiag;(«i iMaxii^ixiTfic^x 
^[(Bi,cmV-j> goojj ,isu I ^ 

/ Q Q Q O Q 

(Kminoii nioa ^nnniciosm (tJiaism (kjioum (Mainit^ itsmKiniuin (kji iut mi om mm ^ 
v_> flSU ci^ 

Q . / Q O Q a . / 

Mmam inajuiaaji 3Ji mm a t^i ki a aami (bT,Tiaii? iwiMiiwiinn uiina-ui ,%jiiniK(Ki\ 

dl ■^'V J> ^ 

(EJidin? («(bA. Ml (Km 3 asm Min o in omMiiiaiicnn (Ki o (Ui im mi (tn 'ism nmuiav 

UAJKKiMiii TiaLismilSiKÏi (inJi MmaTfiam mi o (oj (cn oji (kji ojm mui hui ifi m Vi «m ip x nm «^ x 

o . Q Q Q " I CX. 

asm iKï) IK1 ~Ji o Jtu iKi oAifcii (Lnn(ui(naf]Kma(Kiiuiiiinn t;i (unnaajij)i| iii «in^Jj^ XIII. 18 'T' TnJÖij Öto (KJi(Ln3niTio3iKimon| vmïiu. aji(KiaTnfiP(LrïiiKiintii(k)i9Jj»\ 

o Q Q 

asïKKicii onidai mKmïTKUiiJaKuinoTKKiKnjmsm (kjit/i !»j|niiJiji2(UT«ii.nmn\ 

ö""^ I J O J \ 

iisïiajiiKi(ai_;iKï]iCTie|| jsvimKin inajiniKi tJmn asm ti in Kin itn «i i/i innnnniinaim •vtvmi.s ■^ 

, " ' Q o / Q Q 

dJl <unn «jUxiïaTm ojiin » Kin tn o ism tii (Ui ih isn mi iaji asin isin ti ü -Jin iii ojitji \ 

o/ / _ _ . _ Q. 

6-:A 3 oji (KI iKi -m (KI UI oji aq (ïïi til asnï Kil oui »ai oji w anjiTi iki ai ikji ? ^ (uu \ «1 KI _fl ï IK IKl in OAfl «1 OAJl 3 (IK «1 iO «1 «TH 3 (UlTl OSÏI B] 001110 (Kin 3 HCU (KI ïlll (Vïl / e^ Q Q C^ 

aqtïïKEii asm Kil nji iKm (kJininanjiTi (ki aiiKJi? 

Q / QO Q a Q O . 

OTT) 1 (Km 3 IK1 aTin (ui(ki» Tn(K)(at~/i«inKin mn (Kiin (Bkoojioji (w fkijmajuiSdJiKi •s.TnniAJi'v» 

KI 

iKU, v_^ asi, 

Q Q Q O 3 inn (KI 3 in anm ikj» IdsmtinnasTiaJusm (M(l/i iBiaKiii ikmn ru (ui (ki (om iaa \ 
KL, V-:> asu (isu y <s, 

/ o. / Q Q Q O 

iHJl(KJ)l| (HiULnin Tfi (oniaofin. tii ojujioji (K1 (O (»oi 'ïui mïi (ici ofui ~ji in kih (imn, \ 

CVQ Q o Q Q . 

(KI «IJl (L3,iiniiMi nnain jsinoixi tii (kji 3 itn (kw (ki icit/i (sn (ki isii tn . i^i (in \ 
/^.jmi on ^ 

'^'^ / ^ -^ , Q Q Q / 

KI 3 ojm (KI ihJi (Kiinsism uu 3 (m (un ütkï] wi 3 / axi (^0011 -vmi Kiinsanjii] «i Kin aij«..ui tkono-ï^ 

Q . Q . / u 

(Kif tJi(ci3 (Min (ïJi oiï]Km3(unn asmKi(ism(a(uiinjinnn«nianji3(kJiiri(Hiii kiiitiv 

(uii](ci«i[| icinno. iii 1 «e !Ui Usin o(Ji'in iwi oism.tJiin tMdJin o3(cti O3(om.(uui \ 

Q o . 'a 

Ki(Ki~ji om 311)1 IJl asm 3 (Cl Kin 3 in (isnnn dsmtKUii (Mif)"^ oji (ki asm (ci (B|(kji»\ 

o ' . ^ Q ' 

iKi 3 im m (KI ^in asm «nii 3 »fl (lAJiosm (ïji om jkji in asm (KJiuiaiin(umit;i3(uiii osi^niKi tiKinnm-^ 

Q/ . Q , Q Q Q 

m ajin 'Km 3 KI IK asm (kji o in (in os (um(U oji ojininJin (Kiin o j tnii ii(ioaTa.-vi \ 
\ ^_(^ Ö ''^ . CJ I O /q cv qc^oq/ q 

"" inn»\iMi|i o Kin (kji o asm (in niin (t 

o ., Q a (KI 3 ojm Hl (tJi (Kiin 3 finn lïi o njin «inn »\i mi 11 o Kin (jji o asm (in niin (tJi 3 na o.™ asm 1 \ oji (kii am iiaim amn(Ki[| (ïi«i3in OMiitninoJiiKm in osmaiui •■e.m^ OAonnMiN 
/ / o Q Q Q Q . O/ 

Kïloann «(insainn aontuisaxi diiKusino aJiiKTiMiii (üi «m (Km (U 03 Mm (ui asm («m asin ■«k(Q(n-*> 

/ OO- QQQOQ 

an3 (jji dJiaJiBoiasmjismannarinanjiasin osmaniji) n/ïionjii/nn oosiyi (n(KTn3Tn(0\ 

, . o o - c^ 

OJI 3 u (KI Ml ss\ Ml (M om Min 1 axi in (101 (KI ann iJU o (Ki an t,t ih (B ~ji Mm nm aninn n \ 
'^•^ , M ^ J , Jl 

a. . I c\ o / Q 

an-Jiii (jji nji 3 ipi (KJi asm 3 ■'IS (til Ml il (EJI Km (kji 3 n 1 Tfi(EiiojiMm nnnnfiJKeojmsimoK n 

o-/ QQ qqqq/ 

(OOJ io> aaiiamn3inïJiMm(|(eantn(KJi(KmajinMi o ok urunn 3 au asmMVtJi tkC 

/ Q / o- 

«lojmiBin loroa (ki(ui ojisjkkikki (eoriasmoaiiinaainn (EJiMminamfiojmaaxiasmx 

/ o Q Q Q 

ojKUAwrai .ru m 1^ 3 asm 301 3 hm mi (kjojiosmji (ED (um cm asm (Km o Ti (kji 3 asm || «in 
oJi (esCmpasmoK in(Ki(Km (U3fVYVio(KJia5m3T>ji(i:nas\i oji an ^; ie (ki | 

/ Q / o . 'o o . r 

(ofiQ. (L3i(H3asmaK asmaiT.TaJun.uiamiiKm (Uiimriasm asnKiasm3 asmtiMm oji finnasmii -s^ozi b' 

Q / Q O- / a 

(kJi 3 (ïJi ~Ji ao on »<l ORft iru 0Ji3inn(M (tfltwiKimnonnti. ki a(ifi(inn(Ui(um3iUias;\ ias\i oji an ^; ie ao 11 afl3(kJi.Km3 :g,«: XIII, 32 ISmiK naiTOfKJUTO TrifclWIKlI -JIiHIIKIKMiMT «IJl «1 CniTf) KI ~1 «1 » > nnaaim oj|a)i(i (ttniuin asm ki) o ^ m qp; üi «i i nsm urn tii KiKumiKKKi-JimiAji jmki \ 

M ttA)|| «tjlwijnnm KinaJiJiui «u» mimfiaïii) aj kij ti m (üm «jïua/ii» ifcdTiiKj'M >a8| »• 

«] (UJ) Kïl ï o ~J1 J (KITI (M UK lUil (lUj (;i Jill OJl «I ILH iKH (Kil UU Oin ÏIJI (UOJfl Jim IK \ 
Q o / Q Q QC>Q O OO Q / ^ 

mmitJi-flm Kmaiii o KiiKkJiTfiio -JUiHian) oottKni ifcuoiKmn «nnaiiwi ojijaTno\ 
\ n d '"^L ^! Qj (Kil asm «1 II IC) J Tl 1 (KI O) ÖEin _J1 iri OC (KI IK» «1 OSÏl IKl lUI Tfl IHl (K) o finJl a KT) Til (UKIf. 
/QQ O-OC^ Q/q 

«SïiOoïi» itfl un (KI (tJi (Cl _ji (yjiindJJiMKï) Hl irioTfi (Kïiiti ooa (luukioiï ■fc.oc^x 
&^ Ki,^ ^ n, tm KI, ^'^ 

Q Q o 

(KI 3 dSïi (KI ji (UI j ïTjin nnaviSïi oan.HTS\ itJi ra ti ki isni ikjj asm m o ibui mn n iqi/rMinji\ 

(Hl (Md^ïiii hr*i.o onaTi iHosin ikiiiihi asii)«i~JiiaiLinui uiikiikm inn (K1 oimfi (ki i % 

a o , Q 

'iaji3ooj^in oaififuiosi o(ct KniiniKUM itflusm leiruiTi «i uii a kh nu w _ji «i » . 

Q Q o 

«iniiïdsïimoaTHJio (in (nn kïi -A nnni Km (tji n(i dtiukikïi «mojif i^i mw 3 lui iki xü hji x. 
ciJI (hu cui (J J ^ \ "^ \ ^ 

(1113 asm (ïi ((Km 3 (101 oji m Miim/i o 3 'imi (ki (BKki» (LH(hiiiiimn mjioKim ojiiti^x 

Q a / Q Q 

osin (KI (KDio^i (in o «m on (KI -.1 mn .mnanntuJiiiAJi uioiKKi annMiJoiji. ktii kii^ikii \ 
(^JS^iKi, m yjj P 4 

Q / . c^ a 

(tJi(n(Kui3ïJi(ïJi*lism3iiKami3(ïJi(uiMin!OiniiKin (O oivi ui uii-vin uuriinn '^^mn9J^^ 

iK-u J \ , Ö J '' ^-^ 7«i J 

(wiin 3 »i Km (O tkii (UU) il (wn on asm itJi asm ki ~n ois (um tJi «m o m nu 'ki m uu i dci iKi xan lu > 

Cl Q / OO / 

o Jl on (KI II 3 (KI (301 m (KI (UltJlKTlTfl Um ülT asinill iTOiin (JJI M on ItJl Ó Km'Kl'|(Km3\ 

asm m Mu (KI » tti kji ici joh in ('m itimon o (i(i j kt tn ki xi ojm «tii ((y kici Km ki ii \ 

/a 'JOQ / Q Q o. 

innniKm CM(KiKm (ui (Ci -im (IvjI (unn anmitii» joiaiin ki os xe kitkkiij KmïiiKi (uiki>\ 

/QO Q. QQ QQ Q 

ifcii!in3 (uanU™i«in opw-onn ki nmoK inüisaaa O'injiiaTn (Uin? Kindfiiium -vciiuuiti, 
^ ^^ ^ CJ ^ S (ü d 

,.ev Q o / Q Q Q / 

iHJion» iTJ) Tl fkfl KI 3 9JI wn (JJi oji on KI (Jji «1 oaiijaiiasmamfKtJiiTJiCcKEn \ 

Q / Q Q o Q O 

asm (Cl » oji 3 !i^T (k» asm 3 ^ iH KI [1 1 1 ki om jsm -ji ikitji o a-ïi, (uiosm Km _j] «i oaji 3 na ki \ 

a >, o Q o a c^, 

(fcJiiiniKil(ie;a;m(Km(Ki!knin~mKiajm(U(mjin(fciiTi(M mnman oasmiKTnismN 

C^ Q o 

ïJions (jjiie_naaji (e3(CT)| at](tJi3(Ki-J!n(Lnn acuti (Kkciikjiti (U non o mui [i ojm ii oo o lU 3 x in | o ■*> 

C^ . o- Q Q Q Q. o . 

OSm (KT) (KU 3 (KI (H TH (UI (Kil 3 (tJU Km OSÜl 1 j Onn (k-l Tl UI IK (UI OfU 3 IL» Tf! fim «UI > 

QQ o,qoqq' Q QCr" 

cbh asm KI 3 'l/m TjniKiKmKmlKi fkii KmTfioKi.inmii KmKi-»Ji3 (m (ki m «i (Ki i \ 

Wt tniClKll KmK1 (EJl 3 .Tfin mi J ÏU1 11 (MtUI IKK-J KlIlKIKm ISÏltEJi OKHn(|KïlK11\ 
Q .' Q Q Q o / Q 

icri K-inaiKi j3M"inasmjnn3iKi oxiofl tnw ïiaiajIiki osmiuui hiti ojiao itnswum ~v(Cil itti x 

ciK ->* «^ / ^ ^^ O ^ ^^ S 

moflsm i}j|(fm,iE» noa'ïi.iKiiuji tkuKi.ui iejkuiki .tji ici kt kti 3 lo ji iKm3(£flKi\ XIII, 32 '?i°' Q a/ /■ o Q Q / 

ooii^Mi aiw.Ti oaxin ^ (mnrvn usïnniKm (irtainajimn inno4Sïj(Kflfkno-jjik»(Ui||\ 

/ o Q o Q 

(UI rn 1 ( um td inn oi wi ki J iïji o (m o asm j im »ann uk ok inn wi ï m m (Hji w m m^ \ 
KK J ^ J d II 

o Q o o Q Q . oe^ o- 

«m j aan IK) i] (KI ~fl (in «I KI mi laji rjj ui ökuïiï Tiojimn (Miumon orn» (if;iKi!K)iKinMi[| -^nr)!! ci^ 

Q Q (X / a. 

(Ki> (uuiwcKKi Jtm 3 osm <im."n (HiTJi ii oon im otjiuimn oumoia. ^i ei onn (isn n \ 
^\ d)'^ , J , J J J 

a/ /OQ Q a 

«iTfij iKi ornrin iJïnsin ïin «i o J tJi o kïi (Kiin jnoanntiKKi jjiitna tisï)[] hi aiM>\ 

o o o Q o Q . 'o Q 

.(omojoi] oj)|]> (UKiiKi» dbviOTij? oAJiaiui (Kiinn iKi tM «m oji (u ikid ia a vji ii en (uiniKiN 

Q o, QQ(30Q QQ CXO 

(UïKM -ïiïf ifcji (IK 'ïui in (Ki(Ki (lil am on/i («1 lU (uinuji fujifMJ nmM rui itJi non a -^irjiiani] -«>. 
w w iKi J 1 (un (inTfTU lUiKiijii EïiT] niinojawTnuaearaiM (iK«i(e||\ (lAiingi] iKi(jïan«i (CTi JSïj in ajiinaii oji o a (ki n isïkoii uin (ki (Uïnsn (ki (kji ti a aan tji \ 

a o Q Q Q a 

MÏ1 a (uin (KI T (KI ^ M nnaiJi lUasin (jjin on (fji ann i/i (k/i o ^k ai iki n tji ina-rov 
^1 J Oït, «^ dl 

/o Q o e- » / 

iKiauïKKiiEii (KiTiaiKiJininiKi annMojiiindciiiuininfKJiLnniiainnaciiK'uio -Sinriii qt,, 

üü L dl ^^ dl 

o Q o / Q Q Q . 

(EiiiniKiTi (EJiikJia (uin asin (Kil O in oïmoiKKijn a;i o (O (Hi (kji (Kin (tJidJix 

<ö J ö '' d J 

o Q O a r Q a 

asm»] «1 -Ji o » T/l uoiHuisïi o ti iioji dn tP (£Jnn (Uin(tJ](in asm (ïji (in anflin(M||\ 

^ / o . o . o Q ' Q 

oon a o (KI L3 (in OKin (kikïi tinn as in lyi a a-^ o kiii a[w.TnoTJia£jj(iaJi? asin(inrU|]\ 

QQ' (QQQ Q/Q 

(CT1 iHi (JJi a (CT1 (Kin om iKiTfi (Hl (inn asm (unn («i in im luiasin u-innaan/kjiitJi Kifknn -^igi 3|"i>- XIV. in ojasm (VJi m ^ (fcii (hi n ui Tnnmna(in\ 

dl "^ 

e- Q 

iisin 011 ummn (Kfl (UI (ri fim,jui «i (nji inn (bin 3Ji a (kji n \ 
J iKi, I I O Jl 

ex 
(uin (KI (KI omn im (ktii a imi iki (luik ii (a mïi i a 

Q Q Q Q QOO 

OOI (KI (wi ijïi onfl (KI (kJi (uin (KI (Efi (KI (KI (KI (KI D ■«> onn ^i- 

«moannn o;nn xji aji a aiin (Ui (isin an (kh (K1 a \ 

Q Q q/ / , 

asm (KI asm itoji o (K1 ikïi (ct (o o ^fl^i (in ii in a ? \ 

ojKui (tij(nji(uin(C]|(WKinaj|M)[] in 'M a .üi \ 

Q o Q Q 

asm O 0!in aaniuiOifcii(in(iniH(EJi(Kii (kii -*.in^ 
iqn(wi(ui oaiiTi (Hnfiaioii (U p (ui Usin % 
Tfi oism (KI (Km (eamniiqTnaqKtfl(K)|iN a' XIV, 10 Q Q Q _ 

iKiitnasïi cii oi (Kmmmn Q Q o/ a 
Km (U) asii UI ie fKJi isii -k - Mm (Kim (Kil uiKiioj (k)ijnnna»iiïiMJSiiN 
osTiKKUiiJ) üiTiiJdri (Kjuri i5m fi «ruow 

/ Q Q Q O/ a 

ö-AdJinsmo 0011(1 arïiciKKi o m^ «) in kd i \ 

(KUiUaSin (KlIfKKlTIl «Sm KI iJl (Kïl -Jl -ïl (Btl >6x 

«iii(KiOKiii [VjiimfKu O on ui ëi \ 

0(Kin lujua (M iKm^a^nkJiwifi ctkhj'ujn 

è-Ad/m 1-1 ,ui «Ji (KI (ui (K] (UI a Cl S^imii rkni \ 

B-AOJIKIMI!) (tJI"- - 

UtTii(fcfl niiinai (nasuiKti (Knnj(UU|[| «m ita ruuó- 
^^ I VJI ^avin 

6^*..>Jlij] (IJl (KJl lül lA/l (^JKCmUJIll ^Mn 
^ , ^Q ^' 

(UiM asin«urKJi(jjrii£ji3(isin (wa^ (wq.;K°i ^<:,~ix 
Q ü / o / 

(CTTIliKin IM-ïl .-KKOLe; KlïK) etlÓlN 

uiiKiTKLnn (imiw (kkkïi o «m i ^k ie iki ii \ 
6 j». aq 301 tm tl Kin un/i ui 3 aTi' inJi 1(1 fkii nsm.inJi^ji^Tn^isin -^ia-s. art 301 tui tl Kin ün/i (ui 3 aTi'i In (asm \ 
o(UiivjiiKioimnHm(KimiHi» tmnUsm è-AOdJlllJllKl '^^ 

nji .L)i (t.1 jdi ivm osTii (VJi ' 

Q Q a Q / 

oufi iinn (um itan «m wvi xmm luiin -yi(.w '^3 '^j.^-^^'ai'^j^ 

o 
.--.ui3r 

CJ 

(O (O iJiin (Kin 3 Tl tïinn its, on » ui u 

o / 

(tji (UI (Km on (wi oji (UJiui (U(eï^;lKl\ 

f o / Q . C> , 

O-iO. osin oin n/i (PiiitJi w(Km o Km 3 «1 ^ tji cti \ 

Ü ^ 

Q Q Q Cl Q 

(Kjiin (Ki(U(ïsm ajiJi(UTndi(nTriKn «i o 3 tk iri 1 \ 

6Q / O Q/ / O 

Ji (O uji (Km (J01 Uon am iifui lUi ïi ik i.«i «) tJi ui » -mw ~!>. 

o . Q 

ÏU ÏUl (fcJlin (UI (Kil Km iJl tl (KI ~J1 M 3 BI Km il \ 

Q O/ Q o O 

Eli «UI (um (Km (^ uiKm«i ism (ki turn «1 1 (StiivIjn (U1M (ïJiifiiiTii !wi O 3 fiTiT O 3 asm Ij nna3 iKm ilJK&l XIV, 10 


Ml «1 Kin Km w «min ik a/u (wijnp ló\ O' 
(ISlUll OKÏKKI ^OTIO'O. iKTninnnnn fk)i(n«TnïTno itjiinoiasiiij] okïiw 
(KI o o CM Tl «nn jaxj| oieo(CT\ 
OiuaaSi"(nfi (wi o fjc: «i » (o nsin uk » \ 
6ji.tfl(iKaA-)(Ki -vi oJi OK ubi (axj «I lyi (o\ 
öjkooJioiium oioSi UU) '^«''"Sj;^^ abïujtfl ^wTOx 
IK1 mm iKi UK Tiiin o ï m ikp (jjj kïi 3 nfw.\ 
CTIMlIl Tl (IK (Uil kti M oï.w-J\(U\3(Ki«iasin\ 
ijui Snm\ (liimnainn oSiiKinniiK tflMCTip 
(Biorniojm (aiwin3(W.vK ijOJarui itJi 3 Hm m 3 th -va/nri-^ 

Q / Q 

(Km in nnnn (kiti tJi o (iki t» "^i (wusm n 
■> CCl «iu '«SU 
Q Q o a » / Q 

(hi| «in (Lm ism in iii ui lui iHHm ^o nci u \ 

Biouiri(wiU(Knmi> (Knn3W| «i",^"!*^ 

ifcji(q(Wiooaaji(LiiiKiiiK«](Ki(iri(iJ)3aAJi -s>,iinr)|^ 

jniiinTi' ifcJKUi iKiajuu «nfnaoii (UIïim^ 

(hldJUlliTl -^ (KI 3 (Kin -A (IK (UUl (03 U] (^Tl Tfl OIWI 3 O > 
Q O 

isïio (Oin (ismiKTii Tiiom (ï](k)i3(}0iaJi(Ki\ 
aiïiCT(KTn(Ki (inasin okikiii (CTiiinii(U(Ki(i5¥i -«kfimè-*. 
(KI min (k\ «m -vki^ «i «n jinMac) ï|apia(yi\ 

OTIKKl KWiniKjJI o irUI 3 (Lnn (Km 3 i^ (UI (Ul-Jl ^ 

OKKiiian OTfi (k««maTO himm)! aiw.(Km •>■ 

6 Ji (KI (UI (til (ibUifKin5m.'U(Ki(um)((K!i axioii •vimS)'* 

) KI, O "^' ; ^l 

/ / c^ 

«aji (ifin {uino(Ki (Knji3aAJi| mii^ nsmntitfl^ 

iHnn(Kiiinn-in(kJi^Kin «i «k (uu (ly «i ([,5i (y -> 

Q Q 

UU asm (U\ (um oiui mi oxi i ttj Hin (KI j (öi ^ \ 

(knojm niqain ooiImto (Knoroiin aji 3 ic™ os «) | -s^aiin t, ^ -aa XV. 

Q / / 

iKi ï uu M om miTf) ik mi i ixim mi «nnjiAii n \ 

"^^ f- 1 SI 

"^M O J 3 1 J 

«m o ï tl tJi wr MI) IK1 10 MI) J on riji q;; ip ï Tfi ^ 

Q Q 

(kJi ï o _Ji Miin (KI (Min (KJ) i ^11 mn 3 in maii) mm xnnn ■*. 

mï(iKi(KTnj Mwusinunn (m Mnri3iuj)[i ru30\ 

/ Q O- a 

9J1 ami) inlio win MTDmismSKiii ïsinMDi(ifiaT(nn\ 

IH 3 IJ) 3 Mïl Ml ^ (IK (Uï) (lK(UU)!lUH)0 TH aTlT 3 ID \ 
.1.^ ^ ( om 

Mi(Kij 0/11)11 ojinfin.aJinsinnnaC'ïJi «fui «it.'uL'ï-'i '*'CV"*> 
o 

(KflJiïJI-JlMlinMl IU(Cl(}01(Lmn3M1 fMKÏ)_i)l.\ 

o / Q / 

jjïi (ui3 wi Kinl-floin ajiMioDiiAj)3nsini;initA.\ 
JCu '"^ , ^- 

Q , / Q Q . / 

(KJI OJI 1 (kJUK Tllin (IK «13(inM13Ml-J)Clfiain) iknnx 

a / , Q 

Of U (KT) (l'A. 3 as (KI tl (Cl (Wl lU (KT) 3 lan T) 3 ( ISÏ) \ 

Ml? «00-10 3 (ioo(»Ji nmofia, ifcflOKmnnji jji \ 

^\ ) L 15^ ^^ 

Q / Q O 

OMiniKj-;) asïiEiiafin CHHsm (oiiu)j^OiKi|)\ 
(m jtu ooji 3 EJ) ujin Ml (jjkcj (ismfi fKJniam.3 kth h»6^ 

a Q Q Q 

a a Q 

(ia» in ~nn j «1 in 3 urn (kji Km tt) «n i™ ifi mui ieji «i ci \ 

(KI 3 (KI ^m DU) 3 JOIITd MI) Km MTH 3 If IJl (Km Ml Cl 'M \ 

^ O ïSU 1SU 

Q Q o XV, 7 6-A3(Uii](«i» Miia(Ki!Üi (wain Kn lu) «umi T>,g| ■«>, 

a a oo 

O-m (Kj)(un(Ki aiu(KiinntKj)3in(qin ^-m\ 

(KI oin TT) imn !Kji(ui anai iKin ukki mi » »j 3 xi i \ 
/ (IJt O*^ ^ aa, «SU > cj( 

asm 1] Ml Df] Ml 3 Ml j] oju) (k;jinKmi]Mi tmna oi]aflaitA.\ 

1 Km 3 Ml (KI 3 m (Min asm aTHsmtn m mji mi «rnKi -*.£,-*. 
asu Km ( (KI, Ku 

o o a o 

iKij Tn(UMijmjfl cinaoKKJiHjTn «m i,}i 3 u» «1 1 \ 

nmjlism^ «mMiiKïi th 'Ö.'Clicn 101 mm mi (K1 ,1 \ XV. 7 O- O Q 

«i> dijsmamiKiiiKi «jiO'rmoiKii ^j(t«.tinnasin\ 
{^\ \ K «SU ^ 

tn asm I o (KI [1 owo (joi(t]UJ(ion;i(Kto«iij HkOfui-s^ 

(ÏJI ISlUWlO-rtHtUIÜIKIKKIJIKJ) KTnfKJKUÏKKJl \ 

(^1 ÏSU »SU 

^ . . Q Q 

oaJtnBmn m oiriTioi tiiiomtji c«;.iiji3(ish»ji|\ 
(^ o ï] «1 a/fl 1 Kï] (UfMmnosm iriHinj tno «m -J tn | \ 

«m H iKTl 3 ri J (VJIJJll TI) M ibïU.Tj Of] ÏUl 3 (EU ÏUl r .^> -^(U.-Si> 

(ninJioniKim KinKin (U in 3 «i jki ») ivi cim.afiaïCT\ 

IO)l|IKÏlïK1ïltJl OSÏKUKUinfKJH 3Jl(Kin3(K1~fl^(inin«in|\ 
— o o Q / 

CEJUasm nji (o «ukhi -HiKiniMiifcJiïSïi-innliisin \ 

Ö } "^^J ^ 

(inni(nji3!LH(ci'nji!MN'i>i hajkkio? asmitiiici injiii ~*>(uji^!. 

0> Q Q 

(uu)(m||(inKiï(Ki(in (Kiiosm in oj]rnan(Ki jimnitJi|f \ 

0^1 (n Jii) 'ïui il '111 nsï] (lan fu 10 mji (uin (ïi w'i (bi lui ((Kin iKm i \ 

o- e» a 

(KI (KI Jin (UU) 3 iKJi IJl onjinTiin:K\iisin3annrKJiii a)ui\ 

om 1 «ut 3 KI |i aiuiiKioi(Uïi asTnïU(Mj| (UKmii o(V)i-J) ^(ïino^ 

omi oji (U)|? (BifijiJinMi iKiii 3 i;i aain (Lm|(aann\ 

Q Q Q O-C^ o Q o 

aan «UI 3 (fc« (KI (oi (K1 «m ïui w | ik* o» tii (W)fin(Bii\ 

Q Q Q Q O 

«HKlJi (Km 3 Til (LJi(m(njia5m(KiiKin(Ki(biii(KTii -A J1K1| \ 
(KmJOJiljaru» ikukui Mm(UïiO(Ki-Jin t)10(kji3 o (isinn -^'iniifiiïi ^ 
(0(Ki (OJflSdnn (masmaoKiTJiin TnG«!)|«i|p 
(ums? iKUjon-ms (u lumosm (tfl(iniKTmii(un3--¥;(HJiMi|] \ 
(CT||wm3(Ki^(Kii)iKi (Km asm ti)3 0| miimiw«mwi\ 
afi (Km ï .uu 1 3 !Ki (Cl (wi (KI o Km ö oïJitj-n -«> om lo -*. 

Ö d ^"^ Jii'k d 

CL <^ ^^ ' Q 

an Jii (KJi 3 ie asm asm mui (Km ii nfi o tii 3 •* (O (Ki ii x 
(CTi Kïj [ c:JI 

(um OAJ) 3 !KJi 3 ^1 (i3i -ïi (KI til a<) lïi ia Mm wm (ki v 

jnn» (Mam|]3 WEija-iiiKi (KintCTiKian (mmi(ki|\ 

(fji asm(Kiii o " 

Ö ^\ Ó 

onn 3 o KI af) --To iKi eji (ui di (um oum aan m (ki o \ 5 asm(Ki| o KI KI (K1 Tl (UU) (DinioJiaCT (iao(K| ~n3Km| ^»Tiinq| •<>. 
m 3 O KI af) jm KI eji (ui di (um (umaajiM(KiiJi\ 

(isu ; ( «5 Ö 

Q. Q Q Q O 

Jl (Cl 3 KI OnJI (Cl KI (lAJI asm 3 (KI (UUl J KI OOI (UI 11 MSf\ 
MKL ^ OSU <J\ r)|3|: XV. 21 aSii|iJiii(iJti(iaui^ aji Hl «jo 11 «1 1 OK Tl 3 IJ » \ 

m(UHSÏj3ojllKl JIOMIU »l»» CTIKH» TTlWIOMlj X^lfl6 

1,«ii(Ki jïi ü'i-tn •?! ojnitJiïin(ii'Ki~flWKin~nKii[i\ 

(uin fcU (lai 10 iii ■?! °\ m\ i n» Tfi 6<t)j| «i i w « j \ 
o c^ Q oer»- c^ . o 

lUïl OJÏl M (KI o (til lKllim«13*lllll MM MIlIjlKl fKJIf\ 

iKi» miA;iuii3(K]nnrifkii»iin|(Ki oKiKitJin üïuoi^ji -^imaj •fc. 
rf aiunjiKnoiJin (kSikiii ik mi «inajiwMin w \ 

m (tl'1 3 «1 'Hl 1 «1 3 «ïl (H Wl 10 M 3 ism (inn 3 KI o KH -Jl ijl i] \ 

manji(Ki-Ji3 (UI «Tin (um o Mm dj (M "^ "M ( '*^ "^ "^ -5 1) O 

in3miKl TJl'lSÏI KtltlllO ,imi>(KJ)'Kl!K.lif-Jl'Hl!>JIJ t>,n 
til llUllKIStJKfcfl IKIIUSÏI (Il iian Ml -JITll 3 ^ e IHj - >ann c^^ (ijinjiMi-jnm^tflMijiN (KTnaTnn»0 3Miij Joio oaj.Tusinoi lu ik «i iri kïi| \ 
03 ismimm (Km CTi Kin 1(1 «m(ï](Ki3™ '^^kij^ 

.y_/ , yi (Hl o KJl -Jl (t* 3 IH ""' " 

Q Q iOT(cïiiri(KV«i (fc)i(HioKJi ji (tl 3 iHKiii Ml» -^nm rui X (KI 3(umM1-Jii (til dsmTn (KJKOIctitii rm o m dsmj • (K1J .nji(a-oTn3 twii'i (mibïcKjMnfi (oi iism bnn (ki i| \ 

(m(iiaii 1031I1 -ïi aiiiui (Kii (o (utn ^ (fJi «i | \ 

<- o.Tnii(ui (Ukuii SiS (inKmo-nniiafiiiri -«kannLS-^ 

IKl 3 l^llSIll Ml i™ nWlOTtkllMlTIl (UTnlKinN 

Ml? iinjiojVi3 (SofKJiJ osmismfKJiiemji-JiniciKmN 
t«OCT„s«n»Mi ,eacjaa^^o3a^ .kj^n 
iiJi!m(io|(tJi (kii(um twaasm 3 Ml iHiii 1 (isïi«i^ tkimnojiJi-tk 
«iMiJl (U3aTOO (in(hiïio» (unfi3iaJ)[|«](iA)'3iu\ 
(Eiians (tfl(Km(fc)i Kul (tJi «Ji (iisin MM(U|(Km\ 
(in lïi Mm (IA 3 (IK Ml (CTi Mm i'i in aim 3 o ita OJ) j) n 

fm(aaii M1 (-n 3 IJl iii mnojio ^JJiM! (Miuhtin 
OJiJimMiaMlJi Min-ïlMTimji M3Mm| Si JfU'uasinj^^N XV, 21 =a^= (KT idoiCTijinn (ïiniiainmnioTi3Kïi_di Mmairirix 

(Ki^ooiEijKTn (tJi «m a asimn a Kïi -A nm.iinj)|| •«j.'Ci a/m -*. (LH (uidTT) 1 (um asm oiuïi MTi ï (tinn m (^(rinK('Ki\ 

«na «](Eïia(n(Ki|i (mdJiasm OK iJU (ig i^ a («j iki j imn . 

^ o / a 

(O (KI (isiiii] a (im.MïinpinniiaiicfcfKuna'majïKy.N I (lAJ) a (101 -o>a o -si> OJl 3 (KI Kllia KTnT.n|(Ull5Tn (kJIÏIKin(-JU)TI «]( 

a Q ü 

m(Kin> (KI oinoiann (K»(£ii(Knna(iK nnaiKin n 
\ ^\ ia, (isu 

iiaji(tfla(oa(in3o]iii5mfkJi(tfl(i;in (Eji (o m tii du \ 

o o 

BI in? dAJUKii] (isuiKin (inaHftm(UJ)3ie:(Kia iciüna(K)i|\ 

Q 

(til (uiCTiKKJH UT) Mm (KI osm miiuians (Ki(Ki|| -«.(non-v 
(Ki> m(umiKma(Ki(Knn (BinKin(U]~fla3iiJL))[| (Lna(t^\ 

O (yiin iiitJ) (KJiT) «iii(in(KialjKiii(jiEii(uin(Kia(LO(Kii|\ 

a Q a Q 

m(Km9 (KI vOTi fum annfi aiw.a5in3(KiiKTn3(ui(min\ 

"' '^ . /' 

mnAJiJdJi (KJiadoifkitial -^xnh 

L ü «al d- (tan a o (KI ^ 3 (^T o wi nnnri inimadJi (KJiadoifkdial -v^drio^ imiKiisanjisam ouinajioji ^kimi] m (osin m .iob a ikii \ 
asinaasin(Ki|iiU)a(KiiKin nmiBinoji (tft'in(ïJUiMTntirvip\ 
(BI o(U)a asmnnniinoinn^iK) (i-noin -<>>iq9"^ 
osin (inn (KI m wtn xmta (kji ii (ui o in i™ % 

(^niW(Kl, J^l J ( I15V, 

o 
(inji a o IK1 o (KI (uiiïïi (Kin (UI. iu\% tem iik (ki ii \ 

I Q e^ Q- Q 

«ajilifjia (iRairn (khoi (Uikiii wi om (ki in a lan \ 

iuin3(i|(C) UsmafkJi m amnsï] (ki (BIikji? (U(U3 0(kjii| -Skfin c, ■*> 

o o / 

(KI» (E/i(ci_;ia (tJiTfi (Min (Ui3(ti)i iwi3(Lnnfkii3iE)i(KTn||\ 

a . / o Q 

nnaaiTna amnann (M «in ui iinJi iKin ~Ji d] Mm 3 (VJi (Kin 3 o nm ii \ 

Q Q o ' 

(»Jllï|IKJ)?(K1|1imil (EI1IU.Ï1 (ISin (KI ~n (KJl 3 Tl (k/IM)ll?\ 
. Q a Q Q 

(KJI o (KI 3(10 (KI (Kin (in)io(K}Tiianfio(Ki ^(amn-o. 

Q Q Q I '^ I 

(Tuafuia (wiism (kiti (KnnJiqi (Ui3(i,]i (ïinfia3^\ 
(i)in (KI (in -nfi 3 tkui u(Ui asm (ki ji (wi 3 tti iaji 3 u ooi | \ a XV, 35 o o . o o 

Q .C^o / TDJoi jKumni »jnn Kiiiansninnifjnniiiji mij xciü-v 

ma (tfl 3 (UI 1 o Tl Kin fia» (KJiiMTCiiruma 
KI, ^ «U «3^ ^ O I on IK) 3 (K) (IA. 3nf;»1 iJl o (Ul KlI ,1 IMa.1 rMXl««U3 
JKl, uil uu ^ Jl 

(ii.w.'m3<ui«i (ijjin »io» BuiTri nitn3iiri3\ ^im3<ui«i (ijjin tjjo» Bim- (M 3 (H -Jl «IJl riiïin (nMW»J1T(l3lUI(i;inOT13(,'M -^ClIlJtll X *if|iiq3ici J13 KïiinaJUSïi nnain Km ki ur ki ui [i \ 

/ a / 

(MUlflfl~H3l£)l-J]|(K1iKinUM3 o I] o J lU) T] IK (.«1 \ 

(n3iKi[]Oj]u,ji3 nnainij-nn »jioTnisin3iuj)i aji3i^T\ 

C* Q cT' r 

m inn lïJi (KI «1 Jïi Ml tflomw mi (um 3 t-jI ii ki Cw xcijox 
\ ^ I ^ ^\ ^ dl 

Q / , 

Hn3 (Kïl (Lil. 3 D dSin fkJl (KlirmJlllIl (U3aïV10((Kïl \ 
(KI, ^UU ^ J (^1 Q J^~^ 

(ïJlimnioi-A TfKüi KiiiTnoflsta mnKKiidin-w 
aa^ I "^ Jj J '*' ( KI) nm 

o Q O . / 

m.» 3 O (KI ~Ji 3 Tl (yi nr](Kiï]OJ iriJiTi.»Ji|| asnijKn \^v\\ 

asïKKijiU) iKi nnm (KmTiaiai (w (lU^iKioiEj^jijstin xaiiinn 

Q a 

Ml f iiaii a -nn 3 kti it cui ism dci ti ïei iri (Ui (ki isn n \ 

^\ J ) ) J J"^ J^ 4 

/ I a Q 

(KI» iKlIl (bJl 3 !IK (KI ifJl (UI (U (Uil (KJ) MlTtl 3 (IK \ 
Q / -"^ / Q 

(in3 (Ï.JI (KJi3(BT)i|Min ;bTjio(BiiiitJi'aïiaJ)| v,itn\ 

Q o Q Q Q 

(Kïl (U 3 (KI JSÏl Tl (a (KI Kïl (kJ) i] UUl (U (fcft. Tl 3 'M X(C)nCl-«k 

«KKlJl (WI3(lST)|IMin (UITI IIJ ISÏl Mïl nu Ol MÏ13 IAJ)[] N 

(T tn ï aoj! > oflftl^ nmiuin(KiMi3iu mdsmaiAJKUiNix 

o 
M (Km 11 (M 3 lis 11 anji.uifKi~Jio im 'VJi3(Kin|i \ 

g Ol J CT ^1 

Q ./ ca Q Q 

(KinaTJis oTi liJiasïi jfuitJi? •x^ osmnMiMii xojoax 

Q o o . / a 

(£jitn3 (üuism (BïiMin(u ooi «itisojIi «i£ii\ 

KI, 2.|| 

o Q/ 

"1 l^ism 3 (UUl in HKOAJl BOimfKJIMl (»JI3Tl'M^En \ 

;miki\ 

qV "^ Q Q ; o ; I „ L 

001 (ism 3 (Km -A 3 (ïJi Tl (Cl fui (KBi (ism (WildsinaoKfüi x(Cill ö' iiTiMÏn acl(Is:^A.^ oKdJui (}oi{Km (wi(Kmiï];k 

il(ism3(Km-A3 (ïJi Tl (Cl (UI (KB i^m (wilKinaoKfüi '^''-^V 

if-B afla( i'nn mm iiui ojtiti M 3 (im iciimii(Ki(iBïi ^ 

ö J7 <S^ lïin tui ( Vj 

/ c\ I , i 

^iioii (KI ( isin (}JI urn !JJ| iUliKmaiii in ti 3 1 no joi »i i 

m^ j ^ CJ 1 ^ O XV, 35 =a"= al 

ÏUI J o KI (kn _J) OLm Ulim (l»l|OT]B13Wl!K13KI)j| \ 

iu)|> (ia iM 3 »ji K) iwiojin aqitiiiflïdïïia'w.Ti -«■.ona 

Q / Q 

Ml 3 usm ï] O J Tl O itJiusin (n«i (KJurmo[| ^(0\ 

Q C^ / Q 

Ml f (O n j tn asm «sin wm oji 3 in/i fi o m. o o \ 
^\ KI, (lil j3mi mfl. 

i)i(eMi[| o (ïjj im ïu ittn aam.T|(CT)aPia3asin ^JTjii^:,'^ 

Q , O O 

O 3 ^Tll^nPiaO (KI lEJl UJl J (ÏJl (KJI Un -111 (KI 3 (iXl \ 

aSïlMlliKl J3 1lST)(lMin (U1(Kl(Hi (KITl3lK1(H(KiN 
o / Q 

asïKKTi Ml UI MiTi (tJi oaanni iisin(Ki^(Kii£Jl~iiTn|i\ 

o Q Q Q 

lUMin-nna» (jJisismiiKTn (tJiasm > (M3OT|jKTn (tJiasm it]Kin3 (O(O(Knin3ri30i3Tn[j-s>.iC)| ru-Sk 
"ïi n 

^<uTi j;j ^ d Q / Q Q 

iCTiasiinii (inao asudK ^sonnii (inKin3«i(U(afN 
--■"" ^ ^ (^|[ ( (KI, onnS 

umi (M 131 (ö- Kin ïui (tJi dA/i (isimn (Kmn 3 i'in 3 > o Q ^1(1 umo lUiitiiMi» asmonjioJiMiMTi-:*, asïiMiiiiins 0-5 n> tim «'in Mm 3 in (in.tniiMnn(a -svCil) o. ■«>> ofl» lï] 1)11) Kin 3 (KI ^ vM isin ifcJi (UI (K] ~Ji f] Km in (i,!) 33; 3- (Km o 3 «m 'KTi (O u) Kin lui 3 i-Ji (u 1 ism nui axi \ 

Q . Q O 

Hl mn (Hl (KI 11 (uiiiin mitji (u(u nsmium laiiiTiiKinjniid \ 
I Jl CJ "^ ^K ^ 4 

Q C^ , / Q 

(Km (U 3 O (UI ^ in (IJl Mm (kn (ifi -j) in IJl 3 i^ asmCom? -««.(gn (uui ■«>. 

/ o Q Cv 

Mi(ii(Ki~J)3^Ji3(i5Tii|i«m Htm (ismoi 3 (CTiiïUKKiiiJiiniismD \ 

a / o oe^ Q Q Q/ / 

nia ^ Tdlofiao (ixiMKUiinnonnMi Tn3,inn? \ 
( 1 v_> nu V-J>\ 

Q /a ■ Q Q / 

iim w uïJi nJi «nn dsm om 3 mi (wi (.mi (i^n 3 iji \ 
(CTI nm ^^ 

Ml in (U Hg 3 Ml (KI :e (KI (EJI Ml H 'l^JI tl «1 Ml Ml -«>. 6 O -^ 

'' "" oo / , o / 

(Cl 3 Min (141. 3 (KI Jfm Hsm ism (um (O lï] Mm 3 (KI (U3i,3i\ 
»^l, ^>ni 5 I ^ ^ 

o / Q 

(tJi 11 Mm -A (isin (a Ml non aan 3 lo n o oa «i in 3 ism \ 
ïl^l _ ^11 _;^™iiii I 

(in3 qc 

. / 

ïiici (M 'iJi3fyi (Kminnnnn oji3 (BT)||MmMiuiasm(numi| 

(Cl 3 ^TIl(a[W,,Ul IKIllïJI(K)lllClJI(a(lK(I]M1 [nj\\ 

(Ui(bii.3(u(Km(tJi (unn(Wi(in nn «i m in 3 ok iji n \ a / o O/ Q 

^"uiUKiaui (uiMKKi? (isiiiniin(uin (cm3iuiij- / Q Q 

Il itJ) } fU; (U 'ITI n KI lUI Kitl II Kil) 11 Uil tbllKIËDX 

L Q "^Q Q ' ^'^'-^ 

OW tijiKi «1 in t; ï-J KI I mi «i Ji j nn -v 6 o ■* 

J ('J ^J a 

Q I a a o 

(Il un wa 1 IK) (ïu nfw. KI aoi kïi j o in nrij _;i ii ti ï ia \ 

Q o 

o ï o «UI ^ ojiisii (Kin lïJi ifJiiiriKn*;jiH V 
oi ;/ G^, ( 

/o e^ a c^c^ 

dSm Ml H IJ) [1 1,]l 1 (KJ «1 in fU Kï) K1 1 (UI o? Tfl ISÏiCIKTn XVI Q, o a Q CU ^Tir,nnao (KimnaiiiiiJKi-JUKf (Uikiki \br)||> XVI. 

A o o a . C^ Q Q 

o_AiJi T/l (UOKf KI (K)i ,o uiin iïi»Jt3'ï-Ji(Ui(i'nnasinKiajuiKii tvi kïi i-i kihisïi "^ 

o , o / 

tf-Ji Km (K1 (1j1 aji Km d (ie (uui (mi (VI ir-ïi kïi ui -ji m ik «i o i) kïi J min j ci iii küi si kh i \ 

Q o a / e^ 

on Til Km (kJi ïi Km 3 in UI 3 in (Cïi ism o i-n «m aw.Tfi uiTiTfi (Kjnniif;Ki ki*ji3\ 
I ^J^ oj ( ^ 

I8J1 Kin £ij «m (M (U) m (IK (iKi inm o (iiw.(nj) [i iKm nnnri nm th (ui (ct m imi (kiit kïj ïij» -Mm ■*. 

(UI (-1 asinKm »j3(um(KJi3(in~nnici(Ki«m(KiTn3(>Ji (unrMiiAJi3(U.T inrTin|Kinïui\ 

. ' o a Q o 

(EJi iKm min aan (Kji l^ jsm 3 uui ao (uiKf (uiKionai tti tïkuis omKm3(imn Ki!kJi3\ 

Q Q . e Q a / Q le (UI «u (U1I1 «m i^ogansm 3 'un non o (ki 3 lAJiisin j uuj (Ki iiui isin 3 djui (umn tiiouun 

dOJi dsm axi (KT (fcji (K) in 3 CiJi MdJi (0315^1 «iio (kitji (kji o aK kij (kiji ^ji w ajm ■^O'*. 

Q o Q Q . 

iO(KmMi!M(k,i(Ki isin J (Hl (um (Uïio(uiKm kt. T.n Km lan 3 avfl iriJi fki laii (ci tfl Km .1 \ 

Q a ' QCT' o 

001 «Jl !K1 (JJl Klll (Vm (IK 3 !Uin ÏAJl tkJl urn 3 lAJl «1 Km 3 TH o (Kl (U 3 in CTl ISmO OAITI \ 

J o I ,> ^JO 

nm (IK Km Jii «1 «in 3 (^ m kti 3 ip ti ism tii 3 (ktii «1 xci ^o uiiti ^ ai i^ ma ki (ik êi in ,1 n 
(KI ismKiiKi.ui3 (isin«in(v.iTiKT|'ifiii3iKi;Km3'/ci(inno'e3£uin osojikki o Tfw. -^ o n ■*, 

^ KT) j ;i isu ^O 2jI 

(um M] Tfl nji (kji » (}j)a(iK(Ki 10 11 Km 3 10 in 3 iji iik imi nnalKp nfunn iJUbTii inn ïui i \ 

/ "^ OC/Q , Q ^ o 

KiDTfiaTn (Knn3tof| Km (Li TiiHimlo (wiJki-i kixi (KjIkw ->fl.nmii3,'Kjisi (mïikujn 

oo / oao/ü Q 

(KJKcmmiiTfi (wi a Jin 1 o K111 lu jsmKm ooKKirKin «iTi (SJiium «(tjiaaii 3J|(£«(ui Km» \ 

OGv aacxQQ o. Q Q f 

Dti (ism (ï-Jinruio (uosm «m(ui (LTKji'iqitJi ttio i/i &il:\'\ m ikïikkim ^b-^ 

o n] o (u «sm «m (UI (ltkji ci t (_l omi iKm (KI o (Biii Kin w rm rui m Km ï in o 3 (Ki Ti kh (kji aji ki mnn iaji iki ui ï \ 

•> J IJ G. 

Q Q o ( o Q Q a 

(um/KaKiii Tfl 3 asm Km3Tfinnnii (KiHin3 lem Km3 ki niKinniJinsK»! tji ki ui iïj ism \ 

^ I J d ^ J XVI, 5 : 6o: «iifltiTfiKii iiJui«iï](isini(Ki tiin iiK «n oii 1K1 ï (o oji (Km KI aïj. w kïioxi «immi kïi n n 
^ *^\ ^ ^ ^ ^ Ó J <JI 

(uiusïun iuïiooiAJi(axiïi'i KTniciLwieifu iLninfuojsïi~n<|Kii tiiiuj (KTninini»"<k®-o. 

iiuLir, Km lUfl. (tJi o wi (UI o Kin J (KI til KI m din (Kajui(ioi,;i -iniuix 

o-o Q / Q . a 

(oiKnntLnmnj asin (bin nn otm um iiiui (kJiOfiK(Ki iii ciniisTiian (maTioiii\ 

Km -A (ITO jfui tji (LI ïji (Kin (Uia:ia,aj)(isinfba. iiciaTn«in nnnomi (ik iaji (oa i^ ism o/in ariJi ii \ 

iKJi(in(VJi(KiMi nPiftjnTnJJsino (u m (Kin 3 (onn kt a nn a-ci ookhiti fkmn anidJi -«>.£,■*. 

asiifloiaji (bin oji dimaiu)» kiti (kjim (tjimïajiï.im (e(isïi(ï](uan(Ui[i3(ioiiinji itnmiuia^x 

o C^ Q Q. o Q o- Q 

kij (til on (u (ninojïi ki uikti oaji nn ki (u ï (kïi (ki (ïJi(ui(m|] (wi3»siiifM(n«J|iKi|| \ 

(ïJiciiM itJi^a(KTn«]Ki (laiKVïi KiKina osinoLmiun/ioiiinfia (e(kj]|»(K3n aji(Kiinfi\ 

o □ o o o 

asKKKT oin miAJiiKini'KJKUMi (CTi(Lnim|i (Kinafin|i(isin(bTniEJi> nncnn? nsonn (Km «i (Bïi 2 ki | -««.(nn^ 

6j».i^ -^ runn(!™ (UI (KI (UI isin twi (a -m n (ckkti ikij «ji om (BI o ? (fciiMio (CTn3\ / Q Q 

ismaniaCaxill oiuifi (EJIMI anisinaK kitji Kinionii (ktj r - isinoK KiTJi Kinionii (Km a^. (uiaraa(ij|- 
. . ^3alu 

o Q Q . Q cïiiWKUi (i'nn (JJi (Kji(iniAJii(ui(Ki fMTn3(isinmaiw.3iKin (e(Ki(in(KjimTn (U)(iK(unn\ 

--/ao OQ o 

niii (KI (EJiasm (tJKKmaiui (kji «i oji isin an 

Q . Q Q Q 

(k* lïl ami 3 (U Ml Til (KJI ICJ 'K 3 (KI (UUl O) (KJI KI (KI 3 Ijü £11 il , oa/ao OQ o 

6-AOTn(Lnii (Km aiin «i (tJiasiii (tJKKmaiui (kji (Ki oJi asm (in(kJi3(tfl(UH?in(i5Tii(Kiiiiu "«i.(i3i "«k 

-- ' asi. iinjiojin 
Q o _ urn Til (UJ MTj tmi (KI (ül (LJl (KI 11 N 

QQQ QQ QQ O Q 

KmaaJinoii nsm (Km mi »q (tJi i/i (Ki kiii asin asm mi -ji aq non uin (Ki (i (i5m(KmiU(i (in(iKoin\ naii asm (Km Ml »n (tJi Tfi (KI K.111 asin asm mi -ji (ia aan uvi (K1 n a5m(KmiU[| ann 
ooiKJi M (K)i jn (Dui 3 (UI K) omi O (i{i ^ (a Km !KJi osm oiwanjj||(Ki3(yi onaKDiMi 

o . ü o QQQ 

(innn(Km asm (m leiumsn^jae «Ji •x^svcf. asm (KJ) ki ikn nm lOJ) ae; aiin ikh an as in ii \ Q o . CX Q Q o 

)o (KmTHiKmi OKI (iaiio(Ki KI aji Ml anranAJi ti (KJif -■' 
cv / . a ? KI Km (tm||(im;i(UWN 
iM n mi JSii (txi lum iKi (Il OAJi 2 aji iinji(U ki an aiui Cki <ui axi (kji o ti 3 iji ki (Ui asi(i \ 
asm (um (W -^ (Km 3 ornKtji (WKm (ui «i tmn 3 K) «i mi > (U1«ji(kji (M (ic)«Kïarunn (ki(M3 -«kimo-»». 

Q O Q / / 

aaj) «minnixi (kji (kii(il(iAJi2a^T(Ki (fJiojiKi MmatKjKuin (ManatmaJiiasm (tii(inJi!inn3\ 
J \ ia. Ki,7iVj 

Q O / Q 

(fcjKuifim 10 (UlfKmil ajiKiomaJU (ïji nn iKin 2 anji onaKm nfninaon «i aan iki ^~n ^ 3 o iiianuuiaiiji v 

o- » Q / / 

ooonooxinnn ikji KKUiasm (Km tvnn (wi 3 mn (m (O oji nnn ^i azi as (K1 ieji (tn (Km ii \ 

Q 

OJKn asm (ïjkki» iKi(riajui2nJiKi tn lui Mm o mi kiii mi oaaannn «imnKiTiKiiianii -Miiinnnn"*» 
J> \J>\ •> n, (ïia Jj c II »^3 v* -> 

Q oo Q . O / Q a ^ 

Tfl (kiaJian (Kn Ki(r](uiam;i (UitKna aji(un3(a5m nmoTn» asm Mm amiiinn 'U")'^"» :&vr, : XVI, IS n'ïiïjianJianii-JUiuin o on aiu ism iiJi uiiii hIii oivmr nM^M'm. «iisn aienwfN 

6-*M(i?iiMm rKJi o «1 iCTiHAj) omKTni(unnï((ïin «i u«(kt| UJiuiits.-»! mi^jin 

(KJiniviinfl M\wi fjjiii](iftJUiui«i üïiiKii(U| uu(Sa°.Tn wnitjiivi» ojtn (kJ(BjTnaji| >kïici-v 

6-*iiJi ^^ ojïiiriji Ki«in Tio ctkh (tn^ o ci «ui £fl mi «n o o «ui nnn \ 

oj)[|o Kin-S m(Kï)3 'ujuj'Mj'] 'tJiiL" 'f|«*«i3 *^"'l ":il|'^ (MfuiniKiji iKi oin«U(vin\ 

(U o TiiSi »m ciTfi «) Il lUii ii'l'l*^^ (oïium (nji(Ui(m(Kii.m-fl«u^ (lu cnn lu kii| n 

(u\u ie Si (wi (irn f Ji (roh o lïuioofln ctkjociiki o^istilMüKiMf xrïino| x 

iKj ïJinoKKi-KmaMiftfl M'^Tii «TiKuiiEJia'Aooïjo? oijij oo»jïU«inj \ 

ioi-?iMin CTiK'm (ifloin im « o nm o m) [i (uvi mi iki o uu tun lOJi "xi kiih \ 

o-A Ml «1 (KI (UI (ï^ mTnïO(a(KTn in mn iki (ci (tn (n (KTnaxiMJi] (jj (kii kii (ui aji ktiij \ 

oïH (Ki(»ai (3a(a5Mr(Ki| iaji muiti nnm (ki j| aiui mi Ji cti om «u » w ïiji ? im asm wi m ^ -Mm 6 1. 

nK(EiixiMin(Mi «uonnïiniuiiKinmMKKTn loausïi usmMiKu (unisn ifjinnn'iJiJnJi(Ki|i\ 

((Kiniui o iKi (q (KI (Kin (kii inJi min (^ 3 iiniioMi(EJnfi«| mi Km in nnnoK mtiiion 

(n(Kiin(i?i jsin (0(^(0 umm ti Tn(yiJMiKimjiinn "-"iJ'lg iMTnisiiN 

«m-ïinnm liflMinïo oï(JJi~J)(w Min in oi ï (K| j o (tj o (m iq m (U iw -J1 «ui ajin th fim | -vmnfll-^ 

«jiui (£i)(KJiinjj» asm lïiMinnno nnji o «) Sï (Kin (-J otti (U ï nmn ui ï (fy o (kjj (Mi \ 

iai(f«i(Ki(umoiU-Ji(™(a~nn>iaJiiKi«Tn in aTTin tii o tm Tti (o^i ajiininismN 

6_A (KI (S in (KI (UI |] (iii(isin .iainn(u -vnisin^iyi.im o asm «m ^ ö iri (WOia3N 

ïoi (KI «IJl asm Ml OT/nCoJi nji«r(ui;KJi(n-iii -rtu) (Snn ulj isin J o asn iun«iJi(Ln| -vdm <^t. 

!CTi-?iiKm Mi(Ui(Ki(uin(nnn (tji dsm nnn (isin (Mn (cumn ie lu (a -im a^n o OK mij in \ 

(ïj) (kjiflSi (Mam Ml (in ie imnn Min ict iinji J (k* ti Km (e Mm o (K| -;i im lum ti om | n 

(Ui(m (m .lojnnojiii (u mi om ajin (edJiozi timin (»Ji(um o3Mnn(uiK ui]è\ 

eiioaSi (U(iS(ajmMi3ici oin^ai ie(MmMme(U|. «?jiieM!}j^iaJi(uiJi^ ^am.uji^ 

onn-ïiMm (kiSTs (jji (ka 3 mi M^ïnn MmaVin Mi3tJi mimw (kii (003 :ie; (uuiin i^n \ QO Q O ao (isïi (SMi(Uianmriasin-Jiasin (UiMinmi asmMiiw) leasm MHiaTi asm mi -Ji (Cj ui m \ 

asm(u im(K]naJi(UtJij™Tfi CTKmo (Wi cm WW asm at» mi» ieteMi(ïJi\ 

(U-in asm mui w o nnm mi ji o(um(UwiSaKJ (wimn nnnae?Mi| (èiuinmcio ^inn(Ls-s XYII, 1 ■•'w XVII. 

o , Q Q mHAJKKïijanbii (o J isïi «] (Ui (uuu o m (ui ofiaTJiomin (ïjiiikï)|kiii«i kïiI-Ji^ji ct \ 

asiUKiDiUiJiiKH «-J1 ïuarïiot) anaKiuiasin i5iiiiHina;i Cmn «i 001 (o ï tbii in o aiui ^ 
3,^ Wk i^\^ J (J- J J ^ I 

Trn(Ki«» o Usïi iKJi tK.U(B]nil«Tn (KJiD(KJi(a owiJiri (aonn 3 Kiii (KI niw. Tl \ 

Q Q Q Q Q / a 

(Kïinsibin o (UA. o (un m nsïi Jsm (KioaTfin uKKiMm 3 (ui ihi n muoio Uji unn ■vnm-*. 
KomJi ((Ml (oJismmuïiiAflJdsïifiraaajui in mtii (Kjitji 3 m oi a ifi (miiTi'i ti tinnn J nn \ 
«13 flsin|Ki(o(Ki JiiKiitn Ji Tiiiatj !kJia»jiin3!iJ5,iKi(tjiiKin-Aï TiiKin "^U"^ 
(m(ïUiiC]-Jii qs tnat] ivji iKi j (in lu (Kji nPiaTii.tjnnï(iJi(inJHKi (u 3 jsm «i (li (uui \ 

o- o Q . / 

osmsasinKi'i'iqïqirnsiiiiinisini (kiiiihi nnain ojkkkkij t\ia (kitii onï(iAji(iJiUsin -SkCi^ 

IK1> twain UUl 3 (iïl (I] OJl (lO 3 (Hl ^ 01 (in Ml !tJl ü (Kil (11 (ISlIl 3 £1) Il T/'l ^ (Hl (tl Wl (KI \ 
^-'^C^Q.. o. QQ a / 

(ism(Kii|(i:jiKi3(tn(i«)(iK tji iu o iki ikji cm ikiikijmi cinaHin osuKHin -■* 3(Kio3iijij)| n 

lIl(UUlK113tl('(K13(UWl"lLl'lKi (Cl (EU OJM e O fUin U) 3 M imiTl (KJl ! (IJl 3 ISin iri (U (UU \ 

m (»a,J^ cJ CJ I 

n5iniKinoj|i^3(Ki~fli|? (isiiiijKin (usTfityi luasm (uintiui? (inaxi mi (kji ^tJi (e(ra«iii| ^nn 

3 m((KiiiJiu Tl 3 (IS o (asm (orkJiieojiitfl iukkjis «iiKijiKi^aK» i^3teiniii(uawi\ 

(X / Q 

«110 3 o ifcji IJl lOi nsm -Ji (UI o (KI (M asm lu m 3 in kïi .a in itm ,ui I]nPlO(^Jl.^ 

o Q Q Q » / 

iETi(ïJi'KJi(Ui(Kijn(KJiamo iJi;ui ifjüisin (U(K1(U1? mia m (M cïiSiiajixji (Kn \ 

di aii 'Kii3(KiKin-fl(in3iLiu)[|aiKin!kJi(Bin (ui (isimfi ik 3 w 3 asm iKïmri m mi ainn x 6 •<> 
Ö Ö ) _ cJI «^ J^ P O Jc^ Có 

3 «1 JÖ (KI 1 3 •?! (KJI O Tl onaKTl Ml (EU O Tl KI Jl fim (IK 3 (Kin -A 3 ilSDl ofiaTn \ 
IIWITI ieTi 3Ji .K111 (Km 3 KI 3 tJl (IRaTI « nRa(Kin(WlC(Kl 3 (KI O 3 11) 1JIJ)| OaiW.(Kin IK1 j| \ 

\ C a / cv ^ ' V' ^ '^^ - 

(KTi(no(Km3(in«in-A ti iej 3 .mn n/ïin ieikmieji (Uin ici (ki n una ti (m (Oi 3 10 «-111^ \ 

6-j». 3 (U «1 (KI 3 Tiu 3 ^Jl iin (EJi3(Bin (Kin (K1 o um w iri ti (iJin (CT(u»Ji3(Ki(in(Kiin'inn|i -«kSj-s» 

^ji/i (KI (n 3 (n (Kin 3 (isin lEii (in Ji uji o mi (K» asm Min ii mi 3 «i iki mi ti 11 jn 3 tui o («1 n 
CJMi, I BU J J 11^ \^^ . \ ^ 

(in 3 (Tl Km 3 isi Ji iKmonnn (tji an j 3 ih (is (uin (K1 ti (Kji ti ^ieji (U13ii(V1 TiaTO3Rn\ 
^^ \ ) Ó Jö ^ ^1^ /^ 

01 tJi 3 OK iJi (Kwonm asm (K1 -Ji an uu MUUiobDi itfloa-wi-Jii^fi mi ^(O (Ui3(tt)i\ 

(UÏ1(Ulj)3«]T131Ji IU(CT1KlllJi KlIUiaSl (ICTTI lUD IIUI 3 (Ui HST) | Ml (UI 3 TrjJ-n (UI (^ "«x C, t^ 
Q. / Q ü O O- . I 

«isinnMi Mmnnnfi mmiiKusiKianfMfMM (L(im> (kji (Km(ui3ioii(iJiJ)ii ii (eji 3 ik ti i \ 

■Jii, d" I O j ^ P clJll Jl 

«|(iJi3 fkii (kiiiLiiJ)n(i5miï](iKTi r)in o(wiki mi wm (ki mi -a (o 3 mi (ooti\ : 6o«: XVIII, 1 

tfljnin i-Tiidi (KI j wuui MiM nini:/| nfr TfiTriiJi J iii.an isrim i.i jïfciiMin.i . 

K 1»^ J J ^ \ J O 

aAJiiKi| o M) n Ml > aaji o anifi)! .m mi hjiowkukii «rnii ajitiim mukji «imjki xnix 

a . o Q Q /o- / 

KiKumiHi (M Hmiumiri mncio «iiJibïi Hniinm2inaiiniM| ckn (.ki ojd j im \ 

Q o. ' , , Q . cv 

(U)Kin-mJ» 'irin m (ig » aim o [ctj 3 fJi a iaj| M KnafWio,;! u«ikiijsi)j oinnwp 

O/ i) o Q <> . 

«](i)uiiHiin(Ki| Mjinsinï'inaxiLtn kijtiojihsh sj ui jui ia ho (m «nin j (ïïïi ui ! isr \ 

(innmMniKuimjiJ) tflai onnnaiiMin nsKinj m isïi i « ui Si tm n Knjtujxiix 

asTnamiMiLjiM b)ikjij tüoism (isim {KjiinoiDJiuiojiJtitiKin nfia(CT ■> 

a . / Q o 

«» ^Ji in«|iiij)[|j(UT(HiïmKi)ïi^o(Mnsin Mii£Ji3qiJiiKi)KniKii-jiïn,-n.nj)3UiinniiN 

o a Dij -5 1 / (WH]™» iKiiKn (unri Mifcflojioiii imtti j oji oji _Ji ki » jsdki -/ïi(KU>inaji|| \ 

'^ " Q a. Q Q i 

aji (UI «ïi jfl. j (uiiu wi lUiaTiiU) KinKiicmiiKTniriinjinuiïhKï fkJiftufMiiiniuix 

o . / a Q. o. 

^(uul (Kin 1 «m jvunii oji hjihojhsvi t/i (nj|-n;b«i moJuiJo iii oa aiiioï ru» \ 
«SU 151, o;:;! j \ ^ cj > 

a / / o o / a / Q 

(V4a( ru) ï m «m 1 (KiJi 3 lyi tii (q -J) 3 m ui wi nti «i ii fKJiona-ïin ■x^ [fum omaiafHN 

■--^ I ^'O "'^ d J \ 

, o o o 

0_dï. 3 OJI Ml o > (UU (UU 3 (Ol Ml ~J1 Ofiai/l Ofim Tfl laJllT ISirl 3 ÏIJI (UU ISm KI ~J1 «I Hl 3 njl f \ 

o o o o o Q a ' 

(umiKiii_AO(KipMiMi(ci J3 ojnisfum TinjitiJiiKin ^» (ui«i> Tl unn3L»-)i -«kinfio^ 

o. . / V o 

Hall (Kfl (iJiitJi3asiniK3iii(Kin3(Kiii (K)(Utk«(Bin iaiiifciiaTn3 asmnqu) ifjnmmsmJKimniiN 

O G 1 4 t^ 7 J Ó ^\\ cj| 

«iia HAJi uifw. Min <\x ui iiu mi mi mi-ïi (uu mi (EJI mui (HI imh (kkc] ^ mi i iisn ibin Ml j \ 

o o. , Q C^O Q . . Q 

Uiïl (Kin M) (KI 3 (M Ml IH (UldZl Til (UI ilSin O KTl TH 3 IBïl Mïl 3 lïU 3 «1 Km 3 TH \ 
(^'Kl,(J ^-' ^— > (IJl 

11 nsm 3 O (KI Ji (Kmonm asin (KI -Ji a ie o nnnasin Tn(MKin3(aj en ikji 3 oin (jg cinn ^ -vTin arm ^ 

0^. (ajii P(;(£ii3CTitf;3«](UJt3iinni «uoki iniJiMms (tnluniiici ti3 (ibTn Km 3 jfin \ 

e^ Q / / Q a 

asm iKii Ml Mm 1 3 Ml iui 3 (UU il \ij\\sv\ (KJi Q Mm (jji (KI (CTi om (Ki3mnnijmiöi3(UJi3\ 

(HO» iUJi(Ki~Jio(if«.3((kfl3Xvi<inn(fJi (UI (öi lui m inn aiwUsm onaioiliinEiniuin \ 

^\ ) C ^ I ^ ^ic 

(Ki3(umMi (D,nniimMi inm (li, (um «i tK m miti mi ] «iMmiMi dji ^k tn uii asm -vinn ci > XVIII. 

a o / 

(CTiTiiKm asm 9Jinnmiïrt3'i5mf}Ji (KmtiMUKKuannaKmaoinsmv 

ra ( ^ IKU I Q >Kl, ) 

<::> a / c^o- / Q Q o 

lEïi Mm (uiii «m (U), (u 3 TjH (tJi Ml lum ti ok naiMm miti \ 
j3™i'i'i ) 1SU 

o . o q' / 

(KJi ia (KI OK Tl Ml o ïJiiKjitn (ïmiKiism (umiii ijkuikiijx xviii, 1 : 66! lu ium Ml (KI «fl iirui KI J (EU (UI (Kil ak i (un uk nn ojui 3 im n iki ikbi 3 \ 

Q a / o 

(LcincKLnn in Mmjïui m ^ao (mna5iii(Kij| njiniasmsiun ojiasmx KTi(Kian(Lni|iKioaJimntJin(Kïim(Ki nnfiosm iKin3UJ)(i (isin (fcJi iki j \ 

Q o- Q o o 

3^1 assiisï] nfin asm (Ki _ji (ki m win (tJiaf](Ki (kïi niïi (uïu (ki -ji imn oji '«'i^,^ 

Q Q ' 

(KI (UjdJiM (kninmo^isosiniKJi aoJjiüKia-nnasin «iiKïiaTfto ie2Tn|\ 

0/ a a, 

asti «m (U in oaji (m on mii 3 uk ifi (a mji o minn Min (um lunjui \ 

ol o -^ 

Q Q Q O . / O 

(n|(K1(C]IK1 (KISOOJl (KI (BTpiKflin (kJI (U(EJ1M1(U1 OSTII (0111 > \ 

Q Q a 

(öi fli^Ji (ism inmTn «iin 3 iki (tn o nn afi (vjian o in (U asïi tkiunii-^ 
) I «3,1 ™ 2JI 

/ o . 

(uui «min tinm «m oa ojisIvü (e(Ui(i:iifKJiii mi tumMi iJKKiiiajiN 

^crni ^ >ÏJ 4 ^ I •> 

/O o a 

0-i»,3JliO (Kïl !E)I 3 !K1 (ÜKHl KUI anjl Kin «1 H OSm «ïl OJl (BI (ü Eïl (KJl 11 \ 

iKii(KiaKïi (wo(n(i^3iKwi;Wi O O (MT/1 tmUui 

- / c 

IJ) imn ~Ji o 'ion (kn J5in asmMiiiiiC) (Ki (EJI omn (vi)i (u (M ii 

/ Q - 

(isin O (u o (KJi om ism o m 
y Ó ö. I 

. Q o Q C 

iKiaxi (HdKin» Boiin(EJ)Mi(Bin(q(qp 

I , Q o 

(lAJi (CTi i'iiaj(iKKTii~;iiaMiii(KJin5in (« imn (o iw lu ainn (iKöiTni|\ 

Q Q o 

»jTi(niMimn> (EJJO? njiiisin Mimi» (Cii imi (usaTono ann2(U[| -*( 

Q o o 

(CTiTfiKin (Kiikna ikjifici (hi «i aanoiKiimi inaiKin-AiKJi (kJi3Kini\ 

o Q a O Q 

o Min Ml UK 0^ 3 1^ 111 3 lïJiasm (isinMXKUiin iirïi3iLiui(k)i(isïi \ 

(UUI asm (BI o (W KiJi n (uiosm Monniiaii insiKin-Aaoi oin(isimn\ 

o Q , o 

(LnasmBi mi (Uldtinil mïi(L|) (Um Ti3iKTn-A(M ii[]t;ij1(ui ok tii in ii •^ c^ ^ (uo (KJiomism om(Kw.(kn, (uin asmstjwi «iin 
asm 

QOQ' ~.QOQ O 

(tiifiKiinii mmoiKiaxi (BidKin» ooiurKBiMiiBin B] Ml (O daiii MïKU) (UiJi Ti3iKTn-A(M ii[]t;ij(ïxi (IKtljinil 

- - Q o 

(UI Mm a o (BI Ml asiiiMi|i(iq ohk»\ Q Q o Q O 

armiiKTn (Kianjij tkii Kin (ui Mm a nri (Bi mi nsinMinaxi o uk o (3 o o □ OO Q 

(isin(Kin(uin (KJiiciniiiriSdsinaJi (e(Bi3(Kin in obUKaMmiKinsN 

nOJI ( ^ IKl, ITO 

Q O Q Q (imiKj!isiniKmMinMiin>Mi|j i/i (knuiaiuiSdJiiKi Mmnmiiasiniox 

OO Q / Q Si 

Kin »AJi (ism 001 iirnnn o aim iti] (oojiinnn ^(BKkJjasm -tkunji-ïk 

Q Q Q Q 

(BKuiamiiuiinfiMiii oio (KJm(n(Bi(bJi. mi3ibi MiMm3\ 

) cï d'J 

Q /Q Q Q / 

iBi Mm nm Tfi mji C(ui nm.<an mi kïi (ism «m -■4 (BI (iji mm (um w iki i ■ 
Ml asm Ml Ml 03 asmiKiKUiin «oiniansasmnJi imiiiasmTfiN 6s] XVIIl, 15 iiu\ asm KinMïi (u 3 a/m ooi 3 tii «m m tn um aruioMiirifliKi o icïïiïin (Kuui üJiuif ^JL1 imwümin kiikii 
tfi (UI (uin tJi iKJi » cnnjisiujiM iniinKuniMnij -«i (mikhiv 
6-Ji (inn «n» (Hïi «ln«i ki oio KnatnoJiTi oiiuu|'misïi> 

o o ex Q Q/ 

iJiici ajKiKOjn tJi lUïu Kil on» (KI «iiiund eni «ui ü lu \ 

(KTmnomn «1 ka 3 o ulj iim .a n/m kbi asm(Ki|]iU3 üiui? uu ook? xojux 

o Q . / 

£j| O lun ifcJl (M 1 ïsïiiKin «miajiiKi (ifiq,Tno!Kiï(Ui onnn(»j|;i\ 

Q O- ' / 

«m Kn O amsm Tl O «1 D o»«i (KJiaoKW ii]nj|(Kijfui'uiiAJi|]\ 
UI um arui o Ml i» 

J «L. 

a Q 

Kiii_*tinm OKï) «110 (imi tl oji 3 1510 301 (uiiKiKii~JnnniajiMi|i o«i» «.n 

in Tl i asm 11 
J ö ^ 
tn o lUï] (O iT^i 1 (KJi o Cl ajiism osin «u w mn j nm tn ïiji \ 

o Q o 

(B iHi (ui nm (Kin iKi -Ji(0 iKin i-J o Tl ^«(tJiiKijCTisisiiinfiaiAii \ 

/O Q r o 

(UI fkii (ï-Ji cfcji mm iKi Tl iKU (UI tunifiw.(iA lumjinii.'ïji (KiTi-Mnmmx 

o / Q / 

(Ki(KHKii(EJ| anajiaimnmij (KKUiasin (KmaTui o ti nci Kin Kin tn | \ 

^ o o o ' o- 

(cmiKiT) (Uin(0(}Jt.ofKJi|i asintKiniuiKïi armia/i Ti3(KTn_A%Ji !KJi3iKini\ 

o Q Q o 

(Km (UI tim IK (Hl (KI iKin 3 (EjI (iiui osin tKn iin um itJi (ïüi 3 lï-Ji onfUfiJi «m (i \ 

Q ^ ^ Q o ' 

6j».MO(L.]'riii) IU1 ie » iKui JJi mji (uiJi / nmKumi» ün Ki ik ? -». um ci -«1. 

o oer» 

3 ïiJi mn asm uw itfln] iki 3 'tui ojm n (kï) jïi ifc» (ki \ 

iKiiKma^ innKiniKiD m mji ikui (ci lu (um TimiKunji» Kmitnan3\ 

c» J , a ' a / 

(KUKUUiafui «mem UjiUiTi om ma mKiinTio cuicim jfUTnasmji\ 

(MiKjivJiiKiiKi nnaTi 3 (KI lU itfl iiin (uiTidJiJaTmjJiasm -vTfnc)! -^ 

o o o- Q » 

KI (um in Kin aiLi iki j lUi ai ~ji oiui um kbi arm irm (ïi Km 3 Tfi .u HJI (Wi | \ 

D-jma armmfl (UiaaTmuis tn t 1 onni (B« asm | tkuj KinsTn mji iaji asm 1 ^ 

O' a / Q 

(MorKKJiEJi armium 'niia iBi (Km im iiK «n i£JiiKioiaJi.Tvi|i \ Kil UI fiioiTiu arm Jfi» 3 'ism cm 'ifui ajt kui it ki 3 1»^ (Km m irm > -o. mn 6 ■ ie ïu asm o Cl ïJi lUi ti o lUi ism 3 «1 in Km 3 ti 
} ^ J ^ O 

Q a 

(KJiTionnn (KiTi3£Jnq(KjiTiiJi(rnm. tii^ « 10 'k.j ism \ 

Q o o o 

«m-*ninn«m lu is ? asm m3tim rui ïi iji 3 asm w osin (KI ^i 01 ivji XV lil. 15 Q Q / 

ioiK)i (H IJl UI i/iMM)i| ooflaaiiin MifKii -«i, mn 31 1>> D) Kin 10 K) 1 (H tJl o 1/1 M M) i) j. o 
onniai tJi aji i™ ui a^i 3 asm aoi wuniii ïwi arm «1 ï ikitii (eji-ïi 

o a f) o 3 ïsm aoi wimiii (Wi arm «1 ï ikitii iEJi-ïi|i\ 

Q Q / 

(UI jji ,ai ni.li 1K1 (U osïi Jtm nmn «m o fkj) «i ari «m [i \ 

ihiKuinasïi hjiikiii--* ikh «TniinJi(KiiKi3(yi em ïikiïti «ïiii]ikï13iki|| -«.innt,-»". 

Q a Q 

Mmnai-n «1 11 a o -ai o oti (O «1 mm (vunn (isukkiti -* OTn\ 

(DlUl Q 

im Tn «m ki lui jji ,ai nsii iki u osin Jtm ojiniKini / , Q Q Q 

11 !uin (UT IK) («1 mmii ia (KI il aiwiro» 11 ojinoojix Q /o 

Tl 4iunxinq-JiMin(0(UU|D(Kiii(Ki- tma OKI moasm, luitMTi 4iunxinci-JiMin(0(UiJ|n 

rOO o Q Q Q <^ 

O-AiEïKuimnienmninan-nnaji bin apia«ïil janiciainutianinnii -SkTrunnJi 

cj »al / a Jl 

e- o / o 

itin KI M «1 o «1 IJl ï!»!-'' Min (i,Tm ourni (ism umian \ 

J j\ r) ö } O srmri(Kï) tu m ari 3 asm oouii -jïi 01 ci ki ki (ku iï) «m m 
(tninMOJimiKinsKiLflaAJiasTi ruojin n fiaiiKi Q 

aan 3 Tl m onciam ki t;i «n iiai) Tim anjiiu (1 (kïihsïi ion ma «i tji mj (Whh tii 'ü- ann ia "«>- 

J } dj ^3 o 

J(K1 

O o a □ Q . Q 

... . ^^^ noiKamTii (wi 

o a / Q. ü 3 (KI en Jin 3 (ïJi ia OCKKI 3 lyi aiui ïji mm (osifi m ijj m:) m o 3 loj ï ti luin ti | n 

o o a □ Q . Q 

iM j 01 f) Kin 3 Ml ~Ji anj) ïi (iri 3 isin «1 1101 Mm non in m tii (wmsin a mi iiji mn mhji m j \ 
\ c^jK !) r «^ I ( isi, Kuj Q^ J 

(W fM iHi ikh Mmiwi.in micitn (uui MKHiisinriM] oafllosm on» ia asm 11 \ 

jsuoi™ ^-» ( J iKi..«3(3 ^-— > tJ 

a / c>o- / o 

«1/1 (kJi Cl nnnn usiniumiuimMmsMi ommis ï-JiMm3i(UHiia ncasmann -^n/in ■»> 
Ml, (^ \ ^3 J J ^ \ J 

Q a o Q 

Ml 3 iKmiKiii(inMi~J)niw,TiTi (jji Kiii -:* aim o^j «1 isin Mm ia -ai M BI 1 3 Hsm (IK \ 

^ dó J^ I "-iJl O 

a Q C?^ Q Q 

aiia jjnjiii KI 021 o Tl 3 o i/in mm ïin 3 nji/iKiKmaiaannniiiiismii \ 

/"S dJl "^"^ y O ^, CJ 4 

o Q Q C-» . / O-O- 

dsmiKjjMmsm lui oji ia -m «1 3 axi mm arm «m mi ^^o> ikji» «Jiiuosmjix 

q/ q a 

oji 3 .Kin -A 3 iqii n i'\\ia tiiioiibiii Mm3«aii mm u lUi 11 t;i (wiRmm mi Tiïasinmoi > -^oi 

Q O' Q . / / 

MU «1 UUI «ïl 3 MU Ml Ml ? ObDl Km (UI 11 Tl IJl UI «1 JSm I Ol mm 3 (jWI (SI IHl aniT.! (CT1 jl \ 

Q 0<?>- Q . Q a Q o-o Q 

^(M^osm m\%3 Tl Mn .uiii -'t avia (Hiik onnfaMiMiiaj ufiii (a asm ii \ 

(UI (U 3 m ( asm f (KI il itfl wm (mi o ( Km lO Mm «i nsm 3 M"i m (ki mm 3 in (Kji 3 ik umi x 
(^\dl ^«m ^ I ^- A I Ó 

, / o o C^O Q 

jn'i^iKmjaoi3(MiniKm(efkJi3 am (Ul lyi Ki inn m mji jsuiiaMTii ^(ann3(ui lUi -«kC)!] "«> : 6ri» : XIX, 10 / Q a / / Q 

Il Kil o (KI ~fl H\l\J\ liUKÏIia «jin KI ÏHTJISII <i.MJi{_1~A iSn»QUitJ'\1Sn\ 

ojïijj ooAiJKii (UiKJ jsfiuiioJi «ucunVi usiiumsr'kjiïajiü.KïijKiid-v Q O . C^CT Hl a oün Hl itJi (KiTn w ~Ji (KI ï m iisiinn k"ii «ikhikij imm *3-».«in> 

moAJiiKiii IJl 3 (ïnn u UI n iiui Hiifi asïi mnitJi ci mïi .nti w m 1 3 ïsti ik x o x 
I U "^ ^^ I ^^ ^ 

ïSTn(Ki(iiLq3 (jBTifkJio (UKUi fkJi o «1 fin 3 aw tjj) unü (Ma-Ji3aitn3 irn kh _* (yïïi \ 

Kif !Kin(inn> tjnm o «1 ~ji m ui (iin usïi aj» u ki «ci ü 'M ci in 3 lu o \ (Mnn> «iitiKKJidsmaoKiiiJTi « (um nji o a ii?t) 1 3 «oei ji Kiionjii-. 
^\ J ^ ^iij Cl JJ ) d, 

I Q I Q O 

O 3 K1 nji ji Usm UI O asm oikjih mtii Tfinfiiïniim stiina K^iis-nootUii -noxa-v 
Hl, Jrtj v^ JVj> ^ J[ J (^ Jik o '*" <-i " 

o o Q / a Q 

03 jiTi ,xqi» asm iJi o KI um TtiM «1 ru in ainn 1 Km o uuu 3 t(i xoi \ 

»^ ci[) j Jü ^^ a J ) 

miiuiHiUKiaKïsin miKin3 loiluicmTn irfiJioKiij h]du3;ui3 ijiicimtiinMKi \ 
asmmina ojnnmiiuisiui luiaaTfinui jsiiwifjios njiTnafWftïKunjJiix 
asm (KI Km M] 1/1 «; (O (un iüi bnn ki oju 3 axi ki in _fl ie 3 iai 1 3 »i kïi ~«v c^ -«. 

o. . Q / o 00 / / 

(n~)ii (KI Km (UA. as m mn K111 ojin (us. (tiiifcUKm n«anitnnn3«juii3 iski\ 

o . Q . o Q. 

«n 3 Ml (KI KI in (KJi lui KI anm ajui iii(Km3(Ki~nii inii» (uasf nn innnm\ 
IKl, QtVOMl G. J3l ClJh N 

/ Q 00 Q Q Q 

Kioq~Ji (UT u-Ji (kJi ism 3 osm (Hfa(K)'K;iKmiiriiiicTi3Kio'jJi3(ki|l'M?~>. 

o 'o Q Q 00 a / 

OAJi KI » o KI ^ Km (tn osin T/i KI il ib«i mm Tfi (KI o &I in (um ajiotsm -vinji-*. 

KI, a 4 j^w J""" ö 

Q o o 

(iAJi3(r|(in in»Km kitt 1 3 (ki (tJi an ism ih 001 3 em3mtxi (lli xn kt om iaji \ 

- Q ' . - , O 

^, fi>,i air iKi iTi.m iin n ,^ii ii^n _ n (i<nn *■(! ii n t :i u i r,Ti I n ,i m n-n n • n ti 

ö (t5 (IJl ^(tJi .UI -UI iiaiifiiiH~Ji'isin»]o> aWLtJjl^iltiiDuiKi^ine o Q 

Tfi rm\ !inKi(U(Kiaj)Kuisin-in3<umTi(ui' (KI (KI Ji in (lAJ) 3 (w «m (ïi ann > (Ui Tn ainn anKi(ua<iajiKuasin 

é^J \ \ \ ) O ^Ö Jö 

asm (KT) (ï| (KI -Jl «m axi tuja (kn in an .iJi asman» TfiatiïiDlïinoKi jajiasm vti-^ 

(KI ï (um «1 (KI jm asm ki HJt IdJioTji (tJi Km no asm an _J» 3 urn aji OJi 3 tJi (tJi \ 

\ J ^ ^ üJö -"O P 

f (X . Q 

O j». an Jïi (kji (ui T/l 11 aui 3 «aJI (fji asm an ki 11 o ; aji 3 aTUi J (u.i 3 asm ik 3 m 3 urn fjji \ 

I ^ y i \ 4cj ü 

Q / a a / O 

(fji (Wi K13M .unn3f^ ïjïuLKKuia (ïiojmi ,u ti aji m Hism 3 tfl d-n \ 

/ ./ . ' Q 

arui J o (KI (é iKm (UT x^m (Km asm (ïji (ici arui (tj m ajuju/iasm -Ji3 0jfii > -t^aAJi ^ 

r c^ "^ 0/ . , ' -1 

LasmïC)Ki]3Ki^fKjiacuiKi nm (^amnajuiKii nnaanaoidJiKi n ^J 

, Q o r a . a' a 

(UI (Lm| (n^a^ï^ni" (M «1 in 3 (ïji im 3 [tJUjinm (Oktij-ji lUin m «|Km3in.ui\ 

/ Q o 
(KI 3 ajm (KI 'UI K1 Km Ku m lU 3 asm Tl asm Tfi (KI -Jl (niA;i3o onamTn -ïiaTm\ 

00 \ ) J \ J\ 

Q Q Q . O O a 

a<i3Kian> n ïkiiii.tji (Kiaoi onnonn mjiEniiicisarLinaijm-ïKLiiKi rui ^Tino-%> XIX, 11 / o (X Q Q 

til 301 1 tn ifji |i dsinnai tii nnn uk ï aia, ip (Kim o > «hajijmj o «mm o inoniKiix 
«joaniKi^ ie o ttj) (tj ö o o o asm (Kin luia t-Ji o (u n aiui ï 'bi nsVi \ 

o Q O- O Q I CX. Q 

«|t)iiaaj|iK)iKnsinKii)iHi Jimiaj)] tJi n;in (uïi » (u a mui .^ 3 asin | (isi/ilisin ism anjiojii -Skonna'VT 
asïiwjiigïie ïJionji (uaaTonnio -viain aanoiKii] «iojuiïos !kJi(qi|(uiJ)|a(tJiiKi\ 

Q , O" 

«|iKiïmTniuii|iK)|| oniMiJ (in-n:i(aloiimn|(U(Kin[| (tJiin-inifcJi-Jiiaj)iK)[]ïiirLnnnn\ 

Q . o Q : 

«uwïKïUTn asïiann nsnioan» lam iKJimoMjptiiEflmjsinaiKi -mn o mji «i n \ 

o Q / 
ojwojoo nnnaxiiasiuTunoj) asuiju «i n 3 (ki ^ iw 3 lui iki lui j ^» (in on ■*. 

(X Q Q a Q. 

mnaamiiKij] (KI oaJiM Cl td Tfia-nn lui (un 3 aan on ^iii oaKoon (o aan iki ii \ 
(K1? o a™ iHi oi (kh (unnusm Tn(nwui(KjJi (niw. (um tui uui 1 3 iri in iwi ii \ 

flnai¥i3iK"in3(ui(KiE)jm(isin arm (n yi 3 "Si'"'^ (kinn 3 (Ki Ji (tn usiii tM (ï|(in3(U(W\ 

o o Q Q. o 

nsïi onn (KI JÏ1 joi (o (Ui mit 3 omji (um aas a (bii.3 o oji m laurKaa -«s-annqn^ 

(3 Q Q Q a Q a 

^(Uï1 Bdcuji (un(Ki(ci(Ki(HTn (uitJi(Uin(Ki (inaim3Min3(Kmn(Kii3(KJi^fkJi?\ 

(O in 3 (Tl (IT) 3 OJin (KJllï](K1H fkJlK111(K1 (U IJin o 3 ÏJI ;1 1(l(Ulin lUlIl (UU) 3 (O lïJI \ 

o Q o> Q o . a / 

wil f oJKKiia (KïiiHiami iii{kn3(cn (ki (EJKKijïhsiii (uosmiïJiaannadJKKKkiiiiv 
cil \ ™su»S )^ \ M ^ 'm J\ 

Q o Ü / / » /■ 

•ïio«i(Ki-0i(Ki oaan m (ndqtn.'KJKKJirvjnnn w (U3 nnnn .u ^ nnn o ■«>. 

a Q 

11 (iK(Ki3(Knn icKuin öi3(Ki(ui,(EJiof (CTKKi^aajin (unin aiiji(i5in\ 

Q Q C?^ □. , / Q 

(uui oj) (K1 3 tn -JiTii (isa oaniaiaimn (KiiKina ls^ aiiiJiuitiKin «m Jt-losTniJUiN 

Ó«V t^ l J \ J^ ^^ 

(Ki(Ki_j|((i5inri aiui «iinatuiao (uiiuimiuiii lOJi uOi o nbiii «in ^ 3 airn o \ 

Q » Q O / Q 

ojnnamiji (EJi(iaj(ci(n(Ki (uinasino -n (Kjn;i(.(Kiïiiui (U(uiioti (izi~miaJioti| -Skonn (3^ v 

a . ' ( o . / Q 

(KI 3 nafl tkJi iHi (EJ) liïi (KI -Jt in I asm (Km in avin 3Minj (wiosin (kji (ti(ig3(Ui(m\ 

/ o ctv a 

(e nou 0(103 iKi iKiiini(tfl3(inJi(KTn(Ki~Ji(a(uiniiK (Hji(tJ!(ismKin(na<innaji(iAJi|i\ 
JM "^ J l J ^ Öü Jlö J 4 

6-A3 0(Kl(UllHl(l]0? (KniKin3!B)(Um(KTniï|(Kl (KJI? (M (U Tl (ïl (aSIH (Cl (UUl «1 j] \ 

(iri(Ki(K-i(ci jnji(in(afii] onn (ki (e (Ui (ki (ki 3 on K) [i nsiii 3 «i (ci asTii(cifM| -s^amc,-»». 

Q » / / Q » Q Q 

(Ki> ^(]^AJllKln3(KU(n|tlOl(ul jTi Im (U (uio I asm (kji (uii (vi (EJI jl 3 ejj (Uin (K1 i] \ 

Q o Q o Q 

(UÏ13» (tJi3 0Ji(ai asm cm » (ismioi «nirKaajia (I](ui(ki3(0(UJ(wi3(wi(uïi(ki|\ 

/ o Q Q q/ . CL 

(CT13(LO|(K13(in(Kl (lSin(UIKl (T) (ITI (KI im (kJ) ? (KJ II 3 (IflA tJl f Tl Tl aTUl \ 

O CT' Q Q OO Q Q 

(M lEJi (KI (KI jri (M aji njiurKtJi lui asm (kii 3 «i an tuKKinonJidn jïihsïi •«kdnnarui-*. : 6u;i : XIX, 2i o jiii m rj,ji 3 osïi fin a ji ti) a «i Wi uxi iu\ af; o » iici ™ / ti.ji j ki kh lt i ki ui \ 
UjUsmiKiiïTjiKi nisniKn oJi isinaaii(Kj|iuii)A)|| owiTd ïJiJbii -ïirnnnx 
in J asm m am mn ki «ïi a axi « i i ik [i «int; m n .lkki ki Ji Obm kh -J) j ito o \ Q. Q , a Cl / i) Q Q o 

M131U1IIIH1 iKiT/i (Uimmfiolteïüuiiujmsin J tii tni4ii (kimui wi itnifinmii \ «i( ifc/iniosm (Biiuaj|(Min3fcifM'un (ik3 kt «) tii hoi «i o ui \ 

/ o a o , c^ . , a. 

asïi !ig nnnn ()<i ^jiTi iii ojiiiki (Miniui (isTruiKin ooi olaswi tJiJfcii T(imm\ 

Q Q . ; a O- O. 

(W iKïnsm iKj ~mn oji o tti ( isin lui «Ji oi ? om luin asm o > «i ifi avm \ 

aoa onniinKi cjiui» ui fcii «m Jin oasmKnii w ojui 3 ii oid kd oiockkiix 

/ . , Q O . . C^ 

(Kin(ui3(fy til (KI ïiJi (o nnfto hi in miKJiaiJi tj (tJi(icini,ïjinji i(i|\ 

o, Q a . / 

(uui a n 1 3 Km 1 (Hl (fJi ki > ki kci arm irui fkn um (ua. J t/i ikïi o ki > tn o ; -vü o ^ 

(iJi aAJ)| «(igaaim oji m in 3 o (kji a ] lU (Ui tïin kïi k) khj Ji o ism kïu a nnnn o \ 

/ Q O O O . ' / / 

dsm KI O UI .1 3 KI ^ KI O (im D asm (Kin lu a^i (jji dsin t» ikt -A usm (ui ifc» a (M iki ? \ 

m-Jin (UI ojiaiCTin (nKiKinalwjniaaJKküiKinKiC jm (ïittiJi(Kitwaiinji3inAciiici|i\ 

o Q Q Q a 

Ki( nn (uui «m 3 KI (KI ifcji KI in 3 (u 11 1 ifcJi dSïi 3 O 3 fwi 3 dsm asm (KU (Oi usm -s» in mn tk 

o o Q . . / . 

«Sin (isin a aan 3 iKinJi iriiwiiui (üiaasin «nKidiof (kJi «m -A asm (un dJi ï ili ai v 

KI, p I >^ M /^ a "^ 

ana a:]asiniKTn((KiiLnnKi3o (U an aAji itji o 3 jji jin (i (KJiajum inAtliiïJian(LU| kitn 
KI, ( ^ rm al JZÏ J{^ J ei 

o Q . Q 

^ajiJi Km 3 an -Ji 3 kitii (kji oTiaTriKi(u iii(iaii(Ki~Jiom3iiainn3ae 3(iqiTiiTii \ 
, J ^ t^ l dt J J cJ| 

Q (3/ . Q . Q ( Q Q 

KI (CTi asm KI ~Ji Kin (unn lUïi (KI ^ osin Knn oinlasmoAJisKiKiism >ciin"^ 

»<i ? «1 OAJi Km 3 KI il asm Km uoi a a;in :m 3 in -tji afl (Ki Km (K1 (. jt asm (K1 ^ ïkji in 1 3 (kj ïu o i 

o I Q / Q . ex / I 

(Em(Kj_fl3Ti(Ki_jiiKi(Ui hm an CïJi aJi ki aji iii (jum Kism oaji 3 cm an on/i ki i \ 

asmKi|(iqKi_aasm -«i aai a ki (jji 3 (inajiio inmJiCiKi iHi ism -Ji |l w a i,.! 3 aji «u > n [uiKi KI (uiism asmajmir](Km3(ioi3an~nn(!xi(Ki|](,'kJi oMaKTni] -^kinq»- 

ai (U3asmii anKiii iKjnn^tiiKi? anjiKio_ii(ïJiKiui[|3((kji mao dji iIa)ik\ 

o o a . Q, 

asm K) KI 1 KI (1 itn Km Km a tiI asm ki -ji an a,.! aru ikji ui i oji o n «ii «u 'im \ 

(UI a^nixi il ïJ" tiS ï] i'i a (tJi !kJi a tji (wi o Km Kiam i in asm aK 3 KiTfi N 

^CdÖd l ^) ^ ™^^ ^ \^ ^ 

anaiiKi (JJikikti m (ajiojnn (kjitti asm ki ^ 3 aji a ïji tm (ann3im,T.m -^anö-*. 

KI, ( a ^ v^ CJ a XIX, 25 Q / O 

ttj 1 BI ji KI Cl «1 nnalirui (kjiïiuïkm (tJi o «m a o (ki nsm kh ~jh aiiin o \ 

, o QQ/QQQ . O/Q 

(IJl (Uifiil mliiunmn (jji m in wiii lulMiwïKKnnïiiui (kji o «sm «m (>ji (kw \ 

i Q o (X Q . / Q . 

Ml Kin onoKiaxi iisïi tfl ~n (um (CTKir™ nsmofioi o (ntin«inL'Kji3iianaaii\ 

Q O O- . Q CX - 

(OOKiism itJi iwi o jm KI 3 (UI tn ci lui tmn ^i o>(ui m a ini,]! -sno®-*», XX. OCD- Q IQ Q O 

lll(U|~JI iMfiJi Tumam iuin(uiiKi~iiKi«ia;i(i«nniuj~;) (igneOTiv 0/ Q o 

KI nsin KI ï 4JI ~J) Jsmie ~Ji ? Kionii* o Kim o? oaji a o m jmi ki \ 

Q / o Q . 

TH Min a Küi (UI 2 m lum 2 KI _fl 3 o (EH nsïi ami (m (Ki 3 [O (ui. o ti (uui \ 

(0(KiKi3 (iJi aJiiiD (nidciaoam iHariavDOJi it/iaism iu«iii iKnn"Skim"s>. 

^ ^'- ^ o -^ a . o 

(Moa'ïj.osriaitJia (uiaasTiMinKi löisiii (kji (U)(iK(un/i\ 

/ o . Q Q CX 

ijjiTUKKLÓntJiaTin tji arnnniMin niJi «in (bs. (tn (un lim (kji | \ 

/ » Ü Q / Q . 

KTJKl (U (Uiaïiü (til (KJITI KIOJIHSDI (U])(EJI3lKin(lK (U)(U111\ 

^ / , .^ ^O ^ ^ Q 

(U11(EJ1(EJ13(ISÏ)|3(M asm KI (IS Tl Kïl KI (a((]ilf| Cinin (KITH ■«k(a~*' 

CL . Q Q 

(Ki(Kio (kji v;(ai3iiAjj(iiiniinji(Ki (ian(Bi(ai~JHSTn~Ji(uiii anniui3\ 

Q Q 

ojiniKi (Kjiimck(isïi3iHi3 (a Tl Ml «in (Vin IK? lEJi 3 in.;i o (u nsin \ 

CX ü 0> ^ Q 

UUI (isin 2 iBi (Kin (a qq (Kina tji (Ui oji ki ds im iki ,i itn Tiisin (kit/in 
CT(Kin(UiJi ^ (EU KI (KI «(U) leuiTKuin fjji (ulo (eiruTi -!>.o|^ 

o o. / Q Q 

KI osin (KI (in ? (O Jiii doi (ta «sin KI (UU (kn ki ki lU] (ik o iii v 

(Kin 

cS o o o. o" o 

iajïi(iJi^(Ki-Jl(n» (ttiJi (KI TI asin(uifi(Kiaat 

o Q (D ' Q 

(Kil O aia asm au 3 (EJiaasm amtdriTi (£Ji(iiin(kii (uinosin ki-vi -«kO-^ 
(KKumSi (KJi (i]Kin3iii(Ki(uui iKif-jnnoTi? m ofinTi nnn(U(uu)||\ 

(0(efwi3 a5inKi~;i3«sin3 (Kmnm/i (wi.ri ki tk^i (EH nrain Min i) \ 

JA q/ <^ J" o ^' 

Ann (l/m Ki irri (Efl OK («l ti f i<-] »é 
nnn J I > O Q . w (J » ' ^ •• 

ai(iniKi3(Kii| (un tuma (kii203(iki/i tti "^^ "^ "-"lilS ■"^'^"^'"^ 
(EfliSri(Efl^(Kj^(n» (ttiJi (iflTi asin(uiii(Kiaaii» (kw (bfl. (EJi(irj(isiri(iJi| \ (Kïia (KJI ((aiojmiM-urKinnKi irri(Efl&'' dii/if aijdKOTfv 
V_5 ^ nnn Ji ' ' P 

(niuin3(in3Ti3(anj3Mti(Ki(K)i(e (Eii(0(Ui(M j3iit)io(iKajui ~ü>g] -^ 

o Q . Q 
^ n (EJI 3 Tl ïK (K)l (tfl- "■ 

PCJc (UI o (U(blkl£)|tll3T|ïlK(K)l (Efl(EflMin (Kil (U) (IK O Tl ï amn : ^ o Q Q Q O 

(KI asiimftti-iiin? itiowuxvimtiMKCim'mi ooaTniJnTn x 

CT(uiiitiiiUM\ioionoiKiniKi wïkuC'ui nn Triajusri -vc^-v 
Ü J O'' \^^ ^ ^ ^^ 

-ïl Jtïl «1 Jl ! «5MIJ Jl [mx Kil TM U» «S°l ÏU ÖJ o Jl CT Hl) «SU Tfl K1| » 

isin miH 3 NifiiiniM <](^'ïi9 ■*! «m o rain nsm «1 -ji 1 « -^ «1 OJI w ? v 
iBiioKjJi «|(UUii«]M oïdTOU *jiMiii«i«)jmi^^ nmsjjrijN 
oieitfl» ajiïi'iU)? «I 01 nu (tfm nimn jfino(Ki| m Kin 3 nn o kti anj x tu) >k XX, 13 6ji«]Mi'H)n ioa5ï)|aasinnrïina;ïi(i5inisiii(Uï)asT)tjO(K|TK Kmio\ 
Kiiajiwi-Jl()3io/ w TTiiyi Kil-?! kVi«ïioJi IJ) imfi tsn n lu % iH«|«TnTl *Ji (lomiiJJIjiiuw ioiiKi-n r- - 

n^ (Kin 3 cvïi CT3 lïJi 3 'ism oïi Kminanfn «1 (mnnm ia ooji uu) » 

«^ o. t_jl l Q Q Q Q 

(M(Kio(Hiii3iuMinrnsin«inMi:iw oji m o 3 in o oji nsin >a,ui-». 
•^Miii3nm(isin3'iJi3o *fl WCTimTitn^ii^lra iïJio.icui^\ 

01 Kin o.bkin|ia)3CT (um nm a cnn 3 oji «i ej nm asm \ 

ocuoiKi J(f-Ji J(iiiJ|J]3Minrfi(ii^ cminimnn ^misysysy^\ 

iKi(Lnn«]Ji anpi «1 3 in 3 uui nnnn ojiSnowiCMa ïu(cnn -«^iino-^^ 

00 tfuiciJïi3 (cuin (KJio •?! osmiuxi! (KI «Jii^i^ (in'iK9jiBin\ 

■^'KinMi|~Ji|j (wniasr)» Si 01 uin >iiin anm iii iwi lU 'iJi asm «i uui n 

6^rSi ifcjioinfj6ji3 (Li-mocm m?i^ t\m (uii] | izi «i «u % 

(uui asm3(tir> (Kin3ï|w «Ji 3 aw o -oi aa* «JiT^^g ^^ lajaijKirpinnnn ■% 

-^Mï)3 (jj (<TO otiijasinaK tjismiSi (M 021,1 ala[^Jllm3^ 

(OïlMinonnq.asin3itn3 o o ïu! lUin nm i] kï (bi 3 nniTn o 01 xui % 

.isïimniKiJi maJiii3;uu «Amiiw Mt\ asm «1 o 3 1^ ia ^^\^ 

tiitmoiianitJi J (tii(ism| .aifuiin -^ aaiiKi nniKiJnn -vmnci-^ 

^ ia, J cdJI ^ Cl ^ 

6^ IJl «1 o; (u 3 (UI 3 ifcJ) asm nnnin lUJtujH oara(WiO|\ XX, 13 ■■^^■- insïjo o o (KJif (UI ii'B)[jaTiia/u) % cr^ iqiumj (isTi3ïiJio-m3orirj Jin uiiki o o (wi --n vi n ki (einiKTn| -«^n 

Q Q / Q ooa 

-ïumiJ *i ^«|i£Ji3iiK(iJiJ)|| asïiHTii ra in «i mi 3 ikü tn Qoiin\ 

/ Q a .o 

jjj K 0^ J ^-^ J 

(K)i imi isin 3 «1 3 «1 iHi3Km (iKom mjiiöia/in on (in 3 aim (isuimi iaji \ 

Q - - -. ^ Q ü Q ü ^/ Q Q, TniKin3 o (U).(ici n m 3 (uiKniira(KinKii]iui nwiMKWiasiii \ 
(MMiin? oiKTiKKiji Ma,TriniKiiinii(Uiaaii(LnniKi-Ji(CT)|(Ki (uinoMp 
Ml (isn(Kiiiq3 tKJit|(iKin3(U (axiiu(io!k«(isïi (ennTia arnnnujiTiv 6-iA, o 1 n dl IKÏ1 (kil (M3(BT)|«iii asino (kjnn3(KJiOTi)(isin imfun -«.timSj-». 

^ Q o o . Q Q 

(kJlieinS (Kfl ^lH|lKI(EII(M(K1lH(KTl:ian~ll owKKumjin^. 
Ki^ ^ J J J J 

Q QO a 

KTiiiKi (kJi (ui(ui.iui|iiH (kiiin M (KI Kin noj) Tl (KI Kil iin;i \ 

IK1 asin(Kiii(iq(Ki3Kin3(irui? (Hi ui (wi (hi iwioiiji? !0(K1no(lK(U^n^ 

^ Jlö^ ^ 3 ^ ^ / 

on (um asm Ji «m (bA.3(iira (e(U(Knfi (ïnoaflii lUi ia asm (kuah -s^dm <:, ^ 

^ J J t^™^ [^ '^ 4 

o-Q!, a a /QQ 

osïri .inji (kJi ii]OTn3iEii(Kin^(Ui (Kiajinnm in (WiL[kii (ki nnndsin \ 

(E)i (LH om i«i Ji iïi(ici3aTnn3iKin(iK (Biinocm (ui 3 airin o jrm aan \ 
OJ l ^ o / / a^ 

(ÏJI iwil ('m! n 3 (KI 3 Til 3 «lUl flTin tfcJ) iJt OSTI (kJl JJl H'w «1 14 'wi'i ">■ 

liiji J (^ asm / 

Sr (KI f ^ (KJi (in 3 (EJi 3 ijji o (KI) MTi (EJi asm (u 3 mnn o (CTi oan -skonniiaii-*». 

fkfl -e fin 3 (Kin ibA. 3 on Km 3 1 (hi ojnn (uiin aJnn ki itn it (ki \ 
(KL 3"^"' I "siij ^ ^ 

Q Q 

(in tn (ïi (iri tic (o n 3 ism on inji "vmi^ (ki tishi (in -rvmi (m (KW (Ui \ 

00 Tnann3(in-nii ^«(e (Min osanri (Bi (in tkvi (kitix 
(UI J ^ "S 

aM (Bt(EJ)(Kiji ((uin MS^KTooonnra (jjn(i3(iK? (tniKTnamira -«.omta.^ 
•?iKin3 (M oji34i3((inn (oiTiannn asTii isi (iriJi om 3 (uui isin (ki (uu x 

Q Q Cl 

oui'urin iJi nmij (K1 3 i;i j oaji ainn iKiniui oji iki oji «i (uui (&iiJi?\ 
•^«ma (ism3ama5in3(EJi30 0(i^ otiain m mi m ok 3 u-Ji «lOJi nm (um (ki n \ 
OLJi 03(03 (Km (UJi.3(inan(isin (Min ^(fcJi(KUi(unTi(isin ~«>>'im laji ~«>. pn/iria ^ 
(KI (Eiinn(Ki junUtinaaJi (W (iK (kn asm isiii ti (O 3 mi ( Jm (kiti aan ti (ism | - :31g: XX. 2ó 

luidiïin mui «1 lnniouïijl.'M asïiKiiajiTfi rkji ojism ««oimin 
I ^^O *^' ^4 

/ / Q 

OJKKI m Jm 3 «1 nn oji o ï (.f),,i ki o tmm (nm asn asTj »o [i (k.1 qp; mn x tn o x 

Tfl (llll 1 ïli j Kïl 1 *J1 3 «1 IH in o *J] TTl m m Ol 3 I] o a Kïl f^J fj J IJl «I |1 \ 

Q q/ ' j a Q a o 

SJj fM (bïi on 1^1 o » Tfin a^rj. Tl imn w kd 3 «i Kn uimooji] \ 

(KiKfJi n 3 «] iiw j m xJi m HOI 3 iri ui nfu iajJ «ïi nn » m «u yi « uj «y » \ asTn(Kino_ji ^liJiJBiiioinsin mkhi rum'kJiiKiJ ojiojiKmiKis ^nrirïïi > o . -1 Q 

-- -- 'UKïl fkJUl'kJllKIJ 0JiaJ1Kin(K13 X 

^ d 

«ji Km (KI ^ 11 ? !kji «] am ? (KI Tn (KÏ1 o loii an w m kïi 3 in tji oiniji - 

(fc)iin(jj|(n(ci_Jianji^3 mm o im mn in «m «i (kh 3 in ui oi inji \ 
dO'^J CJ I o Q Q O O. ojKHoa (tiiaTiipdsinfinfiiKUïnsiniJi isvici? w u ^ tti istkki i 
clJl CJ ^ / Q Q Q 

(KTnoJioji-JKKJiismo miinnsUrKUTi aiiKimnciaxi iKi(inq.asn •«kOCi 

«smoiKin ïKiJis «1*1)1 (KiiqrMfïJi ismtn» 

a Q 

(U (M 3 m in 3 KI -in 'M 3 asm üiaJiiM '>-)i UI Cl «sm 3 10 (Bm ti m ti \ 
i '^^ '^\ } ) c/Kl, CQ J ( 

asiii (inn oji nm i nnn kiiho o w kiii (ki oji 3 iki ii a is. nu (Uin asm \ 

o / o Q Q 

(iaiiu(M~JifMJaAi(Ki[|3ariO'Kmo«ino3it5|)3iKiaoio iria» tkiciic)|-^ 

o f 

" I incii.TiïH\ «anEmnji iajuiiki? i'UtiSTiJIcnfiaiTifi «m im iisii isin in « 

/ Q Q ' Q / 

OAJi on (uin Kin (oiw ui 3 nnm jia^ndsmis tnïuiiumoanjKinY' IK1 (Odna !VJi «] uui 3 «1 IJl unii Ei)oiuiniB]C]_;iKini^ omoujiiiN 

Q Q a Q Q Q Q 

(UU) «sin 3 man asin fkji ikji tioiit/i injinm (ism m w 3 ar ui » m nmn nnm "^ o I o- Q Q. on UI (Kil 3 (wi 13 fKJi ? (Hl O iian om iKi oji asm o ïtji -jnriin osin \ 
d ^ (11 ^ om JJ 

iKinAJi(Ki|i ru C*-" 1 3 Cl KI] -fl (UI tuin IK1 iOJKuumsTi ojninj!iin3\ 

a.o, Q OQoa oo 

(tiKKJiom (isin l o (KI u inain iJiifciiM osmKniui ti i/r in arm hu fi \ 

01 IK1 (.-Jl aJïlH IK1 maciJisaxiTiinniuiui o Km ^* 3 wiw m (ui «ki ii ■*. o 31 XXI, 1 XXI. 

QO / a . Q Q „ o 

nsr «1 o 3 (KI -n iiq iiin it» iHiKin T(iaui tii o it oji «ïi (mo3Kimn\ 

(M-n ijKTna-vimoCKi oiuimik1|] (MUamn iKitjiami» (eonnria^x 

o jiaq aJi 3 lA/i asinaium omi o Kunmn jsm iïJi(M(Ouin iri «moiBllN 

Q e^ o Q Q Cl 

(kJ-n (KJiinoMil (jfïi nJi IJ) ni JOR lUi (15TI1 OMimoKTn in oji^s^nm-*- 
a/in ib^Mnn | 

■'^ Q , Q O a 

iKnn(Ki3(yi (iRaoriJJH inoo(Km osmfKiiciiLaiKbincmaTi ifi ^nallll^ 

Q a Q Q / 

0(ui (waMm moAJisnmji luu) (Ui mui «i n (igiiKWisin o(K]|0(m| iukioi'ix 

cv Q o Q Q / 

0(KTit(KJi(KuiEï)(isïiMïiarnajiiJi'|Km(Ki Til KI (UI asm «inanrin in 3 (Kin _^. Km 3 n 

(MTl (S KI KCI 3 tSi (Um (KI .lOJI (U Tin/l OSm (bXKKinKl (01(1011 («m(Ell '«xO-ük 

Q Q Q / 

anmi 1 Kin 3 ikn ïl ^Jui 3 m (ki ie onannn tji ki m (iJi «sui (Kin nnnn (wi 3 icnn \ 
j[ ^ d 

I Q O Q Q 

(KïKKïi (Ki3(yi (KfliULJl'Masin iKJi?(i5in ii5in.ïUi(KJi Til annasnan nci > kïi «sm \ 

Q o' ü ' f (3.' 

aoiosm (Bïi (K) lï] KI y aiiniini)(m(Ki(a^'l.ïui MKEiKumin onfiljpi iri inaianN 

r> ü Q Q ü Q o 

oji (Km (UI (innn o KI (KI n (ci(Ci(Kin dJi azi iihjkïj) ia (kii tii iKJuaïin wCTjinna -^iC)! "^ 
6jA.iui (isin(K)iï)(Ki? KBi!»5in iiaj!«i3 (Kmindiui ki (umkan (j^ on ijui 3 (loi ki \ 

/ Q o-o o □ Q C5> ' <3 

(M(iri(K(i5in OKI (KJKMnn m -m oaii ki asin o aji 0^3 (fcJi uin 3 (o ki n 
Kinosïi aoJiasm (Olöuin nfia.(fc]>aiiiiriKm(Ki (KJKunKi ki »|M' (LJia5in> (uui asm (t](KTn(KJ!nKi3iKi(irLi),(iAJiKi3ajuiana (KJi(i3,jfui Kin(iïïi3((mï| 

(Ui(C](jNTiiU)_Jiin(i;ui3aji(Ki Oiui in(U(Kii(oi !kii(tii(uin(U(ï]Ki3(umTfi\ 

[itn^ (uinnjui iwi on (un KiniijirKi Tn (khoojkki m kiti 3 (loi (iji % 
^1 A mx. \ ^ 

Q Q O- Q. 

Ki ao osm »] 94 f TJi (um (cm aan 3 non onfl on ojiik (um Tfi iii orinn 3 on nnnn \ 

osmiKiniui (n~nnTaii(Ki ojviki ki o iKa)ui(ij)(KiajïiKi!Kij|!>Ji3(i>n(Ki ^(3|~«>. 

Q o 'o! o 

01 asm (KI 3 (U) (UI (wi n in o fiJi asm 3 oji 101 i/i (u in (fji «nn (ik ti asm (um os \ 

Q Q Q r Q Q O (3 

(Km «1 on Tfi asm Km wik kiti 3 (kii iKin ki arm aan oji asm (kji «i (iaji 3 (U ki \ 

(X ex. f 

o '10(1 (um Km (Cl fo -JKLTin (KI ki o on axi axi iKm ki ui (öi :ism ji (wi (.ii^ ojm (Ki ji n 

ojKui (mUru asm«i5(u tumoijiji osin (kki (iJi (U(wi(e(umKi (iiiitjnfi| -^c^-s». 

Q C^; a (3 O-C?^ O o' 

TTi umanajin oasmUoiasm udianaadi. Tiiofloosm (Kiia^Ji oKi(ui,asm\ 

/• Q Q o Q o 

O-A ^10 3 (EU (KJi 3 (O _j| KI fKN infl KI il OJI (lol (um (KI oK KI an« 0X1 ^ (lAnnm N 
} J ) JOJ ^^ XXI, 11 iixidK i|(if.iu.ui m ïj 3 aifi ism mtiïU'ki os. m iajiik ojli nHo.ï'ricj.iüTiJ -KiTfi \ 

Ö \ I ^ *Q -^ Q . ^-^ 

Tl (u; isïi ï 'Z?i a^niui^dm iJiiiui» Kmi 'kjois sjtiHii rt_iij»iu juki xn* v 

, CT' . / . C> CL Q 

lÈïiiKiii usti oojiLtnuin it/imiii unniimsii ibïiKiiKi icnniJuiKiiN 

IUrkJHn*IK1«lJl'K)[] (KJKUm lOSlKI «IIIKKKÏJ TfldK-bTrilUl mqClUKKIx 

Tiiuolasvi dsin itfl. ooi mnn «i (kti o ^ «ji nsii nsmomKi «niniin x 
J^-^ )(\] '^ 'o I 

d Q Q . 0> Q / Q 

^ ISU I J (UT ^ 

QQ QQO CXC 

djicniiionfia (KI oa itflKu «mi onjKUïiasimn ««fl v.\ tj|M3x 

•?i oÊïtoiKi (ïuinfin ooikjitti «iJOTjiaflCj oawji tJirK niirinn(|\ 

aJioiJ0iiUT(i3(KUoioKU tJ KinoisTiiKiiiïi iKi 3 nnni] isin ^ajui\ 

aaniuin miui;i3inn[| ktii fluin ii «i iki aJiniKiuin (MiMnJi mjUTin (ucii;ïi xijvji x 

r) -m on Hïi «ui «n o (ut a:in aan 3 «i (u tio (k^ism m kïi iji «i w iaji \ 

Q o/ Q Q Q O' Q 

TOMïi iqiHiiïJiiiïin (uiniK in mui TuumKi oa m «ui 3 isïi -Ji mi tn «xn ^ 
jl asv, (3 I nna 

oo'St (UKinmnasm otui o (ki ikj an urn ion isinoj«i| «n5Tpi]nfia> 

QQ Q Q O O- . OO 

oiMidJio-jjiuiLa imjinnn ifcJ)o;| ibin o ifl (vm um kïi «i tti nsiKLnenij ^imo-* 

(IIU 1<1'ï)tflf IfJIKIf IK1 iKin o «] 9.JI o Mïl Til IKIOlSin MH (lim 11] fJl 3 lUïl Eïl \ 
Q Q . Q Q 

oiKimo? asvijoi oa oooi^Jkuj iKJiJJinw Mi in o «i 3 imn 'M 11 \ 
•; QOOQQao- 

6-Al0l£,i\(K1 JlMSOTTlliUlOIKTmfl 0110 (Lfl lU H) TKm M ltJllK1Tn|> 

6-A(Kjiaaji? (^ «m J o (IK (um o (d (Minmn ooKuin is 3 o ii in (mnïiji -«kTm mn^ 

(Oia«in o «1 til (uin iii aJirjiKin w a (Wi min o uoi ki 3 rnn m lui i \ 

Q Q O. a O. 

(um (IK Tl «m '11 Kïi tLi cum iKi ti m LH hi o !kJi isïi m ïu «1 ofu 1 o Tl 
Ö [ ^. ^ J [ '- jm 


«UinJi Bj (Kin -J). rkJi «m -A cinm ikjiti kim ciaJi usmriiiri (uitiuLiiMiiuTvinci-^ 

(OICT (KI 3 OOMUnOTIJ dJlOlKI (KIHTl mTfl (KI Tl Tl M Jïl Bïl \ 

6-AOO? "?1 lU3 1KTlLsTliiriO>ia(l Ull/ïl ILIKin (TJltlKïl (UJT1\ 

Q/OO. O-Q ' Q 

cmum Tl Mm cifiaaiOi iismtKinxji iuioihi asm «in Ti lui JfEfliUKKi-mie \ 

^ ^ ? . OQ QO ^ a a 

asinna] o(K1 uioïW uji asin ti ism oo ajiiiin «51100010 -npjiici o Ti «. iii O | •*■ 

(UI o Tl > K\Km (CT-um (M«]Kin ïjiti -ki (jJiajmiKi (ki o(ui!'^**^~' 

, / o Q Q Q O 

6-A tJi O (KI ( _ji O om Kioo(ta. kth eïi jsin ti «i Ti(m ïiïo iuiniie\ XXL 11 i^e^i 

Q Q . O C^ Q Q O 

6-*Trïiiio niiio»jiinimii mm non UDumi iii o(Ki[>JiT!i3(u:inji \ 

n / □ . Q O- a. O c- 

-ïMniKïi3iuu||l (KinJïJi(uiniKiifcjn.T|.(Ji(ïin inKinnsniKi ui m Kin jii on J ct | 
HI o q . q , o o nmwi?ï «iJnii nji ai lui -n u aan anmii cuntJiJ? mimïi ibTi(in(kJio\ 
axiiw oiiKJi-Ji «ï o en lU IK ï o mri dsïi i^n (m i'i Mm oji ii uui 3 otii \ 
tMiiïiasiMMKm-Jïiib^i fioicjioum^o «m ruiin f^ luin w Km asm| \ 
6-Aa^(i§ (Ki3(Vi ium-?iieCTi umiHoin •?! o^im K\imj<m. -^(mS^-^ 

Tl (UïlA? (K1ll]IKl((K1 (tJl(Uo3lftSl(lS(KTn (kllTinil fkJI ü 111 3 IKJ) (Km Jfljj \ 

oiiSi(Km(^ fMW KKatfiJi? «mooiU(KiO(Kin (o (um i w mi \ 

(oiSi (MoSrw cmim nSin3(mo -?i o«m.TSi(ain-mo(kJi^o(wi|^ 

«mlCTiKmMi-Ji oiimiMm «maS ismwii CTumiikJi oji « (iiui mtusra nsm ïu ooi mii| ■* a-m c. 

n C%/ O Q. 

(Hl a Kil fluincmnasmKm limin iKin isiiitM tfl (uut iii asin(CT) (ki [j^nifi (LaiMi wïa iiMimx (Kinm aw iki -fl ifcfl «ui (um (Km iki mm ik (uuiax)[j 
(Kiwïuici-m inoiSi (Km (um (ui (Uji (U (Km .tin ij (Ki(Km3(a(kJunii(a3 lUI (fcji(ui(n.KmCT(in(Hi(a(Km (uio-m TntkJKKi onjnn (Km (ui«ii tfl (uui ^nmmr 

anjiTT) ifl asmnmn3(mn iKm(iruil^(Kmmn tji (unimriaaii aK(o?\ 

(ino(a3(Kill ïlin lo (ê irumi 2 nm asm jo (um (e aruidin 3 (EJi(i:^Miii|(e \ 

ium(Ki T/iamin m (Km^/nIltkIllKl^'llK1llaJn(l(um^^(U2lumo^u«nm^ 

luttm -SiinKmdndrKKiosMv-JiSiKiiïiiKinndHi a:in(L,aT (uuiaq] ui ^nmas. ^ 

KI, :1a, ^ J O c_l 

•^ (MTiidJi jmji(aMm TjntKKi oo(umajLj draaii Krj(VïHj«sm ^ilu\ 

rk'^f-i^ Q Q QQ QOaO 

6ji«m^^iiKïn(Kii(Uui (tiiTfi? (Hl (HJinp (hi (tn aji (is 3 (Ui (kJi (kï) (kji Km| \ 

(oK (um « (mi tn (mi (fciüM «j «i ™ii »afl o ojj (kji «m ti «i «i «9 «^ ^ 

(uioji^ BiKm3(2J(n(Ki>ifui(CT(uun5mfcJio oo(Ki| Km3aKi(Ki| -^fiinddJi^ XXII. 

[(ismm(Ki? iiJi;iom-ïi(ismKi(iMi(Ki| odaKmsarui S^wm •?! (umdjooi asmicm^ oaj^ 
(U(KiKmJi Tn(Uo(Km an(ïU(Ki JianiKKi m immnasTn :kji(um(iK 3(e(ai «^(^^ 
(CTi(j3i(SanaSiMm «mo(^i ^iS'(U (0(a tuiodJitm im (a -m •?! oJi asm > aoc :^ni: XXII, 8 a/ o Jïl lïl Tl l-ïl» ui T(1W0 3«1I1(K13 tlO Hl\(Uir)iKl ISÏHTII OSÏIOI l/ïl KI 1 XU 

[o (Win KI i'i wKïi inaTinJO ^Mci unowitjimin i n (oj in -m .m «n <J «1 -i>(irij)iin;iJi3'wiJi tht 

/^ ,-> n Q Q o o-o Q / Q o 

(K)(ui3Kiil wi oAwanJiTiKKinii rKio^ajnowrjaEJi'MUiJiiuM.Tn 6-*iï]ia)? «laoaJKïi 'MmHïioiKïinruAJi ooi amiH° oi wm o«ii3«(CjgmiJij|> 

,M3CT)Si «o.Mïfln;^o»fl|a;inKTi|iuinoao«?nm5v^c«2«i^ ^c)p 
™ afl ((tjaeil wiKïi jajiHfHJoJïirïja»^ Hinwimn wmonji oin -mo1J-Jlo^^ 
S^3S^3(nJïi(4 cM-ïiw .ui3inn Mxm tiItji'iiS oj o aS kti i ci .-m f. aj -nmn iu | n 
«sïi Kïi 3 w 3 w J o ru iM ^m (mo 00*3 (nm «jOT^ inj 0^ (IJ ^ 
a™MjS^(Ki-^ruinaK3aji(kJiu(Mriw(gao(yiiKïi ojiwajij oï|,ui^ uio^ ^6-^ 
6^3ow3isT)T?noioo».i nn-?! ^iogiJiomi;ïiisïiowowofkJij^ 
^i^J^^^^^x3^^^^^ go CT<a^g| ojj^^oimSr^ ti3^ «n,|™3gg9^x 


(^^ Kin^Ti Oïgogh pona^ in^ o ao ^^A livi tn 3 «) o 3 w k^ ^ C?v (ïj\ (tm (Kin (bfl. .iaiioiKi|i o w oin (uu ici 

j^ïiAï w.o-nta-n3aafl-?iy«i.ojej|^ o-vituuo-m «^«^3 ^^3gTnx 
l^M (g.^ ^i«|OU)| ™ ,S«io «|Jm3CTj :aKiojiJin^^i-vi«i-flOia»3Kii 
«,(«iMj!)30in«i l;§S;«i^o -KI rü goKOTi «ï,S«ti^ -m^j^i a^nnm^ 
0^, a (OiKiiKTi 0.^1 «iio™ aj,ajinM^Ki-jaj|iai.^Ki "^ "^S ^ ■'''^'" 
^ V^ Q w (J U ^> XXII, s Q Q ^^Ó { \ JJÖ CJ 

□ Q IQ e^ocvo / Q Q Q a . 

isin 'WK/i 3 am «nn 3 tJi mi tn «nn t» o ojimnmmfi ojniii on -jïitii (iSTn\ 

iTj)rrn? ikïiïoji iuïi ikhjïi iki mnoajin luaouio iLI oniijkjimo (KinosTn ikïi asm \ 

o-o / 

(UJ)(K13llCT) IUn«UCIlJÏ1ÏUICTlie)1£)|IKÏllK1_niCT)0(lKaK(lKlK(UinOHlT-JïlOIKin||\ O-OQ Q;QOQQ O / 

:kji O (KI -Ji Cl «1 fKTi 3 iri (u ^ iuasin(uin3ii5in(UKii](ïJi(KTn (kiiKiniisinjiitJifMiOTn[| -vaiui-i». 

00/ Q (X QQ 'OQ 

OO- Q/ / Q Q. a QO Cv / 

nm Hl ooj) M TH (in TiTfU ot) 11 im iki o 3 omnomn (Kin(OTi(Kin(«i(iK^J!iinfl\ 

CL Q. Q Q/ Q. Q o □ Ck O 

Tji-ïi (UI in ^m (uunn O ~m ism (KI dJUJinanc ïui tn asm on f 11 (kï) (KUidJUjiKi asm (vn aan || \ 

. Q. Q Q Ck Q o- ' (X 

d «1 oiojïi Tfi inn3iFJtan (O wimn (in lUi a > tu ok (K1 ikikkkkïi (oan iii in ainn -& am o ■ XXIII. Q Q O (D , Q Q C^ 

Til »xinnijji| aJUi(ioi(uii.T(i (Lutuas^oJiiKKnnaniKian? luian-vi inmmN 

/ / / Q 

(U O Tl 3 (liU) ü (LSionnMi (isa<i3axmi 111 (uinajKUM m.-ji osin osin jin o iki 11 % 

0/0 Q Q a e^ 

KT1 (KI (UI 3 (im aninKm asm (O nnio (Kiin (Kinasiiiajin i:inan3Kiii(ui (OTiom ion ii \ 

O-A nsïi (iCTim (H on (KI ism (iJi (vmoe: isïi Tnojin 'iniKuliHKpsuinanaJiii M.(irin -v 
ïm K^ J J ^ ^ cj| 

I Q e- e- 

IKI (um (Tl (KI (Kin asm (kïi (U iJi (vin 3 ( im (um asm lom (uino(Ki3a5ii(KTn(KijnJi?\ 
X ( ^ m \ 

Q Q O Q 

(umiKi asin(K)(Kin3Tii rj-Jituin (kjunjinarui Min (Kin o 001 m arui (ki "n ? (Kin «ijj \ 

Q Q <z> Q c-^ o . 

(Mi(KiOKTMiKin3 (HiTi (uiH ojiH (KI iH (isïinnaiiin njiotkjiii asmaiiKin (£ji(Kin\ 

f Q /QQ QOQ 

o_-4. (uifi -lil (UI -Ji (O iKin asi') osiii ojin (ki (U lui -o Tn (uin ikbi (ki ki iKin (ki (KIiI -s>>'q -^ 
J J ™«- isi, (^ J| rj 

Q . Q / / a 

(e m Km ti tmn on on (u mii ui (ki nji nmi (O nu ojm (K1 a 'M ojm \ 

Q Q QOO- Q OO/ Q o 

(KJi II ojm o (Kinji ani(UJk(Kji(Ki(KJunnimTfioiKiannann(ino(KJii] (H (n (ui | \ 

, Q Q Q O 

O ji 10 d if n oji n «1 o (O (kji (Km «1 (tJi umi ktti atusm a ioji ikw 3 (Kü (um (ki ] ^ 

^^Cl,^ö JJd J { cJl 

(Km nji anm IKI o onnn «UI !UH](ki> (kji »ji inn iejj (um th asm(oi iki o>inii(Kn|| -«>.(ni ■<». 

Q o Q Q . Q Q Q . 

TH on (UI (u n 0^1 (unn iri «n in oann ihi iKin im asm ^ (uinnnn 3 onao n 

o-o Q . Q QC^ Q Q Q 

O on ann Kin (Kï) tti njiin (wi 3 inmn o(Ki(ionfi aji on J asm on nnjusm ii \ 

ö J 1^1 IKI, Jl 

Q . Q Q O Q Q 

aniTii Km rui a'W.3 301 .inn omn =ic asm oJi «m o OK o ik ? asm «i (K1 3 (Kiin \ 

o- / Q a O- O f 

(BIO0J13 (Uiiul^OTfi ifji3(C]_Ji iKm (UI nmin (KI osm £Ji ~Ji osm til _Ji (um IKI Ij ^O^k ''V XX 111, 11 ' [ ^^ J J I J 

Q Q . KI, 

CTKïifiï nMï"^ it»cm\ ijiniwiJKWi ti kii «urn «i «i kh ^ c 

wism «1 fUio oio^jojniKi «unmiui luio «i nm-ii -.av 

Q . / Q 

(iG Tl 1 (K) Km Km Ml IJl O O ifin ii lunii «m osïi w «m «i u\ \ 
J . J Ö J O) J.IJ 

6-* cïïi mm ï Kt\d\ M (UI w (ui (inri uk iji nsm oaruKiiMjjl tijj itJoiïU|j 
ö-AfwiumUniiO'M Liiism leojiMW (iKinar. KtmiafVJi mïiJi w -n v 
(Knuiaonn o™ MKumaJiaasm OJi o tbi mm oiikla ki nfiaui xcx o Q 

inn (KI " " oi (uin tJi KI an«] o Q Q o o Q 

Km n/l 1SV) ajiO'ifU-Ji Kïi «m «i (tJi en ki •viiumisii ots tioi«i«i->. 
on G> ^ 

6-AiïJioisiii 5ti3C«i tnmnaTfiiiUsin ook iHOfKJUfuun irnru3MMi\ 
KI urn kVÏ 3 1^ Km -ïjiumi Min «i «nnnw :«;fi^3T(i «i^Tno xjiiJix 

^ Q Q Q<^'::> Q Q 

(K,i dsm (ism 3 KI -Ji o (K« (bm fkiiin 3 ik aiti fif; iju KiKiina uijiiu(wnn\ 

/ Q 

ifcjiKm»Ji3(Uil (umoJU) kiti o m ro nsm o o usm hii (oijaAJi3iK ki\ 
(UI -?usm M icï]m kiti (U 3 aim nsmiKioAJi {)Ji(um(iK3Ki-Ji03JO\ 

-^^^ Q Q o Q Q 

(kJinnji mibTnKm (KJi3(UiKm omnnaoiii ooJKnin obin o ojkkw-JI (Ui3aTirio xia ■ 
^1 ' . ^ ^ ^ 

cv Q Q Q . a . Q 

O «m (M «1 oji dziium Tl Km tiIvT (V4ao mith (m iBnnn3igae\ 
IKL, nnn (j 

(£11 o Kin (min? KmiKïiiBj iS (kj (um ki .ïïui lu o o iki -ji Km Km Km n 

^ Q o 

lu Xvi njui asm (kii '^ orm asm =«; kbi (H nriT it (um (Eji oji iküi (n om «» \ 

6^. o (LH (Km -A ai 3 kÏÏ (KI OsJKmïui win (Em(Limi/i(n(Ki|Km(Ki-Jio xiaji x 

o o ü Q a / 

(o o Tl xginaKtmTi oji «i (e mm in i;ruïin oieaji tin uu) |i nm. \ 

ö-'H. IK1 (UI » iuiTTa(£Jnsm ti iMnja (un;i tn nm "iT «i u «i o J ti Tm \ 

(oiKm (in (lAKm (fcn (ki (w oji 3 aTin (wiism (iri o twi ki iinji ~fl Km 3 nm Ti n 

6-A(hi^3:o oioJioTfi Kmo (KmTiniim kiiktr asm «i (K) a nn (Km x im o ^ 
J Ö ^ 

Q Q Q Q ; 

6^(U ism (K) iï| K1 > Kin asm oiï]nm.(iA (unf!a.ajnsm iKm(CTH(ana«j(uu (KJiTi3.b-mp 

nousm (KJ13T1 KÏ iJiTiifc)i(bTi(™ O «m M O tim iKi (n iinsm 3 ïui üi ism | \ 

Kiiism §i"o(ui(TmaLnn (wimmojm isinnJ"] asm ki (ui ti o 1 m tii a (uikki % 

KTiasm 031110 Tl (UI n«iOTi(Ui wiKmJiin lEJinmtio Knmwasm xtvmimx 
j/(uij J \ ^T XXIII, 12 Q Q Q O- O- 

om asm mij mi on *ji asm iki -ïi i iisin utmmii mtJi Eji (tH-Jl (kjh imn 
s LIJ ^ J 

o o 000.000 

o MD M KI -JiTH 3 tJi njii) «1 lO (tn iisin Tfi luïi ïu jjidsm dsiii iin ? ui o ^ 

6^M"iui(Ki[kïn -ïKuinw o «lozi «i wi (unn «i inji 3 asm ~ji 
(ia, is\, ' ' 

o Q ' Q O O (KiWKunn «]inji3(Ein~Ji.'a(rn(Uïi\ 

Q o o o 

(UI (1,1 «fel (Ml Ml -iii «1 oniiUiJ (uiiKi(Ki'im[i ojrio Ki!Kinm.iiAJi(Hi|i -^n'ïun ~i> o o 
... , wi aJiibfl. Kinnoiaiii- KI (BïiiKiii;) wi aiioA Kin30iaiii«im(i«in xmu ifnEJii fkJi (bïiMm (tJ|(KïlM(I C> / / ; Q 00 O / 

(MKimniiK (ïJi ( iKi (IK (Ui inaaflïl(kTJtiKifiiniJmi nanoaiif) (is (K1 3 (ui ki \ 
ö. os»! I .^^ 4 ^ 

/ o cï> a o 

(£ji ojïi (isïi Eï] (kji «m ffcJi iiiui tem (UI asm iaji iui ndnn \ 

o - 
(Uïi (uiioikji (KiTi (MTii nnnn lUKUiaina «jdAJisnin (M(Kiii_AaTn ^^.nnnjrjii 

w • o o Q Q .0 

lomKnj ijIjI (ici (unn itJiaJi aoi ikjkui aniiJKuin 3(Ui (kü ojkujix 

o a .o / o- 

inn KI o «1 o (ïj u isïi (kji ïji(kiot;i inii ifcd isïi ktii _a (EJI 3 «m (ki \ 

•^ (un aru K) n iS (n um asm (in oa inji(tiioi(Lman)iaiin3iii/ioMiTfi\ 

a Q Q o / 

Eï] SI ïui lAJi -Ji(ri «1 ttAO nnn(isiniKi[i ,u(kiiui(M (umojioiuinjiif?; ki -«is ojin ö ^>. 

Q Q .Q QQO. QQ 

fJldn onJKKl .M (UT (IK o Til 3 BI (UlflTIl OTll CIlHin UUldOl IbATIl \ 

c o^ ) ^Jgj 

1KI (KI UI 3 (W ~;i «1 (Km J (KiTJi (fji ï] TfiiKin osin uii (K1 (kji o (Oi (oin (K1 3 n (ïi in \ 
6-A (UI (ism IK] Tl Kin dsm tx] uïi (ki ojin (kiii (hi (IAJi nsin (uji (ki (ui 3 (tin (kïi \ STi Kin dsm Txi UKi (KI (uin (kiii (hi (ijui (isin (uji (ki a 
j jj «3 "HU 

(i«i iKiii 3 itn o M1 -jn ufl (UU idiam iii indjiosin (tji(uin3oyi. (Kiosmiidna. ^c 

, o o o Q/ 

(EJl asm (K1 1 iKi(tn(umasïian(JJi|] (ina:i (KJiKm (uintnittA (kn ojnsin (ki ii \ 

o- o / o Q / 

lojin U^i cfcflUJi (KI o 11 (e 3 omi anji(uin5n iKi(in(U(ïJi (ici (lAosm v , liiOQ QQ QQ.QQ 

Ü-A (Lfl OSIKKI -Jl OJIII O (KI iKD ï] IM 3 \m ISm (KI (fc/l (KlOjm (Kul UUl (UI (UJlTn \ 

Hl tji t] Ml (KI j] Ij osm 3 f (kn il O asm (tn 3 (kji (um nri ajm injuzi ïji ie oim a £n iki >» iin c^ • 

o o . o . Q 

(Ui(Ki(in(knmifiaQ9.i(i i;i (m lUitJiOTfi (kn (tJi in ,ui (Kn;i3(ui(UN 

" Q / o o o. oo- ojïi umi ly lUi ïJi 301 asm m ie 3 ioj ui ki a:i oji in m o (m ki :m ijin » \ 

, o Q , o 

(UI asm a;m (UJ) ru on aiui (Uii/i (ki Km «iTin (ki nm nn (ui i^ (ïi .o kiii asm \ 

Q o. o o Q o 

(jsmui (Uioa-ii o tui ie min (Km ummjion Kiao(KmJi. maaia tji.u -*.tuin 

Q Q Q o- Q. 

(EJjiniJiKM-Jiasman aruKm aiidnninji KUJinasm ojioïoiki (jji ti 3 asm u \ 

(MTfi Km ifcA. aji3iJi nflainnnnasMi nsinimjiiMKmKi asm ( lui on axi asm \ 
jann isu J ^ —'69 

o o- 0-00 

(U (Cl fKJi (UiTii 3 asm aji «urn (Il lïni 3 KI ii asm lum i;i an tinn m Km 3 iki ii-Ji mi «m \ 

J ö ^ \ 'II i ) ^ 

00 o - - 

IMlf -- - 

KI, 6jiO(uiMiasmanj)|iKi tiiKi? innn Ki(C]3Jnn(wiKiiafiaM)f]asm3 ^SkomiSi -^ XXV, 2 ^ KU j ^-J ^ CU 

o 5^ Q Q 

iH (KI) JOl 3 tJim IKl Oltfl'UIl üKi i;LHSÏlL)in l»il«ïlJl» iui«|Tnoip\ 

o Q. Q/OQO a 

(BTnimiWKigilfKJI IflTKHiaSïlM TllflKtl iKlYI fkJl (KJ O -Il ü Cïl TlJl \ 

q/ q q q . o:?- 

ojiiu» ism M. tvm IK ism üi ici w itn ■* i 'M iti istti isn i-jI kh iji isti xmnan-i ■». XXIV. 

/Q / 

L,<m Q (j J J J J{ 

tkJi (UÏ1 <Cï\m\ (K/i tJi (Uin dfin m iaji 3 m '^ (unmri tin liji j kïi |i \ 

6,3». Tim nu in mn ie in 3 Km in im lum j iJi m cti o wi ? \ 

o lol Q O' 6-A O IK1 umi K) (isinism 3 aoi i «m irm m ik inn o isïi Li » -vinn ■* jJHsmnnaiAfl oji (vjunji «i mijuijoa o in nsnuui tn"ïiiOij\ 
lUT/iTTiisin i_,i LI ofiaTii m ( Kil 3 :un 3 1) «m 3 inJi^Ji (UI in 'ïi«inn\ mn isïi i-,i LI ofiaTii m (mii 3 :li 3 an i (uiin a o «m UI Ml ism m ui mi iB) tn ik om-Kn xp \ 

Q Q Q , Q / OO 

Kin iKi (UI fïimji iCTi (KJi iKin 3 ; lo o (Ki onn lïJi (Bian en iktii i "*k«n"^ 
6^ uiMTnisinfKiKb (o oji 3 «m -^ 3 isin ~i o asm oisinTp 

Q Q Q / Q Q 

(kJiTKuvuKi lui .UI *Ji (KI n 3 in O isïi T/in (K;i nIl^iln TiTini \ (Liu «müamiajiniKiiiiia JinonJifi uji cmxi ï ooji tim nKinwKi Hl ü Jin (ifU! n uji tifiaxi ï OOJI tim nKinwKij\ 
6-AiUlJJOTn(K1 HTJ'öj. (M.(lJlJ)p((y SlTfjïXIOrUl» -^cjfl-v XXV. la ü Q o o 

osïi iKi naTiT (KiKin ui oïi ui 3 am ui tKimoAJiaMKi fKJixi omKrinHii i!,TniaD%jiacu» v 

ö cJ™ dl- CJ J I ^ ^ o ' y Q 

(KI 3 (Si 3 itJi-*^ 3 fel 3 Tl njiioiKK) ismiMmiisin asïiniKin on inn i-ji in (K1 e m nm J ia (jsm ct im ^ 
O 3 (ona (KUifuin (KKB'KI *ji3t,'ii,!1 Minnn KniTfiunsm ojiu nnJiofW-ïioAJi ^iuin 
nS in -m asm -mie Si' in (ïi iirui om ki 3 ixi w iKiKKmimn itflTi (Ki o imi ? :kjj in 3 ion nn -4.1111 
O-m ie(wi3(Sui maajijuinji nmi (kito cukkis (U (ki irji Km m ,uin ui o asm (ifn cin \ 
(BI 3 o 3 (9J (Kin otmnnm ikï -vkui ismKinuiTn (Ki^aAJiKi Km (uin ,1 w in -m ism \ XXV, 2 in nnnn % o miin \ 
cm 
a 
«in 3 nm. bin \ ï] uw iKïi 3 mm. KI M «I Mm 3 Tl on o (.«1 ifcJi juir aan 3 «m iki mm iüi kïj in nnanj) n »Ji 3 axnfi \ 

.■Kil U'S) KI £)1 o Tl ((U o a 0X1 (UI O 90) OJl T 1 1K10 :M lilll fKJ) > (o OJIII J QJI KI -i>> Cl -O, 

, Q ' Q Q O Q Q 

KiKiUgsruTiui iq»Kïi mKïionji (uiaanji~;i Tiio.K«asn ojniMtuniii ouinusinv 
ojïMi luianï oo(kJi(^Ti3(in(uiafïiaiiM)afuiaivn kïikïku anm KiMin tim naji .mn ji \ 

/Q / Q; e^ Q o /O., 

Uut iq n iJL||l| ï (U KI ijinasn (lanioi (U ih onji ;m -ai (Ui oji Ti tJi ih Min I orui n^ l^'»^^ 

,-, QQQ Q Q o 

6^ o 0X1 Lj 3 aioa ohkiiii laiij kiit kiuiki (kjiamoiuianaesaüaniumasinJKii ^kH-)!] 
( tm iB Un 3 lu o «] Km 3 «UI haji ki ~ji o ^ m iaji o kih uji ki iu iki ci ui ifi 3 o 
o Jnaosm-Jiw (mnii/i MiTi3ajij)| ihooIkw ikji o o (kji KimTi 
osïi3iSïiKi-jn>inn-Ji(Kl ki3ï,!1 ninxi kiiuimi (KinaiTi «KumfKiaK i/i Ti (o 

Q/ ^ O Q / 

(kJi3(ïJi~n«|Ki3^iiui oniAJiKiii .infiiiKbn ikji m du 3 (ui mi (KI tji (KI (Lm (unMi an-^issJKafl xö^ 

o Q o / ^ 

ofl 3 mm iKi o ojii «1 Tl (Cl o «j-fl M 30) (U K] ïuiwui (KI jsïi (KiKnuLiiii 0Ji3a'inaox 
^,Ki, I Jnj^isv j cj J dl CJ 

Q QOQ Q QQQQ . □ 

8n3(Kiiiaji3 Til (isin (injt 9 jnn 3 (Tl nnnn ism Kiasm iwi (U ith on (tJi (jji ojiitj) 3 min osin % 

Q Q Q OO Q / Q 

0Ji(iK3 nji (Mnjin maxi mui aïi. (UI iiKiKinajnri (j-Jiium (iKOJKtJiLKi (Wkjjusïiv 

j ö ^ ( ^"^'' <^ Kin c;^ 

(injia~nÜ3 Tisfosiii (Baxi(Ki~Jnn3TiiJin(Ui(ï](iiiaa(wi iJi it iii .isin (isiJi(inii(i-Ji^(yi.ftiii;i -ü-Sj-s». XXVI. 

o Q, o/ 

111 (UUI -K! (ISlIl (15111 (UI (fcJl KI 1 IKI IBI Kt (O (1X1 (ITI (Kïl OOII aOfl, (ITI dfUl (YliTl (ISin aSIll Tfl 

Q . f (iin £11 Tl (um »ra nnii loi om mji (wiiflim lai o (ism (un djïi > M[u,i3^ in ïji ojin ki n \ 

Q / O Q 

(UTiini^ïi iM3(0^(Ki(um|(kJirkii'iajiKiiïJiwi-Ji(uin(Uino(^(yi3(UT;i.tfloan\ 
«lOJiaBi (iaji(U(SLti l^osiixm ^k (tJi «i (kji (1<1 Ki»onjmi3iigKi3UTn atui ai in ann n ^>ani 
niiTJi (um iian (um ih (uiii asm iioii (U(ki? o (a 3 (ixiii (L1 ti ui <inn i (LJi(uiasin(fcJia^oinnni| \ 
os riJi 1K1 (UI !oi mn itji ki (oi (tJi on (Ki n (iK inn asm ~Ji (uii (ki KÏn om omi 3 an o uin (e » \ 

O-QQ.O- O O-O- ü Q. d O 

ttJiasin amii «111 aan nm inii ~Jmvi lOJi ti aii -Ji (hi y asïiKm tii omi (f ji an oa^lUïn/l^ 
(ojiiniiJi iM 0X1 KI Kin avn (tJi asin til onaxi ari oji m nn itn (kiii »Ji ? (U(Ui ajii tn "si.iri-i^ 

KITIIUfbll ÏXtl (bA. m(EJ13 1K-?l (101 K) Orp HUI Kil OSIH «n IJl 3 OAd i;i((KlI)|| Kj 'lOJl (Uïn •^'m\- Q / Q / Q / Q 

fMTi KiTiKKisiJi Kiiitinnn (injinim on nnn «Ji a<i -Ji a<i axm nraauCTi nnaKiii 14 
6jt.(Uisino TiotT) ni¥i.ariJ)|| (mit (kjisti (Kii3THtii kiti (ojtinsor» dji (Ul n/in ? x ■?!■■ XX VU, -.s tinnanjnnini)o«<iii kthmhiji «Jiajimifin -kji 3X1 «1 3 (IK (KI UITJI (OTfiaOl Til 1«1 ÜK O O 'k,nfl aJllSfl ^ 

■fiim 11)^X1 imiituniiiiKKiiCMi uiitikiikiji niTumiuj^jinirnïiJjwj) n SiKTniKJiin «ïinniin Kin Irn iLnn «i u J w o inn -m o lun o «i «i i rr i KKtq-riN 
a Ji 01 abm (KI -vji 3 IK1 -iiTfi i aim asin o Bj Kin (^ ijui i^ ktij isri «i i (iw o C) o fk-i isii ■* o > 
ojKciMajiTfiauuiii (uiuniMi anniHiiJijjiKiïKiniJieinisinJ uuimïitiik inïvn\ / a o- o, o Q / / o 

(KiDjiifmJlim EJio 1(1 asmcilMi iisïiinin(KiiiciiuiiwiLMi itJiOTinp 

Q / Q Q 

(Kul O iKnnaiLUi| ikji 3 iKnii wm iutki onn m iinii ojinxjiut o mi 

/ ^^ / Q > 

KT1 on/! uuj OJ1 isin ^ itJi Uqi itJi (KinatiKiii ajiosojui'j ■wuLmmixio WJ(H_jj'Kiisninn ■vgj'ii. I wm (un 'KI onn () iinii ojin xji ut o m ,i lui o isin «iiufl 

(KI 

Kin lïin (KJ1 (u (TO» firn nn» (Kiin narnui «} ism {wm asin -vi di fKiim mi (t^j in isn isïi 3 \ 

c Q oa / Qc^ o/ 

B Ji. asm onaijui (Kïïi (ki «ui oi aan rui ie Mm m ism 3 «i mi ui Mm im in anfl 3 kh tn ion m nci a > \ 

Q c>o Q Q > / Q / o 

(U (KI Mii (KJi iKiJ UI «1 Ml > (Kil Km (Vji iioii Km -A dl Mm 3 (1^ Kin itJi ojio Uj MUI nnm om tjionmn j > 

a . / c^ ' 

d/m (KI (ism (KI inn 3 dsm (um 3 tn rkii urn m iJi asm i iki ui müi ia T] ■kh ixi (a ism ui o mi ii ■«> c, 'k XXVII. 

. / Q / Q O / a a 

fK.1 (cm. T(i3irixoiaiui o nnm mi ~jiti imiui'VJia'in nJimuKismminiriinii ifLi in o _;i > x 

o o . c^" 

^j m (im > 1.(1 ^ ifcji o 3 rui 3 (kji EJi o mi mn (um mi (kji om (Bm3MmMiiaJi3Kmaji|]\ 

Q ocoa.Q oci> 

(O (Cl Ml lïxji Mm Km 3 d-ji > nmi (H iri 'Kin itJi (KI (um m Km ((Ki iIaji 3 m ici 3 » Km tji rmnn \ 

iKtQisuü ^\ ^ ^ •) \ \;^ l \ J Cü 

0-*;nK3 MmXQfi.dn iKm3 itJi iMiuinm n s^iuiin KmaïiriMMiia (IJI(C1(K1^;k)1,i -voiTfi ^^ 

^ dl^ «-^^ ^ /'al J ^ ''d^ 

(wi [cm. (in II (UL5 1 3 (LI Ml a oi i mn (ti «m in (ui Mm «i xi Mm tiiiui (kji uj» ~i nnim Mm tvmn \ ex 

(M Til 3 «) XJllAJl (Ml ism m (Kl (Hl ^ l'l (U Ml (Km ism (ISÏI Mm ~J1 ^1 JSm (KI ^ ? (K,! itfl T>1J1 \ ajijiiUMio» (kil (U (ism (in T!i asm (in !Ki XjI niin ? (looMm (Kmiri (i(W.Km 


. Q / . Q Q . / 

ifcii (M O lAJt 11 3 (in (EJi 3 (KI ~i afiaKmMi Mm o in)i.uiMi~Ji (mm tnüKmnn -SkCi -* 

O dl ^'^1- ) J J J o '-^ a 

a ' / a Q Q / , 

(uuiojKKiici (innnn mw. MmTiuiism (Ijimtoii mn rkJi m 3 uui 1 3 kji m lai im \ 

6 3 Q , 

-iHo lïji (LTKH m mji Ml ^ (bA. ojiTfnn ism innijTMiin «i in 3 ism 3 ismm in 3 ici \ 

'^ O J(^ \ ^Cü J ö \ I ^ 

h^^- ^--- ^ ^- ^ - - k (in m Ml 3 (uui 3 (Cl M"i moKm nmiiK ttku) luisjiins ti (ie 3 (ki (Ci jm nji a uii 

Ml, |l5U l-l) ^ ( _ * J IKl, _ ^ 

ICI (in ifcfl !um asm (kji (ki xi (ui teui (Kji (um (iK 3 »] in '^ iBiasm 3 (um ii mi {\s\ "* Jg || "^ XXVII, 4 : c^di Q a an 3 m KI -Ji J iiK KÏ1 aTfin «kn kut o Kin o(K1O30I(K1| mi (mi fkJi j icti (o anaari _ i 3 \ 
Mj Kni,T ttKmf HiKih (u a awi o oi (ion on-iftjianJiMtMtJ» onTiJiKin an ann tiKKi n \ 

, o- / o Q o. / I 

til «iiarKKin iïJi(Ki3itj)J(iKiHi (liin KTJiMKain? aoi onna ism mi ,i tn o mm mi n >>. 6 -v Q Q o jm[|KTniKi~jiiiy aruainmtinnaiMi miom Muiuiasin oAJiaiJiaiTn ojin luj) ii ^^J warm ifJi n ^ 

3tkJlïIKJ13IK1il IÏ1T1301 Si TJ1 3 oiimii IT uiin (lail O im 3 MloC'KnM1«llISÏ13<Hl\ 
/^) ISU t Jl I y **''' asiilKl, ( 

(M liUl 1 3 M n -Tl 3 •KJl (KI O a QJÏl (M (B iKl (UUiaXlM10| Mt Ml 3 Ml MII (^ 3 ÏSÏI [| "«k (^ •* 

Ml 3 oafi iT 3 T) (UT anji (e^3oo oonn iwi iB imn i] (um o maxi (kji oona,oi\ 

Q Q Q o 

(uin 3 irn 3 ? ai «i mi 3 o minji o 3 o t/i mi itii mi an (wi oji mi um 3 oaji o mi m tn mi i \ 
\ I ia, l J ^''SU { iiL, c J| 

(Lmiuj)3«](Ki)? ïiiii (Kiiï]iin3!iKiuiarui(inn (iKorin iiru o m Ml «ïi nroii^Ki fm(aa^\ 

o q/ oq. q .o- 

0--n.>inn[|3ï)'Ki3(ï|M*i MOS? aaj)aaa«Ji^ isin lüi o mi oix^ tsm o oi kiji nji -«» c, -«^ 

WMU ö asmMKUUi m ici «i mi -J1 o iwi (La tn (Cin ii'i nwi[iCTi acia,Tn3asin (ïi Tn3(M \ 
^dö '^d I "--^^ J JJ ,^^ J, ^ l ^ / 
(KI (KI inn 3 a;. (KI -Jin o m ,i (a jiii ok. i'vi kiii ;isiii nan o (bin on mi mi kiii ^ ie (in 3 i,ii \ 

'^ ^ "^ , C> Q Q e- (3 Q. Q 

(KI (ïi Kin 3 Ml Lji 3 aiiin «1 inmn3Miii(Ki T;io(tft, (fciiiï] mi ^ihui (hi (tji asii} (iok (uvi 3 \ 
m"3Si3? (oi[i(i!iKiiiKïi(a(inMi-Jioi(tn(uiiiMi tmiusiiiajiüui? ixi3(un o 3(k5a(Kiij| -^niiH», 
o. Q I oo o ,^ o Q 

(KI 3 MiaOJÏIlKi Ml Tl 3 Mm 3 (CT1 ^ IT Itil (O O O (T) (.'M 3 (LI Mïl ilO 3 TJ) lï] Tl 3 (UT \ 
^ ,10^ «U O J CJ 1/'" O I 

(e(a((Ki iEJi(wi-iii3as3(aTfi(aTn(a (éïi (Uin w mm an mïi rui i^ïji w i mij \ 
6-'*3iuiMii on Ml (KJI ^3 is'in (UMiifcJiiAJi 111 (M IJl 3 Ml 2 mjiïi Ml (inaorti OPiai ■lil ariMÏ (KJI ^3 is'in (umiibiaji iii (m iii 3 mi 2 mji «i mi (inaorti araaaanii^ 
a)ui3(n(ci rira (FJIMi» «i(isin3(ui (uioJidsm iisiii TiMinMi| ari3 (Kinn 3 (ui mi (öi a«) -ma -*. 
(EflofbTi Jl (Kinaim (kJi(iA)|]3 (iw.!Kinaji ie a°in (tn (uut 3 mi mi i aafl(e3 '^^3Mi|\ 
(Kn(m|3M(CT)||3^aruiain j3(H~nMitJiKTj(ij-i iK|(inn(in3in(W:Kiii| qc (1^00003(^3 \ 
na n Jon 3 (11 (KI 3 (KI (jCT ikJi3Kin-A3(i5iii(Ki nn'nfiiJKKiiM'i ix)isTn(KiiMm(LJin fe(Ki(Oijp 
G^npM^iMKEJi-JidSh (W,ia{iMi ict! iSn Tfi (uii ijumsm ori (U ari 1 (gm aji Min,] ■i.uui^ 

(Wl (ïl o™ ? !M ^ (H (U 3 OflJ'. (O (Kil (öl (KJI (UW Tl 1,11 3 ID (O -.1 14 lil (tJ (CT 'fcJl Ml \ 

iinnsuKKi Ji Mi3tyi in ïi (laj) ji 3 iut (Ki awiMinMi a.Jio o o asm iKj) ti (Kji ri n 

aiiMiiJi (tJi (inniKj Trini?i-?iTi oïk ojin iBj Min | «lonn (W aan3!M3> (iiia'inji3iwi \ 

(f-ji ivjiaasinafiïSi"t)iir]Hiii-Ji(Ui (hJKauuiooanniHiiia™ (ii(Kiii3 m Kin -;iiKin3 ffl ? -«kWio •«> :<i,31: XX VIII, 

isin(Ki|'Uj3ann» ojitn jïiojiUjj iui ta ;k,i üti vinio in'ïinHi«i«jMiii'WKii«niT)«ii x 
oiNimiKrjninimin? 'M (kji «m lu nnn isn w ti nm || ioi|iinn ti kh Si^kii ast) t» -jj ; \ 

6j»,(inoiii(id»| aaj) («in fi/m in «1 w (Kil Kil ü o jfiJi ? «-ukd.^ mMnjir|,iaKi(M» Sfjioii^ 

, <-i / a Q a Q o Q 

Ij Hm 10 (KI Ml iH^ism «1 o _ji Kil (KI mji in ki (ki "ïi tJi ik) isïi ig ti m iin [ta xnm -m x 

ifJlO iK) IKlïlflT|IETl|j (o^jgiKIlSïl'Kïlteïl (U (O Kil _* (UIJ) || UJ («SW ï Cl (Kil 3 10 \ 

6ji3(ui(Ki(ijjiKi(iJi(ui (KjiJjiimn (KIiOisVi i«;(tJiiJi(K]3CTmTn3(inN 

(ïJUion uaT:in3iKiKii3(iM3'tfl(Kiinn(tflTno(m cui{ki\ ikfl«)(«Ti3(i:i oKumiN 

(ijnn3«i|i> oinuin K-nïjif)|3iJ|(i:Ti-in ico»*! ti (MKH-AnnmaCcinnn ïiia-ïi -xtïïiQx 

. Q. o- " Q , . Q a 

((] (liu Mm 3 (uin KI o nsm «m ~fl 3 niinn o (uoaniLinJi/ (Kii3(Uïi'»ji3(aji dsmtn mm ? \ 

oji l(m o (til 3 x?in (IK (O (uimnisiri nantn iTT/ini jin 'Ki-n3Kiioi (a(Ln^a^^ 

(jji ie3ïi(^(uiJi-jiKjiKin oAfl 3 (UI o Kiij ion (okihio? ïji tmaKnniTin (oukiajihsdn 

/o o Q . QO . 

(u (UI 3 (i,]i 3 in (irnjin 3 'KI lownin n/m laii nji Hm rknïui 3vJi3ifji-Ji«i-jiKia.-nn -vonncmii. 
tmato 3 iin ~ii 3 ann 3 uiii o (ot 3 (in oi Km on oi «sin oi (ct (ci ia 3 tji in -nn (ki 3 ui \ 
armaïniEj (nmTn ^(n3(ui om aan (ci annmi on » (ki ^ ijui 3 si «m ti a'Vin \ 
'Km 3 (KI ï] ^ji 3 (tJi «m ^ 01 j (kji IJ) (KI (ïin asm Tl (oiokkjji» i^ki^im iJi ini (y (K1 "5 oj Q C^ Q , a Q Q . / , 

lui (fcju yKm 'O -/rKiKkTi 1M1 (ifiaTin/n-m niintniaji (inofn !Kmru)!| 3ïui!K1 jci'kjii ^an Q-v XXVIII. 

/ Q / Q Q O QO / Q 

Itina (Kmnnm (Km3(k(iKm(Knfi(ui~Jni(Ki(ui(Ki(UfKJiiKiTi3CjJi (ukki (ui Km 1 \ 
^^ CJ ^ ) } \ ^ Ö ™ "^ J 

iuTïi3ïn(Ui(inn(Bijniio3iin(i|o in irnnniism CTumi3(injnn (uioi>\ 

Q o Q Q Q 

ïiK(e3ü(aiMmii (ciiui(KniHi(Kiii(Ki(njminji(KiTn3(En(iniiiui(iKTnoN 

^ Jl a- J^^ <«! ^ 

o Ov/ o o Q o Q a 

101 (KI asm loiii ? (KJi in (KiTfi nnn (KI _*n (mn ii nnn m 3 iKm ooi JTUHAji j ^ iti ■*. loiii ? (KJi in (KiTfi nnn (KI TJi (mn ii nnn m 3 (Km (k« 
, Q Q Q a Q 

Of] uKTIJ 3([«;T3(U1iiai)? TIOOÏl'CT1(Knfl (KlTl rkl|<|(WKl lkil(U1 if-j) ttm tkii Hl (uui 3 (u (KI imi o (K) (!sm (Kin 1-j oin o mi »i in 3 asm (KjI itn uj ism 1 \ Ó ""\ 

a Q 'O o Q 

(M (iRaTi 1(1 (KKuosm (U 3 nmii ui 3 fkji «m (n SEJi Jon (isïi 3 (iJi iurn ajin(U(ui\ 

cv / Q O a .0 

fkji 3 (jji 3 (nm dn (O 1(1 (ui asm (tJ) J| i/n owiin t;m(ö «in jon iJiji Km(Ei]i.iKmi|'^cv^ 

9 miAJiiKins TKSiiJifKJunjii'i isiii ïji ofl o o to isin o w im o rui kt | \ 

a o / ' 

(inn KVKin M w Tl w o iH ïïvi o im (um Til lEJi -Ji inn 1 «m OOI! (tJi Cl) (10 ;) \ 
^x}n J^ loi m ^^—> J m (e 3 ijn 3 ri TiT ïsm ^1 ïu im Tl Tiïi (KI Kin o fw t» 3 Kin mtJi3inn (ki (ki uiii Km ,1 \ 

, ' Q Q Q a 

O-AïiKip» iUJiinn «mj M m <in;i ? (m u i^n m -wiaan^iuoKiii^iniuTi -«.r)! -^^ 

(in(ivin3.inf)i| nsTimiin o m 3 itj) a «na is-itó «ïiKuininn aii'j|(uii\ 

, o er- . '^ a o . a Q 

ÖJkmiKi)» uinifimfei MinotKi (KjmMiKi öiütii «iici mitii om, hi (k.i i,xi \ 

(om (U iJi o (cin oaii tJi o (KI ~i o m oji (KIT «in o (ifw.(Kin Kin tJi ctj om i \ 

iE!|iKiajia;i lOM " intuin Kifi ktiiiiki onaTfi .ïu) o iKi ~n ci iKin nsin «uftJi ^^ ts v XXIX. 

\:u 111 3 «1 M 11 lA/i 3 BI Miin 1K1 T) cmin oji 3 ainn 1:1 im aan 

J o Q Q/ Q (inn tJ] MUïin majiiKin3(m iimiK ti) ici 01 Kin .1 aiyoiimn (ui(Oi>\ 

/• / Q ü ü 

O-Aonji» (M«|UKin3cim.3miin3Tiu Kin orui inJi «1 ki 3 iirui ? asm ki hsdi ojin ki ii ^ 

o / / 00 'o 

lan-iT osn Kim Kin ( o (Kitóiii o «n iinjiin 3 kit/i (ik ti -si, inn ^>. 

Q / Q / Q Q 

in Kin 3 ïiiHi IJl Kim 10113 KI ajw.KinKi «in nrim 3 orui min n 'ioi (kji (i \ 

Q 

(jjiiafnaKin3(£Ji3 o as luin o «m icn (iq nna 3 w ki Mm m «sm 3 «1 ii n 

^ öa ^ ö j"^ ^ ^ I J 

asmKimasin qj; tn a ((kn 3 e Ki (uin eji u «in lun Kin (ki wi o \ 

J U ,0 J "^ DJ 

o c^ / / Q. / a Q 

asm (uin ri ïji 3 as o 3 «m osd o .tn «i iH ki \w\. KmTiajiosm -0.0 ■<> 

f I 'o o Q. O 

ojimn ; (UI ï] o -/in aa m aij) 1 3 (u KI o mn ki küi aq (ua. (kii o asm \ 

Ü O o O 

orui (uui lïi ism 111 «juu (i;i ru ïuiasm i(i (EJi «m an 3 o nii «m mi ofui o \ 

KI ann «1 lasm iKi 3 onn n 3 aq tmn HUI i(i tuin iriii ,tii u qK in asm ki ü \ 

j).M3(ï]Ki3(iaji? (uui3Ki(tJiiuinarinasiiiariiHm3im[i(Ki«ji(iTji(ui ^r)|i-s». 

a / o Q , Q 

(U) (U) fKii (tji (ïi (küi 3 (101 3 (Hl Km in «m in(Ui(isï)|i(»jan(eKi?\ 

./o Q Q a 

iHJi(na[]ïjiiaKïjatm3 o 3 «m afi .ui iii an Kin «1 til 3 mm kiii i;ïi (Km \ 

Q a o o o. 

ifui tjj (ïi 1x1 3 (VJi an > Til 3 urn _* tKJi (uin n Tiin o ? «1 oji *- o ki n 

(umin» ö ïidOTJi 1^31™!!^ KmtJj osmotMii 30iifcii_JiT(i(Ki(ioi (Uiji -««.otk 

a. , a / o c o. 

KimniKi (Cifja. lun «1 (UU) ji 3 aoi K> asm (um iii (K1 as om, in unfi \ XXIX, 12 (Biorkjitji {.mn qj; 3 iii uiawn itJiur aaiaüii nn w lu 'M i v 
^(X\ J n/n teu ) 4 

Q / . . Q Q . ( Q a 

Tiium^ifcfl-Ji lïïi JJi Ml inD^i^jiTi) »ji i^a(«i kij ti oji x?ïi > 

q/ 
oiiKïi arn3iiJï)ï>i-H3M|i oaji w cm njj lo kj ïjj mi sj ri oo^a-» 

/ c^ . -^ 

(ooAJiaiTi min» aqnfUj.i(M(Ki « oji kui aji min unflTfüuuma \ 

/ o a . o 

tJHuïnnflaMmi \\m ^ai/ianan ftiitijrii» noa vu ïuj ui oji 'M i \ 

Q o ' 

OSTniCTll (HUI 3 (KI (UI 3 lUJ) 3 asm flK OUIOdJlSKipOO IU10(M,1\ 
Q / Q Q Q Q , 

iriiKDJ (U)iKii|iU) lï] iKïi 3 lu (KI ~Ji ïi« inri -iT O n O osri mi mi ^ ism ai;] -v c, i 

o Q Q 

a.flM3(BT)||m(Ki aTannaiKids asiufKiJL-; (tjnniKi| o»inaonn\ 

o- . 'o 

rmtLi (Uüuii) !M3(Li O O am cimji oji in (UI (KI nuusïi il \ 

■> Jnmtisi, J ii,(Ki, J( 

o . a a Q .o 

111 iKin 3 «1 (KI ^ ifcfl 3 (KI lui o iJï (UI Kui (UI Km ~j1 liin anfi!nn\ 
(isu^ 1 "^ J 

(ism «Lnii 1] itJï 3 (IK (biii (.oin ? (u iki (Ki (um (ki iHBi mi C jïi nsvi mi asm kti bTn ™ >>.iian -u 1 1t] itJl 3 (IK (blll (.Oin ? (UIKKKKLniKKliHBllUlLjm nsmMiosmKin 

6 o oo . . / 

^M» m.Km3 3 Kmana.3(M(Ki fMitJiiniJio (iJUiKm (L'n-n»\ 
I /J'«- dl J s 

o o- o- . 

«rio«i(M3(um(KUtiKi3«iism;£Ji (0(Ki(um«|(Ci (Ui^sTiiasmwiN 

«jimn j lu» (Cl (UI ~Ji (KI 3 (ïui a Tfi (uiism (izn (is mn ann ai (ui ? \ 

a » / Q ' o Q 

(M(tJnn3L'Uif}Kmim3!Kiii »smiKm (m ai ubi inn o IJU ism a/nis; > -^ki-s ■*. 

(oOJtlttSXl mU (iaa'W,3(M(Kl ïSm (lm (KI Ktl (MlfKKKl (yiOTl?\ 

(fc)io(M(in (Km (n(Km3(£inn (isin (uinin tifiairm 3 (Ci (tn (ki (E/i iki {) \ 

f Q Q Q Q . Q O 

fsjKfliJins lUi 3 (M (in 3 liji (cn ism Km (EUorKO «loijm oaji asmu-iN 

I OT w ^1 

/^cr^a Q/a o qq 

o Ji-KJi (Cl ~nn asm j] (n(Ki ljJ-(i*5I] 'M «KanJii/iKma ditn» KmiS(Hi(Lnn -ï-iin^», 

[Ki(ui(nn(Ki3iiKannRA3(M(Ki omi laij tJ] (BI ~ii iwi EU] ism Km KI 1 \ 

Q . "" ' a QO o 

OK Ml (fJi (Km 3 lo (u tq im Cl ■injiin laji 3 i-vm mi an iru «m (ki \ \ 

o c^ / a Q 

(E/i «1 iKin ie 3 aan (Knuru! 3 asm -Jii (KI iirm um 'ïui asm iki _)i J (Kiin asm (Kiti i \ 

. / QO 0,0 CT- 

(tJi ari (M 111 (Cl ~n [jxx\-x\ Tn(hi(iJio«m(Knt)i(uinismajimn|| iii.anno^ 

o > / Q / 

in Km 3 asmwi an m aaji j] 3 u mi nnaKiiiMi (Miï]'(«m3aoi Kin ibj iM o ij \ 
a~ a in -d (11 (KT) ?. Hl ï] Mm 3 Tl o «^ia./ian.tJ] Kiniian iii aji on asm a \ 

(KI asm an Ml (o mi 3 n-U 3 tsm as nni o ajui ie o ( ain mi iiti \ 

a . / . , . 

isti o aa ~ji UI 3 1^ ta (ki kui iru (m mm mio o 3 1^ o asm iriJi -«k r iirm iTi- 
q' q (M(ïJ\ari3aOji (n(U3Tf;arm3 i.ia;ism(Ki(ua OJIH») asm »o -Ji nm (m mn a<i i (KI, XXIX, 12 


m(i5in~j)Kiii «tJiJMiinnTi oiKiannmiKiii lU^TfiasmiKiiix a Q o 

01 (Ku 3 -KM f M ia ;iTa.3 UJi «1 umi asm «m arui o ü o ïunsii ■«>. aTian ^o 

ifcflU)» mono Min (Uk 3 ui «m .•Joi «1 «in leannnMi^oTiiuui \ 

O" 

KI iuioio~Ji acinciasfkjiifl osinai iKinaqay).iKi 8ji(isinMi\ 
6ji.iLij(Kiii(anji(nJi(Ki3iiaii KKKmci.o ina-kotm o(ki'K1>\ 

Q q/ 

rui IK) (isin 'kn Ml jan (KI asain aiti «i l «m (uui (EJia;\ -sivnnniqii ■«>> 
Ö Öü"^^ J ^il^^'- (il Q Q/ 

lEJl aji " " «iiJïiMi ïk; EJi 3 dl on uimii iBi ifcjuaji ï] Htm 2 mji ? o 11 uin mi 01 ion ii \ 

Q / o Q . / a 

111 Mm» «1001 3 aqaaajfKiiMi iizm ciJi un «in i0 3nn)Tn am ao arm «in 11 \ 

00 e- 

i o USB ie IKl 

J "^ cJÖ 

ofuiMKin TiJf ï]iHJi3im3iin(uicuiKiniunfui(UoiisinMin(Uiisin|i -^om Oêh iM OAJi Kt Til (jm -vn ousin ie iKi lU Kin ojin D KI Ml (Uïi osiT \ 

1 ïiie3im3iin(uicuiKiniunfui(upasinMin(Uiisinii-^Tfinö-i>. 

Q Q a 

«m oji (KJi ~Ji w o 3 o o iToin 94 nonns o iq(ismikJiM(iv 

s s ai aiL,w J J ^jj J J J[ 

o, a o , Q □ 

oian<i«i3«iMi (K/l Kin -ja onnn itn (ki ojin mui on (.«i a/ui (kji in \ 
J \^ ^ , J \^^^ 

a oJ Q 

(ifui nnnn 3 o [1 oojmi anino Oiisin tji u ism nnj) 11 a (wi laji tuin w \ 

00 o ü ■ c> 

HBi (isuioiii ï] mui (Kïi 3 rinn Ml Tl (Kinaoiiunn3(Ki(wi (innanjKui -s^wi®^ 

Q. Q Q Q 

(UI l) IIUI 3 m 3 01 3 «] 10 «1 1(1 UI (kfl (UI MITIl 3 o (KI 111 (Urnil Ml II \ 

a / o o Q 

(ïin Ml ie ifJi anji 11 a -oii asm «in in (kji m mi asin mi «m m nnn lun \ urn asm ojin é (ïi 0.10.1 3 m nnnn Km oiia o oji (i(in (Ui (U (kji ii inj) mm o (um mïi 3 ie 1 \ 

Q Q ' /■ a 

cumTu (e ^ ie ? m xi 3 ui e oriJi (in ki an o L'hiii iktj ni n 

(KJI (e o 3 imi » Ml n] in 3 Tfi o 01 mji ann ifi (ism [i (o (.mi mi asm iktii asm | \ 

Q Q - / 

asm «1 asm Mj n asm 11 (tji (kji aiut ji asm (K1 ajui si in (Ui | iï] iViJi «u im/iosin \ 

~' Q o Q a CTv 

(UI (UI ann 3 UI Ml cymn ojiasminiKiarui MiaaninriMi (ukon 

o Q 0013. Q Q 

Mm (ism inn ~ii ie -Jl m (e OK 3 aTi aanin .0 Ml iKJi iOKiii-J(um asma^iasmii -^.finn'ian ^ 

/ / . Q . / ' 

(Cl tn iKi (u 3 o ie m (toi miti (e ïi in o ï-n usm muaji \ 

a 

KI 

CCI ^ osu 

, _ . _ '/ Q O 

(MiKioq-J] (Kiati tai¥j, (UipiKJiosm m aq (is (wi (kii asm a_Ji(kJio[|\ 

0-' ' " ~ ' Q Q ~ 5 

(kn»fl3(Uïi3m(Kin» (Kn3(eji(Ki_J|ieae (UiaKiien iqo (KJiojm (D.in;i~si.uin(i-s-i>. inmoAJi MOjmpitmie iinaiiS' i(Kian_j mia (oho. (Ui ie ikji asm m ari os (wi (kh a 

Q Q 

imiOT)? (Kn3(e ji(Ki_Jiieae (UiaKiieii 

I o ' Q 

13 (KI D «I ruin 3 (un i rvin 3 on ojm Ml Ml lil o 3 ojm 3 «ri fwi o wi (ui | \ XXX, « o I o. 

dsin lui »n -jii \vi» t] til «Il 1 (i t), nii\ xe, *>■» ttj ixi ti kj) f 

(Min (o uinnmiïiniJ m «nj i«) iiji ki n o «di i '^i KniJiKirji ku \ 

c> a cv Q Q oo ./ 

IKK «lil O) iËiiiici(Kio iriuiri isii Hl o ihJi mi ULi «IJl U4 vanuijix XXX. a o a / / / 

«j HUI «m j m» » «1 o isui HU ~iu aTY) UI «luxiuin osti im ï (kïi tiinn «iio *j ia,i i lt lisïi \ 

, q/ , Q Q o crv Q . / 

mojuiKidfia. fJi (iri in 3 IK i a 111 cnnm (mmai» mt\i «imïi mUcnsiui in!Kip\ 

asm IM1 1 iiq «1 KI (iqaiiKmi iM anmai! oji m iJi o hi m tn 3 ti ui C«Til"iri itJl wnjoiiN 

Kï) n«) n tevi (KI «iim cm > üsm tn ooi uin «nn nn ui (kji wim kti 3 fkJi (^Kin «10 ~Ji kïi ii -v onn x 

I ' Q a Q i 

iinn m Km >A o a o «Ji «w omi o ïiji (Uï) IJl ïiii Tfi (K1 «1 o 3 ia fj-ji 01 «1 1 \ 

Q O c> 00 a a o > . 

itJi in(Ki tn n uu lui u 1 »-ji tji oji o mh o (i^;i «11 ii o -m ci w » «u -ki Kti o \ 

Q o Q Q . O . 

iKïi(m|](Ui3fisiniiri iiuiriii'isin lO IK10 omio ui^cniiicii)? (tJi«i(fcii»\ 

6_*jf]J)moïigioiio3iKii(OTa(EJ|TiBiTii](tJi3Tf) fijfM? KinMiïJiiJiniKijj xin-^ 

o o / 

(Wl (O 3 ï] lig OAil 3 inJlTIl fKJ) [1 ? Tfl (,:i (KI Tl Kïl KI «] (lil «11 OiTm «] lï!» (KI Jl lAJj IA.] OSü] _J1 ' 
Q . O Q Q O Q , Q 

c^iuiri» (jji a'ïinon aiiiri o ik iKiin (KBiorinsn ~ii3(i<m|iKin Iok» mti m in ïui mi i \ 

ö'^ CJ ö ^ ö J Q^ ^ ' ^-^1 

ikn (UTiU-uiiitJi mtjm'i (fcjinjiiiK(CirMognn(Ki|| tói o asm lO) in k» o \ 

6-siti(ia)> (KJi (inai(i ifcji3biri -vinniin tusii Kin ici lo wn nnm (iiia iïJiii/i[i(ui(Km xüii^ 

nAJinsm (cm (Uiu(Liiiasm3iU|«iniijmnmTfiO'iaji(ii(Ki iki iVijisW (O o o ifLii \ 

TH dniiiKin^ (urn iKnn3(K)|i> (e,i oji (inn (wi (joi (ki (K1 (cui o m ki ie » dsin (tii ie -Ji > \ 

. Q Q O Q Q / O . 

(M ^ e 3 (kn (in jm (KI 3 to 3 ie (Kiijm e iKiun « i kiu 3 (r»ii ism ik] ~/i j cm e m \ 
o (in iinn ie infl UI (ism Hl (in 3 (Cl aji lui kuiti 34 »ji «i t Jm niin 3 ton lui tJi ki ti 1 x o -^ 

KtnoKinj iKinaim irnanC'Hi KinTiunsm k«ki 11 Cum asminn(Knn en>\ 

/ O , Il <:> I I ^:> 

uïin(ismu^3(ui (KjriKKKUiAflpdKKi (uin'eoiJi*«i(Ki Jiii«nj|olasm3aj|iui3nj)Mi|| % 

Q 

(kjiinia)? (wi o Til ï] lAii 3 (IJl 3 lu (UI mrumi (vm (uhji3iU)iki]iU}(1jli«]ui fKJiein3\ 

tJi m(uiiKin3le iti (K3 (ki -uimn (um(Ki Tiin«ui((y (isxi in i'L)(um(ï)^3 -«ka^ 
/ , . / o Q 

O aam (KI (j (uso TimriMiiu ïjiinn tio (m n 3 iji 3 to z^n «m m. afiajaiin\ XXX, 6 o (J. O Q 

!tji fi Wil] IC) 1 3 osn t\ia «i nRain injjM'ïi'UiïUJtwiauaTn Kin_ji3»fn'T^(KT|n % 

6-Ai5niiKi3iEfl3«i(UA3Ki)i3tma'i iKni (11(11/1 onmTi (ö KnA Tfi3CTttqann\ 

csr / Q Q Q ao q/q/ 

rwiiMiKTna {xm aiHij)iuiiKn3Tjnn nsm (ui e ki (kihtj) luiin a m ci 3 > ifjiri jajiKi| \ ((imiiaWKMTllKlO TnOLniKKlJI (OfCKliJI «llUl IKl(a(>JI irinM3i]«i3m(Kia!m_flM3(am|3M!MTiiKio TnoLTiniKiji leodjui «| 

, q/q ./ . q 

rEïiafKjianJinJiaTiiui ruwurunfl (Kin m lOJi joi niin aoiruiom Mmnsinau mni -«kinntk 
V-3 -^ ^ Ö O ^" 

-' , Q Q C^ Q Q CvC^ 

(UT(iJ3 L'Uïiïiinay im asin oi (orui Kiiinaijïuj (Ki:u ci(isiJi^aiKin| (WiO? t(1 (kJiiEi|(«i\ 

^' sa o q/o e^ q" . Q / 

(tJim n (11 o iKi (W) a aTiTii (OJ) liii wi mji (U (iK (um .uin (h w (kd (iniin aiiin m oxi (K) n \ 

iKinnnn[|(CTi_^KiavimnaiK3 asm iuiii n!\ (uimi (M (Kin m (ism 3 (uui m 'ui (ki (uiti 3 Loji ^ t-^ ' 

/ . , o Q Q. / <3 '' „ 

KiiKiJi ina aj> uilji «n «maiJi asïKKinaJi (Ciojkkji (eamuinniviaiKia/i'io wnrt \ i(n(Ki-JiniaiKi-JH5iiiitJi~J|?Kil| (iKtiiin (ïuiiKi(iJ|(isinQ(| miwoki.tji-jkui ^IV- 

</o-cr^ / Oo/QO q 

iriiMiKinaiKifi in dJi (uu p izi asïi o ~n a/in insm (ki im -it itJi orio (Ui L-m flUTi3(KiiKi j|nrin,Kïi n 

nsm m MiiKi -fl 3 KI (UI 11 (wi (Lmil o is inJi lUi iki uin «in m3(U fU3iKH_jiKi(Kicrari ^lun ^ XXXI. 

a o o- q Q 

iis\ii(isin3(nn m o ik 'UO aa a (ui (bui(ïuifKJi(Ki ifcfl.\ 

^'\ , C/VGJ ^ 

Hl (UI iKm aihn arnkTJ) anJi itn (Ui (kj in (uui ik) ii fkii ai \ 

iKi » nsin (KI jiTTvusin ~n SI orui Mm (K) I lu (K1 ? im ikh 3 (Kin -ii 3 ,kiii .j \ 

( Q e^ Q / 

(wmnin anjiTii^jOïJ(i5in3(kJiïii (KióiinaMit^iii] •*.a(n'»- 

o Q ~ 6ji.iiST)[|ici(i5Ïn aji IK1 uin m (ifl Km onKimU] (M o o | \ 
Ml a Tl 3 101 ^injinm.i(i (Km on o it a (uin «iii ainn ^ 

IKm-d».T(l((U (M 3 (UU (Km (Uin (KI 3 KI (nji ^ 3 «1 o 3 m ->. 
T vj ain iBm 

«iaa»(Ki (iftfunnalan v, (ik nnii 3 ((kh (iq «j ((liifMaiiii '^q,"'» 

Q 

«l^tci onaTfiaismnnriiaJi wuijiski-ui (uki anm oiin oin \ 
o 

(jjs-i^ (101 J J J Ö '^ XXXI, 10 ^ (15111 1 Hl irn 'Kti -;* fM f)-Ji inri i ijli u'i um j mn ti ^.^ ^ 

o i"- Q 

Jisu Jl ^ K3 j < J| \ c\\ 

o o 
tflOMiji OJIMIJ 1 1^ (Uïi (KI Tfi M onji O amri tmtUN 

(imnn3((OiïJt> o ckhi am (m (in (U f (UTn3(''kJi\ 

J ^ \ Ö ü » '"' 

o-o 

«l.«l)|IHl(n(UUl KW (KJI fkJl Kil (KI Q Cïl KTDin itJI -il Km il ^ 

loi o 3 a Tfi (O ^ Kin (KI CM o n (M imii a (o >i 6 -^ 

/ OC^ Q Q 

Hl, ^ J ^ cm SI ^ 

(amuinamt ifiiianim (UifKunjKKrn TfiojLi 1Jl«l(li»(^d^.^ 
^^(j Shi ;^ Ö I 

o / a (3 , a / 

asm a-m (om ki a (ui (ki «m «i ih 3 kj ~ji tii ofnnorui cifuhan \ 

0-A 3aji(Ki-jio (utba-imii aim imiin «i 3 (^^ (a («m kïi i •» Sj t^ 

o Q , Q 

Kïi (KI i] 'U] (KI ji (n(U(M(in(ta oRaHji ijnjmhsj iiiKm3!ip\ 

Q a oo a / 

(k,i aii 3 (Hl qf; 3 (IS il (fcn (KI (wi oi iinjiTi (U nnia(nnn\ 

M 2jI ^^ J Ö 

Q . 
(KJl 3 KXl Jl 11 7 (U (Cm J (K1 (ISïl (KI O OJl O (UI (IflaUl (KI il \ 

Cv o c> e^ 

(jji 3 (kJi 3 .Kin iKi itji ~ii (um iKi oji Km o £n (KI iJi ainn iJi i -tk c. ■%. 

Ü Ji ^ O J O CJ cJI 
(CTsanaiuun aji3(L3i o (Km (Wi mi ii ui o «i (um «m ism 3 ki \ 
^^ (y S 4 J I 

lï) oAJi (Kti 3 K) (kA3 tinn ifciioAJi (KJi amnnnitA. («j(iii(ui\ 
'al 

«13 (KI 3 EJ] Tl on 1] (Kin (Ol in IKl i£)l o -KJI Km rU 3 (Ut (kJl jl > 
Q OGv o- (3 

i-ui aiifl (KI 11 oiïKKJi itJiasin aio» iOiasdAJi asin (K1 nsm (kji i -SkJfU"*. 

(Ki(KiiiKin aün ^o(ki (um(Kij jajiO(h-i-Jiiïi(Hin.'i \ 
^ojjI asv ;) Lgjl XJ \ .) 

, Q o a / 

O-A 3 (u (KI -Ji (11 Cl o (um asm (UI dim iJiifKKiji (ïiiocmin 

ex I o 

1(1 (kil (vm (ïi dan 3 (Km as (K1 nn aan i Kin osin «i asin cti (K") «i i \ 

Q 

ajui3(ï]o (Uio (UI (tA 11(1 aTO 3 M _ji (£Ji i]i Km -Ji ani^ -*,iLs,~s>. 

/ ' Q Q . / 

(ïi ojm (u 3 o iKm nnm Kin asm iKm 3 -vi iq(KJi (K1 (Km yum \ 
I d" Ö dJ^ J onniKBi oK Tin asm Jïi «ld an (Boxkhi aAJioiKKii^najan \ 
^(isi, I ^ ^ w 

icm. (KI ann Km aiiin (ki (uuiism 3 min n (ïi rn o Km (in \ 
^ GJ d I >^3 

a Q Q i 'Z'^'^ 

lAfl (Tl asn O nJi 3 amfi an (joiinii asTnnMi(ïin3(Ki -«koxi -s.. 
(ki, '-^ J mn (El, 

o. o o . ' 

KI 3 iltlJl O OSm Km -11 llsl. (UI (LH (MOjm (Ul .'U3,-J10(M.\ 

o Q 

fcll(HfKJ1 (}013«J1 KlT13Ml(-JlAJI(ISin\ IKJI Tfl 3 Tl (UI M (fcJl XXXI, 10 Q / Q Q Q 

ooa aa»3£Ji afliKinlU'Uïio (Ufl. oRainaasin-aiiniKm _* \ 
^^ J "" O -'U) "™ 

Q Q 

Ml (KI J iTj UI iKiJi M ^juniifismns miKi3Tn «](Kino(Ki|i -«.imü ^ 

, Q Q ' Q Q 

tmfoaji 3 e aji iKïi _nn Ml (KI Mm om in on mi (in m mi m iiaJiji > 

a ( Q 

nnji nm [] 3 tkJi lUin iTi'mxi miti 3 lui oji inn mu m 3 o l-nii mn ii \ 

o KI lUiüi Ml 3 Kin onji aaJi o Ml luin Tl (Wi -Jin TJi M) II -^ (imim-ïk 

OSin iKIl MUI . 

0, mflainn osinMii mui -J». rai ouauf asinKinaji TJijpsn o)(Ki(jjnJUiasiii(wnmi (usanmn mKin«ui on mïi 3 ie mui ii \ 

m itm non 3 (uin arui 3 Q-ti inn (Ui asm tn ^ mn mi oiri j (.'»-'• ">■ 
I on, ^ Ein 

Q / Q Q a o. Ct^ 

«iiaMiomi na oikhoji ^if: ok onn aiuiosuuai in 3 ~«»nnn o "*> 
(KuiKUj^ J cg O 

«TBJii 3 nsiii (kJiTn 3 (isiinn Ml MUI 3 (mi O inJ! KUl ism «1 «1 Ml |] \ 

/ Q / / 

Mui3Muiaaiin,Tii3^0(a (lanoism nu w iJU) | o \i5in \ 

6 0^0 Q / 

_-D.3UMi|| Tiiniamj] in m imi om iaji o mi i^o\ 

mimasiniKifi o o otklü mi iJi Muinnnn fm((inj| -«kifirKnij • 

in3ïi(iciiiui (CTiCMJiLm nsiniKTniKi| aji(ie(K/nnTn3as».\ 

5 / Q o-cr^ , >^i 

'i| UT OAfl [| 3 !in uui i?m iri omcifiatyi. (kjim (oiukijin 
( ^1 cm I ^ isu o IX a o a / 

Ml 3 'M 3 111 Ml o IK aiUl [JJl 3 U O IVOl lïJl m t'M \ 

^ d" '™ 

o o Q U / 

osmin Mm n rui mi onim i/m tkJiMiJOi) MioriTiMmdsmïKi ^:innö-s>, 

[nm. anamj)!! miEJiaatui itJioMmnnji-n ntitn osiiiMmajiN 

/• / / Q . Q / 

OJi.3axi3nnnjinaxi(Lnnii5mjnn cim-in ^onri uianjin \ 

ex Q I Q I 

Ml 3 ORJl MlTl 3 Mm UllSm (IflCkl dOS O Cl (KJl (Iflft (cm \ 

(um 3 > (isviMi ~Ji nu y nsm mui oaiKum iism n m) (uu asm mu (is » awi ■&. aan a 's. 

a / Q q/ o 1 

ofui iKinnnnn Miao «urn nii tn asm asiiufui»Jil~!HAJi(ism \ 

(Mi|(ia)i3anaiilanii(i,:i tui m i^i 3 > mui oji asm Mm ,1 luin mui 3 oiinn Mm | \ 

, o a . a o Q / a 

ö^annKïiMm in o lii asm o -Ji ojm »n L^Ji oxioiix 
U Ö ) m 2J| 

o / Q 

osm Ml [1 im 3 an ï] Ml tniKina^ aji3i,3i ruiannn» Mmaïiii(fcJU(infl|| xruin t,-^ 

/ oo e^ 

(M O 3 O (Wi on asm EJi 'fcJi anum a nri üm 3 (kj) \ 

wn i ^9 GJ 

--' -- - -- asmKino otisC'Mx i(iinJi3annsie|i n/in otui o nji 3 Mm n = ""?r 

Ol «1 «BI TWOJl J ¥*!. (UUlïlJIJ Cl Uil 'M ï O ~J| «1 KI fJI ol" K) i] 

O Q a 

4M usxi » jo t(| IK1 m Cl njuitórnn rji wi isiujin -Miin ia» x 

o o 

C1(K1(K1|J CI-JïltUJ'Klil HSmHTII ÜSÏ] «J lïTHnjj qKKin «]iUl«1\ XXXI, 24 / Q Q O 

-Kil OSIIJ 
C-J| ISU ifcd II in nii (Uïi uij) i5in *j) (}.» ct o kd «1 1 asn lai aji ■», ïïi ha x (K1Ï mjiiK)[| «] isin 3 ,ui(Ki o Til » Til (imn(K)|] «aji(isïi\ 
(cm »fn nmn mui3ie;T[i(umin)i(m KiimtJiïioji «n^ 
«j(M3f ï|Kin3 (UI (umï? amiKin (m^uiibj *iiomiik»>o\ 

/ Q Q Q / a , . 

üjiMnum asïjiKiiui ieji 03(000. tAJi OAJisuiteiii (o^imtuui». 

nn KI) tvmn (mfnji aan uji 01 qc uk nm s 1x1 asm 3 lïVi 3 \ 

OKinTfiaisin^ibidTm dnismwinji oa «m o fkju m ,] \ 
c^ / Q 

t)|IUÏl|l!K1|] OSinMDltJmiKl lUjI^ flnB]KTm()«llN 

Q / Q Q 

I I Q , a 

to ? lu 3 iifl lAji (KI (KB (umn a (ici o iinji 'itm asm m ki mi i] \ 

Q Q / "" 

o o Q . Q 

m i)w (Kïi 3 KI ^ (vm osm -Ji (ie Dï! Mïi ^ ik tuin 3 mi mi mti ,* \ 
( J 11, 

o C> Q Q Q . Q 

(UI om itfl 11 asm Kin (UI Cl fta. o (vmn (im (ki dsm cm 3 iji ui ii -s» ci iti ■ 

tfllCl^S (kJliniKMl tJlUlf ltJ1Cl(lAJIIBmT13C'M\ 

Q ^ C\ I 

KI J Cl 3 Cl (UI (M Oin OAJ) KlTfl Jnfl Ol Km 3 HJUI 11 \ 

^\^ Ó Ö , ^^ (11 

a o / Q . 

(UI itii ~n Kin ^ Kin ki tdIiü Kmaim KniiiKiji T(iiEfl_l|\ 

Q d Q 

KI > nTO,3 oji OKI (Eiiin iniKji osmKi asm ikïi im ci "^'iri^l,^ 

in 3 m (UTiAJi asm(Ki_Ji"i](Uitii (ta iiainfi sji m lum 3 'M [i mi ii \ 

o . o. 

Kïi (inn insm ,1 itJi ki nm lUii MinirKi nnain oa» nii (unn ki ii \ 

(EJi(Ci^i3 !M Tl 3 e;) aji Km £11 (tji iiJi Ti (k/i kt (ki ki l \ 

J ) "^ )cj o '™ J 

oxiojisi.'Kj» (u 3 030.0 asm asm TiKiinmuKiojmii xicioii-^ 

/ o- Q / / 

n (Km 3 (u 3 Ml ji asm «m 3 on tji KI e ^ (Knn 3 nin ii «m ntim \ 

c^o / a Q / 
g] «iKma KmïU3iuiEii iiJi(tJi(iJj'in)iasmHTinC'M\ XXXI, U : niiÖ! 

Q Q 

«uiBi-* asnoDsi tJnnoJiJJoi iï\]iiuïnsin_Ji(iK» «j(Kinï\ 

iiuKKHOMÏ uosm (UKKi o (Lnrnn » «TUïUKin (uiJi?tno6^ 

CL Q O . / Q 

KI 1 00» iKiin » (niiui iisïi iKïi (hl Tfi lun Kn ui rui \ _. 3(KJI(ÏJ13 
Ó (KI fM IJl i) nnm ta om.um \ UI 3 imi 3 (KJi ïJi 3 (UI (LI «1 (KI y 1(1 nm lïi)) (KTir) o «TH 1 \ 
t|(Ui(Lti|i|3riasin(B(| (KiiTi asinnjofin inivi fisJosin tm-vi ~*..(qS| ■ XXXII. a a / Q / (3 . 

Tl ifin(Ki (riRa wn aTin 3 ofui Tl iiriJiin (isui (Kin m Kin 3 ti ui oi ïiji \ 

o Q . o a 

(tiin (KI asm «1 Min m (Kil -A o (Ki (Kin hstd luii (ki mm ns ti on flJl .TvJI il \ 
j™in^Q I ^ O' J "^ J 

'T . Q Q Q / 

luidJi ifJi ofuiaTin «(tJiooii 04 sjnminnlfloisj uji (tJi ti ooi » \ 
•> Ö Q I ^^ 7 / -^ ^ 

Q o./ 000// ü 

(Km O (KI iaji(Ki m asm IK (ui (ism ti (Km asm (Ui nnm asniinoxH '^.nm"*. 

<^ ö J d 

Q Q J Q. Q , . Q Q 

(KI (um (KI [i aru) 3J1 <e 3 asm ti mm iji (ui ojiii anji (tJi (u (ki (m ti \ 
oiKjUo (onaiui (KI 3 fki) oji (um (IJl (Cl iKin («(Kihsm .injiaJiojudJli] \ 

6-A(aiiaTin oji(aim, asm E)i(Km unstnn kkj (wi ai ~j) 11 ? (CTnnm (noiKJiji' 

. Q. ■ 'ex 

(KI asm d] KI (KI ~Ji uia(Ki ^iaji (Eii iJi ;inji ojj lAii ij ti Titinnnuiui '%.ia'^ 

(UKKidnoai (wi 00)1 (kJiaju)| on an ojm a:n rwi a (jOi (mn ti mnosm (Ki | \ 

(O asm (g H«i wm 3 on tn (Km ajm ti oji ti a ? (M o Km Km (ki \ 

o Q Q / o 

iTJi aTin 3 arm 3 u on jïi ie ofi ^ «n oji (ui ti hm riJ)«mTi(u;iTi(Ki|i \ 

Q Q Q Q Q 

ojm ie 3 01 3 » (jji ozi -Ji (11 aan 0^111 aai ti (Km on «1 «1 ann ïimiui -^iq 11 ^ 

\^ S J \^ J, ^J J dl 

ann asm UI am nn j asm m « (tui ti (uiosiii (kji on (kïi 3 iism ok on n n 

j\ I . '^-^ ö d 

a o o 000/ o 

aj|(Liiaxi(Ki(Kite~j|rKJi»flan(KJi(Hi a(iii9<i(Ki(irnxi(Ui \ om on »<i onn 3 (KI on ti 0:1 ok ti »^i .iru (O -ji ? oa | aan tn ti (M n \ 

, Q Cl , ^ a Q Q /O 

0-* tmn (K1 Ku Wki min in;i asm cui (ki (tn 3 ost) -ki) on iji aan asm ii -^ XXXUI, r> XXXIII. «sm 'HfkJiSi'Ki (ïimnjiTmmoi» fu Tfi o a-ïH «i Kin «iii ctïimii «1(51 Kt\v^ Q Q (X wn? ttAJi Ml w -n Tl (UI imiinHvn «tmi oïïji» tii oim wiinna ïuaxi ^innx 
MUI Mm» iKi oionii (fcji(Kii«i kïio STijïh» osmC^) tti ui a 11 o w kïi \ 

«(UI «i iS(ct MTnUXlOKlIJ-?! MCT '^ '^,*9j| j^^ï^'S*^ "^Jp 

«Ï103UKX1-* (UïjSiJCT "lofmKiïïjoiaïjïniKtj-Jniuag CTKi|CTjp o-^ oa-mlCT tf-ji«ij (K1K113 iiumi-ïi fismoww (in«|(UJ)j3(U«i xq,-^ a 

(KI 

( ^ (l^ (M 2 'O -J1 KI -;ïi •" 

Q , ü ._. 

1 «IJOIIKI 

O O Q O- Q 

in (KI (Km 3 UI (fcfl Kin lu 6_*3 0^'i~J>o^?i«ixJio JinojinSTfi (ijiuiniijui (^ i^ (m re -^ ki -/ïiinn n 

^(lA «jUginnm ok oaa (43 (t^ 3 (>ui iJisin (ïijnjiWTii^uiïiiaJl|lM -inim» > 

dl iKiiïMirao Snw «m3 0(fcnHÏï(UHii-Jirii-^ a5inw(jiMKin«i| ^ap 
^ asïj jsu, (3 J ^^K <-Jl Cl 

Mia(Uin«|Mi.misTn wnruowi^ win rkl e^w aidJiKniflw^x 

miismï» (mi3^ri jaia/i ït izi (K1 jn kth m^iot ini o 3 (w 1 kïi ^ Wjj o -Jii| «Tj ^ o ^ u^ 

min^cTO^ ^io(o(n3S^aK(Uiri«|W w^w (mi(i^3 «hos-ïijjn 

e^iM^tS- (iSidji aotuiw-Jicioci^ ^ moi (ijKing (ouin!m| ^6^ 

ikiw(U)imÏi(ki oSniS) oji ^k in (ism m «1 -nn ie mi^ctï ot m ci > 

(umwiMi kjikhi^i (innoo^in asm mieCTiao3(K|o«j^ »ot)|«i> 

(e3uui3 oionnw ism ^ (TI (uin ï nm mi «1 (kji 3 tS ct 3 in timn w 1 1 miKum > 

«|CT3»fl,i OMÏ aKasin(ïjom9. «nnj^woSi MiCT3«|ajUJ «| iaji n nn 3^p ^ ^ XXXIV, 1 i^c^: XXXIV. 1K)(KI1(K1 (M IKnn2(UlJ)[| (KJITl fM OWIKI] «1 IJJ O lUm TfU imiU Tfl a^n i£J1 [1 \ 
o / Q Q Q Q 

iKin-di.iiJi3iKin(Ki (UïnsmoJnsiniKmiuiiisin asiinKjiuiiiia (kJiiuoisinikJiTiïiuaji \ 

KljW (LH lKiaJUI(l5YU (Hl IKÏI (flf) UKI O O f lllkll ISTH (KI Til (O (U) 3 OJUl Oïl Oïl (KI \ 
O - O Q O Q. 

isno oji (KI Kïi ICT1 dsin «n M (UiJin iiK ojui osïkki lai inn (H1ii o-ii oji (tii (Kin n 11 inaTon •^om ■*>. 

J Ö "-^l ü J <^\ 

mniKi aji (KnnKiïiyi nnaonj) ii ikii (ü, aan 3 (onaiAJi MiTKuasïi (isin(n«i3(^jjia\ 

(unnaiLTi inicïi anain ciFjaMm aoi "-k (inn 3 (ki osin iaji oiw. ojiimiK «s om (osïhaji \ 

Q Q '"^ Q a. 

lEJifkJi? (tfloji dsiKKins osin osinMi-miino oniia iKnn iki (ïji u aiin i;i nnaTn^oaairiN 

a.QQ QQQ o Q 

KïjiKi (Lil tfl «ïi (UT. (tn (KI inKuimn «1 aan (KI vxfl ojiTii iKKUJïanasinoanajimiKKin ^(O^ 
O-A !Ui 3 ikJiTfi njiaim? iKi (KJi> iKiin Til (Kji (KIM asm (Hl inn (KI Kiii ajioio(Lm\. 

CJ ' ' P --^' 

Q O Q / . / 

(Wj|ir|(uiïaai)|j (Kinin iKm 3 (ki o 3 o (uiii t/i (tian wMTnoon (VJioo oRal^ (kji l^^^ 

Q Q ' Q Q Q 

(isï) i^n J o (iïn(Ki(ï](a <ij\mi k\~6\ (ïji«u> (hjurtn inn tkii tuin (knaniHin (KKiiTiTOnn \ 

QOQ / OQ QQQ 

(ü -nn m O O (um (KI (KI (im aJin 2 (Hïi (KI (Knnaisin luinTfitunn -yn iu(niin iui3finnno -««(Ciii ■ 

Q Q Q C^ ev Q , Q 000 

£11 osTH im i] (jJiTi (U) (KI Min 3 tk,nuin jfl (Kin (U) (Kin (KI asm on (VJi KI (o nnn (ki nji iki | \ 

o Q Q . Q il 

(Uil) Il an (KI _Ji (Cl ^ OAJ) 3 (K1 II in Kin (KI (EJi o 3 (oiiïiji (KJiin nfifi.T(innnn»U|i¥i,(iAJiala^(av 

èjiuiïfk)! «K(UUi(ifla(Kin M (o^ ojuiiuiimmjifM (kjimn ikkïiti (KKtlinnmTis 

, ■, q/ Q Q ' a cr» Q. Q / / 

O-A (U (KI ~Ji (Km aan -in (mi 10 asm [jjiin oiiaatm OHi (fcn o iian aoi »inn2Um(uiii •^O'v 

Q a/ ,. Q . Q / 

ojiiEJian oji lim isïi iKiTji twaKiiia^i (wi atiajiasin sjiainuui^admn oji L'fJi lai \ 
^ J J J ^ J CJ^ ^ 

o Q Q o Q 

asïi EJ] aii (Ki (EU an in win 3 iJi (ui asi'i cmaanj) n asin(Kin (tJiaii^oaaii !KJl3(Ul•^n^ 

QQQ Q Q Q/ 

ani(ua<i (Ej|(uin(KiiKTn iki3(i,ji oAJioFiaa^iaai (ui (Uin asin an (Kin aji an -nu o («m itii afl | \ 

Q Q Q 0> O- ^ Q 

iKHiintmin asm «ma lai atm 3 (Ui (Ui asm «1 anmian (tjiasojmafl oRftlKm m an jin nui (ki ii XXXV, 7 XXXV. o Q 

OJI H KI o ISïl «Jl im o OJl «1 Kil 1 'M ? . 
\ ö_>*miKm> oo(KJi| Kioisïi «Ji iFti o oji «i 

(fwa nfi«(iriJ)|| ojinnsin w m mn ( ijj t(- mniuj) tsoiv 

o . a e- /O Q. / . 

iK>«i(i o IJl MM o«iin limnsmiïJiJTn -jji (o \ 

o uïi KI (iiii 3 OAJi (isin KI aiuKii KUiTfi (m^30 xtmnx 

, Q Q o 

Ki3Ki(öinn injininj)KimiKTnï(Uïi uijifiaji Kiiim\ 

o Q Q C?^ / 

aiui «1 UI K] rwn «1 «i oci jk» KimTnCKi\ 

o Q / / 

(CT1 [1 m Küi Km lUmiuJi Knn «13(^1 «i«kij fkJi kui ki -mti ■*. 
(IJl K O >> ^ rf 

Q Q Q Q O 

lA^ (U) n (K) (Uil 3 a Tl (KJi «m 3 «n an Km o «m wri \ 

iKinii(Ki3 uiinKii] [in~nnjnJiKi(ejiqF)[|Ki miii Tnaianarix 

(Uil (in n KI _nn (H 3 asm (etn Tis^anaijui iii (LmiiocirïVN 

o Q o o 

«I TfU (um (in isin ist (ui umi iKin iqiAJi asm (K1 i iïji3ibii)|| >c)|l x 

o. / / / / 

(lan nfiaiTJ)!! (vjiLwibi (M(LnnoiismTn3Ltfi-'U)(i5m\ 

o in(iAJi3nnn[] (ctkkijkkki ivjuoji? ki (uimKinsiKi «iiitiiN 

(KimiKi-JinJi(Uinasiii|i xkmki oki (Gïi mKm(KiKinKil\ 

Q Q / Q / 

in nsm 3 iif UI > a n (iq » iKin (hi (a on iKi j (KI nj) o inn iïj 3 asm ■*. O ■«. 
1 \ Ö J^ I «5 '^" 

Q Q C^ O 

IK1 3 (um K) (O Jv» (UI asm ktii 3 lan oum (Km (U) hui lU] ki ii \ 

oJi iï|(«i3nnnno((ism .ui Km ikji iKi -jj itn (uin Km arm 3 in (ki ri % 
ojm 3 > o Kin -A (UI 3 ism ki Kin (wi (K1 i'kki 3 1^11 oiwm n \ 

o Q o I ^ ^ 

Km in 3 001 (um (in (IK KI 3aTnn.ui nnaviTm itjiiKn t>,a-«k 

iiiasm3Ki(iKi asmnnTfjan 'ts-'jn'i'Kl ia3(isi)| onKi \ 

/ c^o / Q Q Q » / 

niofl Km nam (KJi3itn_JiKnmKi(biasm(ibm;KiiKm \jsst\\ 

o Q Q 

npia.(inj) n iji (k/iSTKitH (}jnn3anoTn20Kminji-ji\ 
(f-ji nnm Kinin(iK(Ki (njituiasmu (oiumm(Ki»(KiiJi(injasmi^c^-%. 
0^1(0 K]i osm KI -ji om (ism wjKifl td onciljgn (ki 3 i^t \ 
(KJio» lOmosmKm (kio «iici iKiKmirui io(kjiiio\ >su O I S\ _ o ó Jl 

o-AïoJiJOdJiy nmism «iMm^w (M(ujimi[| «itijui -s>,in)i -si- 
kh mifl in,iKïa leaiuiaTi iKimT(i(iKi naiaojiii \ 

/ , Q . o. 

(1 ijai j nji a i/in I) Ml 1^ o ti im aoji oji ihi tJi o a ici \ 

Q ~ Q O . 

(u Kin -ai 3 f ojinovU (^ uk 'M asin 3 o oikiejj ^an\ 
a o o o 

(KUn (Kïl J (H) _Tn TH IJl (K) IIAJI ISin Ml n OJlilK» dSïl QilJl O X O, "»> 

MiMKioJ)! asmKnaiiM 'ïJ'^i^l tti mm 3 ikji «i mi («i \ 

o / Q Q. 

(un«](Kioii](uin(uij)|iKTi) (iKaiuia (kitii tii intiTiaaov 

Q Q Q C> 

Min «1 IJl (Uin (UU) (Hl 1(1 omi 3 (KI asm (Kin 3 (Kin ibïi 3 (ki % 

Q OO 

ikJi3 (MdKiKisKin ajui (UI ijui Ml I umKiinm OJI tji a ■ts.aiui -«>. 

/ Q Q 

(ï](K1IU (Ui 3 IU jl «m Im (M ItJI OOllliJ 0(UI(VJ1 IJUIKÏI \ 

Q / Q a Q 

imojaii Ml asmuin (wiiuTin 8;aiJi(Ci»oim>\ 

o Q 

iaj)3(HiMin (ïiiKina oji lüi (U (W (o tii (M arm asm «n \ 
(^ umosi, ( 0^ ö^ «3 

o cr^ Q 

(UU «1 3 isn Kin ism ~n (IK (um (uinaTinui (UsaqKmo 's^tiano-^ 

"^ J (jó J "3 

11^3? aiw.(!aj)| (tJi? (oicinin ouukuu) im inatiMnsi \ 
f q/ q 

0^(l5ï)|M1 (imiSJSm lO(K1»KTn ilSinïl(fcJ13M10^ïJj ^ 
Q Q Q ■ Q 

(iJi ï] (a OJI (um (a Ml im ifi lui mi ibi wm (u 3 (U \ 
(«^^ Ö j/ O J «SU 

/ o 

o^3asma(£ji ui «m in urnri (n on uui (e («i ann 3 «m «iicidn -«knnnnai tk 
O J \ I I I "3 

o Q / 

(UJI (11 W 3 (Kïl (Um 3 SSm Mïl Ml (11 mi mi lU OJlll 3 IJl tl Ml («1 \ 

/ Q Q Q . 

aan an -Jm 3 Kin asm (.ik) «Jm i/i ui kïi 3 (ki (ik «] « 

Q a o 
(KTi dj ïJi 3 Ml (UI asm Ml oornc 

asm ïf) Ml Min 3 «m uk itJi liui 3 Km mi in (fun^o -ü.l1(l^(n- 
a q ' , Q Q 
(K13 «UI (iqoKSan (UidJi (nTn3l(ui (KiiTi3oa[i-ïi3(iJi\ 

o o , al 

atïKUisasmanaTn o (UisosmonaTn o (Ki (Ui fM -Ji (ui it iMi (O ism \ 
asmMi(|(i(f)a (inaini/i uoi (H (ui asm ~ji (un iri(a2Tn(U\ 

OO ' ; Q 

Mm(Lr)|3ajmnKian(kJianMi3 (EJiicinin (a5mn[]iia«3iKin -«".fniagn -«>. 

; Q OO' 

(in 3 (Bm oj ^ 3 (UI Tl (um (KI asm (um tji n (HI mitii n \ 
iK-i, ) V_3 1 JTij risuJI 

c^ " o . a Q 

(Kin(U)3lfcJlKïlJttJl~J1KTl Ml (JJI (ÏJl UI Ot] 1/1 3 dJl IKI13ïUl>\ XXXVI, 6 /o Q Q 

(inmioii aoiKiJ'J.jiiajOKïirnim i-jiKi ïcmnjiJN 

o o , 

C13 miMlOl «lUTI (UIKUfMUOI U) IK (UI «1 «UI O - Tfl ï XlfïlOx XXXVI. 


(KTi *ui o ~nn 3 JdJ» a jm 3 o cti mid istii kïi asm m wn 1.1 ï nmn cti «1 ijtt 

~ QO Q o cv O- 

_, Q 

(KI EiniK1f|(lf)3(Üïl3ie|] in IhT) 3 (Cl Ö ISÏI n TSïl miil KÏ ïUI'^JIOKI x:im -v 
Q / Q Q Q Q □ 

Tri(Kii3 inm. «11 (m. 302 mi «ïitti kuii'i ïi tji 3 kï) aji 1 Ti iKi}cin<U\ 

(tjnn3 03 iiifl(CT)i«m^i;Kïi(Ki >u«ji (kitis Ln3Kin jüfKjaJioii v 

a o 

cii[|(isinasin«i'ciKin|| iki3 onjjuutiKi tio» nnaiTJ) ij wnri isr ki 1 \ 

o / O Q o- 

o KI 3 l/n (KI ^, fiK 3 (kj» mri (öl ia;i rvn kbi nsm 3 ki fi.11 isïi iw iKD iki i -xan^ 

o o ex/ Q / Q 

(U(Ki? (JJiïij)(K) tJiicijrut (tJiKTnai) nnaci3((Bii nmfEiiTnjN 
o- . Q a 

lUIMinmiJ 0.'U13(U4l.3fW(Kl (Ul(UlinT14.3(K1J3(lK(lAnilStJUl\ 

^ ^ cj "^ 'al 

asminntKJi ji dJi ie 3 m) w ism lïin o (hi kiii ttis Usm ikid nji ;rui \ 
Ó J ^ ) ^ J 

Q . a O Q O 

En.ïui> (iJimiKB)» (Kfl o Tl Til HUI O «1X13 (öKtjin am ikn in ï| in uu ] "^15 1) 
«11 (KI loiii onamj) n 3 (ci (ki w n* -ïn k\ tti 3 ki mi kh ci -kji ? \ 
o TfiTT) 3 (in (M aai 1 (u m (0«innjiïïi (U 3 aim isti iki »aji \ 

Q 

Til (11 10 »ti il (KI ïi «1 iKi ~j1 aoKinin» osniinn »Ji3Kin_*3Km_JiimnjjKiKi,i \ 

~^ . . Q Q a Q o , 

a/ui asm 3 ïi in an ci iki on jin Kin (VJium in w tJi w ti tJi mn asn 1 -^ o x 

cv a Q 

(UJ1 asm .0 3 tl w ( jiTi 3 (lAj) asin (Ki fj^Ti (M 3 mn Jt. 3 isn _/] in 'k,! ^ 3 \ 

Q a cv c^ Q 

(kiMi(yi.3ti«i(iKin(KiafU! asm nnn iionaan an 3 (Knsiji au ki lo Kin 1 \ 

o o e^ Q o 

(Km (Km fKJi 3 an (Hl ! (UI 3 mji o (in KI imi inju<i _ji nnnn nmi onn ^ 
Hl, a^l^arm ^ J ;^ Cd J ) 

/ Q cv Q o Q 

O (in (KI asm an ru [] as 3 inoTfio (KJimTfir ki in aji kdi (Uj -^a^ 

cv, Q / Q e^ Q a 

asmii;m\Mi m(^3 TfUiisjlsKmitaKmi-jiiKin titu» j tn~ffl[Oi Ki(Ui(kJi[|\ »(K)|i3(ö» ns3ism KinaoiajinKi j{inKin3Tji «m asm kt asm 

n 01' 
Ö Ö dJianfl» (H(ran(Ki(Ki (tn (KI immnino-i o in axnn(£fl[iN XXXVI, 6 iiuKUJiï 01 Jii KI p lan iiw n O O KI aTnism mi (i i Kinmnji kij ■*, c^ t, 

0> Q o Q ~Q 

an Kïi 1SÏ1 1 ü 1 asm w -n!i Ml in wdsm TiiKmatn» «m oji o Ki iki n \ amoriKi? itJi aspi J nn a .nin;i aoimji (mi m o tj «uiio cu fui» -v 

(M iKïi IK) Kïi til 3 mn «1 11 1 1» Mm o (KI Mï) Ml j tji KTi ia 'imi in 3 \ 
Ö ^1 ,'"' Q 

Q o- Q / , Q <3 

o<i (ismiw EJi (ciiiiMidHrn (ism«m(iji fKjiiK!i(iflfialfuia«iin(Kjiji -«^iiaji-»» 
^^ ^ Bi.01 nm I^Jl Q^d^' ^'q 

(UJ asm (CT rni ] 3 o 3 !Kii [| itJi (i^ uj in (uin ki iw (ui ~n 3 tJi _jj mi o «ui » \ 

Oji.(Lii(Ki-)ii]iKii)f «1 asmainn a]:0(um(yi(U«smi| ifcn (oo iino_ion\ 

ajiir]^tnM)|](Ki~/i3Km -jiomiisin «mun asm(Kii«in| ui in 3 on lïjt nnji 01111 n \ 

o-/ a . q/ Ja 

nmjrmiii'ia-nii ii|tim3 (laaaiiiriisiniismifi (uiniisii]nsiii(e~ji(um(ciiiajiMif| ■vaA-s». 

(cm n aan ism 1KI Lfl a an o m{^i (kjitii (knaarmi (kii 3 til ^ mi ») Jfu ? > 

«ilTi 30^11 (ïjian~nn(e3£jiiJi nji e (wi ici(ki om m iïxi:iq,(fcii||\ 

(i3(Ki!a^ «\m in(KTB)[| Ml Ml «jinoK imn in nnnn mi _ji m ifcjiajiatm|\ 

o (TV , . o Q / Q 

0(M» aK3 (oaoJi <tA (UKKJiiajKLnninnajnanqKJ.inn (jjiiOdK -^(uui^k 

MTIMI aSïl(lJ)(K1ü» •»! liïKISm MlTfl (ISin (K)IOrkJ|Tn(KJ1\ 
(3 /o (3. ü o- . / o 

oji iie (Km 3 a II KI mi mn (tJi .irui in aiin ki onaijgn iji si Mm iki ii \ 

Q I o- Q 

111 Mm 3 Ml inn n (CTi n oinMU^flaiu oflKiniinji oaaci.3(Ki(initJi !Mkt)i\ 

Q Q » Q 

(Uiisiii» Mm3w> ïioxi fkji lO^ ajiMiHin(t]'KJijiU3Mi fljin 10 asm in II -^vam o ■«>. 

Jl i Q Q o Q 

Ml ■ ■ 

^ - - - c^e^ «]inn3iK*Ji(o3(iJi (a-n^ iirniojmosm (mjji? mi M1Klnnr^n^ 
-ïiui» (iiOTi 3 arm 13 05*13 Hl 1 ojiasojin TiiiJmn3 iinTny m ia (uin nui (ki | % 
Tfi «i4xiMiasm(iJiniiMi(iuun (tJi Mm inn nVi oji 3 arin dsin mi (ia;i \ 
6ji.(U(m-ji3itji~Jiii](Ki-JiMi3(uia5in mmns. m\<c\ ir|iaii3Km !K«-4Kian ■^.oinain -«>> 6~*0 3fM az\ (EJiiïiin (Lm oriJi on tii aJiHTiMi an~.'n(ciii!JJi Q o 

an (EJKïiin (uin oriJi on tii aJiHTiMi ~ 

ÏSU g [HU J j/isu 

r , Q Q 

0-* (UI (KI 1I aui (UI n Ml o 3 mi n tji (um os (kui aq ism 3 on mi ti (nm (kJi qR 3 fo I aui (U) I Ml o 3 (KI jl Tfi (um os (kui nn ism 3 on » 
(in Oï M -Jl 2 (U J ati (i|(a^3KmKm oum mitii mi 3 muoii ~ji iKm f"!']''']!"^ 
(UI asm (K) Il Ml » (UI 3 isin (UI Km (BI iKm mi ostii onffoi «1 Km oan ^nm in -v 

«ndoi asmtM oxi ï aiui 3 kti onJiMm TjïJioa iïioxkki (tji (UI (dl (loi | \ 

/ o o a Q / 

(unn (KI Ml ihji ï] a Mm asm asm (Ciinn (kji ? (Km nnnn ui tji itii \ 

Q o-o , O Q 

(Km Ml asm3 ojiman (Kj kiii ti oji asm MmiiU (tJi (tj uin asm on (kh | ■>, XXXVI, 19 a*fl usmJiim npimtwiowj ismHïi fMimnnmui mwuvu Knuiom. x^nnü[|■ 
Q o / Q o Q O-C^ 

asm o iHDHK) IJl -Ji 3 m cmii mi üji ici ouin (UiaKj iJiinn (j,Jiri(ri»\ 

Q . I Q a er». 

itiiiMif «» ö dfïi 3 «m (tJLfiiTïi mflnfn o iw 3 inii ia _jj utn u-^Tiini . 

/< Q Q Q a 

o Jl o 3 IM aOl 3 o (KJl 3 Itm OAJl (UI o OJÏl o 3 o Kin _A KI) (Ulfl Tl \ 

o o /■ 

(KJl(Kin3ltJ13HST)J3^ Hl 'M 3 OJI Wl flCI 'M (UI (Hl 151)1 «1 KHj IR IKI ■% 'm O X 

O a Q o- Ü Q 

iiJi asm Cl n (KI lui (Cl lai (Ci(UfMMin(n(Ki (uin3(MKi(Lna5Tn\ 
f-^|niii;i.iisu(im ^ | dsi, 

iKTn(Ki I(ui3a'imia3 ctJi? osiiKKin (kï) o Km m (m itJi3(Kji isimn(tjiKiii\ 
Ji ^ 1^ \ I Kt) J 

^ . / a / Q o 

(tii(Kin3(,(kJi3 [Kji (im[i (ui'ï-'i(i«i Win asm (t;i3'ifiii3(n (UiiKOjm-ïiinnna-o. 

(611 (■•^1 JlSl, (T/ïl OTJ I 

Q Q O / / ^ 

iKi(fcjj(Bïi«iiiMi<n3(U(KiKin nsïKKin (UI nrinsiLnnii «iiinjia(in\ 

Q C?» a / Q Q Q 

Tl fiiin3 (KI Ti^in3fKi(Tm(uin (U) (ui isin fwi «i 1 3 (U tti tJi (ism \ 
(KiiafM.iKm!|3 (KI (kiio 3 uui (UI (UKtflosm ijui iKm -a 3 jji ti ioion 0^ Ö 

asm urn (KI (j 3 (U 3 o (Kin n (uuuKiii ioojim tji IvJUU o (o asm ojm ism '^.nnn £,>. 

Q a Q o o 

KHiKi «1(0 Km ici -lïi o (KI (Km iMiKiit]t(iAJi3KmiKi~n(moasm\ 

C?v / , O Q Q , I 

a . Q / Q 

(KJi iiJnn 3 (Km (U) oji ikji «m iki lansm (bS- in Usm in lo iri itn d \ 
J m Jr\^ nna^ ^ J| 

Q 

armKm3 (ii](kJi3 03(Kian«iii an(UfkJi ïJidoiiïiajm ti l iq n.ï; o (K1 -^ iim lan -i^ anwiii iciofkJi ïJidoiKijum Tilinn.ï;5 Q Q O 

00(0 9213 aaiKaiïiin «mosm arm o o asm" ~ / Q Q e^ O 

iKi m\ mrKJi3anm(Ki (0 3nnn onjiiKm (Km o axi an «i (i «m o arui (Km (Ki a \ 

^ \ \ [isu om «9 4 j 4 

(n. / a Q . Q o oo 

IK1 (KI 3 (um (KI (nno. nnaaoj) il a^i Km ïu o ojin aan 3 kïi kiii hi (ui 3 \ 

Q a / Q Q 

arm n asm asm ïfl KI atm Tl ^ mn asm lum «i 3 cina3 \%st m iKi an m i ^mn i3> •*. 
dl O"^^) , ^- \ ^^'' 

VA asm (KI nnnn (ki (öisrvin uruiKin vA-n (£Ji(KiKm| osmiKm (uin(0(KJi|] \ 

/ a/ Q / 

ormao) m (Wi 3 ie (niw, anaimn (UOTimmmTi oJi ie asm «i oaji \ 

cna a / a Q 

(wi (Km 3 (Hl (.Kin joi (1.4. 3 OK (KI asm ojui «m (jji ii ki um tti ojm asm \ 
J/J arm (wa ^m.\\ <gj (^ 

6o a Q Q Q 

-A(UKioii (O 'Cl asmo(KiTi osmiaiii-flOiUiaK a.ui ki^ -4>;iTiiiiiJi ■%. 
Q(m\ Jnm J ;^^Kl, 4 XX XVII, 1 :ug: XXXVII. [6-AivT Tl EJiaan? (kiti'! «iKHinji (ma(iriJ)|| tiioïi Mi;nii iKn kij j ikhi o -.nnsin osmoiin 
im 4j\ •?! luin •?! ? (ïinmo «n/i «i inTnnfig,-ii (o(uin(isiin]iKi3(k.n(Lnn2i:nïjmaJiii|(Ui\ 

(VjI ü dïi aiT jsm iKi ^ «1 Kin o lUi «i m Tfi oji asm (kji w o (Kji iKim ti lw iu «e ojin \ 

c^ o' Q a Q a o 

lïin .ru iïh ïin nsm ja o («i -imtui inn m ? in'ï)*Ji{ \ia3j\ «i ,inj|f «iiii j «nri o asin -vnnn -v 

oaa üQQCïv 

oLmasm (KurKKïi iiiiKinj asiii wi aaimi s (Kim itjn «i in inin iïji in wuaii ici(a3\ 

odsïjtu -?i-?i(kjmi o nnm (kneaBmoan» (m .imi um m (m onniriJi «mi fJj«|Tn\ 

S-AfKiiKiiaji (uiKm-d). (KI m 0X1 an o ï ;wnii ojin non mr (ïumiid «nn «i o inn | \ 

- -^c> / o Cl Q Ml «1 C) (uiisï) leoiOnsAii Tjifcno m^jiSiiKinin «iimim osiniuiazKKi -<>ri ^ 

^ Q ü/ OQQQ OQ 

O u Mïnn (UI Ml «1 tn isin tiuxiCio *1'^ o asm (Kjitii (Ki ïui (Ui axi iKin arui asm ii \ 
J «SU f™ J/ O nrm (KL, <J| mSi (Kiia«|niw.3iKm iwn aa (um (ki a:n «i ui «i 3 «1 o asm on» wnfiJOK om""' 

o , o . Q Q Q QO 

~ 1 loji iri Mm oniu i;iiuazi ui lo a^n/i mi -Ji aui oxi o^n ion ïuj oAfl (H oen ooii o soi lOJi iri Mm oniu i;iitJiazi uit 

lu ami ojm laji oji ^o"ii5in lui orni ici 3 um (VJKHiMnn ajuiMi(Ui(C)*n(iJiiaiuin| tknii 

(kjiê(Knna<uginjioKi(Ki(utajiii(^ «iwuhitii «nn tn ~n on asm os Km « oin in | \ IKlTlt a / Q Cl ' ' Q a 

ojiasi!) (KnC«i'Hm3Mi Tiio^Tunn» ioaiinMui (fjinnnnKmnj'asas TiiifJi Kiajij|\ 

o o / . . Q 

OflüUosinarifKJiaasm ninn? (ja o on ifcJi asm (um a oji asm MmMi leosmMijj Mm arm «i/i ooi ji \ 

Q Q QQ,Q" QQ/; 

(KJI n (um ajui asm oj) mi(CT)i Mmojiioji) (Hinin -u ojmoK Mi3i^ajmirijmiii(Uiinii? -«^.O-Sk 

Q~ c^o. Q c^ Q Q 

amam lOdJi diojmosm MianojiiKoo »<nn(KJiii ïa ojin (ki aai (ifui -im aiui (kji mi ojm iii (U n \ 
-^ J \ J <^J ^ cJ\ ^ ^^ . Jl 

n Q OO O- . Q C^ / 

oïAoiiJi axiojmasm-Jiasm^osm iiKKKyiMmi uiniaflasm T/KKiMKin^VKmMjjj (iJ| ai (i^ Til \ 
(M ajn OK (Eii (KI (M OOI (O asm ami (K1 in Mm «1 n^ iui mi nmn in 3 nm Mm oj) asm \ 
(umuiajmanjiaJinïciiS? Ti ajinS'(a inoSi» Mmosm (EJiinuiKm aciajiJ)|(ina (uiasm ■«►S)-*. 
(Eiioji (KiiTi «imafbil. (W anoTKCii osmMiKiasm aoJl ii axi on (ïj (VJio (hin anjianJ\ 
6ji,ie(Ui(KmOTi(KiSrï«iacu)(iiïi iri (tn i ooi -4. t/twi Tiajm(i]MiO(nRi KmT(i(W?\ 
osmo (KJI ojni Mm 1 (KI ismMiaxi ami iKi an (ki on mi »o asm 3 (tn uiii 4ji(kii(Kn(MOjj\ 

Q O* Q Q Q CT^ Q C> Q 

0(111 (KTTfi nimnjiosm Mia5mr.nm. (kjimküumioo (KmMioflKiinsTm (Kjnaflonfi ■<».c^'^ 

o / Q Q "^ 

MmiyiitJioJi asm (w ojmavm on Tnn (k(i asm oa ojin >u (n a-ti (um osiiicï) iisiiitikuin 

6-A (Uïi ïui KI TTiciSi (HnnoAJi fMiïJi3(ffim «imjiinMi «uiii ,uaivi3Kin Mia™ itiJlf \ :iAi5i: XXXVIll,2 

owoMi KiftC]^-?i osriuiün m liJi mn m arnsti Minjisni«i_Ji Knin üci'Uïi ^ 

Q o Q o c^ 

«iioimiKi nnniminwi osn in lun ui a jj o Ijo (un «nin » ^ji kïkki] ni 

6ju,JiaJi Momi? oiunmnsm isn m m j «i isïi o kiio Kiii»J[|fï.j»J tti|«i Kmn9Ji\ 

(oiaTüonKoani lO «ui j aji asn kijtii idTf i m in iii (Bïiwinn3 TfioïuoJ . 

S\M-r\ «m 3J (wi-?iKiniimMin(iw isïiGi^iBi'ioin/iq i^ qcntndai \ Mosinin MmKiniKi (tJi3a5i)| itniuni'K/i lUfKJiisTi (ismn ijKHKijoiri ciriiuïi\ 
TfiinoiiHi oM-Ji (U13IWIU n;w.o(in nAKm-Jiio unn 3 ktiiiïi 3 KiaïJi«i\ 
MdnoiUKKsimiKi osmiMiKTHo MiKTnooo~'vmmitóimnt3«i3!MiKi »j ïji 3 tti i \ 

r, ' Q Q a CI^ 

OïiJiuin (HUI 11*1 fKJii'i 3 iiaji iiui iHiTnlm uk hi mikh Kmin] ki ocujmiK tkitji -.^ 

j 1 O ^ ü "al o^^ 

OOOIW (KI Hl Tfl (mi (tflOIKl (KimTna-ïjLlfl (KJIitlllATTinC1*J13!MOT«lUSimn(|\ 

((U^ djui oiioi W'eisTn (K) ojiis^MTn tiioti toohiüuj iisinCM)C|inJii;in\ 

«1 iBiniKioui; oi^ oiKiJin TJ) Knnstiao «iiji» tii (ui 3 nro osïi «l hjui \ 

KTH!Kio(u (ism (KI lUi (inn (u Kin 1] -KJi o Kin om TninuJi (uui3uifnn)iajin inn -ximo-^ 
} ri ■" CJ ■" C ^^ 

n (3 O- / O O Q 

(UIT osn (injiUKUKKïiioocitJifciw? oci^oi(H3(un tii n Jin i tn uoi xjm ^ 
(MOciïJia tknomifkji imê. (KioKin3Tn iKOAJinoaljgn in o ^ in ism «i i v 

-^ o cv Ö / -^ / oo 

.ïiAïui Tfi (wibï) (kJiosmi (KI Kxj ïui 3 (U in w ajiinjioooj oo| — »""- 

Tn.£ij(uin«i m\ o i;|Kin «i Km lEJiwf cti ie3(iïr)| Min ismwïi o O' XXXVIII. 

(ni miao ie uu dsii ij w o ji iMKiinn (mcianj)|| sji ^ iJin üi kii nji i ^ 

Q Q Q Q Q o 

o (U)]!? ivjiCT)|]0!isTnflCT *ii3!M .Kï) ism «KOibTno (uinKnnavi)|\ 
»«i(ki(kSii(K11 0(Kiia3riM30 ui inni'iOMMO axi (Uin ot i x am ~«. 

«^ cJl !"}) J ^& <'^' «-^l 

Ó W (KI 3 Ml o illlCiaSipi (lAfl(KlIl-dl (EJIOJI («1 3 Kil Tl O ^ TH Kïl (K1I| N 

(Kin 3 imi (Kil (KI II oin tï mïi(ui3M1 okiomijj ujKijj (S|iiajnsïi\ 
'^ mji)(|»ai (isini]Kio«j(uiniu^|Min "eiuiJ"»^ «tüsasippi ^ny ojino \'XXV1II,2 :'us6: 

Q / . Q O lui ji <) «1 (Km ajïi «I KI (fcflusr K1 1 iKi (CTi mniuj) imooaji uïjO(kJi| •*'«^"*' 

OAJi w «u ï KI üJiMif dsm Mino oiruiiïjiuin (wi tii a irunAJi (m « 3 \ 

□ . a Q Q Q 

«iTn» KI o iBidflaTii Tfi oaiKiOA usinKinKiüunffuiuan (uiiisiii\ 

una anojaaiKuiniBiKnlJ ti30[| ki xwicm kici (ki ^ o ki \ 

6^3MïiH|i aw (K) nnjj lAfl o(tniK)iöi tno? «tniuu) asin tikui -s>,r)| -v 

«lOiCTi asm KI -ai KI ormKi «i o a lUi (Wi ï urn (MJnsmji EJIH fkJUsmasmN 

Cf ^ ö JcJI 

cv Q 

oAJitniiKi tfl O tfjiaust joi o on KinKinKi irit» orKJinJiKii] \ fuui o KI -Ji j ax) (UI iKm ï o KI (KI ] mm KiimmiKin najiimumoiunnnnajunjinx Q (K,i dCT) iï| (Kj -Ji afu KI Til ooiKna oazKon lamj 

6j»,3(Ukiii (KiKi_nnKi momiKi TnismtiqiunasmaajinakaarKUÏ (KÏmsm 
JU J dJ / ^ 

(è li;iilKïKl (K1«1ltJlü(K1(Kl (tJ|IKl?(KTr)lH aTflH Km (ïuiiun 3 IKI n \ 

a Q 00 

(emcKKKKm-A fk-Tindoosmiriamn «iioki anfloiaTKaMKaKii] ^ 

^(^sm2 0i1(llK^ •?) (tJKKiïJi in inTKKBfKifiisïj Kin o ra «n iktii -^ S) -«k 
(^\\^-'\ !>5U J^^ '^ J 

I O Q QOO 

OJVJH (oiojinï (KiniKKm3^(Lnn;in nmfeaijo imntkii (LnKiMianp / o Q a . Q o 
mtn "" ■ " ~ " "' "■■ '"" 

^(ISUKl^J^ (K1(K1Mjnin lEfl o 1 !KJ1 -Jl IK ? (KI IT TJHtJI (ISUI lïj ÏJl 3 KI Til KID ICTl ^ 6 ■* 3 UI 3 til n (UJi (KI ~n (tn -inooaiKi «masm lodnn (Uim ïxi (um (Èin kt ii \ 

QQQQQ O ac?v 

<-> "10X1 KioqKi ^c,-», imx. Kun a o iin (innnin dsm asm (Cl Tnie maxi o Kiaqt 
v_5 [lii^Ki, ^ om josu ( J 

% asmimwi (isoniAji oanoa (KWifiKm Tn(e ojiiikiij (wiTnKm(Ki|\ 

Q Q Q Q 

IULI)(lClIl(KllK1;Unfl3(lK «1(1^3 Kl lAJl llSm 3 IKI -Jl OSm (Cl mil (KminfUftX 

iE)i3 3(}Ji jïrMi||mnafw.3(Km asm (oin o mn ru ki | (wiKmKiji (im«unn- 

Q 00 

•)s^cm (U) j(in!}oii:iJi3fKJiiisiii (leoniidJi (ujiki| kii)(ixi3 oji o lUi (tn iki n •«xirui-^ 
(Cl ~fl lu (KI [) (uiin KI 11 

J ^dl . cJl 

losim osin (UI KUAJi asm (Cl Cl (UkO _ o Q 

rwKCi-Ji'LiKKid (UiinKiii (uiMi3(ci KI Km(Km(Ki fKJi3iJin Til Kinasm\ 

asu 

6-di.anjm najKKiasin (0 3asi]ii osin (ui kuaji asm on ci (uli) ^juieojin 

«m KI onji on on in ifJi iïji mi iki ism Km ici o ori on Kin asm \ 
osn m\ ïoa, usu Ki, r^t 

'^ -^ Q cv/Q a 

iio(U)||3 aaiism-naxi (ein asm on «u ikh (Km (tn a::i oq -jit» onaniia -<> lUi ■«>, IC13 «IJl IKKUIOSm ((UHAJl ITJI 0X1 OQOl 1101 -il). (IfltYl 3 (ClTIl IXlilTl ( \ 
KL, j3 ^^ 1^ 1 

«1 3 0^3(^1 aan O KI an (wi(uin nmojui 0(inci.3 0in(iiijioin lan >\ 

o. / o Q. 00 

(KJi (kil iin (HJi (Km 3 tJKisin (ki (u Km (kji tji (kji 3 (ci (kh (ui Km ki i \ 
(j' 1(11 osn ^ (J : 'D,9|: XXXVIII, Ifi 


mmo mnj|3inj)|| tii *ji 3 lU ^ w rubii nnniniu (v^nm ci inn mh !Bïnn|| ^ 

o Q . Q Q Q . O 

ex Q Oa Q Q O' 

aSïllKl-Jl ISm Ml ~J1 £J) «UI Ml Tl 3 IJl (KI o UI Kil fb«l n ÏIJI Kfl «1 \ 

JÖ ^^ -^ 

, Q 0> O Q Q a Q 

tJiïiin (Bm I Ml Tsimn 3 (Oïi Ml Mïi in (UI (Mini'M ojitomkui -«kinnox 

Q e- a 

IK1 f asm ism 3 rui Miin 3 kïi ti (Kunn mïi asïi mtiti in -;ïi njj iisn a mi j \ 

(ïiasmimn (K13M13 lUiïJiui? osmMininapMii (Jjii;i imiiifji^Tieiq\ 

Q Q Q . a Q 

(KJi Ml» (yi 3 on ïin m Til UI (Kisamasm in (m oj mi in -nn hui mith \ 

Q c> o 

ik)ifimpa5ino-rti[| Min«]ï5in3iKi-ji(jji3ifjiJsiiMnn3ifcJiKin|iajijiLnn isna'joii -Mnmnn x 

Q Q Q 

iKU(Uïi(nKi-/injsin MiinsiKiïJKin^nnciiKiwinMiMi'kjnninniix 
{ J "^ J JJ"^ "^ J 

/ Q Q e^ / o Q 

Iuji 3 lOJi ij\\flj\ Min ism aTin oJiniKi-Jusminajinsixi Ti'i-jiO(UïiijiinKïi|i\ 
m U J ^ ö d 

I QO<a/ . a Q o 

Ml 3 ifcJiitJKKij] O Ml (Kim in (ïoiinano isin mi .iinïiMieMiiiainnfKJii] ^ 

'Q CTv Q o c> 

^0P^a(bil.M1^3^nlJl(lJlJI(K1o^ iukiiuuiik miïiti kisikitimtimh xïvininx. 

f Q o . O 

O-A jooosmin (kjnn3(KiTm(iooïiJi(LiJ)ifuii;unn(uiMinN .jooosmin (kjnn3(KiTm(iooïiJi(LiJifuii;ui! I? M11]- 

a / o a o Q 

onfEinsin-n? ifci»(H Mimii(kiixi3iKiKin(KiMïniKi~n(Ki'KiiKinMnn\ 

Q Q / Q 

(Kïi3«ui(Ki> MiTi najuiMin rm ajin Ml MTi tikkt) Min3(LiJ)| itJi iki n oji | -^.nmic)! -tk 

QO Q (BI (jJi3(EiiJi(HiMi!Ki(hT(nji3iunn(kJi (Kji3i»i(isin(Kii (KiKTiinna\ 

Q a ü a a q 

(KJM<in3Tn3.un;i ncuiniainnMi uui asinMiininn aiui (uli (um ki (u J n " ,-. j^^ 01-- 

1SU ^ iBiiiiisti (o lonmi 'lui oi (U 3 lÉ} ojin Min ï] M1 TmniJi oino- o. Q q/ Q O Q. 

(KI 3 (uin Ml iKi (Cl (IK 'ism (KI in (uinin tti (u (U mi (Ki m ui 3 \ 

OO^ _^ IKL, .ISl, 

Q Q Q a C> . Q 

(Wl 3 (£11 1 3 O 3 Ml O T/l 3 irm (VJI » Tl «UI Km Tl OJïUmi Ojl KI (Uin lAJI \ 

^\ ^ ^) ^ ^ o ^ 

(o 3 (KÏ 001 3 (f Jl -Jl KUl it|iIfUlMl|l ifcJl IKI (KJI (M JJl IVJl (U O > TKKKWIMIN 
Q Q Q . 1 Q Q 

Tfi (inaMi n Ml (KI (ism J aaiiTKumasmiKiiiUJiiiBm ïuiuuim miti xTniSx asm (KT) (ki (UI (KiniTicmTi if-JiiKiKKKEJisKi (yi3(Lnf)|nnrui ai \ 

'Ov a CiV / □ 

«10X1 Ml wi(U) aaiiifcJi3 ajiniisin (£Ji(UMmir]'KjiOKm3!Ei(Ui urn Tl'^l)''' 

, ' / a/ o a o Q 

an3(Kifi> (o3nnm miti3(IJU)[i (üiooiosm asm(KiaajiUMi lJlïUl(^Jl(M^^ XXXYIII, 16 asmCwciïaw nSwo-JiCT ismidun nn on iKina aiinmiKKiwi T>,ann <^x o -Ji osïi isiiTd HO in on Km i aiin mn mi t 

K\{ t\j\ic\~iï\i oKm(W(KijTnia(JJiuinm(Ki3imiir]ati3irruinnKiiifK)io|\ 

o Q Q / Q o 

ïjUEïimaA (KJiainuii icjmtJi» (uicin ui m» iKnn3((W(a(Ki!kii'Ui[|\ 

«nji»uij im-?iiKionfïiiii<ui (KJiimn (wiiruoimi(a(iiin(a(ui<inn[]\ 

(fcjioa asiniKiinji(KJiJimfiann|] oaji osïi ao o m.,! (kJiCTjiuis 

XXXIX. )!KiiMi -^.finnanji-tk fejiM 1J1 o OK afin Ttn (IJl oji (ism nw,(iaj)[| tkii twi mu umi o (ki (kJi | \ 
usm onJi ikimmiTfi IJl [1 asinmiKTniinmJidtutuiiKnii m ti omtikkjiiki o o Q o Q 
- -RH- "• 

jifi asinmiKTniinm^dniruiKnii m ti o «in (kji mi ii \ 

o Q . Q o . 

MUI osïi EJi tein Kiii oi >iaji 3 onxJi ra jsii Cl (uin 1^ o (uui isïi (um \ 

/ o Q 

fïïKiK Tfiiyi (wi >(tJi -jj (KI («m til (LH(Ki» araaTioTfi (KJi(e(iK -«konn-v 

o 
(uiimnosin (kJi (KiKtiiJicuaiiTn Mïitui nsmwa (uidJi iai(ui(Kn|\ 

Q 

(KJiuïi (CTionn (tl Kin 3 (UI. osojinMi (fcJi(i5in(CT(Lnn(U(m(isi)i(uiJio(ui||\ 
asmoidsiiiSiniiimji leïflon (Kninjiofiaiin (Uiij o on (Vj im in mi | \ 
(S Ml m (in (Ki (o ö Tl o(iS(Lm(KTn (in(i(Eji iTojiniaoJin » xia'% 

Tl XM^\ (K1(llTl((KI MIiaTm (ÏJl Tl OMl (U IJl OOa T/l (im Tl (KI 11 \ 

{ ^ d J <A 

6 Ji ojin (UI (U) ifJi in on m mi oji asm nzi «n -ninsin mdi (Hi asimn o (kji n \ 

o- > Q o Q 

(EJiaruKM^iJLn (U (kji Mioasin nnaaru) li (Hl (a (O asin (cn non \ 

ojui asïi (Km Tl ftTiTi Ml [1 mi3(m ie o (m 2 o -J1I1 onji (in (Km Ml ajikn > ~s>.ü|| ^ 

Q q/ q q. O-C^ 

Ml Tl (UI asm onn (IK asm 3 (KI (fcjKum (isui arm mn (ui (un (wi (tn (vm (ui ii \ 

CS. ^ J c-JI 

Q a 

cm Til (Kin (KJITJI (KlOil (KI (KI (e (KJI (O «UI (ip (U (IG Tl Min ? \ 
Q Q 5 

(i^dK ojiHift, ïioivvo («(KJI 3 (vm asm (uuui ajin£)i(a(iK(uui(iK(uui\ 

otxmi ismmn (Kiiï(Km_Aa5m3ieasm asmMm ann(am Mm(Ki!K!|^TfiKmMi|-s»6'v.] XL, 7 XI.. itiiin(ani nBaiajn ^ë^ iiiM (UïiOfMTnfMDUij] ^ (ua.nnfifnfliKi»aiiufnm n 

fkfl3iHTn-i(i.iïsiiJjSasii)|| Bjiciiciioaaruii-fi m»i4;Ttiaiai.njiisT| Jji3 «itn(>..iN 

CJI <J>^ Q o ./ o 

(wnaji asmomiu ii (iJi ru J lUnn aT ¥i wmi UKbvuoll o lo in 3 nsii ti noi) 3 tti \ 

«^^ ?™^ Ö • ■ o ^^ '^ "^ cl o^ o 

(nnï OKÏ iOii.)3 (iiui ïioii/MKa umi iKitiinonfias <inal«p kui 1 iin «1 1 oisfl (m 1 JUi 1 > mn x 

, o- u. o / 

(UJiUi^niKiLflamaii (bïncif iKi KintKii iWïi tiKinnno «m 3 «iw 01 iinn iqifJiN 

aAJiaST13lHu(i^» •?! (iritJILILI)|13iUl(Kl aiIllK1«U«UllC1(K1i] ^'>^j fKJIJUlW «(««-^ 

«n (isvim Ml ~Ji(Ki > ism (Kil iHïi [) onincmojiJKKiiKaïniiKTniK) ^tJi iii ujiicmi ki inaisïiii \ 
^ 1 ^\ J (0^ ^ J O cj| 

oOi OTn3^3iKi:i^ •?! i^ uin -najusiii uiw osnnn io30i(inmia5iniij-ï)3(in "^«3,'*' 

(asin (Lnatjo (oao osin ajiaaiiiiooi ïu (kj tji o isn | lOi) 1111*1 Jirnsmi in ain ^ um on \ 

m(U.iiKiiia«i-;i(w> «sm w (miJi tjj w nin in asm oum w a Tfi kd a hï uiinrinnp 

d,(Ki»ui (o (j3imf(t]TfiaKTn ■J)injiiniiTiTinaaJim'ï|.'Kïtiïiji|| 01 mi ti «1 a in eiKnoijN 

(KTnoJiadj) m*jio «ui «m -a 3 o 10 ie mi «i o «ji Kin | moaaoii asin(CTin> (kjiïui»isiioi,i nkOj tk 

(ina tKiimaa)?(Ki||3T() aci m iiJ) 1 1 m mi (Uï^i osin (U u mi üin | ki jih ji mi lo (KMfui?iiU3Tnjp 

asmiK)|i(uiaitu? ism o asm Km -Ji a (im 001 inn Muiasmasm? KnmumMi^i» «m ri in lui «i 1 \ 

iKma(kiiiKmKi(êïnMii«iMiiinnKmKTniqiB|f»vji^ 3 miti o a anm o ( ism -^ 6 ■«» 

«13 asmMijiU) a(j(«ma(U 'M ^itJi ism lU m mi aji aru » .iji axi fci (Mm .irm lii 3 (.w > 

Tfi-ïüiMiasm OS4? (^ïa). oKiaJiiumooKm tki^ ih^ i'in ïi ik (m) ^ 

asm iKïi (KI Ji iu,.innMiaKiasinifcji(Ki(um niw,in(i.JitJ\ ~i3asm 11 axi oo) oai kt) -Ji a «m 1 \ 

(umriKi jifjjjM'i ^asm| «on-Jia o .u wn anmii o m mi 3 mi ^ « J wm om.\Vf\ onatinm -«kajti^ 

o? iism(a^(ino aSiMin iii lai 3 tti o onn nfui ojnnaftn Tfimn-iiannf asm mi -Jim ki 3 *u » \ 

(UiiKi|ii5Mi|i «n«i (tJiOK? ^Kmcinm Kinnana mi o asm 3 mi an unri vaax^ '"jam'' 

iï]iKi3ajmiKitiMi|| ona-fiTfiMij] Mum-?i(i-;i SiiïjMiMi-Jioi|Tn osmo-jiiJiii {^^ 

anJitJi^m9Ji2Tn3Ui.iniiiUL5[|Miji uTkio iea^.mum (cm e lun 3 nn 3 ik (mru)i -^c^-^ 

03 (kn Mi3it!iaoanjiann|| miairwioJiMi funn^o '^^\ (kJiatsw tiieHi\ 

M13 osmmMi^Mi^ 0RjiS"«mann ti oinotm -kï "S^ *jJ,«in^?i^R'™ ^ XL, 7 Q O' Q / Q 

«1 (LUI (Km ï w KI iKiin ï ai Km lu im (Kïi u^i lu tJi Km Ji J lyi m m/i ki itJi «) oj ki \ 

ijjiruKi C'Jïi ifcJi (um 3 =«; odLiin m au Km fu on iii (kji o -im nsm amajin eiKioii >inii^^ 

n/7Q oo o« a/QQ 

KiKinivjisa'ii.Kïi ofwimnaiiaiifinjiKiKKKmasiinnaflj] asmtn^ium Lum {Miinji?(isTiio)r|\ iï)(umJsmiK)[|Ki|| TnlagïiTnïOAatiJi •i(i(Ki<iiin(unn (uo_;\axi w a o ^ ki ki (.w iki n \ 
' ^ \ ' -^ ^ Q Q cv oo / a 

^dSn Ö 1110(151)» (UU) Kïl -A 3 Ikll Til Wl UK OTIJI 94 'kfl (KI -Jl 3 KTTI ^ (KJl 3 1^ in ainn 3 o ^ 

au ((u>3(Ln3!aïiainn;KTii'wi? (HlianJKLnntflaiJiKmintnsi'KUïi'nJia am.i^ -kh a t^o- 
iHiï u3(KJi^wii O M Km ~Ji a (ïTO O oi aan oKKniiau auKvi axiiafloaOM- 
wi (KW (bfl. aw (Eïi 3 aiiiii asm (KI armnninria asinKi-nnKiaianma<i((VJi »y (S «^nü;^ a/ugacji;^ O asm 
6-Aa(UiMiiiST)(Ki[| asm ofl -Ji amii KI TJurKWiami» twioinasmaoa (Kmaiw.3KiKi|\ 

, OC-\ Q o- o 

TH 3 (o 3 (UI -Ji o tfl «sin o EJKonKinasin'KjKUJiKmaJiKKKilo asTrio|onafuij| -^lAjitk 

ttsmafljau'kaa o^iKin to •?ian(U ajïimJian »fl ti ( oxi an in a (yia (jm amKm\ 

/Q / , O- Q Q . a 13 a 

(lAiKKiLHi (UitJHJi(asinaiJi(ie(uma<i iii rkaxi naa(iai)|| .nn ki o -im n a:i (m \ 

oji f(m (UI itn a asm ae (LnainUEnuawi.ie in annM Km 2 t| nmn n wi «cti \ 

«(Lmnsm ((m (Km (ui (uui asm a (a (wi (um (kji (um oain a au ((tg an a (ui aoiKm a (wi > ■*. im o -«i. XLI. (o ^ aij ajin atnn ki a (t»!! (toi m (Uj (asm \ 

Q Q o. (3 / 

an/i luii asm Km nc ui ki a o OJI a a-n nnci,(vnri\ 

J dl 

Kiojt (maarujii miuf k\x\t)Ck\ (iraaKiiiN (k5[i(U (Ui3aflj|3(tii(uaiinnn innnnnaan iïji maria -SkOdn-*, 
•?! (umasmaiin (K1 (Wi amm asn 3 asm oti in a (m \ 

Q ^ 

asmoAJi (VJian-maTfi KiKina uu asma-riTnaaJiJ)]] \ 

o . Q 

asm o (KJi MKKmanji (U) dn asm anKi\ KI afl jfuifkJi a «m KI aoii (UI a ojin -sxin 
isu^ J J O 

ji ((uiTC Km (UI (WiaKKwia! 

^ ^^ O '^ ' 

fc OAJt IK1 jnJiao a asm «1 (ui o 

ü) ^ \ 

Tl KI (EJi an a<i (im ii in n in 'E'i«]ra- Q . / O Q 

(uuiaii fkji U^^ Km(U) (WiaKi(wiasm\ 

/-er» . / Q 

ÖJiojmaK oAJian jnJia)uaasm«j(m OKia^o^N 

SJl XLII, 3 Q . . O Q / ^ 

Q ./ / O/ . 

Til ojinnsmfM Kjv, jsïii-Hihi iniui Jiai_A\ 

•?i asTiHAfl» fw «)TniKiïi,ji «j iKin «1 Km «1 1 -vé-^k 

Ml ooiïJio^(LOiKUoaïinïTfi\ 

Q Q / I 

omiTJUKinidoaxiMioot'nn lu u-Ji o l isïi \ 
s (winm CBL, Q^V^^ 

( Q 

OT,*, TH un (UI (KI 3 asm ann o w a in \ 

6-* o «1 o -iin uinuK i/n hii -akïi ï (KiKin(o Jibï1|"*S|"« 

QJJ.IK1 (Kil) J in nrain mi ooin-nnoi hji «mp 

•?! euïi .tsii (inanoj) n (ctioji (ojirMin (M3iKin -Ai ism |i % 

jra asin ifU OAJU (kjj m in mui m tfl o xxi \ 

ö-*inniinii3 (iuimiji ftnniKiïn oo fwitAaris ^c,> 

6-* ici lui nm 3 o (KI IK (tA.nnnn 3 mi o [oJj \ 

«SU ^ J ^ 

(Kin -in nnm 3 aoinn (UI (KI -JU] HOI uxiciiïjkjjijI \ 
6-JiSi.imi (ti(Mm3(un ;kji lU) o nsm 3 arn siwimi -viaji-^ XLII. ifcjKtnru^i Minji (U(eiui((CTi itii ojiii o ( mi iiii Min IKl Min (HIUUI - o t «1 iKiiu Kin i£Ji osïi iKÏn [(U OT) (UI lU nm 10 in ai ui liin ti *ji 3 
(rui ^(^ '^ } J nionna (ïinoi'n nm (cti kïi kxi (Uiisii nm j «um rj<j in mïi (o (uii m o/ïinniin — »~^..«*™n 

^^ ' .o -^ ' cl' ' ^ " qJ 

mTji3ii|(ip3Loi™Miii Ml Tii^3rm (imde (rannrin(isin ïji (Km omin oi nnn [i -^ iid t^ 

iKJi J S/ilM^Bi (in ann Ml 3 (Kiin 3 jfui oiniii (ki td (ui asm sj itii üjui (cm i \ 
o (UI onn B) -J) [1 iJin KI «'i 3 inpanng, onnaK m nm 3 in o oi nn kui (ui m loi i \ 
ikkkio (umiKi (KI nna-niikiiTn (eni^ino ia o itn inn o ? \ 
M3? (ifiji(tflï(Ci(0(Uj? '^^l !fcj)(iS'nJi-in(tJi j(iaiMi(LnniBmaiJi' -s».»-*. 
ieinmCKi3(iJi (uiji(U(Uin3 0iJiMiKinMi|i aflainoin (inniB|in»\ XLU, 3 <3 -3 .„ ,„^,...9. fMIlïKJ}» M TiaSïj (Kil fU ifci 3 UK Til (KinHIOI» (kfl itJl lUlIl Ol OIU) UI IKI «1 1 \ 

ru J «r -:* 3 m Kn iri «ui iBi on nfi TKuin om q^jijJian (kjimcimicij -«1.011 1. Q QO Q Q uriii iimi 3 dsm «um «1 (ui unri mi m hsïi aiaaj i iii «i oj asm «1 nn lUi ii \ 

/ o Q Q'' c* 

. j isïi iKi m ïiïi] o iKi jji (Km jin iKin an (ki iki ti o in iwi dji oji ism ri \ o Q e~^ □ / 

- -- ■" " ", 1/1 3 C»- (KJi . o (C] ~Ji 3 Kin jni iKui Kin 11 (iMnMiiKuantkn iii3t*Ji onnimTj (uiMi(a!Ki|\ 
asïi m !Ki ~ii (ku (Kin (UI lunjumnn ni on (jji ism isin uti (a (Ui uui oiVi 3 -^ 6 -^ 
(na lana (Km (Uk icmnnieslMj (UKUKwasm iUjfW(Km (no(kJi(KinMi \ 

d,o(lCTi OmiiKJllKIjl lUL1(Ul(bfl.Tfl !Kfl Km 3 Cl ^1 (ISIH (UI (KI OSllJ iCÏI TH (Klil \ 
a QOOQ 

asm(Kiiiruiï (uomosm tuioJiiKins «m aan tai ati um 3 (Ukxoi tii (ki uin (u in \ 

0J13ie_J1!Kl5llUl (M Ml (iS IKÏI 3 Tfl lUl .U.) (tl ISÏl 3 iHTl itJl ICI 10 OITJ 1 Ol 11 -»> 8] "*> 
^ Q Q OO ü 5 Q 

EjjMiiioKiK MiMmJnm (uui3iiniMia (iiici ^lOJKism nnainoTiix 

cv / o Q Q O 

(Km jm KI (.KI (KJ1(0 3(U1 ilSïliCT) Ml JXUmt?(H1|l ItJl iCTl l£)l (Uïl IHI (UI (lAJI 1 \ 

(u» (nSi cvnanoi)!] iiuiKiMiKma iKiin oiin (liin mi ii jsino isin Miism (KIJ asm n \ Q c~^ Q Q Q 

on Ml - " 

Ml,nfia, 

(KJlïjIKm» MÏ (UI Ml OÜh LW (ie 3 ilOJI M'm(K1M13Km(K>T11 OM inn(üjM|\ Min Ml Til M;K.13 (MTI 3 in (O on (fcfl 3 urn OfiaKlOI'l (Ufiqy -SkC^-Sk 
Ml (UI Ml iSl («1 (IS 3 ilOJI Min (KI 0^1 3 Km (K> 111 OM (indci ooasm armum an fui w uk nm o 3 om, (fcJiO(Ciisïi3oi'iaii(fc)i|i v 
JJ O rj \ Ca) d J cJ[ 

o o- . o Q 

ojin 3 (u onnn itii irui on (u (Km asm (K1 -m mi (ui mi ai ooji osti (witi mi ie» iKm ii \ 

Q / Q. 

iiru)(Km3inji3Ki(Kin m iJUiamsMi ifcJi(ia;io3ajin|i(Ki(EJi(inKi uk innosmi ^lan-t^ 
iï](uuiMi)i3 (Hl (rui iio(ifl(iKiiiin(%jiiun:i o(MMmifcn(uu) (ïLij(ijniio|\ 

(tn (^ 3 (UI Ml nmi on 'Uin (O (ui arm osin (tJi ki (m lUi m m on uiii oiui (K1 n \ 

Q Q Q O ' 

asm «I KI -Ji Ml > m\u\ ui nn o 3 on (K1 ifcii irn? mmjiisii (tfl si aan (Km mi | \ 

Q Q , o Q Q Q 

(Kil (iPia«mMi[i osBiMi asm (iKU miti (tflMiiKm«n(ïJi i/Kuaxi -*.(ls -o. 

oirKmï|Mi.ui (Ejjo? Mi(rjT!cinq,in (Ui asinofin eji in ojm (O ifi oJin mi | \ 

Q " a . . ^tr» Q ' c^ 

«inaiiTfi ïKitJi Kin (O Min o (tJi «n wi inn on nri (Ki (WKUin Mmi5mann|\ 

(Ki(ba.3«)ii(KUiKi(a? o^Min nno .loi lui ia o isi] ki iii (kji oiui asm n \ 

^ . / Q 

ojniKir)» (öiinann ooi loinsmsiyi (Kitijoan? XLIll, 7 ioi[]isïH'nn «1 uiiK? «iTfi j (ü u usïi (i«(i.(ifijj|] irimVi iiififïinx 
nniiKïi rmifi» onjinn ctj oi oni oa th «jKUTfi .uu «i l ï uj in Ji » \ 
Q . 

«1 osinC'Kjiniaaiiiuiniria'YiiJi ji'iTiUEij«ini| « ci mi ki m en > xvnx 
o c>- / c^ Ql ' Q o- 05r»> 

(U(lJI3 0aj|(U)KiniK)T(l3C'WI IJKKjlUIll mjl in Cï] J 3 Kl| _J1 OJl 3 MD || \ ia, _ G-^uiaM ,nnifui(ci «i ^t^\ «nnom 


Knimi (u lu (KI «m lïJi II lui KI om ajti i/iriCiJ) wjaTiTam'jnn 6-*ini(KJ)i]30i£n(kA(ïjimïJi> iJui umofu in 3 ïu dj) bn mi^hiuu-kii -Mn> 

Q . i> , Q / 

tJiusm «1 [] «ici o asm Mïi 3 i tj an tft tn Kil (u vö) PK lAJi \ 

Km(Ki asin(KiMio3 nsinMTmuTi 0Jiin3iuij)[| *; tJi 3 15ïi irr ki i \ 

Q Q I O O Q Q 

TH «Tl 3 a-f) «1 n fu (^ m Ml i «m -Ji (KI o mn in an ï m inn 3 unism n 

Q . a 

ojioji Tfi (ïJiosTii m onn (Ku (UI mjisji iJio lUjian) '-"i]? a;i(im.i> tkunn ^ 

Q Q c^ o ^ "~" 

(kil «] lAJ) 3 (UI KI (MïlTnKin «lïJI? (KIlIlJlKKCiaJSïIKTUÏkllSirUllJI \ 

Q 

imEJj(tJi~JiiKTnanii(uiJi ikui (li isin i| riaJUJimoasin-niiTnosasTn'JJiKii] \ 

Q o . e-o- o o / ' 

asïi o i<i MTi KI ikji (KJiiMiniHmasmxiMiïiMimfwiTnniflnN 

J OfW. J/ KI, (KV ( -—5 

^1 (UKiimKKunnnKi-jinnsiifjn 6-di,(kJiï o xyin IK1 on (wi ii lu ki iKin ki (u (inn ki jin ns nn (M (tfl. ui -Skö"* 
oi ,J| <^ s J \ Cü 

0-A(UIlï KI Tl min KI ÏSin lï]Kin301Kll KinKKUl, (Kl(30)ï(Ul(tJI\ 
o LX 

_ lommKiN Q (KI lEïKKinJKinnmo? (njnn3ifcJijai(in(U3(Lui i/i lOi anm 

^ c j '' M oi ;> ^ 

innKi KioAJidsn Ki.ianji «losinKin ui iBi (Q (kji (ui » ii (kïi tTi !inKinï\ 

o o ^ o 

(OiKm a/U) lo (oi oa» (i_ii ojiin -rm iw ui (K1 ui nims (Kiinin -^.a-tk 

Ö ö *^ ' 

KicLnnK}(JO)(Ki qj; o «] (w (KI ism tuimn (Ui icii-ui ^i 3 ijin ui % 

Q / Q a ,a 

(UoiT? nroio ij-oTfn (M(innii)[| cif«.KT. ki ki ki kn am(Ui3\ 

Q o oo oo o Q o' o" 

im n HSÏ1 asin (KJiKifkjiann^ïJiann-vi (mkiüi-jkkji Bi-iuan-majidj»!] \ 

Q <:> ' Q Cl/ ' 

xci KI iKïi Kïi KI (tJi on m (UI tifia (tn (uni ati 3 ajin kiïi an 3 kïi on ïui i ■* c, ■*. 

J il' I I K'U J d 

o Q . / 

(uin(o.;}ji-jnno(iim3£Ji'ki? (uiKiajmKm nna o 3 ïji 15 asm \ 

Q a Q a q/^ / 

ajïiiïiJi (KI Ti(uinn(K)[| 1.-U1 a-ïin asm f-jnna-mosinj) jdnoiOj] \ XLIU, 7 ,g a<m «1 (UI Tl (inji (uj asm _fl «] aAJi ï u Ml in m bi ? isin i') «m m o \ 

Q o o Q / / 

dïïKKiasTmn mi m w asm i) «i asm m) asm tij oajii ojii ii mi m inn atJi o ? t>. uji x XLIV. 

r' ' a 

L»fl3->-i3.tü||Mnn oji on (UI 3 an.1 o ïainfui JKuin onn^ion in .ion a_i asin ~ii m mn 3 

Q (aOQQQQO a 

mioo (KJi (BIJ II o asm (kJimTiKin (Kmfiasm(K}(KnnflLnn (mosm afiaanj)!] 

o / o Q o G 

oa<iiKiasm|j «m (Uiooia^Ji 3 isin (um (uui asmaoKin ojiti Mia«i mi3(EJ)[| masm3infM;\ 

/ Q O Q ü O O Q. 

(KilMiiifKinMm aci «1 itJi ? Ml 11 asm Ml ~;i (ie (um (kji (imn a:n M Kin (u iH nnnn til nfiao 'i>>(mn ■«>, a^TtKi 
TM innnnn- Q a Q/ o 

ojian_iiajiiKi~JiiUTn?Mi[| osmwiiiic) nrifiTnum (wofi nnrnn lutui arqtviitiasms jflazKUti \ 

Q Q a o 00 Q Q 

«loxKui (»jiiBi[jl|oasm«m asm of) 1K1 o oflaoirm Mmtnasumi (ui an oiiin on aznn \ 

. . o Q 00 Q 00 Q Q 

arj^ó asm»fl~niiMi iri 3 asin m asm 3 mi | asm «m (u in 3 »fl m mi asm (ki (unoiiiKjaKTnan-niiasmv 

0//0 QQ /aa 

asm«ui3asin3 «marianMi asin C^l tLin (ui (Ku tn asm on amn (wiium u «mMm (kiiMin -ss^ci"^ 

Q (3 00 Q QO Q QOü 

(QMi iKm3flaii oflTisosinTn oin osinoiKm «JinifKunn (umanjiin~m(wiiUTi\ 
tkJion» itJi 3 o Mm o 3 (wi im (Ml innifi om 3 Cl ^losT)) asinEjiisiii MimTiicmTHimnnnfii] \ 

/ Q QOO Q Q . o 

(Bim on o asm mi ari in ( on ih 3 osïi Tfi mi on 3 oa tji Mm tr n/iiin miti aci o oji os ? \ 
K .3»^ I V 6 \ 

Q . Q Q Q 

onj) Tl ann 11 3 0X1 irui m TH (m "vi 3 on/ioAJi (kjito 3 mi mi (n o ajm lo «iTn? (EJiimsasinifJi -s>.C)i| ■s»^ 

, Cl. .QQQ QQ aa 

O-J* 0^001 löiiKiaaji MKfcJiosm mitii mi »n iininn ie mm mui aojian-niii asin(u?\ 

/ Q Q Q ' , 

«I in ï (ïJi ï (o a asm Ml (KI lEJi in J ainn mi tJi oci osiij o asm tji ta a(| tti t; 1 ainn 3 on aim \ 

Q Q Q Q Q e^ oc?^ 

(UI 3 asm til asm |] (fcJKKjQd. aji an -«1 iirui on oko Mioajinnn iejuimi anjioMi| (kjimi\ 

on 3 Ml oosm ojm UI 1 Ml (tJi 3 Ml arui (wi (tji 3 ax\ w mi aoi mi (Kjitjimi mi j-jmi» xo^ 

Q Q Ü Q . / 

asm «1 ïo 3 Of ifl > 1(1 asm on (UI ara (jji mi tinmn 3 ((kn an itJi aan Km asiii ie asm Mm 3 (K(i o mi | \ 

aaOQ QQO Q 

fin-im («(joinri (KJKUMm (ui «iTfnoirnn »im3fKji(umT(i ie(Kiiiamn(KiJi(imMiMm3\ 

I ^ ö I ;^:^ iij> 

«j(ej |^3m(ui Tinnnn(eo|] «(Biaonji 71 (m Min iniyi Mm ia (UKKnnoii mi (iojitin 

(KiiojmniMi-nnism Mnn3(unnasm~flasm orui te (e -ji ojm nm (UUi ajm aci om om mi an wm -Skffl-ss. 

ttsmamao^ an-jmomKiomnlaii mit oti (ui 3 rnn >Tiim(i lUdnajii oonnmanoiix 
Ó Ö I ^, J J Mv «3 

/ Q O Q □ C^ 

Tiï? aajMfjiiaiïjnnainianjiïiajmasmian asm ie ie ~Jj ojm (isinanion ui aan 3 asm mi mi (Wi mi 1 \ 

/ QQ OOQ Q Q. 

(UiinnooiLjin annnatman/ji') a5mogMia:naci(eium nJiTnn«m (uian «i ^n(t^^ innooiCjin annn atm ari||i asm on a CL I / Q Q C 

«] <in)i ï ttsin \M} m KI iLn l«ïi in Ku «1 Kïiisi 

(MOJIl (K1IK1Ï(K]|1 (MTIl (K)mTriOKliJIIUÏl(tA E)l «UlSïl Tl) CUSÏl ^K (tfl-dfinn JIO «1\ 1 XLIV, 13 Q Q O-O Q O 

dSll KI KV (K) Tf 1 «1 KTl Kïl «1 riJl ? ÏSTl «11 JOI [1 X C, X Q OJIj (KilK1ï(K)| (MTIl (K)mTriUKliJIIUÏl(tA EflïUlSïl Tl) CUSÏl ^K (tfl-dfinn JU) < 

6-AJO(Kim'ri lu m KI tïi ~fl (O (o mm isflti IK1 oji tfl «i irtiTfi nji n j uu -jun 

o o OQOü Q o u 

omm (KJi fKJiKïunKïisjn uiiKi^ioiiJiiïnï o «moiciuito m «ïi «u kh o jïi kh ^ 

l«U ' 'o -^ Q '^ o o 

KUinifJi-Ji •?) KïiSt^a iKiTfi KI « im tl ism nnao «mioasii nnarLii oaiïjrMKiji xni -^ 
/^ n^ J • , "^ I Cil Ö 'Jl 

^ / oo/ Q Q oe'oa 

(ïViiionJÓ» Kin ifcii osin (ïii ï| u r»ji«m «n(iJ«iiii MnxKuiicnn iKti (wau\ 

«n isïi«iKiJisïi«nioi3 «* KI J «1 M qatui 3 KI -Ji o Ml Kn aflaTrnnimi3iiAJiminninciiKi| \ 
^ (ïl. Ml, «i, a I I *ïl U 

aan(Ui5pT(i3iuJ||] KiJmi(CT(uii(ai£JiKiaj)arin,T uiisri noa.itjiiuJiKiï'miLnnKnTh % 

(n3mKi iuin-?iMm iKiiu) ini8\in Tfion BKHiiuimn Kiiio3ie!i uismajjTi n^jax 

a5inla(Ki3Tn uïinKi «jvüi ictotii ki a 3 oi (urwiuiMTfi Km hj] ki o nrïi xi ii \ 
^Kl, { o o , **" ^J 

' Q Q OQ o/o Q 

(imïim(KTij]3.'kri!Ui(iTniKi-Ji'i]Hii3iHii)«iji «ui ki o kïi Kt in o a sj o is») kiuïhsh \ 
é-^Mi dfl (in KI o 3 mn ê\ 3 nsino iliji (lui 3 k) ,1 ki «i qj; 'EJiism mnw k) (Miann(]\ 
ocmirMMil] (VJirnKTiowKiCTiw TnajHijj MKie kJiHiiii ijitiiinnnnn xojW-^ 

'oimiKi-^ Tn(u-inaaTino3iniLVKTiiUKin-JiKi,uio «nri m 3 nmii 3 rui in 3 v KI (WIK) il 3 (Ui) (UI Otliin Mil KTllKJItJ» W 10 Kl Kïl ïlfl 01 TH U Wl (IS «Ij Igl ÏIJ KTjj \ 

"f^ Q.OQQQ QQQQOO 

IHI KI KI 1 3 KI .fJlTII lU Kin (KJl OJÜM O O -Jlll ifcJI UHl ÏJI II ïl llSin iB O 1(1 ? Km afüi \ 

((um Ki ik(ki imnTi"i(K)[i osin ism j in an soi onj) ra -»i (in ti tn kï «min MTiKm|| -vtmno-x 

-^ Q *-^'q q/ o aao 

osKiii (Cia icin;wnn3iKi~;i(Ki»n--Tninj| luui ajuitui ik kii fcji rui oi iki ism -m ci ki -ïiin i \ 

ii](inniimt3(ï](EJHcin ïjiKiKiji asm o Ji mm o o ioikiui in o ki ^ a (ito ieo!iïm\ 

(i]!Ui3!Kii3Ki(oninKi'ijj tfiüiv, ;Kmoiism(CTismiKii;miuiiiJiaioaAi iu\ia\ 

o 3 om «1 Ml 3 ru KmiuifJio(Kn!MiennriiismitJiKiKiiiaimjmwi3iEJi(q!Kio oru(kJi|] -vnnnann-*. 

O 'o •> KL, Kl^ _^ ail, J cJ[ cJl^ 

iKii (mk/ (uiia»l(^!iSi(a-jmiMi (Bio? ism (wiin lêtSinnjO^isTn (kü (umkw 

(Si (O o uu -nn KI ti TfiM^fEJi"! ïijnnru^KiinKi-ïi KmKï tu ismKi-mijtnx 

m(K5> (Ki ^OOT oiqain (e3(CT (Knmn ^(Uitnm (im(KiOJntjTi (ïJitno«i\ 

(Tl Kl 3 in 3 iJi (LI ism «1 «1 (umoajiii kiuict cm.(mn (kjiou um m ki 3 ism iiui l-ittk -^tinin-». 

Iitn? (MiiiKKUun <eum(jJimi(iLKi(Hium(bii. tti osmtuu ki (KiinKKtA wi ai um (Ki i \ 
(m(Kin J>.ïOJ!un(tJi (KJiJiEJi-JiKiinimwiKinci-jmiiTn (k^ tji o nm ;ki 3 ihji iki ^ulin 
(M» (Wü-m[i OKTn(KJi(KiKi (BI uuiJsnan? tii kiii njm ki kiiti oJi xjim kkctiti % XIAV, 1.3 KUiuïiiïiiKi-nniBïi KI ri KI -Ji o o ofl o afin (u«i oi (in oimnoji iïJi3 0(MHiiiaajiasin|| -ktvinEnji ■*. 
0(4 ^«majioïtwuin «moKmo ntfliKiour (yua kï tiM"^ ii)ajin3(mi| ooA tMKmaJOïtKiiuin «moKHjootfliKi 

' ~ Ql o (X Q (tl . / 

mjiTiKiotkJiiniKuin Tmnom lui oji oi iiani/i in onjiKi w lim=i,T o- O' (3/ o Q.. Q a . 

aniKimJiTiKiotkJiiniKuin Tmnom lui oji on iiain;i in onjiKi w 
isu •■■ * 

Q ^ " O Q O 

K13 «s« tKJiinn asm (KI «sïi min om. in o (u nïtiKin ami itJi ^0l asm nm3ni5i.'i M Qn)Kin\ 

Q . / Q a o f 

Km (UI na (KI o ~n o «iinf (iflKin u-Jiasin (inn osin inJi tj\ t;i on ijiok mKinikJKMiKiiK -skoino^ i(U)|]3(K]|8i)~J)0 min; (ifliKui ff-jnsn (inn osin irui tJ\ t;i on ijiok m»«)(W(M(K]i 

,QO Q.O ÜOQü. a 

«]iiAJiKTi).3'Ki-Ji(!KTnj<inTi3ifcJiKin«an-JiKin KI Qji anoKflinnKiaiuionsiniinaaji iisin nan o | \ 

/O QO O'Q QQ Q QO 

asm L^ Il O osn KI (UI «m n asmajiJniTn umKiKiKKKiKUj (Kin(Kj(M(Ki~/iMian(tii(Ki|\ 
Q o , Q "" " 

(oi I ntm \ I y 

ofui 3 o w on KI Kin (u KI in uji nw ki rKJi(uajimii oojikis ok wie -jifiKmKi o ^onn 51 1» 

isijhx ^ O \ (Ijl Jl ' 

ajiTsmn? it/i? Uj^ 9jjar|_jia2iMiKi(tj)Ki>(jsm asuiojmofloj) mitJUSTn ki ajin«i\ 

Q. Q / Q Q Q Q Q 

üsiii «1 -J nn in «n KI 3 ( (mimt (kj) (i (Ui osui nia 3 ;7ji ojin nji o min -vn osin on liiit 3 (wi uin (ki [i \ 

/ Q o- o. cr^ 

ïi on Jïi orui 3 «I (tJi (asm OKmdJi in (Ln«ina5mK"ia5m(E)j (MOJmoK «lojmo asmiK)afuii5n|]\ 

• o "^ Q Q Q o ü o 

oiKiun oaanmuji asïKaiMKin it/iiiKi Kinosin (kniEfliniiTi (umuj) asm 3 (eh «i on ^ inn c^ ^ 
C'^"^- ( 'S I J J a I 

ki3ki(ki> onan asm (m -Jimm ki (imoji (oanaJtaniHninni'KWil^aiui (tJi axi\ 
'^ O' ö ^ "^ ™ ^-J arm 

/ Q a o Q o Q 

(n !k/n as asm KI ~;i (KJiin osin J in «sm (Ui osin om mi -in ki itji ok (U ok asm mi ,i ibin on kbi i/in asin \ 

Q / Q Q Q OO- Q Q Q Q 

(UI O O KI aanaojifkJi oKi ki on mi fwi aaji asm ofl ariJionn nMctMtn on ~nn aan (ki j \ 

iL.ain^-' osi. J oiu ^^ J J ij 

Q a a o 

ki(ui.3mi[]mi[| .i2i(Ui;kji (k» TH 3 iimi (uui aAJi(LU3Kïi osTTi tn 151)1 in iKJi ai 0X1 Ml ii osmKiomMin '«i.annanJi 

anJiii ojKKiun asmamMi-JiMinnii anomiMm oisinimafU)amanjiMi(e«)ajm (c\o~\ m ii \ 
naj'^ J J\ cJ Cl J om I n,T5 J\ 

a^(M(ioij] ar)aBKm3(Ki osmiKjim «iJi (O iïji ~ii a/m run nnn tii osmoAJifKi tji 3 kd Jt.Min \ 

e^o- o / Q o Q 

awKtnutkiKKiii OK »fl «m 3 an (fcJi n Ji 111 o (u Miiiosm ijj) ïji ami (ci ojmiuui Kio^Tfix 

ÖP^J J J ^J' Ö Q^ 

ojMiOit osm (UI ooajKiJi % oonontn (uiosm mji fji kïi oruiMis o ii'i o ti'! -SkTim «i, -«9. XLV. 

Q 

in]an(LnnaK(kJitt5T)]|, 

rmMin aamn3(t)ioasm (tn o iki arm asm jl \ 

a Q Q / 

13TI] o Ml «1 osm 3 Ml KI ,nn KI Ki on -niio!] *n«] ojn i; 1 1 \ l3|t XLV, 8 tfl 121 fjj) Tin n ixi nii ki 3 *ji ki ij, » 

(X I (ij 

lUÏJOrMlMJ Til W Tf 1 »n «H ~fl H.1 (LH \ 

o 
CJ ini(Kiaïii)ifj»Mi|i mm iKiifi isn mi -nn «i cjfMi \ OJÏUfU IKÏk\I1 Tf13( Kfliuï HJ) 3 iKi asïi KI o ttüi 3 Kïi ifl Cl «1 Km «1 Km 1 \ 

o Q Q 

(KaonnMi«m3 «jïus i".») kuio naiKiiirmKii \ 

Q 
«inKmCl ISDIKIKT Tf) itJllliqT13 1Kl\ 

a . , Q o 

o Q Q . Q / 

Km M KI Km 3 U » OSD Tl I 801 ;Km UI («1 ^ 

aaimiCT dcioxinaiKinKi nnnisin v;j iua-n 

o*? ^' 

(IJl o 3 KI m (in JdOJi 3 0-1111 (Urn IJl annKinin\ 

/ J I »^3 

/o /- 

(tJiiianarifkJi iisïjfjjij'j (EJiiEiin oJ(Ufl.~Ji -«kO-v 

o- o 
(KI tJin (Ku KI ï] «1 IJl Cl a itJi Km ifcfl Km ^ \ 
|an loi nrm ^Jj 

Q 

m asm (ki jn onaoi ui (ki \ 
(umMdJiii (iKtim (o* tJt in «u in mTfi»w?]\ 

(tJHsmMil] «Ji (o iisin j (uin Til kïi (O ni (ki ii -^a-v 

, o \ *" 

oiu iisiniflnlKiinaJiKniJiajin in \ asir|(EJiKm in(EJi3omKi w ok ki TnOi-fT)||(Ki|| \ 

□ o 

tjj) II iï| UI Kiii miKmsKiw .tJiin(in~ji lïiofïijrMN KI, .iiui ojui (Kin KI ;i in (in 3 ;m (H in ie j Kin ie 3 (jji ■* c^ ■ 

Q Q 

t/KBmnnii «lojmojiMii] oinoKii/iKm^s. \ 

o (LU 3 KI Kin miarui (tji qi^ in ^ J^i \ 

'HiiMnn Kin,] (kn tinr) p (tii in m Km OKinoj xin«-s>. 

a Q a i' 

ajui(Ui(KiKmain(tJi(Lnn iniKifiouajiN 
KU oi ^^ 

o 

KI Kin(KiJiasinKïi!K)|i inuiiioj3aiflniimm\ 

nn (uin 3 Kin wn 3 (kji (ki (U isin kt j iki ri _ji \ XLV, 9 o CL Q Q 

(KI Uin IK1 (ü (M (LinJlM3 1')KÏ)3in(M|l\ 

HSn Ml CHt Mïl IKÏI (ini IK1 mnn o m «i ii imn --4- aim min wj Tfi ( asn ■ 
nwi.oiKi|| (isvKm-Ji? in ao (inn kj -Ji m ixi ö ^« 
asmisïiiKiiinq oaosma t)iiiq<aiiotw.3a5in\ 

Jlö 0^ J l ^ 

Q Q/ (X 

\ O ö 6. on, 

dJin «fl jnn Cl iKÏ ok aan an j « o a^i -Ji iji n \ 

Q . Q 

IKJ1 cini (UI -JiTi itji (Ln(b4.m(iooi»Ji o -«kafifio-*. 

^ Ó "^ I ^ 

o Q C^ Q . a 

«sn Jtu fM ~n IK1 o ï loi (KiTii (KJiinimoN 

tnaan? (Mirisoafim oiejijiki Tn3ia|\ 
cr>- o . / o- 

Q . / 

ri;in im 3 3ji mi ^ 3 (wnn fkn o in (isti •^ ann aan "%> 

^ ö ó a 

oooo Q ' a 

IH (a Ml o 11 (KI HUI MlinTli^MKUIilSIlx 

O- e- Q a 

(ïJims (Kino3CLnn(Ki~i)Kin ojij mïi (ki (kth ■ Q 
njlTl 3 Ml 3 [KI (bfl.!lK IKl ICl (KI \ 

d- ü ^ O J 

6-A(UI(K1(KlM1(Km(E)llïUl(lAll| (KI mT K] (M |] •«>> nflH ü ^ XL VI. 

(inn[|3a5in(i5Tii(i{]j (uioe? rKji(CT)|| i}Ji(i5,aan osimriMi (."-Jnn nsïi (U(K]dS\ 

o- ' . / Q Q O Cï> 

(a3 oaiiMii] o asm (m (nm. KniTniUKbn ikid asm ii kïi as 3 aji 3 aiTiasm iki aAJi \ 

/ o- a. Q o Q . o 

(KI Ug ao) 3 an -nu 3 isïi (tij an (ui'Miii asxuzi ajin iKiii aru) ? iin(Hi3asimnaiiciifJi|i n 

(kjiïKTn-A3a5inMi3'inaJi(UlMiajinnnMi ismaJiasvi aK3Miaia)i isuiajinasn ^ann's>> 
pj asuiKU -^ ^ 

o Q . 

c, nti Joi 3 (Hl jnn-vi oji 3 oito asm (m (uui asinitJiaaJiannarmsm -Jiajin ormaojiN 
^ asu O.^;^ Q ") ) JoKi^J 

o.. Q QQO CX. QQ 

ïiiwiin (fcfl Mm (UI. (kn3:iK3 Miin öiiri a;m «i HaH (ui n «z\^m (Eiaaim ojKKiasmrx 

ru ^itJi3an itJi (KJia)larai3 aruiiBKin lai (un i/i asm (K1 -Jian -niiTi ini,])\ 

c^ / . o o 

oinn ï] Mm 3 Kin iH oanajmp (wajm asm arm asm arm ajm *o (Bi ~Ji f (ki ii ami(Ennn "^'^'* 

Q/Q a'OQ /Q Q Q 

(wi (Cl ^ lui (^ a jn u) Ml (o-th asm Mm iii (Km urn mi an | (opia ajii 3 tkn mi «Ji asm \ XLVI, 10 , Q. Q ' lu «m -iin J iinn » m kïi i o o (kj) ï 'W ii/i ici (unisn ai o (ij ijnfio TfiarA\ 

Q I Q C O O' O- 

«IMl «Til (K1(K1|] (Klll _A( Ml IIAJI 3 m -Jn J USÏIO ÏXl UI IK OJKl tlMll «) 11 *il IKtl ÏUI O Kï) V ü | iix)[] iKusisYmnji m ïJi 3 lu _j) fim Tfiao aJiiri «1 iW 3 osin w t/m 
m tJi 3 «1 Jin (| «jiJi3ij!Kiimj| ijui «m -Ji 3 o wiinn* isïi wii «i ««ni «jTiJiuïitn iKiu;iKn\ 
(Km 1 (lim «) n mo Kiaii (Kniinji-Ji axiiuïmbiiiiKi(KjrM«in-jii3usroiui(Kïi\ 

o Q o Q c 

(itjI 3 liüi (lai o (U 10 3 (n o -m ooii o iHUi «1 inn ti i o j *« ci in ~j) itstvn miKus >iOx 

(^ ioiffii.(vinnnn a.jj ^ Jlrj'ia, q J \ 

ex ^ Q ^ Q C> 

»03 lïui ikji nKifJi «ïi ofin n iTimri oj) osm usTn£n«iJ»(iiu'H)'ïjnfiiKm(Uasini\ 

iin(KT)(uin3(uin? atiMins aji ^it/iSMKm (KniMan (uiajïi ii Km o i iw tuïi uk «Jl \ 
\ \ Ö U'ïï^, 

f <X I o Q Q f 

Ö^4(in-Jiji (iJiaojiJtii (KiU(unii'ci«in nsino (unii (ismiKiniiJi-nïJioajri mKTn3\ 

, OQQQOQ O- 

O-A 3 M m (KI 3 in3iKin~*(M3mM3iKin-A iiOBiKiii (Hl (KJi lumitvitj» m Km 3 TJi o -iin jq » ^i3]■fc 

o Q 

(KI 3 iv-i 3 Kiiim «1 Hin o iiq J (O (Ui (cin ism Kin (hi omn (ki «i (U) | tjj -n ia n 

«1 o (EJI » «] (EJl 3 «1 Ml 3 (IJl iiajl Km -A 3 O Tl' Tl !l^ (U tJI KI OAJ) KW -al 3 1^1 10 tlflTI aill x 
J 

Q □ cr^ Q o 

c^mnïiKm (ki oji -/i njin 3 i/ui 3 kïi ie (ik (uin mi ki »iKin3 (jjimimjo «JitijMmMii » 

(U iCT (O Ji (um (t/l «1 «m 3 1 (IK ? an oi mi luui asm ie m (K1 m «m 3 qc «m mi o tkii x c, v» 

^ J Ö I ^> " \ \ J"^ J 

«u nnn 3 Ml 3 m in aju (m «m m. (kii tfl (um Tfi oji osmi aan (nraa Kij in o ism \ 

o- ■ o Q ' 

(kJim(Kin? (M (UI 3 onnn o 3 (Cl ff-Ji iifU! (KI «miism (umman mi nm,3 (kji (Ki «ui mm asm (i\ 
I Ó^ CJ «^3 I "* 4 

Q 

mojmiJKKi m(UKTi (k/i Ml 3 f,]! iKiaiMKCi ijjia/inaojui ö imiK ttimn 

Q Q Q 

M13 oiiiiiKmns (kJiiion? asinnttUMin lu iiin (um (ki mi a (Ui mi n (in (tjiomiain •%inji'«' 

. c?^ Q o a c^ 

o oj M11) (bA 3 mm (IS Ml > (kji [1 o nnjiiui mi mi «m «i mi (£J| asm (iq ojm mi 1 \ 

6/ ( Q O- 

j*.3(ui(Ki-j| o(fcJ)(Uini5in (UI okbi «iKin.in)i dim]! mimi (K}(| (Bniiii]Tn\ 

/ o a o o a 

aAJi(Ki-/i3(i^3iïiQjiajmMm (Kiurruidsm (isin o 'K1 o ivn iïiTn>M)f]3a-.imn -ir\i^\ 

Q Q. Q O O' " O 

orijin in(i5m(Kin ^itn iïi(iiu)3(impiKi(um(KiMmMi finnaxi3(CT(n(tJi~n ojiuko/h -%>(LS -*. 

\ , \ 3 »a*^ ö 

Ml 3 inji (icimojunaoiKi mi? osmMm asm (um mn (U in 3 on nu 3 aj|(uin tii^x 

a / o oooc^ / 

iH (KI Mm ~/i «1 (O IJl asm IJl (KI -fl Tl Min3oi(UfKjiiuini.'kinoi3i£/i(um3vJi(um(M(i\ 

K)>l K J \Céfk 4 ^ 

, Q , a Q.00 

O^Jl 3 OJl 1 3 lï] Ml 3 Hn (KI 3 (KI 1(1 U^ Mllf) Ml a-Vl ao inn «1 3 lï| IKl 3 'Kl LUSmClKKMIl \ 

Ml ( Ml m (Km Mm oti? mutixci MuiTinrm MiTi3iKi3Mm(baaTui ujiti -«iaJiii^ 
OJi(isïiiim(Ki (ïiiKiKasm asm vm,-! (u asin Km(MKmMiii ajuiriKi3Knri (kiijtn 13 XLVI, 10 . Q Q Q Q (Ejiri3 (KJi ^tji »a)i«inf (tJnn Min owi-ilwm (Momiisiri (ln^»oï^ 

'^ "^ Q . Q . o Q 

6.^ 3 (M i Efl ~fl «I iKm f «KHm o (UI oJti (lil KT] iinn lu (u > iKi ü _ji osïiKïi (Kiin ^ano-v 

, . Q a ' . Q 

^ 3 onn il J Kj Lji 3 oji (kd (KiïOtJi oaji asuKKin iMnn mi on iki™| (tJiiK(Ln\ 

o Q Q o J 

(KI 3 (oJi (u O j ism OK 3 O -m OJ) Ml (BID lum omKunn 3 KI ri » ojimn aiinuiN 

'00 C' 0""Jl ->* J 

T: q a q . a a 

IC13 (U ïJiiiu (U) [UI 3 jn oin «u in (mit aJiiui laifcflisiniKj^iuiniK'ii] -^ann im -v 

/ o 

(M3M_nio«)iLÓ|3(UiKi3in(KiKina^ o os i'JKin? (EJiic|-j)3 osimn (Bïi Kin osm | \ 

(fji (wi ^£ii3(£Jio(inn«ioT(i ajiM ojiiinjijnsmtn asmminnTKWiiN 

o o Q Q O , a Q 

KI 3 asm (KI 1 o KI (KI J (Kïl (KI 3 (U (KI -ilTl (UI M O (UU «in l (KI (IÏ1I1 o .TfUl (KIT) \ 

é-Aon-m im «(S «1 non (KI (Km ji. «Tn(uanji (Kinojjui? (uioj iKin ism arui im (ki ™ -SkoaKci^i 

Q / » ; ' o- Q o. o 

(Kin (UI 3 «1 (UI isïi (in (kJi Tn3(0(a(kji(Bi (Uioarinsïi (waam (e (u mji «m | \ 

o; / QO Q Q Q o o- 

— asïKU) (o(Lnn3(n»x«rkji(unnKina[uanjia(Ki(ic)|i'i-Ti (U nq osimn n \ 

Q a / o Q Q a 

(ii(ïUi3i5\'i(ii(Ci~fl3*Ji OTin (uin «UI e -Jiosimn (kji irni (uini'i oimiT (e jai o nan (K1 ii \ Q~^ "^ o/' ^ / " a Q Q 

1511 "■" ' " " """ "" " " '" " 

o 

sjiMfcn (CTKuin £Ji(iyiion(H|iGin(inn (ui(KiniKTn(KJi (ui annn (til (u ion n 

I . / Q Q 5 a Q Q 

(«1 (Kim Km 3 'ïifl 3 (UïUfu 3 (UI o asm iKm (Ui iism mi o ui o (ki ae imi hi (U \ 

6jt.3 0im (KJi (in ~nn anm/i ^nn (uin (H (Ki twi fkimi mi i) i-jj («(riis (Eji 01 oniin (ki ii \ 

((ism3(M3iU(n(ïJi (Hl o(annioiTn (Ki (O in o (ifia.3 «ui rw ii Tnain-jKKmui innnni •s»tinn6-sk XL VII. (3 C^O Q Q Q 000 

in (KB (UU (CT in (KI ~j) luu ? il] (ui ajiinn mnn (Kmin imn asm o urui «m | \ 

Q QQaQÓ- QQ 

ismui ojiiJi ïui3njio(Ki~Ji«Ji(U)n(KJi (fcflaxnfiKin«ui(iaiian(Kij|\ 

Q Q a Q Q 

(Miiiui osmnm ^(£ii (ri luui (K) ~n l) oJi »x^(i]a)iji3(U mi iniianan(Bi iiruiosmi] - 

/ o cv 
(kjKfcJiinaji osmMi ^nn3oij|||(Ki(MafuiaK(Bi Tn-i'itLJiiKmiï]Ti3(Km|] -vonn-* 

Q / Q ' Q 

CD -KI (KW (IJl Jii CTïi OAJI 3 axi (Km 1511(11(0131 Ml oHnosin r»jianafuitiiin\ XLVIII, 2 Q Q C^ O / Q 

nnnasin (Hiti asm mi h asm (Kin a ui o mm m tji 3 mm «ia o asm iii (KI J) ] «j IJl un (KJiTi «1 IJ 3 9^ Il ut cjï-iKLnmnniii . 
(oqr (umiiiitJiasm ajuidsin »J| tjiinn (m o ïU iic] om *c] -nri . 

osmjantMiKi ajmiJiJ) (uaninno 00» aMfu wn «jooujin xrix 

Q o Q 

(KinoTd mam lui w irni iiui jn^mmosmcitiiTfia/m Kmism\ 

(Kj)||(ui a-jiX4m«i OOI ona Km «1 Tl ^la amasmajmnm«iJi(innïiJi[]\ 

Q Q . Q Q , O' Q 

«m «1 iKji iKJi (Kj «1 ijuu (U a<l om I ism (Ki(ui»imasmTi*jnsm||\ 
(KI oojiism (KI arm asm» umiKi «inoKKunsn »on(wciSjii '»>c)i|~«i 

»n)a:.T.ifcfl asm inïiKm inC'KmuwnjKumatKiinn'iqnnfi (anKurvriN 

o / _ _ 

KI 11 asTii (Km 3 (UI O ojm ti tji 3 ojm (ïia o asm iii ojifMinix 

itJiasman«m xmuj] «iJinnasm (if^nVizciiKTniKJiKinw ojmiiiox 

o Q ' f 

(kJI (M Tfl iHm Jil OJl Ofïl3fMlKl (KI IKm J Cj ÏIJI l/m T-TH ICl 'm ICI 3 JCI .l ^ O "V 

ö J ui 

QQ Q Q <r- Q Q Q C^ 

(UI 0^1 om (Kim Tfi iKm an (ki «m (U o j jsm asm tti ik] ok ti hui ki i n 

ism (fcJi «m omi m ïfl ajjiu (ounn a;m a rkiiKi (u o^ «i]nj(inn\ 

Q ü o Q 

(KI lAJi asm(Km (Km 3 onn m ia niw, asm o annoTsiw (KiKm m urn aji ki i \ 

a o a (3 „ 

ifjiiAonj) (KmaiinmaojiiKioMmivj rkJiïJnn nmn(Ki(Km -^.a^ 

Ü(3. / Q Q/ Q QQ 

(KI (um iKi Km ofui (Kim Tl ( (KI o/m T/i ie asm ojii iki IjLI (u «losm f \ 

I V J^ ) \ 

QQ QUQQ Q Q 

iK)nn;i(Km (ü, «in ofl » o ti an asm on -jn au ki «m Km k\t\\ 

(UI «m 3JI Ki «] (KI 3 laji .um iKin-^aim (u w tn ji asm ikiti (wST«ijiï\ 

o e^ o Q ' Q ü 

asmcumTna<i(UiKin~;iaji min asm (IOkki on iiui w iir» tk o isin -^ c«k XLVIII. 

/ a Q / c^ 

onï umttai ^(tJi T.ntJim(M (Uiasmasmivjian(KiMi|i\ 

o 

(Ki3iLnniKiasm wm iaiasmKrmajiin(£JHsmaji3(uui\ 
O m \ J 

Q Q a oo osmCorim? (kKKinnrui (tn (a o 3 iki an ui (ki (in m (ki 3 *ji | (ki i \ 

~ Q / Q Q O Q 

iU)3 KinMlM] a<i »|(M> wm iiaajuasm ki tiKi ^tkt»». .Kmiu) 1 Kiii;*jnwi ini wjiMT 'Kim 

o QOO Q 

in(Km(ui(hi~nïiajui3aji(Ki asmwiosm-Jioti lui kih ki (Km ki i \ 
a)in(ï]om3Kmiiian>in/i(Kifiiajj» Kin(fciiasmKmia(ïJ)(Ki|| \ XLYIII, 2 


^ (fjifiaji (Km Ml tJi ~n asïi n (kjj tJ) n «m «m iTiunn m aa/i a asm (fjmoji (Km mi tJi ~n asïi | \ 
(jj ïKomuiKi (KJiTi iKmaosinin (kii3(uin(kii3iL;iKTn|\ 

m(MinJ030(UiiinniKiii(t^ (u iKmiunnadKmdj) (o -«>.c)n 

Q Q o 

o «m -im 3 ? fWj m OAfl 3 UI Ml miii (ui in ann m ,u ti (u 3 o % 

miuJiMiii oofwi Tii OMmnui mi (tfl (onii mi 3 ( rkii \ 

I a«3 a ö <* ^ 

aji(CT)[|(n 3j)3o(|fJi Mimui? (iri(un|!MfanaiifkJii\ 

«13 nail M1Tfl3!C]0(K10M1Kl(yiM1M1itJl-J1|Hn)l|\ 
o Q o- » <3 

iisin«l_Ji3003«inMi nmiimi ikjioiuikjIiI ne;KiOMTnj]\ 

/ o- o / 

fluin nA3 jo [CT1 Km -Ji oAom an aia'i (innnnMi3((ïJi^(i™)n3'>> 

(isinMi~Ji3Knn3iKHuiaK(iJuiao(Lm (ui(bA.~no(yi. ~ü.9x 

6-Ji a -j^ Mian in (mi oiann «n «i ui fwiTfi 3 aii m im o \ 
.Q 

QO Q _ Z ' Q 

n 3 asm MIJ iTj 0X1 3 Ml . asm Ml (isiii n Til oiiui oin^öi mi iUKHi mui lin \ 

-* QO Q 

M13 nsmMuimiasMijmiujiiunnMi-mKi (KJianm^'-KasinN OAn it] Ml o ion 3 mn (fc/i Ml m o nn iinji om 3 IJl M 3 Til ~s> c^ ■^ 

o o c^ a o / 

asm (ift) Ml -jiTii 3 o Jfin (i-Ji nnnii mkui (uin 3 uji m mi Lmi \ 

^ Q a o o - 

OJIJ) ' " "" " (Ki-Jii)? o (UI Miin (isinKmnni nsin mui o onn (ui 3 (.fVJi \ 

ü o oe^; Q c^ 

on !ism 3 o Mim Ml rm 'O IK] til M> Ml (UI Uan mi jin ism | \ 

(u (Cl _/! 3 Tl ai(Kmoaajio(nMi|j iniwi (Ki3iaii mi (isx)(kii| 

Q Q Q 

aAji3(tii:n (UIiaji «iin ikimkki in ^ionn(KJiMi% 

i, (IJl o«]iKin3iioTn (ummjxi o (iri(Km(kit (tn in o ï \ 

Ml (KI in a(w.3 (k)i(Ki afin(ui3(ïkii (k/iiKTn3itJi(Km3ifJt\ 

"^ o- o Q Q 

«1 UI iJin Ml (uui 3 Hl (UI um aAn 3 o ism in lu 3 in mi 3 ^ '^ (13, ■«! 

QjïKOMill (LniKLU) (Km O apia3(}vji M1 ttiB on (KI sCw \ 
3 O J ooJi CT 

6Q (3 C^ ^^ ^ 

jinöjMm ooain (UKKiasiEJiasinnJin (M(Hi«|oa\ XLIX, 1 (uim'ci-ninsinSi'Ki •?) o ÈntJi _;i ijïi ïuimriitn 

I ÜL, ^ nn KI) 

o o o 

- g - 

«n iKu «1 m in («1 arm nfl m oxi ui ui o o oi 3 en «i I m Tfi («1 arm nfl m iui u) ui o o oi 3 en «i j| > o _ 

asm (KI «mu in nA/i asm nu i o rui nsm «i um mi jj T (tm iHin (UI. (Uimsii itJiMKnlifin fKjnn «u ism in ? x 

o 
anjiïnmiiiKadnïooiasin ojiomism mtniojif 

"ai ^!5 .:., 1_^ 

m o 3 mji (o =if: in «m «m mm oaj) cinfi o «i in i oji \ 

Q Q ' 

osm (KI 3 (UI MUI «1 1/1 (IK aan J iKiin (uisonmiJiiiSTn \ 

/• Q Q (3 

OJll';in[|IKl OAilHin (KI o (Km (KJ) Tl =1K (f^/im (KJl (KI \ 

/ o q/ , a 

(um(tA.3(KiiEiiajm(Km(K]aKiKiTi (Kil^ismoKS ^finmtin-». 

lean Jin3fKiim(KiC(Ki mui (cm «m (ki ii (ep iKicwa3(ui iniKi- 
Ö ^^ I ^ Jl J J 

(tl «Ji miasma (UI iKisi^i (Kiii lo (ïjkoijli ^Miin«i||\ 
5 . o a 

C, fUl (k^ ï] lAJl 3 'UTl (KI in UI (kl ÏJ1 11 1 (e (klUl o ~J1 \ 

oJi ^(O (iAJi3(WKiniiaiim8flKq (Ui(Ln(Ki|l ti 'ö -vnnnin>k (k^ ï] lAJl 3 'M (KI q UI (kl BI 11 1 (e (klUl ( 

«laflKin (Ui(LnKiji ti '^ -vamin-' c> .o. 

(KI, OOI m (Km 3 fvji (KI (Km «"i öiKiopiasu inamx (3 O iikosnJi'ui (Bio(Lnfi(Ki30 (KJi(e3(Ki(ifiaoi\ 

^ a Q Q 

(inaiia>ru ^in Kmii(Ki3:i^ asïiKmi osii ;ki ismn \ 

(Ki3a;m(Ki_JiTfi» (KioO(iJi3(Ki aaii(Ki3(U(Wi3Ti -«k(innc)i| ■% 

JSIIIMIIvIl IjlSmMm 'U)|lLl(KJl aJKbd (KJ11U10 3KÏ]! \ 

Okji (WiiiSTDil (Eflan(Ki asm oji asm -ji Km ism 3 mi in *n Mm |i % 

Q o o o 

rkJi on ~ii o Olim (LU) ism iKm Mm in Mm ixi 3 ui Km rui _Ji \ 
) ^^ Ó ^ _^ ^ '^ ^ 

6 JV 3 (UI (KI -Jl lU 'é KI Mm (Lim (KI ~fl M1 OSm ? ^ IJl 3 Tl -^kin 6 -^ XLIX. Q / 

UKUKUIO IIK«13IU1 Kiajm(K](wi(Ki ojKuiMii^ omnnjuidiio Tiin(u ukuïujo ikmisiomi^ 6-AT;iin (EJl^J1 .imiin mi oin i^l^f*^ (uin o >iK o .riKmsji .atiMmswin- 
KiKKi (miuuKism oieumijuiaxi oomnlMi ojim iKiinjiiTm asm mi -ji iki , ism o \ XLIX, 1 T -Q ' Q o Q a ev 

jjitioKD oKïumïflUi tmniKi (MOiKnii tnoajKuniKnn iJ)iBinii-n)||(io \ 

Q Q / o o , Q 

iKJi«wiKio(ui«in jAOIkhiki onJüi Hl «miKTii win in w o m Kin a ia in \ 

ooo Q o QO 

oaJiiKiairKKKKin et) ia osïi oji (kJlOO(H^rl• nnimusm tiiiKU iLiiJjiiJi(ua.in ^'Cit^ 

oiniCTusin :r\ ikfl nn o .jm ji ci iktii (mti uji (kji n c j &i 'iiJKmn i-» lui otkui a ainn o \ 

«sm o Ml (Lm Ml aq OATWunn (Kunjioa OMioiKJiiKiniKi tM (wimiAJiaoiKix 

C^Q. Q OCUQ 

K) a5ïiMi-;nKajin irKKin ion mir\ oaji jsmKi-^iKDmsïKUiiKiiKKi osinnnnniwi aruiiJi\ 

^- - , ^ o o . ^ 

iu)(isn osin oji oji Kinma'w.atwi (kitji ikj eji hoi) on ouin (joi inainjiaju) -«kic)!! "« 

iKKMism (KiTTi ofïi nn (Ui 3 in oj) tM aan (KI o ïJKUin ofU! iii lu (om u\ a nnnn o x 

b-i, 'm d OJ _ O G) 

(KI asïi m E] onji (um o [i (« o a lum lo aan (iri «i ojj nn (uin iki (witii iki (ki iöi !K1 » \ 

-Vl (KïKKl o IKITfl 0(ï]Kin3MTn onjl (KI 3 (O (ül (KI ia (KI (KI O (Kïl (Kin 3 (UI (UI Oflll | \ 

O O Q /■ 

(KI asin(Ki~JiiJi(Lnn(0'kn(Efl(ui iii nnniuia (kiiii (K1 (uin (ui o iïj iki 1(K1 an jkïi iisiii -^ö-üs 

•r\ (KJl a (B -Jl (KI iq o a (KIMTI OSOKKI (KÜ U o (K1 oji (IÏÏI (KlilSTn3(K1l£ll3(lSï)l(K1\ 

(isïiimniqT.'iia jsm (ki -ji in o ? (o^- oKwaiuiiKi luin «Ji wn .tan iniKi) oo(ki\ 

a Q o- CL 

(fcii(»5niK)[]iKiïJiiaJi? (CT)|i(isin(Kin (ukisiiid ikbii^ iKJiiuin (ouoJKKiKiuïnm 

o^(Miii!isTn (KTnatioiJ (VJiJÖiaBSTri oaji (p a ikn imn nnnasin (kito m (kn a aan (lïin iik(iaji 

Q a QO' Q Q/Q 

(U(uiafKjnn»jnn(KitJi(Kin ui oaiaji 3(ai(in(Ki(a(Ki(e(Ki(ïJiitJi L«i aw \ 

(ÏJJ(U10 (KTlOJIOa (KlTIKKITl O (KI rUKII|(Ul (knKD|(0 «noJi USU (ÏVin jsin \ 
o- C^ Q a Q. 

(CTKCiafKinojiniuinaiiKTn (Ki-nniianinndOJia (tnino.iiw. iniui ooaKin iri TfiannN 
JöJ ) , . ^ '^^ 

Q / Q 

asïio (ifl amiiuin nmiJi (Oisin inikji «sïkki-jkctkhiikkih (Kin(untia(iK(uui aniiii iiui ^» c, ^ 
J Ö J J O "^ ^ o. / (3 Q » /ü- 

an jm Inoa ikii oa o Tn in «i on oji (Kuiunnn (ki (.iki ti (Kji a m o ki ikti \ 

o / o 

in onm NI ï on (KI UK (Kn (Tniui 3 o (KI iuinii]iui (Ki(isT)|a(tJi(cj(Ki ~fl o 4«jin 

(ina asn (KI -Ji (W i (n (u amn iJi a aiin o (EJiasm liH 3 (ki (kJi(EJi(ri(nririo(tJi[i\ 

/ Q CX Q 

{(ua(u;inm.(isn asm in (Kin osin (ki .m (Ki imdona iki nnaioi (iqniiiUL (Min xnnn-S). : ïrioc)| : 

o (X I Qc^a a / oo 

J isu cJ\ (i ^ \ »l, 

Q O Q/Q.Q O'O. I Q 

(laman 1 iivi 3 w w (um Usti 'RPCi «uüj (ki tiï(kti ti j tj i j njiti ? \ 

«1 0:4. 1 (KI 1«) Cl IJl JU diaxi (Hl »iH CimTfl OKI ÏIA&J ^nOTflv 

CJ dK-Cf I ^ ) ö 

/ Q . / Q. O 

Kïi i^ijrvn wn/ioinfKiiflijiKioi««)niU)f|][isTniU]> Tfi imijq-vcix 

CMij aoj) itJi luin Tl IJl an 1 nmnnniH) ïiïijkhij] qciu [kjhu (ki KTnotJl|j\ 

(KTn«JU)«i|3(ciiui «löi.nji utMm itam\tnt «wiuw jïimm oo j \ 

O (KI «in u-n nn uiiii tJt o i k mn (ism sji f ui «i 't/m «i «i tn ïJi td \ 
151, O) arm "— ' ^ bu ( om 

i'u>Mj]i(uiM)|(K|Triasininn3 0Tii9inixiiU)|iiKi> ^jiin «i p ion ■?! »ji p -^C)!! ■*> 
m (im 3 M |] CT ^m jn Ji asin 3 o IJ iifui -j| o im isïi w ü 3 «i «ij m -m j tn -k.i j ci -^ tn \ 

(VJi3(uin!Bi)|(K)^jniKi(ïJUiia lu Cl (uïioiikIj] anaijKi 'm)% w o ^n «i Ti i \ 

a. / Q oc?^ Q >' ^ '- 

tJi Ml 1 3 un fkn w iKm nq:}vixJnri(isT(a«ii3 0MirMO-Ji3 asina:k,ii\ 
}c\ ^^ JJ J cA *UÜ J J 

a Q Q a Q / Q , 

TnnRaiKi:i!Ki^iMimitJiKr«i nsïiuvuinKjn kïiki KiJia'%3 moji tsviMii^ii -«kO * 
öcA) I ^ »^^'-'-- I O J 

o Q Q . Q a . 

asin(Kj)i^ imimiKm iMuanKinMin JsimiiKiiii] ki 3 ktii ^ 3 isïi ^ m/i n,Tn,i ouijin 

(aji (OIO £11 (KI iKin3(in(Ki(Ki(un.iaii(q «1 oaji üïi 3 (Hi (uhkii 3 ,m 1 \ 

o □. /a Q , o . ex , 

(i/innniin mKKif) lu arm tïinn 121 ((ukjjiieji (HKinci (Kikuo (1st(i\ 

CJ ™dl Q ^ «3«^ -^ö J 

(ïiaoi (ï] a «1 Til .isinji ui ittui (.a mti Wbm (Hm lï-Ji hi «m (ki -ji 3 (Kiiri 3 (ci aq ~ji ii (ki ^!> S) ■*. 

o- Q . Q. 

o»^i(K1|1 nnaaiiD rvm om 3 (Kitii (ki aji icti kui asin n 3 aji 3 ikji :kji (iji iïj|!nji\ 
6-A3(u«](Ki (KI oasKi[) (KflKiiiJi. (£J»(Kiaruijan(uu3iciinninjiiKnniKiii\ 

Q o Q . n Q 

(Tl (O 3 «u f in (KI il ii]iin)i?(Ki[i 001 mn KTiKTn lai i-n ki w ,1 Bi kh 3 Kiisimn 1 \ 

/ u □ . a . 

Kin ooj) «j KI 3 (O «ri lUin y (Li ie (Ci -.vian ikii do ki n 3 Iw Km ~n n kti ktiiius ■*c^'^ 

Q o "cS Q a . 

(VJio^(oi|| oajj Tl (Uïiarm an Jiii (oi »n (isinonn (I](J0112i <tA Tim-i;i Ti3Mn-A,Km\ 

Q / o C^ o OC> Q Q 

(kii Km -Al arm I ao mhhk (ui (eji 3 (e» (O an (ki ;ïji ii «1 ti ? »<i u 3 n^ ti oji 3 an iki ao ii \ 

J O ^ d ^ Jl 1 >dl ^x oj| 

a 
iKm Hl (kji 3 (UI Km \ L, 8 an 3 (KI afin ^A a Jfl -nn !ki (Joi3(ïjiTi3(Hi.in(KiiTi»cn_jun('jin: 
^ Q ^^ J V 

(eKi||aniEïiismajiJfmj] (kjklu ^k .im o 3 ki (ïwi 3 «laonsmari asïiKmasmjj 

o o. . 

imi an -nn 3 (ï) aii 3 > on» m lu nnn aji 3 mnii o lEJim «m th ann oa üi as an na \ 
) \ \ Ü^ a I t^"'™ <»" 

Q a / Q ,a / Q , o 

(HiasT)n[Kii3ieafl asm 1^11 (ia an arïi uui asm (ki (tJisnnn mji («1 3 a^i ^1 mn tti ,1 \ 

a Q a . o , o o / 

n-w.ari3 k\ (BI (ki (um (uin an 3 ina iioji an asm a_n(Ki» (iviiiKm3 Niifcjiiaji3\ ■^lOJl ■«. (Hi[kfi3(Kii«ii (KmiKunTi (ia;h>u 3 in -iT) '10 aju) «sms asm Jfl—ifMmKiKm ismn ^i : (ïïioö: nsïi (M (KI 3 mn (KI tj) osmum f o o Km wi mi i o «i iki (in nji «m ji. arm \ 

I ^ / 

(ïifnanniKw(-Ji3(ui (kJiaru; (e(Wïasimnnn(Ki(tJiJzi3iKia5in? oiktiiki»\ 

6jiiam(y (t]nsTij»«)iuiiiio(«i(iJnn a'i »x\!kjinaEJiM (üitMMinN 

0/ 

rjji3«iii ^';(CTi ci)iO(KioiKi (Bi(aann*U|i LKimji 3 im ^ iki nn onaui Tkajui"*. 

a o a Q^ Q 

(Kif 111 (wi Mm -* a-wi (ïjiMm^ asïi(Ki|iirc) (iJiasuKa do nsin 3 in uji (ui 3 ikiti \ 

'T Q Q a 

Qj<l.(I](Km? TItlvT) Mïl ï] Ml 3 IKl II tJUSin Til (K» Tl 3 (UI ÏJl Ij O 3 Ml Xtl (U) (KU Tl (KI p N 
/ a CS O ^ O "^ <^ 

aJisoK Min IK1 ozmiii kïi o a o -ni .n/i in w in urn ïji dn ok 3 o » iu o mbi ii \ 
asm Ml -;i 3 (im aj) ~fl in (Jji oasmlMï ajijin (Jji oasmlMmosm (M«]iKir]!Ui-Ji3a5mMi;Ci(in3 ismin 

Q Q o Q a o 

o(iAiuili(ïJi 00110 3 (UI Ml ia in (um asm (W 3 o Ml (Km nrm ajiosjN 
PCJcdld- ^^^ ^oo, cm cJ^ \ 

(fcji (KJi oji imn Km (ïji 3 111 (um mi «m ui mi (kji 3 (O .~.n (ki (u 3 Mm «i «lann ? asm (KI nnin «i asm (m (KJI (f-Jt 3 oj; ti asm oti «m oji 3 tn mi m[K\ (iruiin osin n \ 

o -Si ('M (fM (IK mm asm Ml ji (ui as > .nji o mi Min (ïüi (tJi ? aoji ïjj (eji ~fl usm o ikji n -i^ n n iti') 

(KifMiiriaaiMiii MKüiosm (kji iui iIK rkn asm («m -unnJioslMm iKinciiaiiN 
^^ I O ^ asu ^^J; p ^ J s ^^ )^ d 

Mm 3 Ml (w (o an ii'i mi n 3 loi o asin ofw-am) I|3ma3> (tJiir](ui0 3 {nwi aiin \ 

oo «1 (Cl o 3 oii asm in (i™ on uii osin mi an an lU) mi (~^ 3 (yi mi a asm a-tu asm asm | n 

o Q o (3 , 

(tiivaMiaoasiJn ifi asmMijnMi3 mi (u asm cim.nj)n3aa? mi in ati (^ an -«>, onn in •* 

o Ml'» M1 -11 Miii 111 «1 (u (UI in Ml ~m (O d-jiinn > (tm (um3(wian(KiLMi3 jai!nnri\ 
0^\ ö ld JJ ^ ^ ^^ I ^^ 

6jv.3aiw.3^a5m osin irKKp (ui?mïi Tjoat|(Kit (Kiian-Ji3in (U1«i(uij)|3(ioiiki\ 

«]asi!i3.tJi (U(mMi«n)i(VJi-nfi«JiiiJiMun[KJi(Kij(K) MmanaciaMi^oojmx 

Miai m ojjiKinmMïi «lainMim MUEaMmii oaj) in mi Mm 3 «aa'raii'i asm ii -Skannai -sx 

o .. / <^ - . Q Q , 

asm am n<u »«i asm o tn (ïi ann mi ii Min oji (Kji ki 3 an in ï o tïi .ui l O-a 3 asm ok \ / 
(KiaumMiitJi Miaiin tm asm iKiitJi MiaimMiii asmKi jariniKJiam,Ki| m i;i 3 (wj 3 ru ain ? Mioraai 

a <a / a ' e 

(M«|(Kj)? MiazKO otmo nnaainn tikkiti» (Ki3iyiM)j| asm mu an -di o in | \ 

6 Ji an\ 1 Tl Ml onJUAii armaojiaio a<m inn arui 3 asm an ann os lö 1/11,31 ^ot\6> 
Ij O J , ™™ O 

o / o > (3 

asinMin (omi«i_ji Mnn3nJU)|] inMijin asm .umi ie (ka 3 ie oji nnn ii (o«min\ 

«n-^ (Kil iuio'n«ii(iJi3in (Kji3in (kj aajioim ari ( m j o in 3 ((kj 3 axi asm \ 
Öi- J (inr)V_3 (ism O) 

Q (D , (3 / O , 

Mï) ao m lui Mïi ^ a^ 3 ui t] Uxi (kjim in ao) 3 (^ 3 Mm -* ;u [o 3 asm ( 

ifia- 
J , _ ^3asmaK 

Ml 3 ojm «1 Ml Jïi asm »ïi m 3 a^i asn a aói mi o asm (kj) ofiaui (nTnasm3ar»afin '^nmSlt». 
I J '«i J \ ^. ' : n/rioai : LI, a «V til "^ I 3'^ a Q .00/ 

" " "■ itn%iti 

J/ék 
ïsmm «iJiirj IJl KI -Jiifi fu inm «Ji I onm o kpmihhmij o « toi j k) tn ïji 1 \ 

I J ^^ a^o '^^ -^^ "^ 

un 1 H1 iKi KBi itn ion iM I) lui mum imimfiKnï(Ki(~/iJm a;i icuna-Ji khox 

(KI, Qis^i,^ ) ) j ^\ c^. ^ \^ ?jd y 

asmKijifUj'Kio Kïi (UI un (Uïi 1 Kil «11 KI] 'M 3 osïi {,ij\ TriOKiJOTii xan £,x 
Um iiii|iui (IJl fkjiTisaxi (ki (nuiciof «i nnrun isn m (ki -Ji 3 ui m 3 \ 
1^ «lun'ji («1 (UI 0X1 3 asii OK 3 iKTn(kJiiuïi(uiiu(jKj «Ji «i (f-Ji «nri > 
(Kin 3*1» f (Binl(hi biiTi(Ki-jiïJi3 (H (biii (uiiiu f)-Ji oji OU o isn3 0«iTn\ 

\ ^ 01 (^V ^V_) ,^ I 

/ Q 00 / . Q . 

asm LM] ï] o (k» lU w aan ii ïk (ki 3 nci ihi (Ki|(yTi(M|] tii m (usainnui xinioi / Q Q O . 

Ö-A3UÏ1; (uiom iKin(tJi3 1(1 iii3(J-Ji jaiKKH (kJi(3Ji« ïiTJinaMi 'j-jimin-'- 

\ Ck J ^3 Jl I KU |ku nsniui wdmiasn i\ (Hslism (Ki (oikïi oiJi (tn 3 usii (Kumi (ui ïji'k»>\ 
iKi3(Ki(Kitnii (UiKro osiKKi-JioKiuin (ïim imi nnalCT m tJi 3 w ~ji 3 lUUiKin \ 
mioiKiji«ii| uiKiiKi tkst iiAJi(i)uifasïi aamaii (liu ikt ^ ki n (ainimiuiïirnaiAJ) ^amiLs, x 

Q , Q Q 

(uin(a(Kij|K](kim(uio(ui(CT (Hinfuiu ocuikiiki (tJimo jn)i(iui\ 

Q o Q G^ 

anji(Hji~Ji (£113^ anji HUI 'M m Tl Kin lïin kti iKi «iiin3(ba.Ki dsin «i kt J ui kh \ 

J KTJ (^1 J I ^ÏU U 

Q Q a . 

(Ejiusm nnninn Tn3(fJiri (kji 3 o _ji kijïi ni \ (Ki3(Uin(Ki(K)Trici3Ki] (timriJ) (EJiusm "nninii Tn3(fJiri (kji30_jii 

Q o Q Q Ou 

O (kil 3 KI (Km O (UI) KI (Kin 3 (Ul (U Cl (UI 3 Km (K1(K1^ IQ (im 3 Tl tn ~nn Tfl «J» Il LI. 

... . «KUIO UcMU KI 3 oom KI (T dci o Uu lUi ici isin a^i aui 3 (kji 3 'f ji asm ki (in w i \ 
"■ I ^ CT ^1 Q Q Q Q Tl (fcJi (om o 1 Tl JSTI) fkii (m Km (Ul (um ki ti m 3 1 itj» (Km o *ui ooi (i \ 
J <* 'Jl Cjl^fïïïl Q ^ Jl 

Q Q 

HJI OSm (KI f| «1 j] lftJlH5in3ïl'tJ13(IXlK1 (tJl(QIU»(M3(K130_nnT1(UmT1?\ 

Q Q/ Q Q Q 

Kil (KI ifji 3 m KI O (BmKiUm nn (um asm ïiji ti 3 ti ki 3 tui mm o(U xonr 

5) a Q ae^c^ / o 

nnoji «iiojJi (biKLij) omKm (kji ki (m irni ii ti(.kï)i KKCiae; ti|]\ 

/ Q Q ( a O Q 

(Ul Tl KI KI t-Ji 3 KI oin (kJiKm ttuun innsldsinKi (kii ki itJi jsm i \ 
^^00 (J , J \ ^-^^^ cJ| 

Q a/ OQQQQ 

Tl KI 3 Km Jl. 3 :k,i (fjiiesKiji (KiajmjKm «ji^ki» (ui ki (um (lvi \ 

o Q Q Q O Q ■ 

KmiKiiTiKi Hl Tl cum (KI (1 nsmimifkii lei ki aim (kii tïi (bm ki i xinx 

*^'s I dl J J o'^^^) Jl a 

Km KI asm 3 u «j (KI o ? dsm Km o (U ori Km > ki ui (lo o ona \ LI, 3 


ojiiKicif iKia-Jxin asïi o iwiiAjiiKin im(KTii(KiiKi(KinoaJW.\ tan»} o (KI ooikimsm ojnnamumiiLHiKipieo isimiN 

iKJMT ^ an|r«rao3(kj[] oasmoJifKin nnn 3 ui «ij jsïi imTiioii -xgn ti> 

itJHsin(KiniKiJinajiJ)3nna3 oiKuvinsn (uiasm (w OTiiiujinrbJiN 

/ , CL / Q Q 

O-AnJKKiiKi MDi (KJitim (KiiiAn«sin iKnn3(eoi;in (umiAJiN 

f ^^ 

iKinfkiiBTi|i(Ki|i TnLiKTnil«i '^ <ui/i im ifcinfu «1 KI (U) 3 nmn Kin jfl (LM N 

/ Q. o a /- 

am Kï) 3 o 3 !Kii o 3 «1 o o (UI oaji UK lei ! 'ni (Minojun ^o-v 
•• 00 ) ) \ J 

(KiiumiKt «m (yj. (Ki(Kil~Ji(unniEJi(Lnn(yi- osin (ki (ui oJi on 3 \ 

c^ . / a Q e^ o 

(bn (TJiTii aiJa kïi (ki ii Mm ifcfl on ki oji oti ui nu iku 3 nniin lïin (ki (UJi \ 
l ^ >/'^ I I Q 

ojiri HX13 o ((H1I1 (in(KTnnfiao nn(KJi (EJ1(ki> (ki anoiJinim\ 
(-jiisi, cm ivw, ( ^ J 

"ïl «1 10 (KI H (KIIKl H 0(4(1,(0011 3 o lAR (15111 (KI Tl (KJ1 («1 (01 IKH 'IRJITI IK1 [| "t. ffl "t», 
Q . Q 

iniKTns oui-Ji'ïl'n iwi(Kin_A (kjiti qf;iTrino3(Kiii (U)113(kji ojiKinanjiN 

o- Q o- 

asin(KTn3inj)itn? (inamiKi (uiniudjiin (k)mnci3(Kijcin-j)arui(Lnn(kii\ 

Q o 

(ï-Ji (UI o tim (| EI] -n (Tl dti] ? (KiT/i (U (uiin (KI (fji ? osin (ki «in (LI asiD n \ 

cv . oe^ Q Q 

lEjj (KJi lui 3 !KJi lui 3 aim p(KJi(inn(uiniKiiiKTnmiKi tji(KiO'in'SkCs>. 

iKiiuin«i«Ki3(Ki(KiLji3»-n3(unsin(isimn Tl (ï)ai¥i.3(Kin(Ki (Oamnii\ 

o, a Q . o Q 

(UM(tij (VJi (EJ) [1 mn [| (IK 3 (KI oji iBj (KKuiii (Kin (ioj(Km in iim(isin\ 

J Q o . Q o 

nsmasinuiosm (Bin(isT)3op(isin(Kin njjïJKKJieuin (oinxi (tJi(un(ci?\ 

/ q/ q q q 

(Kii(ui 3 os (nraa (Kin (ui. 3(easin omosin (KiimKii (ïj iaji 3 wi fi (UiKin(uiijiKi| ^>ir 

» / . ' . Q a o 

oriKKin (o ami30(KT~Ji (tJidsin Jsujiiin iukkici» (unacwkOJUisin \ 

Q C^ 

TTi lai uoikki Ij at] (KI O 2 (M in (h (imi arin on (ki n 3 (kji umi i(i (ti ikïi 2 ion ,1 \ 

Q Q Q Q . Q Q 

(uavi3(isT)|i(n(Ki cim.T(i3(ui(iiHa5in (m arui yaaj m on/i (umin arm || \ 

QQ /. QO Q 

asmasmr (n (m 3 (isin n -nn 11 (ri (tii ojin in ao (Ki (uhk? (riin iKKaoJi in xis, -s». 

/ Q Q O Q O Q 

^(^3X1 (ann 11(13 o (wi. iH(inia(isin(a3(Eg||(isin Tn(cj(n*?\ 

/-o c-- . o Q 

o Ji. (ui'i 3 (fji j o ïj ao o 3 3J1 in (tn £)i (cti (ii in aiin ok onfl (ki (un \ 

t(nnaJ!(Ki-Ji(ui3ia(tJiasin (tJKiKmj) (K)i3e_ji(Km (ciinii^N 

o . . Q / a 'o. o 

o osïi Mm Jïi |i asm itji n-Ji UciJi ojui (Kininnnm (ki in 10 o (MaaniKii» «k(UJi ^ 

a Q o . o 

mnMin (m 3 (Bi ^ mi mi lui oaji asm miii (um mi uk mi (ui (mn (kji (ki n \ LI, 17 / _ 

UI OJl (UI «I UIJJ 1 1 lUn (KI (Lil U OJÏ) Ml IIIOISIIJII KIjLOniOIN 

y . Q. ^ / Q Q Q o 

isïiMin(biii iimii «1 om tii iiiuni »u«tih)'kikii uikkcimiin 
J ^c!\\ JO ^ (ku J .\ 

oiin (isiiasm«j||(Ki-j)(ïin(M iaji iki i^i uli lun ïji ik) ji (Kiïi»arixmox 

Q na ~" 

nniiKin (iJi3(Ki(Kin3(Ki)|i'Ki ouiiuti «ïinnaTn Jdflji !Kjj4Afl(ïw.\ 

/- /o 

(3JIOW3 iM.ri» Mivi ojiiMtij» (biasïH) M) 1 «n ajinji «jj ki ,i \ 

OAJI (Ein3IUl[)|llKl(^(ISÏ)]Hin_Al iKlllKUl U IJïl KTI 11 «1 OlKUl (KI (tn IK Tfl 1 \ 

(KmiuioiiiKSKKiriniii osviiiKtJi o «i (K1 3 (Ki (w (kJiKniJi ■vim (ïïi > 
(UIIOÏ.J1 (bfl. i|iig(U3(uiJiMi Til (K,nfi (M (i^ifom »ai vunn mi i % 

o Q Q . e- 

(Uiui (H 3 (KI (til ( (M im OAJI aruo TdiKin mnnasKm o (Km rji (ki i \ 
6-ii(LniKi(~^iKip|iKiii-A lo? a^mi tii (uimeDJfli] tkü (tusm «ïimirtij^ 
asm Km iijij)p(Km(isin3(Ki3nm(Bm (Kukh (Km«|nsm3(«} (kïi^oki -«^innarii», 
(Fjjo» (M(Km-di (im (ij)[j3(jji (KflCKiainn «msuuniomnasm uïi«iii \ 
oiiii (niciö asm iioiKm (um (tfl «u a aan asm jk) ui (ci tinn n \ 

Q Q Q 

(t)nsm(Kipaji ooi(ui3iE)j aim (wi (n tinn (ïi ui dji (m (ki (ci (ki mui fi \ 

(oiiKin3 in (Kï) 3 o -Jiim o (KI iKin oji (tl ,li ïi ifji iiajKm ojko «min|] xinnc)|| ■*. 

loiikin Tl asm (Ui3a5in3 a'ïiasm (KiKm asm Km o i üi'axi jnainismMKUj) \ 
O O O ^ Q^' ' 

6-A03^Ji1 (UU1 (KI >m KI 3 (Ij iKm T/KCITfl in IkilTlSIKI^Sinil % (iSlTl\ 

Q o o a a 

(kJIK1(bA3(r](K)||.lJl?iKl|13iHIKmUl(Kl(a OIUI qK (O ie ITl KT] \ 

Q. a / o Q Q , Q - 

fM(ï)0(isTi (M? (ïJi itJi 3 O omi (VJi wTfi (kji (UI !Ki (Km JCUiTi (KI 1 xinno^ 

I d ^ o -il on(|asm(Km(KiiCT(CTiui3 nnm o (wium ormomi (fcn .imds Tno\ 

dl o»^ CJ ö 

a o a / 

(in «] (H 3 (KI im (Ein 3 (B) 3 TiiKiTiKuimn lil anirn nnfiinnKi\ 

(Kino(o? (Eiidn-Jinaiasm (inmno(Ki iKm (um j (Eji (ki kw ism in «i j \ 
nnn^ V_> W, ui 

6 a » Q 

^^-ojüMli (UJ)m(K)3(Ki(tji3iïjiajW(Bm £.]0(i]im «jjaa3TjmKm£j)Km-^iina^ 

Q a o e^ a o . 

(isïii u) tl Ml 3 IK) (IJl (tn jm 3 (ism o (UI tij iujiijI oji 3 onnn asm «i ojui \ 

/• ü Q Q o 

ö^(U (KI lm (Kin Km (KI IJ (iiui(Ki-jn,n (oosin oiumsosm? iKimniJinKm(Kii\ 

CT' o Q Q Q O 

Km KI ttJiKioj isin (UA Km in (UI asm o ki im J aan (uin m o i ^ 

Q a a Q / o 

asm(KiiKm <imk\ (kikiii (UjiKtknism amiijoJi (osmssa o Km ikn ki i -«k rn c, ^ 

«mojiof (anim (njsoji (Lno(Ki3vnKm3in(jinKm~JHjm ininjx LI, 17 _ _ O- Q Q 

^ ^ J \ ) J ) 

uy(UJ)nsii3«iq|,ï5XT3(tJiJiciM(M T() iUiKmiM (ifiaTi o in \ 

00-/Q/ QQO . O 

/ o o. 

«1 ï ïsu) -kn «1 iH,_ (UI 3 ïvT asï] lEii wm ^Ji i' i ikji om kit o nn \ 

Q o Q 

^(l.U2 -- - - in «1 «13 ïsïi 'kn «1 M. (UI 3 ïvT osïi 
iKi, I Jm^ \(ïm J 

n^fKüii TD 3 LfKïi (Uïni-w.Tn uin «m (Kii(tJi3inii hti o isin tinn ri \ 

<X / Q 

(KI HSIfVin (KI ILn (KI -Jl (D,3nil(K1 iKllHJlUaiïl {JÜV\ (UI (1^1 (Hl aAJI \ 

/ a / Q a 

usvi ijin mi (Km J nw.aiii3(Kii(Ki o ii (ki (Kin 3 o (ki cuin (u nm asm | -«>. 

(ui M o (imn (KJi (O -m n o <isïi (kkkïi (ui (ki on -jïi 3 tti ^ o (K1 ■ 
Ó J dl™ ->^ 

Q Q Q Q 

(KI (CTi (KI n (in 3 umi aim ^ (tfl (Km («i (M(ki a 3 o (EJI i'i nsm omt \ 

Q 5 Ci O Q O-/ '^ nnndSi^ ]an(fcii(tJi(Kin[| iio (ki (K03nnmn (EJioonJUKm'Ki:! (LTjjKiinniiMianiKKij] \ 

o- c / Q o 

asïi(ïi«in (Kil tifin 3 o iTjn o ^unji .lan uui iKin (U (kn ii ihiti ann onmn !K1 ii ■«knnn( 

(^3 ïïi ^ Q j ;) -^ J{ J J| 

O asm Jfii -nn II itfl ( acia (K1 3 in ici asm (Kin (ui «i Kin 3 (.iki iu a'ïi.ui ism \ 

, Q o 

(o (uuinsin 3 isn (in > ui ;ui 3 «jin u asm (kii jsm (Kin 3 (ïui > nnn ouimm (uin iki ii \ 

dn on 3 (.luin asm dl (Hl p inn n (cio'Kji(Hiniï](Ki (O 3 no adi(u dci \ (ïJi ia (ïi o 3 (pvi aan f 

QQO 

IKI (KiniKii(iC|(Ki^(n~j]|(isiii_ii(n-m|(aTri (Hinasm liUKKin jsm (HU ((^.1 itJi lAJi^ino-^ 

6 -A (UI (KI 3 (UI 3(1^1050. 3 ((lSin^O(Kl (ISÏKKiniUll] (KI (O CUI (ISTH \ 
1(KJI (Gin(infK13(Kl(U(UïUSin\ «n (M «1 IKI (Kin in (UI (KI ism iEïnaii(KJi osin dfi (ki 3 (ki o 
dJ 1"^ J Ö^ J -i> \^ J 

IKI (K13(U1I1K1 imiX. (H13T|(U1 O O ü (KI ÏJI ? (KI (LH (kil (ISIH \ 

2- aa, V_> (on \ Jj J 

itndJiaiJi (ojin «i e 3 x^i «in -Jkie (ïji(a(ui(im.3iï)iKi o (kiotii ■s^.oonn"*» 

j \ j \^ j a 

cv . Q o Q (O. (3 

(UI (KI (BI f Tn3(KiKinji JAJiasin asinoJi iKiiKin oi4q,iru (Kin(mTn(jJi| \ 

Q a Q 

(Kïim(Bin3.KTmisTii3ifciiaTnKm(Ki (Ki(tii(ui(Vin (inoiJi(uui\ nn(Bin3.KTmisTii3ifciiaTnKm(Ki (ki (tii (ui (im «21 n 
I Ö Ö ^ J a a"^ '^c 

i«iiiiKiiKT|-Jjn(Lm3 't: UI (KI (isiniKii) mm 3 (KI (ni Q Q Q Q 

iuji(Bm«i[iiKiiKi Jin(Lm3 ^ukki asiniKii) «1(ici3(ki (ct ci (isin miü fu 11 (KI asm IK] ~n «] (CT iw in (eji -ji ounon tu m(iaji [mx (uaqn.(U(i5m -skiniai!» 

a . a Q 

iKi (Ki3(uin(Ki (kil (is,iinn(Ki iwi (bi iKin (ki asm (kh (ki unn \ 
^ «i, ^ )) ÖO 

Kil (KI (ij)3aT).(CTi3(ïJia (tJi (UI (CTi Km O in asm uiv) inn (tJi (un JUi | \ 

f <D Q 

0-ifi.(iJi3rmasï)a(fcii3anii? 3<masm (ininKiKin min^Kin (f^JiinnimA 
6-A(uim(Ki J13 tóm(ii9 >asm3an(i{i nniinniin anJiO(Ki-Ji3nnnna5m(Ki(iAJi ■«>.(iri(C)| -«» 
(Lnn(Ki mOMïi (kii(U13(E]1 nnnn aiin asm Kin aii ao 3 nm n (^ ojm «in «1 \ : (ifïioiAJi : LI , 31 

iiiniu)|3r 

Q. . o Q Q , 

IK) MIJ UJÏl «1 (Ut HM Ofïin ij OJl (KI «Sïl im flj UI UI kj Kïl Ml »M \ 

üttni(K)jj«i(Ki«Jiï'iK!jJi»itJi~Ji'Kio(M(iJi ak» oj iiui «i o •»> xci6x 

o Q o/ rv 

tn'HiiH» Tfi3iKiiKii| tfl^Jinn im (KiiiniKifiK «i o^i[ij]|-ki»;jiikijj \ 

Q QQQ . a o 

om Mn TuiBTnansrii mi oükd onnnannn ö "wajiii-ïHAJi \ 

o ,' C> Q o . Q 

Osj»M)(wi3Mi[iMiïnJ laaajflMiiMi iii ns,2 njt bimjoti^ 

Q a Q Q a 

asm Uïj (KI ~Ji 10 j miuiui ojjikkïïi xjkkjojjim ooaruiinn xmiflv 

inidai (uïi meo? di ui «i ,] (Ui (Ui nji ««nn tm iu:kji-|iki ic]fis-nfi\ 

(W asTnMKïïiMjjiMiamjMi ojimh Kiarai iJisannri (ïj|-ïMai% 
Q ac^ o Q 

fKIKEfliCTJ (KniKIM1M)|1 01.11511 UlTl (JJl O M « 1AJ1 Hl Kn 3 \ 
IKl, (KI, J[ m 

ik)iiKin3 Tnajsvij] tli (vJi (Ujnnmio OiUUKun iidJiJioji» (tJia-A uiuuixici c,-«>. 

Q (3 o c^ '-' 

(i^iKs o acmasmaiJia (ki tuin »n (iK Tinn a oi Miitmsïi (u > \ 

(o (ULi i™, inna Mmoyj-ïMiiinni/j O(n|80i(ui((uisiniKHjui\ 

6-*ïj(Lnn3anO(uin(Ki~;iioa (oojdji Mmasm uanmnioin STaciSix 

ocïv □. / Q cr>> ^ 

(KJKM lEJ) (in ominn (KiujinMiKii^iEJiMi.iKUJiMi'n xonn x 

OJKiKonjin (uiacum (n3(Ki~nnT(i(ij)Mi (binKïi(Lii3fMiim-?iiAfl\ 

ajnii(Kin-ïimsii3(tJi3Mip(Ki(OflLnnMiiiMi asmCKi Mi(Uixnjsin\ 

Munsm 3 1SÏ1 > o Kil 13 (U 3 (UI Ml lO 6111 TTi m 1/1 £1 ri -?i oct! \ 

w "al I J'^]3 

(ü o a 

M1I1 !ïji (Cl ~;i a 1/1 3 Ml 

a / Q ' o o' .o Cl ~;i a 1/1 3 Ml «1 aji (UI asm iim mi Mm (n *iJi 3 m xsimri a ti n x iri i.s x 
. / Q o o . Q Q 

(KI «UI V IJW. Mï) t] (tAKl fM Km Ml in aiT1 1 , [k;1 U IS UI IK f \ 

vj ^ (OTin tOT 1 

. Q (3/ 

(on o (KI ~i (M 10 3 (bjio mn Ml (m inn (ui (us. j 3 iTk ia/i ik aju n 
j dJt <m j 

f 00/ QQQ. Q 

ö-dkinMins liJi (Kiii((Ui3asinas in aaiiinji(i>jian-;inl (uanTiajin\ 
3'^ 01 (3^ Q C^\ ) 

Q 

KTiafl (IJ13 (iftji 3 an (O ~Ji (Uj (O (um (ki (Ui lö t\ta lua^uiism ^oiujix 
TiiMin3Mi(aj? M(iJi3iJiaiiin miti ism(Uiii«i(jin Kiin oowjin 

Q / Q / Q Q 

itJi ^ Km 3 lïu > (LL1 1 3 Ml Km -Ji 3 lyi :M cm tii oo o iH irm sii ci (cm \ 
I > Ci J cfomco J^ 

Q . Q O O ; a 

fiiami» jji (ii£Ji3ian? in isïi asmMin ohokwiIm miaji am tui ^ji 1 \ 

Q - a ( ' Q . . Q *~ 

rwnri ^(tfl3l^> asm(Ki||(U] (joMm eumasm m «^^«(aKiaziajii xobox 

/ Q c^ o- Q a 

(umiKi (uiKij] .0||(y)3 iniTSTi lAJiiii asm njm «1 n Tnaae *jnjmasi> LI, 31 rQ / a o 

im «1 (UU) «I KI ^oauKiKi oo-mti Mi|Hin fu ltiu \ 

o o a Q ^ Q 

(KI (ïj r.-i (KI ^ 3 f Hl H5TI1 aK 3 (U Til ifcfl asm (umanaji-Ji \M'^ o^? >s.(ir)|| iwi-s». 

iir5|j(isina5Tn(Ki-JlïiïJi_ji(Ki(Wiim ainasin ikiVi (iji (H «svi iki (UJ) \ 

(Ejj O ? Til Cmi l^^ iw 3 (O asm (Uïi osïi (u tu i'i 3 wn --a. ^ o ao \ 

dOfl (Kil iiui UK 3 «] o f (10 3 (KI imoaMin (LiuiasïiaïJiiuiniujj TjiaasmijN 

er- Q q/ Q Q Q . (X 

arun Tni(EJ|fi3Ti(tJiisin mii (KiiMiaq h\ iKJiTJiodo -Skonm^ Lil. 

Q Q O QQv Q / a (KI » (M IC] -Ji (u inji O ^Ji n uui (UI (bfiiJi ifcji o 3 ïic O KI (UI KI Kin (jo) Uïin (KI (IK rinn aan fl \ 

oo, Q a/oQ a. 

isin (KI n o 1K1 (Hl sji iin ( o iisin 3 o (kiti nnannnn in (K1 (ui w (ki iii aci ti > isin iKin \ 

(jSnaf (iK(Ki ^(i^3Tn (U(H1 (KJiifi (Ki(Lrin||Mi nsïj .ïiji (wi ki nmnn iSi dK nnn ïsiii j \ 

/ Q / Q o/ Q Q 

(ona (Km (ts.3(JK«i o o^Jiieasin (kutii T/ia«m^(Km (Kimfionnn (kith (ki naii (m iiin -Skim-s» 
v_> ^mm <^ anmjasi, is^ }(^ 

Q Q a 
«) (KI 3 in (U) (in asm uin 3 it)l «Ji ? nn o iri ijïi w: o iki in ojiiMfu in njj m uui 3 (u (ki \ 

/ o Q Q a ' 

(KI 3 im (KI (fji ^«(unaTii (o m. ujiflum [U3(kio ikjiiri (oaanajin iwi tti a onn (uui \ 
(jf> ^ onnii (U) J ^; 

Q Q 

(fci) (kjnioai» (KiTH diiuionbiiiafci (EJiKm&iiKmii (WKumiKi (kith ojion (uaaTin.u\ 
O I a> I <««■ J cr!jl (> CJ 

a / Q o. o Q 

(jjio (knnnn iii (jji3(Eii~n(Ki isomasïKKiiBmiKmKi ikhtkkji (M(aJmiia3ann(ai -van-sik 

o Q , O Q (X 

nfujm-Jïia iKma(taji (iiiiiie(Ki jsin o anji ojui rum 3 (o ann oah «m (ki (U(tJi(Uïi (ki (iKann(Em|]\ 

Q Q Q Q 

o n am Ml 1 (KI -nu iKi ikkm Tn3(0(i in oe; o 3 (ki (U (O lu in tn (ui o [i TiKa-nnoajiü \ 

tiKnun ((Bma-M (UKKiaoum (ki on non ki inKm-Ji. iii nsmiiui (kiti ikji a inin 3 ikiii -a (Km \ 
K ^^ "^1, J 

/qo-q/q q a Q 

(Tl (Uïi tJi (.«1 (j^ji (HA (ü 3 (KID nnadiinn K&m (uiiuuiUkki iii jtui ijui osiji (tn nnn 3 (ui (U -«kOqu-v 

Q Q ( Q Q Q 

iKm 3 iT onnf) ii o ^ n^ 3 tji ui m. irui wi (Uin 1 nsin (uui iKJimfl (um (M (Hi 3 iii ikw 3 on -m asm \ 

/ Q Q Q Q 

(KiaumwiifJi (Knfi3(Kiin(KU(Ki«m(Kiï(yi (kimïi asm(umrinncitwi3fii uiflr 1^ik3\ 

Q Q / Q Q 

«rj(Ki (Kmuaisin ^(niain iKm (tn (Liiaa'il(Ki (kji iii (MtLsarui iaji om m iiii;i innmnv 

J c!]\ ^ ptiirin ^ G. 1 

a 00 / o Q. f 

(KI > lam o 0511) (KI (um ism (U a (Ui (Km ^ tm 3 in (ik (uui ^ aiui oji «i o uti (jji 11 3 asm 1 -*. o ■«>, 

^\ |«l, J ^ nnn cJ| 

<X Q Q o Q . . 

»sm(Kij|(ic) »(Kfl (En (M (um (iri (Km 3 Tji t/ikiti? w\n in kit/i (uin Km (uiiii 3 itj] hui ^ t TiïiYininfi : ^'^^^ ^^ 

Q . Q O Q O O . 

oji u qca-mofiJi HU jfuttiii nu ui -m kiuhi iii wnxi ki mitoi iq tti ï kii «ïi >. 

uT Q O Q o. o 

funaji KI ojuui^ui ««lïTfi «uiiu jn» in KI *juiiki hi mnfiaM. «i mttin 

o- ex Q 

asm ao) iKi ~Ji J isiri (1 ïJ i| «u tJiMiip J ti Knjimn iki oim» kiciouikii nm w in in kh \ 

m jsiii 3 UI w Uj O osTii iKi«)Tfi«ioisin CTa'miuiüiSïiTfj'kJim ou;iimo_jiiiJiKi|] > 

' Q O-/ Q Q O/ Q . O 

lAJi w (UJ) 3 iKi ifu «) 9JI lai «uin \KJ lum ini «niiiii «iiri uiunn'iiins'Kiïiij *uci3\ 
anaiuiKTn(«i3£J)D tfiuf umism ^ow ïj» «i «i «m cj ie n iki m im kïi ^ lo \ 

. CL / Q Q o QQ Q QQ 

è-AO-Jï! lutfl n(in|Mi3(bA ii]Ki3in uiKiO'KJi«UJn (M Kïi fji misn kh i«ji ki j nji im i \ 
(KJi oi -Ji oi «m -A ini^^! KT\H\ ivj\ intno» ^nmoKiciciiU-ifinCTj-jiiJïiüijTn \ 6j*iï](K5? (iji asiii KI o «m il ki ki lïiiii/iimn m -nriKi uinKiunnsin «flio_jjTii rïii jfij > n* x 

man asm ooiliKin fK)iiiciiwi.MiKiiL3>ïi)) ïji kt «i iühïïi tikui noaKin iii Tiinrmx 
iKi^ \^ ) .m. (j isi^ J ia. üJiMKin MiKinasTJi ojiiu KI (UI itJi ie nnnn «m ïJiiciinn Tmn(KJiiniici||inn- Q o a Q Q / , o a' Q Q Q 9, 

H-ll"" ' r„„n„„^ », »^»™, 

lïJiï&f ie 3 Til (KI 11 1 Kïi _Ji iKiKiKni tji O (KI tim 'isïi *Ji UI Km tji tvim -ïian-mi ïijiuji % 

(UI 001^*1.3 (inam oji oji 3 annn ik mi (i iii (kjiiIvü «i an urn dJi i;m (o iajikiois miiïuixT.sx 

KI, 0^ 3 J J "^^ J 

Q O Q . a a 

ojuun (KI 11 KI (UJi injimariKi rkjiin ^(Cisin mniK ok (uu ^k uti 3 (M iri iuiiuin3\ 

Cl^ ™ , 

Q — Q e^ / a o / Q 

aaiiarui3 irnio] oki^ Kiinan/miCKeaoiti^nie ii/noji leum'kfl lu (m (Ui Km n | \ 

Tfiie (ïinasm aftJi isin aji jnj|3inn (uiKneoinn iriieiuio xi3-im ki ieo3\ 

ja , O a ) asm «] KI KI asm kuiti (o ik 3 inoji ie«j(Ki3ajmTn «niKiacj|ininaji-jnn3 jmi -^.i-u v 

(tJi on in o iki a?i oi om w 3 an axi ki oxi kit/i «m (Kjiti *ci ki im luii an jnrui wi \ 

l""^ (0«i> /jt *^ oi ;3 J J| 

O/ / aaoQ 

Kin iiq 3 «1 KI 3 (!ig um ie aim w 3 aonti asm o ki Km (joi iii ism kiti ann m iaji in ainn % o Q Q Q Q 

axi inn om w 3 an axi ki oxi kit/i Km " " 

O . *^ 

o / / Q Q 

" 'KI ™ 

(Kiafmn ((maai ita. (mi'Ukii j.Km3(ma5m Tiie3Km-A tTi annmn Km (Lvom (U3aTOO- 
KmiKÈm ^ 3 Tl ism uLi aii aiiatmiiijiiu m asm Km lAJinm. Kiin annEm(Kjil ki lUiin xrinox an (ui3asTiiiKi ooiu iriinaJiKi nsm3ieKianafl in (uirnKmiKunTn an -'iniaa w ii \ 
maiuiKïi aiSjadi] ann a<i loi -^j| Km ac) ti m maxiKi|| oAnui nm iju (im im ki «i o 3 ami im > 
6-A3iUaii-Ji3Km-d»,iism(Ki(tinnajm, o ivji iKiusm a ki ki ti (ki (uiifi « 3 nnm nsmriajiKi|j ^ 
UT an nu 3 (O ^ in ie3(Km (io? (K1xi TiKm lu «i laii ajm o «u «i jkü ki xi vi Km x inn .m 
6ji3(LnKi|i o ismiuiT imiKi iukki ciaoasm-Jiiui onmaji ismasm«JiriKiTiïinnmKi| Lil, 12 : armaiici : 

d 

QQO. QCT-Ü QQ C»- 

OOI rvYj f| Km 1 ism üïi wn K) KI EJiinjmsïi ik2 miii ann Kininaan (Ki(cnriiLim|*ji(Ki|] \ 

. o / o Q Q Q 

nsmim-Jiqnan inaKasïiïiui ui ('M o'kjiiuikiii (kjiitm «nfi irinniuiiq~JitJiiniKi\ 
J \ai\ CT 3* ^ J| ;/ HU 

a Q o c»- ■ 

tJlMTlï «lHOinflO. IKl «ïl (KI IK)1 5-JI lAJI (kJI Mïl 3 OO)! (Lm O (KI IKl O IKl tj (m(K1D OSin 3 ^THmON» 

(Kij«i"wi(Kii^(Uïi-iJiHTn,i (n~nn]aiiMi|i in lUi (Wi «"i (ionm5\i ojviiki (o TiKïi«jTnaT3.Tn \ 

Q, o QQOO QQ.O 

(hTiiinsm i-nismii (EJi-Ji iMMf 1 11(0 asm »i (wi in a o (Kin asm tum aji oji (ki (ki m nsm oruiiaax 

Q Q Q a 

(KiiiKij-JKKiïOasin (Kiïp anaiOJ)!] a/ui asinnina ika i-j mn iki (Kin kïj ti Km 3 m ann tioji\ 

/ /OQQQQ/Q O Q O 

O jA. «] (Cl Jïi (O (w (oofliki (Kinasm oaiOTnadsn (ïa(Ki!umaK(Ki(Km JdJidJiiKm-Jiuinosmji ~8!>arinic)|j^ VARTAK LECTKJNES. Ziiiii; I. 1. 1) mrih. — C kapëkau, D lcai)ékkan. — D nira. — AB su Qrama nglaga, 
C (jftpramaug», U sugraina», abc = tekst. — 2. D abc nda. — AB sang mangkana. — 
ABC ngkrui lu". — ■'J. De rakryan voor rakwan. — C "(jangga, AB »95ngga, hier en 
elders. — AU yatua. — B paraasah, C "^ah, D "s-X. - D mangargya. — ü sang acintya 
voor saha citta, ab sang acipta. — D sawuwus. — C tëkaku, D tëkangku voor 
kétaku. — ABC yatpara, U yan .^ira, abc yanpara. — 4. D anugrahilku. — ab yeka 
voor nilhan. — 5. ad tëka sira voor tëlas ira. — BD abc pafiapra". — C tandëlire. 
ab »ikang, c °ika. — e garat. — C awilh. — 6. C pu. — AC Sëdah. — ABCD saka". 

— D kutla. — Aab salwir. — C ni prang. — 7. C bhatara si rang u mdstawa sira, 
2 syll. te weinig; e raara n u ra astha w eng. — C yogya. — v. d. Tuuk i. v. susuh : 
manggih voor manggëh. — ABD manguna». — 8. A kamdliha. — C pdda 3: Kowa- 
rawa (bedoeld Korawa) voor Pantlawa. — BC tütta. — 9. C ndan, abc nda. — C henggal. 

— c sakti. — Bab "pura wahn. — ABCD druk, ab urug. — ABCD wind i ra. — D 9ota. 

— C paninggaiili (bedoeld paninggal ni). — 10. C tëkang, ab datang. — ab panam- 
bliahi. — c »aweh. — ab magayuhan. — abc laksmi, d laksrai. — 11. Bc soka. — 
De langëb, ab langen. — ACD mangkSng. — ab jrih. — Cab malumeh. — C dawu, 
ü (lawft. — Cab makiliisuh. — 12. CD tan pa t m Hng. — A aku?a, B "sa. — 13. ab 
kadi voor pada. — Cc soka. — C sansuran. — A pandaga. — c ngka lës ugrës, 
d ngka ngrësrës. — A luatulud, C manulak. — C tiraal voor (;iia. — 14. ab yan 
mangka. — A luraihati. — BCab tirah. — c tanjung. — 15. B maparö, D mahparë. 

— D pura". — ab ulahireug. — c angulahi reh tika. — AC huni voor wuni. — AC 
sabya of sabya. — C tëkap ing, e tëkap i voor tëka ring. — C ëmbunya, B ëbuugnya. 

— 16 c tuli bhagu voor bisu t. — C recëpa, D pacëp i. Zaug II. 

2. A nggwau a°, C n gg wan i, e ° ma r on gg wan. — ab var. d catur paiulita. — 
C mawedutusti, D "nustuti, ab maweb ngastulhi. — C niuuagyani rahaywa. — 
3. c. laku voor lari. — AC mareug. — ab nypeng. — ACab mawarnna m». — 4. abc 
lëbu. — B ring natar voor padana". — AC bhatu, B bhatu; v. d. Tuuk i v. uatar: 
bhafa, i. v. wanguutur: bhatu. — 5. ABCD sa mb (h)rama. — ab kunëng. — A lawan 
voor apau. — 6. B ri jro. — ab tkeug sabha voor Ke?awa. - .\BC haneng. — C lëngö. — c Q w a r a n i k a u g voor 1 6 k a p i k a n g. — ab ni k il n g ti a t ë u g , c u i r a u (I a t ë n g. — 7 D 
mare. — C aua. — 8. ab waneh voor lawan. — A sungakëne, c "këuing. — d agya 
tëka voor anggyflkëua. — ab kapalayu. — ab inangëiubau. — 9. C heeft deze strofe na 
10. — D sathak. — ab ta n ii a n gi kët. — A mak e na. — C kusu ma ma", c k usu rad pa». — 
10. b nahan, var. d hana, lawan. — abc rës niki. — CD hal in tang ira, abcd '>(h)aji. — 
Ad kunang. — A saratuya. — ABD raungga, C muugguh. — C irikan, cd irikiï. — 
c var. d ka ton voor tikaug. Zang III. 

1. C tangeh, Babc tangheh. — A tëka. — 2. AC aryya. — C kunëng voor 
Ka ril na. — ABC pasaji. — AC raas. — 3. Deze strofe ontbreekt in B. — ab gighra cl" 
voor yekund". — 4. ab ugku tah, c ngkanau voor yekau". — D sa Jan". — ab var. 
d 5a (of sa) mbhranieng, var. d ook tanggape voor tanggame. — 5. C ta sam". — 
abd 5a (of sa) mbhrameng, c thanggamï. — c nirdon. — c mapan. — 6. c riktl rësi. 
— BC somya b", ab fomyambëk. Zang IV. 

1. c bh at are. — A milhar-sa". — C tëkengol, ab tëkengnghol. — 2. ab ing- 
g a n i n g. — ab n g u u (1 a h a voor n g a n (1 6 h i. — C h u \v u s ira. — ab p i n ë n g g a li voor 
pinëgëng. — BCabc maryyilrë". — C sahulata. — ab sawëkas. — 3. C huwusira. — 
B tangi voor tangis. — c soka voor Qobha. — D bbafTira. — ab wëkasanira. — De 
gwan. — ab nirang voor ri kwan. — 4. C raraa voor ramya. — ARD Kuruuathuk", 
C onatilk". — abc a^an. — 5. De Krpa voor nypa. — .V mangapnya. — c tan weya. 

— D sasisi, c sagi^i. — 6. ab nahan voor nihan. — ABC samparke. — ARC pasaji- 
saji. — 7. ABD nda i. — ABC ngu ngsi. — C w u w us. — A tticapa niki. — A aj apan a 
h". — 8. C "sumë, De "su më n g, a °sëm u. — BCÜ ra arm ma". — 9. AC m u k s a — ab 
nira manolih. — De ring jro. — 10. ABC ra aga n taken , D "tïkëti, cd "tyakën. — A 
tüsih. — 11. bd ngisëpi. — 12. x\BC inayu voor wayu. • — ADbc suraalëk of "liik. — 
13. ABCD dwdril (of * rang) laya nininëb of hinginëb. — D Qumiuja, c niisunjang. 

— D a^uduk i winang. — De ang(b)imuti voor aniutihi. — 14. ABCD ghatita of 
"lita. — a hanangakënïl, c hanarakëna. — D curih. — B kenggft, ab kengguh. Zaug T. 

1. B mangrënggü, Dabc ra wang rëngy a. — A tikang, BCD ikang. — De B(b)an u- 
wati. — 2. AB t^mah. — De rehnyan. — AD mahënl. — ab tunjung mahanthën. — 
3. Dabc pada s° of q°. — Cabc t(h)on. — C hulat voor wulan. — C bhafa, 1^ bacL — 
Cab tëtëh, D tëtwë. — De kinalatyan. — Dabc ketakri. — AC tika. — 4. De harseng voor raarm inc. — 5, ab angng ëra voor angamër. — 5. AC ngkan rao». — abtithirasftng. 

— 6 ab nora tan voor korataii. — AU rapii. — G in pMa 2 en 3 onbruikbaar. — D wrft. 

— A rftnj,'riim. — Do lulut voor langö. — Püda 4 ontbr. in A. — BCab marmma nikin 
voor 11 c t u n i ran. — ü rëra pu. — 7. Pslda 1 , 2 , 3 , ontbr. in A. — B ïldani&r. — De ai; ra. 

— Dabc inuktya. — ABC rara, D reras, abc = tekst. — 8. D rara? voor rarab. — D 
kr vat voor °ng. — C narum. — ABCD gliSii t y a of "ntya. — D "ngunggung. — A iare 
voor rare. — D lënccp. — 9. De n (1 il. — t\.('A) luughft. — C raïlr wwas. — A "tunggwl, 
De "tunggwa. — A ma ra voor inura. — B "pakukuyung, Dabc "kuk uruy ö of'luyü. Zang VI. 

1. CD rupu. — Ba i;a,{oi sa)bdaning. — A pakagan, ab pagakan. — BC 
biiraniarar". — 2. HSS. gandha ning. — C pilda 2. 3. beschadigd. — C moliholi. — ab 
mauëgahnëgahi. — 3. A dfttta, ab dutfi. — B i rauka. — C pdda 2 beschadigd. — abc 
harsa voor irsya. — Ai) asaiie. — C susupëu a". — abnakona voor manen a. — C 
w i n a w e u g. — 4. ab k r a lu m a voor katon. — C t^rëngë. — C nikang. — ab "umëki p". 
— 3. e luanëlihl voor manulihi — 6. ab ainrëm voor amöm. — A lengen g, D lëngëh 
voor leng o. — ab tuvvi voor tawing. — C ring iring. — 7. c i kfila. — ab ngalayaki- 
rana voor halëp ingalaya. — ab awituugka. — A ri maliutang. — 8. C huningjl. — 
c ri hawH, ab ning wayang. — C salekas ire. — Cab laga. — c tingkah voor polah. Zang VIL 

1. ab siiidra. — ab inangka sang voor raakasya. — BC inakadi Dh — ab Darap- 
tara voor Dhrtapura. — 2. Dabc tou. — 3. ab rikang voor rikft. — c siran a^abda. — 
A bwat. — Van magabda tot tikin 4c ontbr. in C. — 4. ABD ayugalani. — D "talyus. 

— cd kunëng. — ab ning voor ring. — cd Q. len Karnna huiningël. — 5. P^da 2. 3.4 
en p^da 1 van strofe 6 ontbr. in C. — ab Janaka Narada. — ab saparanya. — 6. ab 
tumut mojar. — ab var. d gang Jayawara. — 7. ab kunang. — C ala, c hala voor 
alah. — ABCD maugkin e". — 8. ab sauiilnta voor sdmdnya. — c nira, ab nikang 
voor nirang. — A sarabde, C sangrabde. — ab rat^ sampun, e rata tikang voor 
k udatingkali. — ab inujar voor ujar. — 10. A sa wangk&n g». — ab mojar voor raajar. 

— abc ijri voor sang. — e Yadukula. — ABC ?astra, D sagtra. — CDc umer. — 
ABC wawaraErën, ü "iiErëu. Zang YIII. 

2. B sira. — c iran, ab ikaug voor ira. — d °asura. — 3. ab luraampah. — A 
asiga k°. — A lindung, B lindutti. — BCD padolah, ab padolya. — ab ginaü- 
jung, c ginafiju. — c kocak voor kombak. — A kaïnbwilng, ab kambang. — 4. 
AD tandwSu. — abc "wa ngrës. — ab da tan pa voor dyam tanpa". — ab Karpa voor nrpa. — Pfida 2 oritbr. in C. — ah tëkap ikilnij. — A harëpi. — 5. C "dadhi. — 6. ab 
"haneug. — A bhanggd. — A bhagnan. — ABCD b(li)asa ma". — ABCD rah. — 7. ab 
pagëlëng. — ab karuna. — c rës voor rep. — 8. ab ugka ta, cd ngk& tang. — BC ab 
umareng. — ab sira Hastineiidra voor nira Korawendra. — abo kewala. — ab Lriiia, 
c gati voor rana. — A ri prang. — 9. c yekilpa-', ab yekajjwa. — c tah voor l)h()h. — 
ab "nulah voor "ugulah. — 10. De nira voor sira. — A syuyutsu. — 11. A kram, 1) 
akrra. — ab nda. — B ri Awangga, C ri H. — C raakoli. — 12. A tëuiweug voor 
mëtweng. — A jugang". — C mam wit haneng, ab ra A, in wi tane. — ab yaj)\va tan 
voor rapwan ma». — 13. c tëkwan voor nahan. — A "nyikakas, C prakakas, abc ])wa 
kakas. — C wuwiïs tëkap ing. — ab sawisina. — H. ab by at i tanen, c bydtita sang. 
— ab lumakya voor lumampah. — C "yekang voor veki. — C do, c don. - — 15. ab nya 
voor uL — AC agrahe. — D siraug voor ri sang. — 16. ab mahyang, c. raaliyun. — 
C ngkun satri". — 18. C henggal. — c. tëka siran voor tan ucapën. — ■ A tëka ri 
voor tëkap ing. — ab var. d tëka ring voor tak ë rang. — 19. Cab sang Pandu". — c. 
lawan Sadewa voor 1. sang anten. — 20. A maugkang. — c Dru padap u tr a. — D 
s a b d d° voor r a b d li a". Zang IX. 

1. C wrë, A wrö voor wra. — AD agrah. — var. d tingkali voor cihna. — 
Allen behalve A turangga. — 2. ABD ugkan. — abc araras voor ararab. — AC paru- 
hun. — BC sendung. — 3. Cd mwang, c myang voor wwang. • — ab var. d pamong- 
mong. — abc mwang voor wwang. — c luraayu voor lumaku. — D apet. — 4. c 
liman alas voor gajah a°. — AC lumakwa". — C a ra apagerang. — AC maugkin. — ■ 
ab lumampah voor lumumpat. — A anëngka, abc manëngkër, d anëkër. — 5. AD 
ngkane. — ab sawarna m a°. — ab lagi, C laris voor lari. — Cab °së (of se) nganeng. 

— 6. Cab ojrih. — C hen d ah. — ABD rumabhasa, c "bha.<e. — B a in in (la. — C mrik. 

— ab pëtëng voor "ptlta. — 7. HSS. masiring aring. — ab sa (of 5a) ngka, c yangka, 
d Qangkha voor munggwing. — a sang C. b sa C- — iib pas wang. — 8. C ndah 
ke. — AC mahantën. — ab mawrang, cd mawra, var. d awra voor mawyang. — • 
9. abc ratndni waryya. — var. d hapan, C yapwan ta. — 10. ab var. d tingkah voor 
ui". — D pi nat i. — AC kweh. — ab pad ak rara a. — C yekan ngrak. — abcd hun ing 
voor hung ning. — 11. ab ning voor ring. — Aab Yadukula. — ACD sarapurnnang. — 
12. ABCD dwitiyiï. — AC bhrfi. — BCDd "patihan. — c var. d linakabrah. — 13. D 
tëlas i. — ABC S. pwang. — B wuwus voor huwus. — 11. ab warnna hier en eklers voor 
warnnan. — ab suka sira voor paija suka. ■ — AC lari voor lara. — Dabcd tansali voor 
yan sah. — BCd mangungsi. — Cab mangkin, cd mangke. — B yawëka (bedoeld 
"kas?) voor yilwëtu. — 15. A tan ugeh, D tangngeh, C tangeh. — C Panduputra voor 
"patni. — AC kweh. — abc wruheng. — 16. ab "jojar. — A inajëngan, C hingajëngan. 

— AC kweh. — abc lawan pararyya voor len part h i wak we h. — c giuanthung. — abd 
ni prang. — C rapwa, ab yapwan, B Iflwan. — csagëlara ning. — ab wirayod de( ng). Ziin(5 X. 

1. A Drtyapati. — 2. CU rika. — AD tëg(h)al ilca. — BC wuwus voor huwus. 
— ABC "wartti »». — 3. (J Icatoii ika. — 4. c pan apurtina voor pa «la p. — ab bhusana 
of "Hana voor wilhana. — ABC waninya, l)c wilanya voor wilangnya. — ab sawëkas 
voor "las. — cd tëka rikanir voor wëki tëkeiig. — h. abc inara rikang voor sa ka f. — 
abd nrpeng. — A tëke. — ab niraita voor hetu. — d. ABC b(h)isüwe. — ab sang 
rësi voor s. dwijii. ^- 7. AD iiika. — c sakerikang, ab sakeng rikang kuta. — C 
anggagapakën voor angh a rëpakëu. — AC srang. — H. ab nira watëk. — c rikina 
voor sinantwa. — ab risak mukaniug. — e angrëgëp voor anggëgö. — 9. c ira voor 
ika. — A ma pa rek, B maparöra. — B amuntwaning. — 10. A ri sang voor si rang. — 
BC wukir parwwata. — 11. ab kunang. — Babd waktreng. — c tëngën voor tëngah. — 
12. ABCD kadang. — Dabcd (w)waiig voor pwang. — cd Kr pa voor nrpa. — ab Krpa 
voor sira. — 13 e ui narendra voor ri narfiryja. — c tërëh voor tëhër. — abc laga. — 
c kunëng ^ahur i sang J. raak on s. — ab var. d prabhu voor sira. — AC "hila. — abc 
va ring. — var. d ranfingga voor paprangan. — 1-k c pwu nrpa voor pwa sira. — 
Babd mareug. — ■ C ma?oka. — var. d tingkahe voor purihiug. — c i sang lawan. — 
ab pujangarëp. c pujiiharëp. — 15. abc kunëng. — ab halap. — CD jaje. — BD 
inadrwja, ab mandang wwang. — Ifi. c sahasa voor saharsa. — c fowangan yd. — 
Deze strofe ontbr in C. — 17. C in pada 2 onzin. — HSS. ratheka. — AD kudeka. BC 
kOda ka". — HSS. mant eng, ab m atv eng voor matteng. — IS. A mibliuga. — ab 
"manangsëh, c "maiiagëli. — ab mawa, var. d pada voor maca". — B pira voor wira. ■ — 
19. abd kunang. — ab var. d prang ing, c prang i voor lawas. — ab wira S. voor wara 
Q. — Cab uika voor nira. Zaug XI. 

1. ab yeka, c sighrfi. — Babd yodha. — 2. BC ab Jayas". — cd "ngimbangi. — 
3. C mati. — ab kukud alayü. — c lud sang voor tëkwan. — t. ab mamuk voor muk- 
wük. — ab de wast ra. — C manah voor pan ah. — e auuguni voor analungi. — 5. 
ACD st(h)ira voor wira; ab dira. — 6. ab tomara. — abd ingaran. — abd Santhanuja. — 
A pipitu, ab kapitu. — 7. abc. nda yeka. — ab rikang. — ab mahar.seng, c ma- 
harge. — ab nira voor nikd. — ab arëmuk voor angrëpa. — BCD ikdng voor ika. — 
8. abc rësi of rësi Bh. — C abc ton. — ab tekan voor ngka. — AB gabde. — A ajareng, 
ab o j a r. — ab n a h a n m a r m a. — B a u ft m b u t g a d a , Cab a. sira ta, c a. ?arah. — 9. ab 
gang Pan". — Dawur,cawuh voor awft. — ab matya voor matta. — B yarton. — 
10. abc ton. — ABC cakva ning. — ab raanggëh voor mangka. — 11. ab tanpëgat. — 
C "ngaiajöng. — Cab sang D. voor saD. — AB moghu,. — A panapih. — C. pang- 
u n g s i , ab m a n g u n g s i r. Zaug XII. 

1 . Cab W i r ft t a , D " t n n g. — ab var. d p a n a u g i s , var. d ma". — SJ. c n i\ s o , ab ii o s w a u 
voor n a 9 &. — C i ii g u t u s. — 3. AB h a n a k. — Cab i k a n g. — AD 1 y u s. — A m u k t y a. — 
ABCD yweuaka. — 4. Bab malumeh — D liiuarK — Bab "wuwus. — ab sawëka voor 
ma la ra. — ABC i na uut. — 5. D inafiut. — C giiiiiiiëm. — ABC angajënga». — 
6. C wuwus, c tëlas voor huwus. — ab U r u pada p u t ra. — ab tëlas arëpat. — 7. ab 
Dl wang. voor ^ri. — C iki, abc ika voor iki. — 8. D ya tka voor yata — ab ma(!ani 
voor pinailan. — abd panalingan. — 9. C byöha, B byfthang. — B laksana. — abc 
maraanasi. — 10. abc iiira voor nika. — 15C atusiiya. — ab yodenggal. — A urpa 
voor Kr pa. — A umungsi, B °sing. — 11. d nu ma rek, ab hu mare k, c humarëp. — 
HSS. Pilrtha s°. — ab ora tuuggwing. — 12. c. wchik, b pëlak, a pëlëk. — HSS. 
tëkap ui. — D madëta, ab madëmmi — 13. cd mapulilian, ab "ha. — abc gaja(li) 
rat(h)a. — I) sës voor sok. — A "kawya. — 11'. ab h a ii a ta. — A pa rat ara tan. — 
15 ab sang ü u r°. — 16. cd. kada^aguna, ab var. d kadi ga". — C ngiböking, c 
ugëbëki. — 17. C ir ika ta. — abd kaparihën. — ü lumihata. — C ra na voor rat ha. 
— var. d nya sah I. — IS. Babc Krsna". — ABCD amusti — ABC bhra. — 19. c. wawang 
voor muwah. — A patyftna. — c m ara ii alaris voor maran umulih. — ab v\va(r)gga 
tang. — 20. abc gamëli voor gëmëngi. — C ri urpa, ab nrphathi voor ri si ra. Zang XIII. 

1. ABCD titkaiS. — ACD ngkan. — 2. ab. Darm ma p u tra. — abc nireng. — a 
Palguna voor Paudawa. — a ontbr. jjada 4. — b ira tPkannira. — 3. ab 1 u rn u r u- 
geng. — D abc yeka. — 4. ab tan warta hier en elders. — Van sëkar tot en met cüriina 
ontbr. in a. — A rësing, BD rësi. — A mayang, C wayang. — Bc niangëli. — Cab 
tan(n)awas. — 5. A kirnnang, cd. kiinna voor ^ïriinaiig. — Var. d Pradliipa. — 
c nira voor nika. — C lud voor de. — ab Sahadewa. — 6. abc nda yeka. — abtuwang 
uwus amusti. — AB yekan sö. — 7. D mëkula. — c nghing tan, ab i(ng) tan voor 
nda tan. — Cabc (h)ire. — 8. ab sang P. , sang K. — A. tekan, abd teki. — BC "lungan, 
ab "^silulung ing. — 9. HSS. Pandawa m°. — A siiianmatan. — ABCD palaywana. — 
BD raasadhana. — 10. Dabd pwa. — ABC ndan d (h)". — ab rakwa voor siddhi. — 
ABCD tan voor tar. — B "rëngën, D 'rëngëh. — abc tëkap i(ng) voor si ra ri. — .'VC 
wuwus voor 11 uwus. — 11. alic caritan voor huuiugan. — C ngkane. — abc uahau 
hetu. — ab n i ran m u 1 i h, c n i rft m u 1 i h. — 12. ab nira van voor niyata. — ab laga 
rikeng. — ABCD (h )i nastwakën. — • ABCD ma ug k au ga? wa. — ab katiban. — 13. AB 
prapte. — A gajendra rafttti, ab gëlar ghaj endra. — 14. ab viriina voor kirnnang. — 
ab satulalay. — o i dwapa voor ing gaja. — ab si ra, de 9 Ira, var. d sa ra voor 
sara. — pada 4 en pada 1. 2. 3. van strofe 15 ontbr. in A. — 15. abc ndan. — Cab 
bagna. — ab mënuhi voor "ngudani. — D ni sang, c nira voor nikaug. — a ilang 
fiwang voor a nghing. — ab ya maphag. — 10. C sambya. — ab sakti. — A ])utrika. — HSS. iif,'kaii m". — C i. f. lili. iiatita sira saha waliana. — 17. C mist pilda 1. 2. 3. — 
Babc kiriMui. — ab m a n t? k i n voor manggëh. — ab h i 1 a n f,' voor iiika. — BIJ amupu. — 
ab anabët voor animbati. — abc ySta — ACU iiikang, B nika, ab nira voor ning 
a». — 18. Üabd pwa. — ab iiing, c ni voor ring. — Cabc rainyS. — d aiigrëmës. — 
ab ndau voor tan. — AD inaugkang. — abc ta n pa in r 6 ra. — 19. C. angburip, ab 
iiiifurip. — ab sang VVrkodara Ühanaüjaya. — A tumulari. — c nika pagéla". — 
c rii(;ak voor piinah. — al)c riiiainpak. — abc inawuwus i(ng) sang S. — 20. C ïri- 
gatti", ab (;ri Gardapati — A silpta. — ab var. d majari voor m u". — HSS. ni samipa. 

— ABCÜ tan wëdi, ab = tekst. — ABCD nira(n) ta. — ab iradoh, c. inadoh. — 21. ab 
ndan raangkal voor ndah inangka. — ab var. d. Drsthapura. — ab var. d. patih 
Wrsaya. — c 1 u in a k u voor "ga. — 22. c maliadwija. — ab hilang i. — abc wara voor 
nira. — ab gel ar adinya. — 25. ab nda, c ndan voor ngka. — B rumu», ACD 
rnra5mpaka(ng). — Na puda 2 hebben ab 12 regels ingeschoven. — ab anging P. — ACD 
liugirang. — 24. ab Qri wara. — ab tutuk prawïra. — C 9ri voor sang. — A tëke. — 
25 abc inamuk. — ab dwijegwara. — BCU abc Qirnna. — al) ilang, c hilang voor 
ilaiig. — D sï voor sang. — ab Ku ruku la. — C inari n ft si r. — 26. ab pinakëkës. — 
A iinpör. — A sakti. — C narendra voor «raryya. — F (zie Coben Staart, Krit. Aant. 
bl. SI en 8ó) heeft voor 20 drie strofen ingevoegd. — 27. BC sang, ab var. d mwang watëk. 

— ABCD inanta, ab raati voor raatta. — ABCD Laksana», ab Laksman akomara. — 

28. In ab voor strofe 28 drie pada's ingeschoven ; zie ¥ (Cohen Stuart bl. 88). — Met C te lezen 
panahpanah ira. — D gëgër. — D amarëk. — ü tan pëjaha. — A makiyuleng. — 

29. HSS. rasane. — ab sinainauika. — In c pada 3 en 4 verwisseld. — 30. ab mangkin 
voor manf'ëh. — ab kasihan. — ab humirasa, D tumarasa. — abc manggëh voor 
mangga. — ab saphala voor sëmpal a°. — 31. ab Yainarupa. — ab var. d mwang 
tang, cd mwang yan. — Bbc ndi, a ndau. — ACD sikatiban, B suug k. — ab 
kasihan voor masilia. — 32. ab wadanak». — Allen behalve A tëkeng. — ab mwang 
tang voor ma ngka. — Allen behalve ab 9 al e 9a Ie. — ab j i nam p waken. — 33. ab. da tan 
voor ndah yan. — c raiia voor laga. — ab ra ah ar sa puhara. — ab inadu k u n i n g. — 
AC mangkin. — ab alindri of "dra. — CD hening. — ABC g(h)ula. — 34. Cc ndé, ab 

uda». C si rang jiiiëm. — ABCD manta, ab inati voor matta. — Dëdyah. — 

35. ab ning voor ri. — ab nika voor wëki. — abc tin gal voor tingas. Zang XIV. 

1. ab tahëm voor tahas. — B "ugalaga. — ab alindri. — AB ginintën, ab 

ginitwës. 2. B sang F. — c var. d hireng voor kulëin. — 3. ab wëka ngaran Bhi- 

manyu, 1 syll. te weinig. — ab tuinuta voor kim". — BC "kun da. — 4. In e strofe 4 en 5 
van plaats verwisseld. — Cc kunëng. - ab ika voor i k i. — c karaua niran voor uiyata n». 
— 5. Cc kunëng —6 ab krama datëng saug aryya K. ri P. , 1 syll. te weinig. — C ama- 
tiug. — ab girnna voor gakti. — 7. C wara voor wëka. — C raawuwus, ab tëlas, 1 syll. te 
weinig. — 8. A umuliun, c anguhut. — 9. ab parëug voor raarëk. — ü mawö. — 10. ab 16 wu voor lalu. — AHC m a p u 1 i°. — ab ka ra na maugrëbut ta si ra wëkanta, 1 svll. 
te weinig. — 11. AC pratijna. — Bd van tan. — d prasiddha. — 12. Cd »dinftt(t)an, 
ab var. d thiuut. — d ta tika. — ab sang dwija, 1 syll. te weinig. — 13. ab var d 
marëk voor maren. — Cc "jjunang. — 11. C inari voor inara. — c tëka inara, ab mara, 
uguui. — ab tëka dinuta voor katëkan i düta, 1 syll. te weinig. — 15. A^ka Prapuspa. 
— c Qena, var. d Sena. — 16. ab samanta, e ^amaptha. — AC ^a^angka. Zang XV. 

1. var. d raetakën. — 2. Aabc ngkü. — 1. UD luughii. — ABC niari, 1) inatiug, 
e = tekst. — 5. C mam wit. ■ — ab Citi" voor gati. — abc murang of mo° voor 1 u n g- 
hftng. — e ta pralina. — 0. ab pintangku voor sïhanta. — e dona. — AC "këne. — ab 
"n augikëta. — 7. A nda, abc dyali. — ab yapwan. — C d a ii a , D tana voor hana. — 
A gatran ri, c g. theug. — U inaliantën. — ab murcca voor mftrttya. — 8. De nia- 
sëkar voor pa». — Cab ko. — B "ngka. — 9. A hane, C var. d taneng. — AB pwa, C. 
rawang. — c irika, ab i kaïian. — 10. e tinghal theng. — ü i d u 1 u r. — D tayw;V. 

— 11. A kawuhan voor kaliuwan. — 12. e dyalikwebu. — A lah voor hab. — 13. ab 
kita voor si ra. — c hanuruye — li. abc ugupilie. — A tayanni". — ab nis voor 
sis. — c sy apata. — D wet si". — 15. Ce y eka. — 16. ab te ka kë neug voor ka wëkase. 

— C ngkilneug, ab kaneng. — B lub kun". — abc waswas voor raamwas. — 17. c 
warah (bedoeld wara) voor sira. — e karnnuku ta. — A tëbö voor tëbëug. — c katang- 
kwibu, ab ngkil baktiugu. — c katutura. — ab rari pangamër ui ra ngucap luh 
voor kari enz. — 18. c sabda voor sambat. — ab ii d a n , c nda. — ab wara voor priya. 

— c praptlia voor kapwa. — 19. e bya titan. — De ndu. — B lungha. — 20. ab mang- 
kat, c kapwil voor mangkil. — 21. AC ^ighra. — D sa Kuru". — AB ^üci», CD suci", 
of ^uci". — ab maiigkat voor raak at". — 22. ab ton g y ;1 voor tonggwan. — 23. 
A maprameya. — ab bëlabnya voor lëbanya. — 24. Pada 2. 3. 4. ontbr. in C. 

— BD "n il n d a n voor "uangdau. — abc var. d kïrnna of "n n a , var. d ?iruna voor 
kweb ning. — d wiratara. — c var. d atiyftra. — 25. BC bbasmya n i. — ab 
ngka tan voor tatan. — Pada 4 ontbr. in C. — B "rftthining. Hier eindigt codex e. — 
26. AD wëkiog, BD wëki. — abliarsa ning pati voor tra, sa ni liati. — ab pa (la ngrës. 

— 27. ABC girnna. — C akweh. — A si W. — ab wira voor wara. — 28. D lungba. — 
a angrës, b arës zonder ya. — ab teki voor tek-an. ■ — ab ya tang voor irang. — 29. ab 
ton. — ab raalila. — C lëkas ira. — 30. ab tan warta voor ngkiin wyartbfi. — 31. 
C len turangganya ta girima voor Kurunatba enz. — 32. C lunghang. — ab 
Yudi.sthiraQih. — 33. ab ka voor ndau. — ABCD Kam bo j a wan a , ab "hana. — ab 
Abisatya. — B kiriina, O kënna. — 34. ab tëkap ira sang aryya. — 35. ab Dirg- 
gamantra. — ABCD Sa (of Qa) trusyaha. — ab Dursana voor Dursaba. — ab 
Durramaja. — 36. ab mati voor gajab. — Cab marmmanya. — 37. Pa,<ia 1 in B 
onleesbaar. — D dhik tab. — 38. var. d hati voor tija. — ab ngayat. — ab linaksan. — 
39. ab dan yeka. — ABC bh ra. — AC krak. — C veman. — ab nirodra. — 40. Bab iiiragrn. — AB i ninda. — 41. C "tanggul, ab "ki raatinggal. — 42. Vlg. Prof. Keru te 
lezen K o ra wang t i". — Ui. ab ka ra na, B karanHn voor karu». — B dininda, C dinënda. Ziiiif; XVI. 

1. BU apare. — Ü angarak, al) anurak. — Cab D(h)ananjaya voor sang 
Arjjiiiia. — Cl) Kuruputra. — 2. Bü inapuli. — HSS. .Iwyutlyu; te lezen Ajutaya, 
UI. c. voor Ayu" (Prof. Kern). — Cd ring, ab ning ayun. — ABÜ "pamanasi, ab mama- 
nas i. — 3. Cabd raangkin. — d nikaiig. — ab Kurubala tweemaal voor °kula — 4. a 
apGyöh, b apëjilh voor apësëh. — AB sulam voor °p. — 5. ab ika voor i k i. — ab niri, 
d nik in voor nik Ti. — 6. A mamanaiie. — D tagël voor t u°. — ab var. d wawang. — 
Cab niareng. — 7. ABD mamokaneng. — ab lawanniril voor laga niki. — var. d 
?trnaha voor punaha. — abd jay ah voor ba pa. — 8. ab var. d a. ^irnaning bala makïldi. 

— 9. ab mareug voor ri sang. — D galiajji. — A p ina 1 i li a ii. — ab nèta Salya — 
10. AHU irikang 1 i", — 11. ab naminta. — 12. ab ri sëi.lëng ira. — HSS. sagila ke- 
nau g. — 18. Hab tëka. — A mangalimüt, ab mahalimut. — ab apa karik^ voor 
syapa kari k o. — ab tikang voor nya ring. — A mawaralii. — ab lawan ika(ng). 

— C aruköt voor "rëk. — C. magëgëm voor "tëgëg. — C animbhut, I) anarabat. — 
ab ainrang. — 14 C rëse, ab rësi. — ab ta sang voor tikang. — BCD hanandng". — 
A tang aprang i. — 15. ab ri jëmur ikïl. — ab gajah rathfi. — HSS. rathdnap". — 
ü sang aprang. — If). ab sakorawa. — ab nikdug laga voor uikang rana. — 17. abd 
laga voor bala. — ab mangambat. — ab masangkya. — B muhutti, ab muwahi voor 
muwulii. — ab gajah voor liman. — IS. var. d ta sanak ira. — C tika, ab nira voor 
nika. — ab Üruwaja sarata,; te lezen: "jayarata, m. c. voor "jayarata. Zang XYII. 

1. BC praniauta. — ABCD Wysnin. — 2. ab tan kewrau van. — ab Bhayuputra 
voor Bhiraasena. — ab mighna ring. — ab ngka tan voor t^tan. — ab sira voor gara. 

— A de ni sang. — 3. ab dan. — AC totnare, a prawireng, b prawareng. — C Qara 
voor 9akti. — A tëke. — ab de ui rang. — 4. AC krod(li)a — abd ton. — d dinauda 

— 5. C gajah sakti. — ab ngkil pweka 1°. — ab kari voor ngka ri. — 6. HSS. sira 
voor "ang. — 7. ab nan liug sang K. ■ — ABC Krpapcaryya. — D (1 u h , ab u voor <!o. — 
D mangka. — ab tonton. — HSS. të kap nya. — ABCD saking of sakeng. — ab var. 
d kanya voor kanyu. — 8. D mukët voor wükën. — 9. Bü priïpta. — Cab hananggap. 

— ABD müksang. — ab ya kuuëng i sang. — 10. ab layatthing voor larut ing. — 
C mëjahi. — C nirih. — ab mahastra. — 11. ab nda sang voor dey a. — ab y ekan t i. — 
C amuka,. — ABCD tanangsw&ndy a, ab tanilsadya. — ab tëkwan ta, var. d tëkwan 
yan. — AB bisa". — 12. C manggëh yan. — BCD sastra°, A sAstryu». — A inajëu- 
ganire, ab hin ajauganira. — BCD ngkou. 10 Zaug XVIII. 

1. AB mapag. — ABC patik. — 2. ab dadaliira of Ti. — CD ewëlia. — D QJgë- 
gën, Aab sigëgën. — 3. ab Qiing wruh. — D ira reh. — i. ABCD kaluputan. — ab 
angrës. — 5. ab mahastra. — 6. C "buua, ab (,'walëiubaua. — 7. d iiikaii, var. d 
ui rang voor nikang. — ab ira voor ika. — ABCD wargga. — S. ab tiuugël voor 
tinëkëk. — 9. ab bala voor ba pa. — 10. ab wawaug voor muwali. — d Qrëugglwan, 
ab Srnggi wan. — 11. BC bi.sa. — ab wawaug voor muwali. — ab H awau ggapat i. — 
C tëka sahasfl voor mamapagakëu. — C pagënturan. — 12. ab Korawa ngrës voor 
rAksasa sök. — C handak^l. — ab winatang voor ginalah. — 13. C uikang, ab nira. 

— ab anglök. — ab krëtëb. — ab giuantar voor "nalah. — ab kahala tëkeng, C ri 
kalakëtdng. — B kiruna voor giriina. — ab Phaiitl u p u tra. — 14. ab ngrës. — ab 
hanging. — Misschien beter Paiulawo". — ab sang voor swang. — ab amdk voor arës. 

— 15. Cab "sutd. — ab tarpa. — ABCD ni voor ri. — 16. C man ga udëgiii g, ab 
mangandëiing. — ab angrës. — ab pan nora. — 17. C aiiihi, A haua ri voor hauan 
i. — C ngarëp. — ab h as tra voor gakti. — IS. ab k u n "i n g. — abd muringah voor 
mul inga. — Cab "kaca. Zang XIX. 

1. ab tluh. • — Bab byakta. — ". d wutah, var. d mugah. — 3. B fiawisute. — 
B manëngkör, abd manë(ng)kër. — abd mwang voor tang. — 4. BD tanpa". — ab 
tëkapnya. — C lingire. — A yeking, BC yekin. — 5. ABC müngsi. — ab maugungsir. 

— D matanggal. — 6. ab tandja voor ta dyah. — ab sak eng voor mati. — Cab sang 
of (^ang) Dur". — ab kan voor tan. — 7. d yatna voor har sa. — HSS. rikan sang. — 
abd nikin voor niran. — HSS. anunggwing. — a var. d rathagra, b ratha br;\ voor 
pürwwata. — 8. abd tan dej'a voor tS,de ya°. — BC yadi. — ABC Qatru pr°. — C peka 
voor pweka. — ab surup. — 9. HSS. manta voor matta. — In C outbr. pada 3. 4. — 
A dhira voor wira. — 10. In C ontbr. p^da 1. 2. 3. — d uda tan dwa ma", ab ta wadya 
ma". — abd tikang voor ni°. — abd niapagi (iig) , ABC madëgi, D mapadgi. — d 
P^lndawa, var. d Korawa. — 11. ab pakambe. — ab map rang. — AC a ra ra n ga, ab 
amrangi. — 12. D Painjawe. — Cab sang Dur°. — ab tikang voor tigang. — Cab ngka. — 
HSS. silstrany (In. — 13. var. d H idi ra by 4t maj a. — abd turauteng. — ab hrt(n)i, 
d srtni. — 14 ab nda voor h e. — AB mftr a". — B m aha was. — 13. ab ra]) wan voor 
yapwan. — ab sarowa". — D manggil. — C marëk, ab marSki. — 16. D kumft". 

— In a en b ontbr. pslda 3. 4. — 17. BC aluraah. — IS. AC tan ilugdadi. — C j e m a- 
huya voor "dyah. — D ndfl, C ndan. — D ngarana nyan, ab karan^nya voor niya- 
tanya. — D tapwan voor ra°. — 19. ab mlngling sang wara P. — A.D ring ^ri of 
sri. — ab "muhun voor "ngadëg. — ABD tëkeng. — D tdtan dwa, ab da tandya. — 
20. ontbr. in D. — BCabd srang of ^rang. — var. d sowaugnya. — 21. ABC Sïmüsuta, 
Dab Sini", d = tekst. — ab var. d satru 1.) har mina. — D amagch voor a man ah. — 
D srang, var. d sang. — ab ndan yeka. — ab matya. — 22. AB "dharmman — C 11 parö. — atxl rana vo,.r iiyuii. — 2;J. al) lulan yekfV. — l) "lëpasakën voor "h adanaken. 
— H rihru. — D a p u l i. -- abd pim a°, 1) var. d raanah. — 24. A tan dwandyik. Ü tan 
wyartan, ab tïln wiidya, d tataudwa. — Cab sawipra. — ABlJ mati, Cab raating. — 
25. AB tnstrika, D sagtreka, ab gastrika. — ABC hilauir, IJ lila voor "lilang. Ziiii!,' XX. 

1. ABC rikan. — ABC maiiantwe. — BC mati. — 2. D mate ring voor mat! 
s a u g. CD prang, ai) myaiig. — D sopadi mujara voor taninu». — 3. AB nika voor nira. - Ü Bhimau tandang a". — 4. Dab tuhu ning. —Prof. Kern leest mahëm pwan 
voor 1) niaugëm», ABC pangë.npwan. — AD mahasti. — 5. AB n u mar amarah , CD 
«harah of "parah. — USS. gupe. — ab iki\ voor rika. — HSS. brahmarsi en uraajëng. 
— ABC gana voor ga ga na, en ter herstelling der maat u majëngi(ngi ; d = tekst. — 6. D 
mamëku"! voor "ki. - D ki voor sang. - ab sang Ku». - 7. D "krit voor «krak. - 
In D ontbr. pfula 4 en pftda 1. 2. 3. van strofe 8. - 8. Cab aneka. - ABC Krpa?cary ya. - 
Cal. raangke ri voor makering. — 9. var. d mamëki voor raangindit. — BCabd «ganya 
d(l.)ik. — 10. HSS. sarapenya». — 11. Dabd lunghi — ABD «gwastrSu. — 12. ABC "hakë- 
nantr P. , D mapuliya sake, ab = tekst. - 13. In D ontbr. strofe 13. 14. 13. 16. 17. — 
AB hyang i sira. - ABC pangdadya. - AB tang voor ta«. - 14. Ca B{li)imajar. - 
C lumaga, ab lumageng. - ab .narawaseng. - ab Korawabala. - 13. BC wuwus 
voor huwus. - 16. C samangkat. - In B ontbr. pada 2. 3. 4. en pada 1 van strofe 17. - 
al) kuiiëng. — A tan ^Jinta. — 17. ab tëkap voor tëlas. — AC s^stra, C sa?tra. — 
AC inaraw'ava, ab "vvaseng, of °wa(;eng. - ab K ora wabala. - ABC mawëtu.-ab sam 
(of sam) bhrama voor "gramu. — 18. var. d tumëduna voor "muruna. — D gaja rata 
voor ratha nira. - ACD Mangau of "rangan. - 19. ABC Partta of "tha h^-^pada- 
rata vlg. Prof. Kern: HSS. pada ratba. - 20. BC sakrodha. - C hili voor lang. - 
ab numalës. — AC "hTireug. — 22. ab ri sang voor rikang. — ab tëkapning voor 
saraangkang. — 24. ab ta hatur. - BC angungsi, ab umungsir. — A uraungsi. — 
25. B audadi, var. d hndadi. — Cab wrksa. Zaïij; XXI. 

2. ab tëka ring voor tëkauing. —3. ab gëlaran. — 4. BCD "nangya?a (of »sa).— 
ab »sraya. — 5. ab niyata. — AC araëjaha. — 6. BCD ab "pati S. — D ulat. — 7. C 
uiagakti voor «gauti. - B dinaksina. - ABD sake. - 8. AB t5 voor tang. - var. d 
kalawan voor tëkaning. - ab var. d abbiwada voor "mata. - C tanggwana voor 
oueug. — C masanta voor saranta. — 9. ab lihati ri. — AB sumöng, D suraa. - C 
hu^rus voor w». - BCD majëlag. - 10. ab alaba voor ahala. - C nityaya voor "9a.- 
A sumiddha. — ab lari voor lagi. — ab sang voor tang. — U. ab tika, B tiki voor 
tikanir. - ab gërëmëk, d °t. - 12. AC aji. — C mare. - abd jalaniddhi. - 13. A 
,ake. - var. d pawana bamangun rës uikang manab. - A taluwan pwa. - 14. ab 12 

kuta voor p u ra. — d iii angr u w.i ti , ab inwrmg ruwat i. — 15. .A.BCD amaguti. — Al) 
sahajftng". — ab tangis voor takut. — 16. ali sahulili. — C ri raras. — C k a h ii w u- 
san, ab katuturan. — T3Ü aku voor a k A n g. — V ii i rilii ta ma, A sirantapa, alj tuwin 
taina. — 17. B sönghi, C sëng ui. — ab uiki voor nika. — C paugali». — C nira 
voor ui ka. — al) liugira. — C malambaya. — 18. U kalahrwau. — C pananggal voor 
pati°. — C lumeh. — 19. AH raras i. — • BC wija. — ab auipis voor auilib. Zang XXII. 

1. B tangheh, C taugeh. — ab këjëp i. — 2. AC palwaug. — ab imper voor 
pintëu. — ab "tanaya ^ira voor "suta tulusa. — 3. AC inrih, D mri. - ab ui ra voor 
niki, — Cab la ra nï voor lari ning. — ab "tëkau. — ab um ui a t voor 1 u mihat. — 4. AB 
uëpnëp, C nipfiap. — C sösö voor sëugsöng. — ab "hariliariii. — ABD afiulufiulu. — • 
5. ab "nyan aputih amirah. — ab a^ih voor sihsih. — ab kuiiung. — 6. BC mambëti. 
— ab mahuluu, C maughulü baua. — 7. d taugheh yau voor akweh y. — D mare. — 
C til, ab ta voor taug. — S. d nika voor sira. — var. d tëlas ira. — d kapwa, ab tapwa 
voor kiïrwa. — d wi^esatatwa. — 9. A apurwwa. — B wia. sa, ab twasa voor tra sa. — 
D gatra voor mutra. — 10. ab golaha. — HSS. niug ww" — B augëwaki, ab angëmur 
ing voor augëmuki. — Ca lëuing, Db löuing. — ab muugguh ing. Zang XXIII. 1. ab amuk.<a voor amuspa. — ab katingha". — 2. A kapapag. — C ana. — 
D tëke. — 3. C wisti, ab var. d ngisti, d westi. — ab var. d apuhara. — k ab var. d wi- 
fliiHa voor pi(;(lca. — 5. C kanaka voor kavvaca. — 6. A katambak udbhuta. — 
ab haguwïl, d haguhii voor agiha. — ab ri voor ui. — A ma bal, ab var. d mëbël. — 
C raras voor ra wis. — BD uda. — D ))angëmëha. — C ka ra ta. — ab si rus tra — 
BD nda, C ndan. — 9. ab hiuamër voor iualap. — C ahawau. — ab hu ma rep 
voor "k. — 10. ab iti voor ika. — C aualpakildaraa, ab "kadhama. — ab ta pwa 
voor kapwa. — 11. Outbr. in C. — ab kitamrteng voor "yrayeug. — AB mëuggëpa°. 

— tan aparawy amohaua vlg. Prof. Kern; HSS. hana pa". — 12. ab tëkeng voor "aug. 

— ab ika voor ira. — A "wruhi. — 13. Cab nira". — 14. C parëk voor m°. — ab lëbu 
ri voor lëmali i. — ab yatiwara voor muui". — ABD (h)alenya. — 15. ABD iraug voor 
wi'. — d ikang voor iking. — ab ndali. — A k apatak-.i, ab kapatakan. — IG. ABD 
matangnya ma", C °nyau a". — ABCD mëue udya, ab = tekst. — ab muniswara of 
"^wara voor raahamuui. — 17. a nirci/wara. — ACD sumawe. — Na humara'> outbr. in B 
tot zang XXVI: 1, pfula 2: ruhikang. — ab nira pak sa. — 18. C pangëmban. — ab ta, C 
sa prang. — 19. ab ma rek auarabah a il ara. Zan}; XXIV. 

1. al) k>aiia voor salia. — C siili voor sök. — 2. C ontbr. — abd t5 pweka. — 
3. ab tikaiig voor "uikaii^. — ab patla '6: |)a()a karig ilahan aswil saug hy&üf^ sura 
laga wëkas. — Cd sraiig. Zang XXV. 

1. A 11 ing ka ha. — IJ "c^Taye, Cab wruheng. — ab ra na voor bhaya. — 3. C nda. 
— ab nireng hati. — C parauwus. — ab var. d laga voor galak. — ab mawëlas, AC 
maraëlas. — ab amlfid. — l. C sahuwusa. — a lagana, b hlnggana voor alpana. — 
ó. ab tan lil Ti. — ab suddha. Zang XXVI. 

2. ab matruwla. — 3. ab ndy angupayana. — d Caly rakwa, a Salya rakya. — 
abd uika voor nira. — 4.. ab gëlar voor lëkas. — HSS. d u m u k. — abd angunangun. — 
B nanuru, ab tanurung, d tan hurung. — C rakutëu. — HSS. "ngasuta. — 6. abd ri 
voor ni. — CD ana. Zans XXVII. 1. ABCa °nuhi, b "nuha. — AD °;\dri. — 2. Cab makire. — ab apan, d hadan 
voor yapwan. — 3. ab yapan. — C hulu. — AC prameya. — 4. ab kan mojar nnata. 
— BD dü. — ab nikang. — abd de nirang. — 5. A byakta. — Cab yaa pi°. — C 
waswas ta, ABD was was tang. — BD "sa nu. — D nindya. — 6. ab inucap. — C cakti ni 
len voor linga n.1. — D lawaneku. — 7. ab ndï wwa(ng), C ndi k\ra. — D "bura, abd 
°reug. — abd ndan voor ndin. — C kita juga, ab kita tiki. — ABCD inëuen, abd = 
tekst. — Cab jiwa, d jiwa voor jihwa. — 9. d (;ri, ab sri voor sang. — A sahya, B 
saha. — ab var. d angalap voor angayat. — 10. ab ciira voor wïra — • ABC dëmak. — 
11. C osak. — BCab kat(h)ëmpuh. — B anitih. — 12. ABCD umati Bh. — BD mang- 
ken, abd müngkiu. — Cab "wafa, d wasa. — 13. abd huni voor hüng ning. — ab var. 
d winëntaug- — 1-t- ABD Bayusüta. — C nirbhala. — D nirnayamun. — ABD 
amuiulung. — C "rëmpëk. Zang XXVIII. 

2. D apiili. — C saptaka. — var. d "k ah ana. — C ngayun voor harëp. — d sësëk 
voor sarsük. — D patëiupah. — 3. Deze strofe ontbr. in C. — B sudük voor duduk. — 
■i. ab durggahya, d °gahyang. — C këne voor këneng. 14 Zang XXIX. 

1. HSS. 11 u (1 11 e y il. — Aab var. cl ta voor lang. — abd krodliTi sakovawa. — ab 
var. d (li)olili, d liulali. — Prof. Keru leest: kewran voor HSS. kedran. — 2. ACD 
HlnmAQrü". — 3. Cab arah. — abd iiikang voor "k ing, — AC siyuttba. — 13 "lihu". — 
4. ab gëlagëlab. — ABCD arah. — C ywera. — 5. ABC Bhirafi". — 7. A atyante. — 
ab nirdn, C uir.l voor dbiran. — ab lagi këna voor lëkas ira. — D anikap. — Met 
deze strofe eindigt codex B. ^ 8. 1) cëmar. — Cab ranasabha voor pa bh ara tan. — 
ACU arah. — D araupu. — 10. Dabd madugaug. — C tinut voor tinür. — abd atahën. 

— II. AC srang. — lÜ. abd ^ojar of sojar. — ACD arah. — C i)\veki, A ])wcki, abd 
yeki. — abd (h)iki voor ikaiig. — 13. C pai)a voor inajja. — ACU ning, ab n i = tekst. 

— 11. C inëbek, ab inëbëb. — ab inob voor inoli". — 15. D tonan. — abd luëu uhan e ng. 

— AC ghaiia w" , ab gaiianya. — 16. ACD arah. — 17. ab rëmö voor rëraëng. — al) 
augënës voor awënës. — 18. Cabd sahyasrang ma°. — abd Dh a r ni map u t ra — abd 
m a n ? i II u lu. — AC D w w e. Zang XXX. 1. abd augrës voor asak. — Cabd denira(ug) voor 9irniia de. — abd rak(r)yan voor 
rakwa. — CD ta voor tang. — 'i. var. d "iigunggul. — AC gubarnya. — AD patltl- 
dyain. — CD iiaijuh voor ngacjuli. — 3. abil sang ratu voor s. güra. — A raati, 
CD mat ing. — abd do nirang voor ijirnna de. — 1. ab mananggul. — var. d atub. — 
5. D manggah, ab °gëh, d °gö. — Cab yuddt'iig. — 6. abd ahalëpi. — d rana voor ksaiia. 
— • 7. Misschien te lezen hrwing voor hrft. — A paila t r°. — C kida", ab var. d kadilakar. 
— S. AC lirü. — D WW e. — HSS. kagyat liyaug. — 9. A yekang deyya, DC y. 
dheryya of doryya. — C saniudhya. Zang XXXI. 1. ab pa 11 ah voor laras. — • ACD nirg(gh)aiia voor nirjliara. — 2. var. d "kirua 
voor "karnna. — HSS. krüra"; te lezen ksürapra ni. c. voor k s u" (Prof. Kern). — 3. Dd 
bheda. — ab mahilyuda. — ab sësök voor gësëng. — 1. ab "ngrëniali. — abd anësëb 
voor aiiëbas. — d mangrëmpak. — D mangiisi. — d wang. — CD asraiig. — fi. 
ACD s i d (dh) y iV , abd = tekst. — C waniinpuh. — abd manga ra uk. — 7. ngka ontbr. 
abd. — a tandya, bd tandwa voor udanda. — ab kalaiigrës. — 8. abd s u m a ii ab voor 
°wak. — 9. Cabd u voor li e. — D tika voor kita. — C miyanga, al) wiyanga voor 
"ngiriiiga. — 1(1. AC nira, abd s i ra voor n i ra ii — abdndah. — 1 1. C sah ftr voor sali ut. — 
13. C kyati, AD kyTiting. — D "nira 1)., abd °ni kar(d h)a". - AC munggwing, 
U °gwa. — Na pada 3 ontbr. in a 18 regels. — C nis at ha pöjaha. — 1(5. d 
ëndëk, b höndëk. — A rinörapuh. — 18 Cabd inaugke pwa. — 19. d towi 
win arah. — a var. d tüwi voor yatiia. — a k a ]) w a voor ko pwa. — ACD manga". — C ya mat ing. — SJO. abil tulya voor war una. — 21. al) var. il i k a ri f( D. , <1 ikirdawa". — 
abd nfthan voor towiti. — ACÜ prayatna. — abd linok-an. — abd tiba iigrës. — 22. 
AD mangsëh of "söh. — C nda. — 28. ab dhir!\ voor .si ra'. — C sirilngamuk. — 
24. Cab krodha. — Cd u voor ai. — C waiës i\ku. — abd alah. — 25. C mangau rt s ni a", 
abd mangutus raa". — ACD dheryya. — C tibe. Zang XXXII. 1. C giuyat voor ginrk. — 2. AD in&ting, C mati. — ab luraiyëp. — HSS. 
alanduug, var. d aiaiiJny. — CD sang Qri. — C tfi voor taug. — AD Wi\ning, C wani. 
— HSS. ranapada. — 3. dsawang kukunang. — C wëkang. — HSS. kuning, ab 
kiinang. — ACD "capa rïya, ab var. d. "capira yan. — ab ndagalagfi. — i. Dab lëngö 
voor lëngiug. — C aganti, ab var. d anganti p. — C siuraug, d tinrang. Zang XXXIII. 

1. AC nira voor nirang. — D tëke. — 2. abd ta wri(ng) daya. — AC katrë- 
sau. — C atnbonglot. — 3. AC parpatan. — 4. d ila voor hilaug. — ó abd yan voor 
ndan. — abd ngurëu ta(u). — AC ayogya". — HSS. tang voor ta — C "lana voor 
"laha. — ACD ngüning. — D lin alahing voor liuawaning. — A yweng, C yvrang, 
abd yeug. Zaug XXXIV. 1. D iiihan. — ab wuvvus, C huwus voor hatur. — D uiug upAya. — D 
tuwi p\v;\ ma°. — 2. Cab anii. — 3. C at ha sin ara. — Cab sakeng. — 4. C aw&s pwa, 
abd(h]awas ka». — A raawëlasi. — 5. Cabd uira. — Dab paka°. Zang XXXV. 1 . C huwus. — Cd a m i u t a. — Ca u d i , b u d a. — 2. abd huripta. — C ya voor yan. — 
abd nariryya voor narendra. — C byakteka. — 3. A iki , C ika. — 4. A düh. — abd tolih 
ta. — 6. abd lanang (h)awarah voor sirangawara. — 8. var. d malawan ingwada. — 
C nda ton. — Cabd niyatS ra wang. — C tëkapmu. — 9. abd sanak (t)ikang katënku, 
C sahanak ing kakanku. — abd sarjana». — 11. C maprangakn. — In a en b ontb. 
pada 2. 3. — C liatingku voor manahku. — d uamuktya. — 12. D mijiling. — abd 
(h)erang voor elik. — a prabaku. — 13. D. d\rijangga. — Cab tandwa. — b hyuna». — 
AC muburang, abd "reng. — 14. abd iigumuruh voor atri humung. — Cri suku 
saug. — abd nira voor niraug. 16 Zang XXXVI. 1. ACD manggil voor "ka. — A "1 u ii ü:h;lng. — Cab tëkeng. — C "iugëti. — abd 
reh voor de. — 2. ACD mara, ab = tekst. — 3. ab pad ah i voor ma kadi — ab niarëng 
voor pa°. — ACD a^a". — CD pwa voor pwaiig. — D rëja voor pilja. — 4. abd maka- 
lawan voor °gang. — 5. C °kaneug. — abd t u li u voor si ra. — a mist l)egiii pAda 2 en 
eind pflda 3. — 6. ab var. d pri(b) jatiï. — abd kaliban, AD kasi (of kari)han iki. — 
AD kftmbwaua — abd iigapuiii — AC °küng. — 8. d huwus voor inuwah. — abd 
prablieda. — C s'ëh, a sak voor sök. — Cabd tëmpuh voor t a°. — 9. D prdpteng, 
abd prapti. — 10. C h u m i 1 a ngak ë u a, abd °kënaug. — A rikuuta. — A pati, C 
manah, var. d patëh voor patih. — U. ab Qojar. — C sa prapta. — ACD ri dentau, 
ab ri dentü — C makdlaga, ab makalawan. — abd manggëh voor sampan. — 12. Cab 
p&pA ni. — 13. Cd udfth of udüh. — C °ngkwa voor^ngkwe. — ab k u n ëng of °nöng. — 
ab sidigawe. — 15. C lëpa sakënen g. — Cab kunëng. — ab si ra ta. — C niyata voor 
voor si ra ta. — 16. ab ka?akty ftning. — Cab awas voor tuhun. — 17. outbr. in C. — 
ab kunëng. — AD gakteng, abd c;'lkt(h)i. — ab ikaug voor i k :1. — 19. d na tan voor 
uda t. — Cabd pawarah ir eng. — ab kas au de ya. Zang XXXVII. 

1. al)d hulih voor m u". — Cabd alumeli. — 2. Cab ati. — AD rikan, d rikang. 

— C lëngë. — C angupëta. — 3. C kïllingau voor kanglihan. — C linigas — D 
aluwfl, d al u pang. — C y Ci voor yan. — 4. al) in ga mor. — C ma tang ya. — Pada 4 en 
pada 1. 2. van strofe 5 ontbr. in C. — A ka pal u, ab kapiluh. — D kamrih". — 5. ab 
kapusëngln. — ab dinënda. — abd kata nia])eki. — 6. abd denya voor de ngkwa. — 
abd sin impën an ta. — 7. C sahasaiia voor aha la na. — CD abuluh voor anuluh. — 
ab matyaning gati. — CD sukangkwa. — ab kapau ana voor kipaliana — 8. abd tata 
niug voor tahil r. — ACD yau ika, abd ya tiki kunëng of "iiöng. — C pan gebet voor 
pangaras. — 9. C nge nakangk wa. -abd avamyan voor araniwan. — D niki voor iiika. 

— 10. abd asrt iïngrës asëkël. — abd "ti sili. — ab kunëng. — C si'vraku. — abd manis 
ta ya. — C sukunta ha» voor raras tayaug". — 11. C inanah kun voor manëh ta. Zang XXXAIII. 

1. AC düh. — d Satyawati ko. — ab var. d hinaras. — 2. C jayata voor "ngkwa- 
— 3. abd ta pwa voor ka pwa. — 4.. ab ^aktya voor gauta. — C ka in bang i. — A k u m- 
bang i. — a mist pada 2. — ab yadyan voor yapwau. — 5. AC apa ndin. — ab manah 
marnaiiya. — ab arës voor ajrih. — ab tan angrarah voor "ta ring raras. — 6. abd 
uiru voor nira. — 7. abd hëutya rurata. — ACD kawirajya. — abd gëlara. — Cabd 17 

pang upa ma. — 8. AC' IJ k i n t w i. — In IJ ontbr. puda 4. — C yadyan voor dadyil. — 9. 
In ü ontbr. pïlda 1. 2. .3. — ab nipatiu. — C rës ni, abd rës ning voor ras ning. 
- 10. ab akëtar. - C tingkah voor tikaiig. — 11. ab karakëtën, d "ttan. — abd 
tundya voor ndïliullV. - ab nagati. — l:i. In a ontbr. pfida 2. — C winö, ab sinër voor 
wiuër. — ,ib(l pinihajëng of °jöng. — 1:J. ab ndan voor n^. — ab iki voor ika. — 
14. C Nakula voor naku(;a. — abd ri pa n in gga 1 i n g y ay ah tangis. — In C ontbr. 
yayah — ling. — C anëmbahil, a "heng. — 15. (J piniliayu. — AC dhrt. — 16. abd Snyuh 
zonder ngku. — abd rSlga voor ranca. — 17. C ndfl. — ab mar trsneng. — ab drawa 
voor wëtu. — A ingawör, C i nawö, abd liinainër of °mör voor in.iwër. — C salang- 
ka /Ingadëggadëg. — ab iugisti. Zang XXXIX. 1. d nira nrpati voor narTid hi pa t i. — 2. abd pai.la tfika. — ab awwahan voor 
asahuran. — 4. ab qu (of s ii) inënggut. Zang XL. 

1. A inangku voor °kat. — abd srëng voor song. — C "rawasung, abd "se nar. — 
2. ab var. d sa mantra, var. d "tri. — abd rwab voor rob. — d angibëka neng. — var. 
d wag ni, ab wag ning. — abd mananggul. — C silih ro, abd s wor. — abd arukët 
mol voor aluyuk m. — ACD moha voor mogha. — 4. ab daryya voor "ppa. — ab kali- 
han voor kanglihan. — ab giulak voor ginrk. — CD nira voor nirang. — 5. CD bën- 
tar ta. — D srasta. — C tak wan voor të". — var. d mawu voor muwah. — abd 9akt(h)i 
of sakt(h)i voor ^irnna. — fi. abd ant(h)en voor atön. — Aab "sireng. — ab nahan. — 
Cab men e. — Cab tërapuh. — 7. C sang Iwir. — S. abd rës, var. d "ras voor rëp. — 
C sidda. — A raari mah. — D "hela. d "ëlës, var. d "hëlar. — ab var. d Calya voor 
"sanggha. — 9. AD gwa° (of kwa) na.stra — AD kagantan, C kasantran, abd kasa' 
of kagaktiu. — A ta wwang. — 10. A "wasta, C "vTastü, D "wasta. — C\a tan. — Cab 
si ra. — A swura voor pwara". Zang XLI. 

1. ACD a\va?ana. — A amapage. — 2. ab duka voor dfita. — ab "këueng. — 3. 
ab rahajëng y :1 w a". — ACD ngwang voor hyang. — A "ntambala", DC nhamba 
1 syll. te weinig, ab habala". — 4. Cab tau wënang. — C niki prang. — ab yasti voor 
taya. — ■ 5. abd nya voor na. — C huwus voor wuwns. — 6. A si re ka voor "ki. — A 
aliale, D ahala. — 7. Aab sakeng voor sake. — ab sang parww". 18 Zang XLIl. 

1. A bubar voor g u°. — abd kërutug. — 2. C papatih a" voor iiarapati. — abd 
hanani(ng), AC hanaiiil. — abd kumusus. — abd sëk voor söli. — 4. Cab iiirTi. — 
abd alas voor agüng. — 3. ab var. d tumou. — abd siddhi voor siddha. — 6. d haug- 
gësëngi. — 7. AC ni voor ning. — C mulata. — 8. d inawulakan, ab var. d w i n u- 
lataii. — niiig voor ri. — 9. abd gumërSh voor guinuruh. — Dabd liiulung. — abd 
nikan<r.voor tikaiig. — Cabd sirëmsirem awëtu r i r i .-<. Zang XLIII. 1. C nirang urpati voor ii a ra<l li i pat i. — C sira p. — 2 AD liilang ikaiig. — 
ab kun eng. — C c and ra", ab (jaiulanila — C oiitbr. van »meli tot dega iu strofe 6 puda 4. — 
3. ab amurëk in u rëk. — ab anëliSr voor ataliën. — -i ab katrsiian. — A sa, var. d sah 
sëdëng. — ab var. d jinambhak voor asainbat. — ü var. d buja voor ujar. — 5. abd 
niug caiulala voor nica". — 6. ab ni sang nararjya. — ab sinëbitsëbit voor sinësëb- 
sësëb. — 7. A parawaga, C °wasa, ab °\vaseng. — Aü i 1 i. — abd kuuëng. — abd tin ut 
sira. — CDd (li)ineher. Zang XLIV. 1. C nda voor ndan. — 2. C pangu cang. — AD kapëtëngan voor °uStan. — C hënik. 
— 3. ab ragaragan. — ab tumuta. — ab inangkiu. — ACD siriiii tak, ab = tekst. — ab 
angukaha of °halii. — t. AD hantuk. — A iuumbarn. — C ainita. — 6. ab ambala- 
bhar voor amarabal. — ab tumëiupuli. — ab li r u ma^ voor wriili ina°. — 7. ü sis 
ndan, C nda d. — ab inulati. — ab kelingaii voor °liking. — Cab ndan 1. — C. 
lumayate voor 1 umi ba te. — 8. A a in ah at. — C kuinël voor kuinöm. — 9. al)il paina- 
njëran, var. d °ntërau. — abd rinëng waken voor 1 i ii a°. — Ü putak. — A haraëin, 
C "hamë voor "liamöug. — A sira ring voor siniring. — 10. d s i n a ni anian, var. d °w a n a n 
voor sinawawa. — dsëk voor s ö h. — C lii p i h i p i voor h i m i h i m i. - A g ë t i m a n g". — 1 1 . D 
milir. — A sënöiiya. — ACD tang jjuliawang. — abd banata. — ACD al) ha nel a. — abd 
wogan. — abd apagut. — 12. C Iwa voor 1 w i r. — Cab var. d si w. — abd k u n ë n g. — 
AC inungang. 1) °an. — abd sawawa ngulun ta deiiya haji. — 13 ('. liumawak voor 
su°. — abd pangingkis. — 14. A ton yang voor honyang. - C ring voor ning. — 
ab kengis ing waja voor kesisau vv. — 15. ACD giuugah. — ab wijihala pwa. — 
16. ACD Ahah. — D muwaha. — abd lihat voor vvulat. — D wëkase voor wëlase. — 
ab tumutura kita voor k. su ma hu ra. — 17. C na të n. — a a rar as a nga m ë r. — Cab 
tëkeng. — ab lëphaseng. — 18. abd ni voor uya. — ab sumëlanga kita voor k. s. Zaïi^' XLV. 

1. C hi II e II er. — ab akas voor °aiigkas. — 2, aljd var. hana rés, d angërës. — 
3. (1 iiiantuk. — ab mangko. — 4. C liapiuta, ü ta minta, var. d parninta. — A 
paliir, C pa la. — abd iigrësa. — 5. A pangainbe. — ab ra au gili'V nga. — 7. abd liyëp 
voor lëyö. — AC arailëteng. — 8. Csahutën. — Ctiki,ütikang. — Na pilda 1 
oiitbr. in a en b 7 regels. — 'J. Ü °cirakil". — A tau ë m mika ng. — 10. abd ndatan. — 
d luatëmah, var. d ngatëraah voor ngiltmu. — D var. d wijata. — C langlih. — AC 
raauganti. - 11. al)d sireng voor rikang. Zang XLVI. 

1. Cab tiruni. — Cab iidïi, AU ngkan. — D rakwu nghu t. — abd banu nika(ng) 
voor tëngah ikang. — d angësëp. — 2. C "nira. — C ook tumulus. — AC lumurug, 
iib gum urn 11 voor luinuru. — 3. ab kroda voor ko ndya. — 4. C tan voor atön. — ab 
(Ie wa voor dai tv a. — A( D ngkeiig. — al) luangbën thi. — HSS. udake. — 5. ab masadli wa 
of Mli va. — 6. AD tagdady a. — 7. abd apa(ng) ling sang sri of ?r}. — d huren voor heren. 
— abd yaii voor ndA. — abd iki voor ika. — 8. ab anghing sang Bhima. — CD teki. — 
9. abd nikin voor niran. — abd inahas voor mara. — 10. abd kasih voor kalih. — Na 
"maja ontbr. 4 regels iu abd. — 11. Met mangguh saha eindigt cod. C. — 12. AD tau atakut, 
ab = tekst. — 13. ab met. — ai) engët apau. — Aabd (h)omb(h)ak voor nmbak. — abd 
ing alun. — 14. 1) kolahala. — ah inalajëng voor hal i man. — A panghruk. — ab 
tl as voor °las. — ab pupuh voor purug. XLVIl. 

2. A tulusani, abd °ning. — abd nika voor nira. — 3. ab atiki, voor i kita. — 
A pailane. — ab kun eng. — d ika. — abd mamukët of map°. — abd. nd\a°. — ab var. 
d °lëyëng, d °lëyëh. — 4. AD basama. — A rakrva rakryan. — A apupu, ab amupuh. 
— D haliwati. — ab iiikiug voor nikang''. — 5. A nireka. — ab saphala. — 6. ab 
iki. — AD inayu. — abd Dhananjaya ma°. Zang XLVIir. 

1. ab runiakseng voor rumase. — ab niran atanggal. — A 'watëngön. — 2. D 
srafijor. — 4. A patyangkwi, ab "ngku. — ab yeki voor teku. — 6. abd tan tuk. — 
var. d pacura. — 7. ab tuwi voor towin. — D rinanggut. — S. ab kan voor ai. — A 
mangka, ab inambëk voor mangko. — ab tika voor ta ya. — 9. A "langg halast ra. — 
ab amatiha. — A ab samangkfi. — 10. D tahan. — d ajapa voor "ga. — 11. a mangka, 
bd inauijsa, AD raasjha. — A bharang, D bhara. — A wira, abd nira voor wara. — 20 12. ab hiniT voor ai. — abd 'laneka. — 13. abd nguni voor rakwa. — abd Kurupati 
14-. bd wuwu (s) sang. — U tëpat. Zang XLIX. 

]. .\1) hari. ab = tekst. — ab kunëng. — D jitma". - A rëja» voor rëju». — A 
torasi. — 2. var. d watëk wadu. — abd juga sira voor s. j. ~ D kawëlas voor °kas. — 
abd tumunt(li)ën voor sumantën. - abd °ksam5këna. — d kadang voor kaka. — abd 
rakwa voor ta pwa. — abd rakSting voor rahati. — 3. AD sirau asyang. — A taiulas. 

abd kapwa voor tapwa. — 5. d katëii voor atön. — D amalih voor uinulih. — 

6. ab anangtang, b anaiitau voor anamtam. — A m ii n i . D °iug, ab °ui. — ab m:Ua 
garwwa voor g. matta Zang L. 

1. A kabharau. — abd niarapwa voor ta rakwa. — 2. ab var. d °nganis, d " n 

anis. A ramyang palëh. — ü lunui, ab lumë. — 3. AD Iwir ahurup, abd = tekst. 

abd langëng voor langö. — abd langii voor mango. — A mab ah u r u t , abd °nurut. 

4. ab amlad voor aiiglad. — A tuduiig, abd tunilung. — abd p ra baiuj u ii g. — Aab 

cCDgkerek, d °ret. — 6. var. d puiiya voor qu°. — a wisiua, b wisina, d weema voor 
°wasma°. — abd °ugalap voor °iigalial. — ab Iwir voor lor. — 7. A °baha ngb afi an g, 
D °habangbabang. — ab amrp. — abd pahruka. — abd b(h)utupuk. — S. ab ranca 
kau voor mar nda tan. — 9. abd bhuta kavvaudha tusta m ^. — 10 abd ndan voor 
ndah. — A majar. — 12. ab Partha na. — 13. abd tuwin voor towi. — 14. a b en d 
oiitbr. — 15. abd marmma voor lietu. — abd umati. — 1C>. A niraug. d ni sang, ab 
ning sang voor niru. — ab akuowa testri. — ADantahpuri. - 18. ab mrmanta 
mangko ikang. ab wruha ri. — 19. AD Basu°, abd = tekst. — d guraawe. - 

U lampun, A lampus, abd = tekst. - D kuni voor kunëng. ~ ab var. d nantën t(h)a, 
d n. tar voor nfxlian tan. — abd pöjah voor ilang. Zang LI. 

1. 1) ring voor ri. — d mab rat a°. — A °santa, ab °(;anta voor °Qantwa. — 
b dumon, a dumeh n voor kumon — 2. A piiiahayu. — 3. d kuiiang. — ab var. d tapa 
voor ta pwa. — abd tatan kawasa of °ca. — 1. A kapatyan. — 5. D wawarëngëb — 
A tëke. — A duhahagi, ab huwaywagi. — 6. A sangke. — AD By&sa of Bhyasa. — 
ab tar akadat. — D pusap, ab ngusap. — 7. AD samyajuiina. — A lutur tang. — abd 
luaya ui ka voor gati niran. — abd lii(lëpën voor pituliun. — 9. Ahyang ta. — abd 
sira of sira voor riya. — AD salisu. — 10. abd pürwwa kalawan ikat. — abd va voor 
yan. — abd ta voor °stha. — 11. ab lëwilia. — AD awflsta. — A yatan yün, ab va 21 

maliyiiii. — 12. .il) De, w ily ii n ii voor Dwaipjl". ab -ira yeka(nf.') rnrtaraaya voor sira 

s.t.k. — ab ri hati voor wëkasan. — Ui. abd k a pa 1 a ii ga 1 a n f;. — A m a rn a 'I ë m e iig , 
ab °(lëinme. — Ik .\ i k fi. — ab iiiki voor tiika. — l.'j. ab dumuii. — 16. A manghét 
ta, ab inaiii,'geii ta — AU 't e k i n tan, ab ""iBkitan. — ab pan raanggih — ab du^ta 
voor tu<ta. — ab _y .; k i voor ngilniu. — A tinAtï, ab tinut ning. — 17. abd prapta 
mani^'kü, var. d in a ii i,' k o prapta. — IS. abd ii g k a ii ra o'. — AU bhasmJ, d bhasfnya. 

— a var. d amagut. — I!). d ii i k a voor niki. Aü w w e. — D datëng voortëkeng. 

— abd luyu kal)t;h li y a ii g mababaran. Einde van cod. D. — 20. abd kin on de voor 

pa kou ?ri. — ab ndah apa. - A lëpasakëne, abd = tekst. — ab sahyang. ab 

raadëininana. — 21. ab «tlieka voor tukil. ab tar tolaliulaha voor tan ton upahata. 

— 22. abd irika voor iriya. — A sangkeng, abd = tekst. — abd de PaP. — 23. ab 
kawruh voor tan wruli. — 24.. d pweku, ab peku. — d ya tika. — abd angusapi. — 
alid rnuniwara. — 2.Ï. ab .siddhi peki. — 2f;. ab iki. — A denya napana, ab = tekst. — 
A luesyaiii, ab = tekst. — ab aira voor nikaui,'. — A a m il 1 i h , ab ya molih. -- 27. A. 
aüm, ab ahum. — abd sidyfi voor s i d d li u - -Zs,. a liiiripëna. A nuwuhakëni. — 
ab muktyang. — ab nuuiuti. — abd tahun iku. — 29. ab mangaruhi. ab kuuëng. 

— 30. abd tuwi voor tuhiin. — 31. d waramahi(;i. — abd sëk voor söh. — 32. ab nikung 
voor li i r a n ". Zang Lil. 

1. abd miwëh. — ab nikang voor nirang. — abd praj;\ voor jagat. 2. ab r u m u- 
rahe. — A anfthakën. — 3. ab hawa" voor jawii". - A eraan. — ab taya ning voor 
layat i u g. — 4. A nalablia voor saphala. — ab tinëhër siranjaya bh°. — 5. ab ndan 
haiia, (1 ndin ha na voor tan hana. — abd (-üra voor nAsa. — 6. bd satraa. — abd tonen 
voor towin. — 7. d raasëngkali voor anënggali. — abd duraoh voor duraeh. — 8. abd 

ca tra voor cakra. — A pari, ab maring voor mari. — ab manginti. — A dikg^ 

abd tibeng. — 9. A Hari voor haji. — A °yadi = , ab ='yaugdi^ — 10. ab nanainbhah 
voor nauarabay. — A këdwiikoii. — ab teka voor teki. — 11. ab pangutus voor ri 
pakon. — ab linaksa^ — A ri rasa, ab vvirasa. — ab tang gëpër. — ab rikin voor 
rik ing. — ab paduluh. Hier eindigt cod. a en b. VERBETERINGEN. ZaïiE dd VI: 


2 


" 


(inodii KI 
;3 


" 


oêw^ 
5 


" 


(e(Ki«n|a^ 


IX: 


ö 


" 


%"ö 
6 


" 


iSvAniKKi zoo ook XII: 16 


XI: 


1 


" 


OÏIKJ Si 
7 


" 


o(Ki^(UJi(m° en (iaii2vUiwiui 


XII: 


8 


" 


(ini(in(UJ)l|2(U(Ki zoo ook 15 
12 


" 


c^ o. 

nsiniKTno 

d 


XIU: 


9 


" 


CJ J ) 
23 


" 


oaj^«y ^goo 


XV: 


22 


" 


Q 

° fluin 2 tmouin rkn \ 
30 


" 


02«J OJ^2 


XVI; 


; 13 


" 


(kjiiLfiniKifj % oaCTOin\ 


XIX 


: 21 


" 


•"•n^ 


XX 


: 4 


" 


(U1(UU12(KI1 


XXI 


:1(; 


" 


Wiipn(Ki 


XXV 


: 1 


„ 


IJl mm (iJiaa-inno zoo ook ook XLIV: 1; XLIX: 3, 4; L: 1, S, 10. VEaBETEttINGK^ Zang XXVII: 10 lee» -jjimnn-ïi J' 

umi 

•o XXXI: 5 " (oiimaC' XXXV: 11 « tfltici 
[mi, 

XXXVI: 11 " iKit]iJiniiK3kji (oiaj» 

Q / 

XXXVII: 11 " imnui^Min (oa° 13 L: 11 " (uurmn KmnJlï' 
& J 

LI: 1 " ïJioonnaso Variae Lectiones bl. 8, reg. 6 te lezen: c Qena, var d Se na; rec/e C'aibyi PL Bharata-Yuddha PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY